Printer Friendly

Browse Vadluga, Romualdas; Kliukas, Romualdas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
The use of annular and circular cross-section members in transport and power engineering building construction/Ziedinio ir skritulinio skerspjuvio konstrukciju panaudojimas transporto ir energetikos statyboje/Gredzenveida un apala skersgriezuma elementi transporta un elektroenergetikas buvem/Ronga-ja ringikujulise ristloikega elementide kasutamine transpordi ja energeetikaga seotud ehitistes. Report Jun 1, 2012 3976

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |