Printer Friendly

Browse Vaitkus, Audrius; Cygas, Donatas; Laurinavicius, Alfredas; Perveneckas, Zigmantas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Analysis and evaluation of possibilities for the use of warm mix asphalt in Lithuania/Siltojo maisymo asfalto misiniu naudojimo Lietuvoje analize ir vertinimas/ Silto asfalta maisijumu izmantosanas iespeju Lietuva analize un novertejums/Sooja asfaltsegu kasutusvoimaluste analuus ja hindamine Leedus. Report Jun 1, 2009 4396

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |