Printer Friendly

VIEWPOINT.

Byline: ORIG WILLIAMS SIARAD PLAEN

YNG Nghaerdydd mae ganddom Stadiwmy Mileniwm, ond dim chwareuwyr Rygbi na phEl-droed sydd yn deilwng o'r fath gartref. Yng Nghaerdydd mae ganddom Ganolfan y Mileniwm. Er gwychder y lle, yr un fath ar stadiwm mae yn methu talu ei ffordd.

Yng Nghaerdydd yn awr mae ganddom adeilad gwych newydd sbon arall. Adeilad wedi costio pounds 65m, ond hyd yn hyn adeilad heb enw.

Yn Ol ei arddull arferol fel prif dindroiwr ein cenedl, yn ei araith agoriadol disgrifiodd ein cadfridog dewr Rhodri Morgan yr adeilad fel senedd. Wnaeth o ddim cyfaddef bod y'r adeilad wedi costio llawer iawn mwy nag a fwriadwyd, dim ond dweud bod adeilad cyffelyb yr Alban wedi costio dwy waith cymaint.

Fe ddywedodd Rhodri hefyd y dylai pawb sydd yn byw yng Nghymru fod yn falch bod ganddom adeilad o'r fath. Fel finnau, mae yn anhebygol bod pobl Rhosybol, Gwytherin na Rhos-y-gwaliau yn cytuno a'n cadfridog. Beth bynnag a ddyfeisir fel enw arno, cwt i ddynion gwellt falu awyr fydd y lle.

Bum yng Ngogledd yr Iwerddon trwy'r wythnos diwethaf. Ar fy ffordd o Belfast i Newtownards mi ddigwyddais fynd heibio Stormont, cartref llywodraeth Y Gogledd ac un o'r adeiladau mwyaf dylanwadol a welais erioed.

Er holl ysblander yr adeilad, methu yn glir mae trigolion y fangre i ddatrus yr helyntion sydd yn parhau rhwng y cymdeithasau rhyfelgar maent i fod i'w rheoli.

Er dyfodiad ein Cynulliad ninnau yng Nghaerdydd, ychydig iawn o welliannau y'r ydym ni yn y gogledd wedi ei weld. Yn amlwg tydym ni ddim yn rhan o'r Gymru gyfoes.

Dim stori "mae'n biti drostom" ydi hon i gyd, fodd bynnag. Ar y cwch wrth ddod gartref o Ddulyn Nos Sul mi ddisgynais i gwmni trip o werinwyr heb yr un pwysigyn yn agos iddynt. Roedd y 40 o bobl hapus yma a gwen ar eu gwynebau. Gwen pobl oedd yn gallu mwynhau eu bywydau. Selogion y dafarn gyda'r enw gorau yng Ngymru. Y Pen Nionyn yn Groeslon, ger Caernarfon, oeddynt.

Sandra a Dave, tafarnwyr y Nionyn, oedd wedi trefnu'r trip, ac er nad oedd gan yr un o'r teithwyr docyn i fynd i weld y gEm roedd awyrgylch ar y teledu yn y ddinas yn boddhau rhain yn fwy.

"Be och di yn feddwl o'r gEm"? gofynais i un cefnogwr. "Gret! Nes i'r pansyn lliw haul na ddod on," oedd ei ateb pendant.

Ar ben bwrdd cyfagos i'r bwrdd yr oeddwn i fy hun yn sefyll arno yn nhafarn y Wexford Inn yn Nulyn flynyddoedd yn Ol pan yr oeddem ni'n dau yn cyd ganu a Dafydd Iwan, y cyfarum Sandra gyntaf. Dyma i chi ddynes gwerth chweil. Dynes sydd yn dweud yn bwmp ac yn blaen beth mae hi yn ei feddwl wrthoch.

Pe buasai rhywun wedi gofyn iddi beth oedd ei syniad am Irac buasai wedi cael atebiad yn syth. Er bod mab Rhodri Morgan yn y fyddin, methodd ein harwainydd ateb y cwestiwn am y rhyfel pan ofynwyd iddo.
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Mar 3, 2006
Words:495
Previous Article:Teenage suspect as body found.
Next Article:DAILYPOST YOUR VOICE IN WALES: Let's not forget the vulnerable.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters