Printer Friendly

VIEW POINT: GYDA MICI PLWM GYDA MICI PLWM.

Byline: PWDIN PLWM

Heddiw, oni bai fy mod i angen rhyw ddilledyn ar gyfer achlysur spesial, braf ydi medru dweud does dim rhaid imi ddioddef cael fy llusgo gerfydd fy nghlust a threulio oriau ac oriau yn chwilota o gwmpas y siopau! Dwi'n un o'r rhai lwcus sydd yn medru datgan fod gen i rywun annwyl a wnaiff hynny yn fy lle.

Dydw'i ddim y math o berson sydd yn hoffi treulio oriau yn mynd yn ol a blaen o siop i siop wrth geisio dewis dilledyn sydd yn y ffasiwn ac sydd yn y lliw cywir.

Mae'r mwyafrif o drigolion Gogledd Cymru, sydd yn mwynhau'r bererindod benwythnosol i siopau, yn cael eu hudo'n fodlon braf i drefi fel Wrecsam, Llandudno, a Bangor, ac yn wahanol iawn i mi, yn mwynhau pob eiliad.

Wrth grwydro Maes Pwllheli, y dydd o'r blaen, clustfeinio ar griw oedd yn trafod mynd am ddiwrnod i siopa aeth a fi, fel pe byddwn mewn tardis 'Doctor Who', yn ol i'm plentyndod a phentref fy magwraeth, Llan Ffestiniog, ac wrth hel atgofion ni allwn gredu fod cynifer o siopa amrywiol yno.

Os ydi'r ffeithiau sydd wedi eu cloriannu ar silffoedd fy nghof yn gywir, dwi'n amau fod yna dros ddeugain o siopa wedi bod yn y pentref dros y blynyddoedd, a hynny ar gyfer poblogaeth o rhwng wyth a naw cant gweddol gyson.

I ni'r plant, y pentref cyfan oedd ein cae chwarae, ac roedd cael crwydro'n ffri o gwmpas ein milltir sgwar a throi i mewn i'r amrywiaeth o siopau yn bleser naturiol.

Tebyg y byddwch chithau fel finnau yn medru rhestru, wrth hiraethu am ddoe, y gwahanol siopau yn eich 'Llan' chwithau.

Y siop hynaf yn y pentref, oedd yr un gyferbyn a Neuadd y Pentref a Gwesty'r Pengwern Arms, sef Meirion House, ac roedd 1726 wedi ei nodi yn glir uwchben y drws.

Da deall erbyn heddiw fod Robart Williams a'i deulu wedi ail agor y siop, a bod y busnes yn dal i ffynnu.

O sgwar y pentref, cerdded i fyny'r allt a heibio'r gofgolofn, i Ben y Bryn, a dyma'r safle lle'r oedd y mwyafrif o siopau'r pentref wedi eu lleoli, a rhain yn cynnwys - Siop Mr King; Siop Fitton; Siop Meirion Lewis; a da dweud fod Robart Emlyn hefyd yn dal i gadw'r busnes teuluol i fynd hyd heddiw.

Yn y rhan yma o'r pentref hefyd roedd Siop papurau newyddion Mr Bert Foster, sef brawd Yr Athro Idris Foster, a dau ddrws i ffwrdd, ein Swyddfa Bost Pwy fasa'n credu, mewn pentref bychan fel Llan Ffestiniog, fod yna ddwy siop cigydd; dwy siop sgodyn a sglodion; llaethdy; co-oparet; becws; crydd a siop offer trydanol; siop ddillad ac offer pysgota Mr Morris a'i fab Neville; siop lysiau a ffrwythau Idwal, heb anghofio'r siop oedd yn gwerthu hetiau crand i ddiwallu gofynion y gwragedd?

Dim ond ychydig o'r nifer fawr o siopau'r pentref sydd yn cael eu henwi yn y Pwdin yma, ond mae un peth yn sicr roedd y rhain, a mwy, yn cadw popeth oedd eu hangen ar y pentrefwyr.

Er mor gyfleus ydi rhai o'r archfarchnadoedd sydd ar gyrion trefi a phentrefi'r gogledd heddiw siopau bychain a busnesau lleol fel ddoe sydd yn dal i apelio ata i.
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 2, 2007
Words:539
Previous Article:WALES: Mum dead alongside baby.
Next Article:Letter: We all need a sense of humour.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters