Printer Friendly

Browse Vaitkus, Audrius; Siukscius, Aurimas; Ramunas, Vaidas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Regulations for use of geosynthetics for road embankments and subgrades/Geosintetiniu medziagu naudojimo keliu pylimams ir pagrindams norminiai dokumentai/Geosintetiku izmantosanas noteikumi cela uzberumos un zemes klatne/Geosunteetide kasutamise juhised tee muldkehas ja aluspinnases. Report Jun 1, 2014 4086

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |