Printer Friendly

Browse Medicine, Chinese topic

Usage subtopic

Articles

1-135 out of 135 article(s)
Title Author Type Date Words
Effect of Ulinastatin Combined with Xingnaojing Injection on Severe Traumatic Craniocerebral Injury and Its Influence on Oxidative Stress Response and Inflammatory Response. An, Zexin; Yin, Yong; Zhang, Lei; Wang, Bo; Cui, Tao; Li, Meng; Zhuo, Jianwei Report Jan 10, 2022 3692
Ethanol Extracts of Solanum lyratum Thunb Regulate Ovarian Cancer Cell Proliferation, Apoptosis, and Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT) via the ROS-Mediated p53 Pathway. Zhang, Chen; Li, Zheming; Wang, Jie; Jiang, Xuelu; Xia, Mengting; Wang, Jianfen; Lu, Shenyi Jan 1, 2021 8330
Total Saponins from Nigella glandulifera Seeds Ameliorate Adjuvant-Induced Rheumatoid Arthritis in Rats by Inhibition of an Inflammatory Response and Bone Erosion. Zeng, Li; Li, Chenyang; Jiang, Hailun; Chen, Yan; Li, Zhuorong; Xu, Fang; Liu, Rui Report Jan 1, 2021 6590
Positively Charged Nanoparticle Delivery of n-Butylidenephthalide Enhances Antitumor Effect in Hepatocellular Carcinoma. Chang, Kai-Fu; Huang, Xiao-Fan; Lin, Yu-Ling; Liao, Kuang-Wen; Hsieh, Ming-Chang; Chang, Jinghua Tsa Report Jan 1, 2021 6124
Psychometric evaluation of the Turkish version of two traditional and complementary medicine scales for nurses. Toygar, I.; Hancerlioglu, S. Dec 1, 2020 3564
Drug used for mild COVID-19 cases in China approved in PH as traditional medicine. Nov 23, 2020 478
Clinical syndrome of childhood asthma based on key indicators detection. Feng Junfang; Cao Chunlan; Xu Xiaoyan Report Oct 31, 2020 3648
A GC-MS-Based Metabolomics Investigation of the Protective Effect of Liu-Wei-Di-Huang-Wan in Type 2 Diabetes Mellitus Mice. Huang, Jian-hua; He, Dan; Chen, Lin; Du, Qing; Yu, Rong; Cai, Ping; Zhang, Shui-han Aug 31, 2020 6384
Buyang Huanwu Decoction Promotes Angiogenesis after Cerebral Ischemia by Inhibiting the Nox4/ROS Pathway. Shen, Jian; Huang, Kaiyuan; Zhu, Yu; Xu, Kangli; Zhan, Renya; Pan, Jianwei Aug 31, 2020 7913
A Review of the Botany, Traditional Use, Phytochemistry, Analytical Methods, Pharmacological Effects, and Toxicity of Angelicae Pubescentis Radix. Yang, Liu; Hou, Ajiao; Wang, Song; Zhang, Jiaxu; Man, Wenjing; Guo, Xinyue; Yang, Bingyou; Jiang, Ha Aug 31, 2020 17898
Botanical and Traditional Uses and Phytochemical, Pharmacological, Pharmacokinetic, and Toxicological Characteristics of Ziziphi Spinosae Semen: A Review. He, Su-Rong; Zhao, Chong-Bo; Zhang, Jing-Xia; Wang, Jing; Wu, Bo; Wu, Chun-Jie Jul 31, 2020 10602
Distinguish different Chinese medicine types of metabolic syndrome by combining body mass index and uric acid. Wang, Xian; Peng, Bo; Li, Songtao; Lian, Tingting; Liu, Min; Zhao, Xingwang; Chen, Qiu Report Jun 16, 2020 2900
Serum Metabolic Profiling Analysis of Gout Patients Treated with Traditional Chinese Medicine Tongfengtai Granules Based on Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Zhang, Jianyong; Pan, Hong; Xie, Jingjing; Wang, Jing; Wang, Ruyi; Qiu, Xia; Zhong, Li; Li, Tengyan; May 31, 2020 3452
Chinese Herbal Medicines for Rheumatoid Arthritis: Text-Mining the Classical Literature for Potentially Effective Natural Products. Xia, Xuan; May, Brian H.; Zhang, Anthony Lin; Guo, Xinfeng; Lu, Chuanjian; Xue, Charlie C.; Huang, Q May 31, 2020 11974
Wang-Bi Capsule Alleviates the Joint Inflammation and Bone Destruction in Mice with Collagen-Induced Arthritis. Cui, Hua; Shu, Haiyang; Fan, Dancai; Wang, Xinyu; Zhao, Ning; Lu, Cheng; Lu, Aiping; He, Xiaojuan Apr 30, 2020 3620
Effect of Total Phenolic Acid on the Repeated Cerebral Ischemia-Reperfusion Model in Mice. Miao, Mingsan; Zhao, Hui; Jia, Jiaojiao; Fang, Xiaoyan; Miao, Yanyan Report Apr 10, 2020 4015
Wang-Bi Capsule Alleviates the Joint Inflammation and Bone Destruction in Mice with Collagen-Induced Arthritis. Cui, Hua; Shu, Haiyang; Fan, Dancai; Wang, Xinyu; Zhao, Ning; Lu, Cheng; Lu, Aiping; He, Xiaojuan Mar 31, 2020 3619
Discriminant Analysis of Traditional Chinese Medicinal Properties Based on Holistic Chemical Profiling by [sup.1]H-NMR Spectrometry. Zhang, Jie; Guo, Wenna; Li, Qiao; Sun, Faxin; Xu, Xiaomeng; Xu, Hui Mar 31, 2020 4035
A Retrospective Study of a Chinese Traditional Medicine YIKEER in the Treatment of Verruca Patients in Liaoning District. Jiang, S.B.; Lu, Y.S.; Zhang, Y.H.; Wu, Y.; Wang, H.X.; Gao, X.H.; Chen, H.D. Jan 1, 2020 4127
Screening and Identification of Antipyretic Components in the Postfrost Leaves of Morus alba Based on Multivariable and Continuous-Index Spectrum-Effect Correlation. Qu, Yongsheng; Wang, Liang; Guo, Wei Oct 31, 2019 5945
Could COVID-19 Cause 'Biopharming' to Bloom? Hefferon, Kathleen L.; Miller, Henry I. Jul 1, 2019 1751
Effect of the Shensong Yangxin Capsule on Energy Metabolism in Angiotensin II-Induced Cardiac Hypertrophy. Liu, Bei-Lei; Cheng, Mian; Hu, Shan; Wang, Shun; Wang, Le; Hu, Zheng-Qing; Huang, Cong-Xin; Jiang, H Report Oct 5, 2018 6511
Establishment of a rat model for uterine leiomyomas based on Western and traditional Chinese medicine theories. Zhao, Hui; Li, Yao; Xu, QiuXia; Peng, Fu; Zhao, JinShuang; Webb, R. Clinton; Peng, Cheng; Yu, ChengH Report Sep 1, 2018 3985
A Randomized, Double-Blind, Multicenter, Placebo-Controlled Trial of Qi-Zhi-Wei-Tong Granules on Postprandial Distress Syndrome-Predominant Functional Dyspepsia. Su, Qing; Chen, Sheng-Liang; Wang, Hua-Hong; Liang, Lie-Xin; Dai, Ning; Lyu, Bin; Zhang, Jun; Wang, Report Jul 5, 2018 4767
Traditional Chinese Medicine Focuses on Balance and Energy: This Eastern approach to health is based on practices that have been in use for more than 2,000 years. Mar 1, 2018 726
Preliminary Characterization of a Homogeneous Polysaccharide with Anticomplement Activity from Sijunzi Decoction. Wang, Ruijun; Ji, Yunfei; Peng, Ying; Li, Xiaobo Jan 1, 2018 5291
Quantifying Liver Stagnation Spleen Deficiency Pattern for Diarrhea Predominate Irritable Bowel Syndromes Using Multidimensional Analysis Methods. Huang, Zhongyu; Hou, Zhengkun; Liu, Xianhua; Liu, Fengbin; Wu, Yuefeng Jan 1, 2018 3858
Utilization Pattern of Traditional Chinese Medicine among Fracture Patients: A Taiwan Hospital-Based Cross-Sectional Study. Tseng, Chu-Yao; Huang, Ching-Wen; Huang, Hsin-Chia; Tseng, Wei-Chen Report Jan 1, 2018 5957
Effect of Cordyceps sinensis on the Treatment of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: A Pilot Study on Mice Model. Zhong, Shan-Shan; Xiang, Ya-Juan; Liu, Pen-Ju; He, Yang; Yang, Ting-Ting; Wang, Yang-Yang; Rong, A.; Report Oct 5, 2017 3278
Acupuncture for pain. Legge, David Report Sep 22, 2017 1067
Effects of Traditional Chinese Medicine Shensong Yangxin Capsules on Heart Rhythm and Function in Congestive Heart Failure Patients with Frequent Ventricular Premature Complexes: A Randomized, Double-blind, Multicenter Clinical Trial. Wang, Xi; Hu, Dan; Dang, Song; Huang, He; Huang, Cong-Xin; Yuan, Ming-Jie; Tang, Yan-Hong; Zheng, Qi Report Jul 20, 2017 6112
Cantharidin suppressed breast cancer MDA-MB-231 cell growth and migration by inhibiting MAPK signaling pathway. Gu, X.-D.; Xu, L.-L.; Zhao, H.; Gu, J.-Z.; Xie, X.-H. Report Jul 1, 2017 4529
Design and Anticancer Evaluation of Novel Norcantharidin Derivatives with 3D-QSAR studies. Report Apr 30, 2017 2130
Molecular Mechanisms of Increased Heart Rate in Shenxianshengmai-treated Bradycardia Rabbits. Liu, Zhou-Ying; Huang, Jian; Liu, Na-Na; Zheng, Min; Zhao, Tao; Zhao, Bu-Chang; Wang, Yi-Min; Pu, Ji Feb 1, 2017 5147
miRNA Expression Profile and Effect of Wenxin Granule in Rats with Ligation-Induced Myocardial Infarction. Wu, Aiming; Lou, Lixia; Zhai, Jianying; Zhang, Dongmei; Chai, Limin; Nie, Bo; Zhu, Haiyan; Gao, Yong Report Jan 1, 2017 6042
Research on Techniques of Multifeatures Extraction for Tongue Image and Its Application in Retrieval. Chen, Liyan; Wang, Beizhan; Zhang, Zhihong; Lin, Fan; Ma, Yihan Report Jan 1, 2017 6063
Deep Convolutional Neural Networks for Classifying Body Constitution Based on Face Image. Huan, Er-Yang; Wen, Gui-Hua; Zhang, Shi-Jun; Li, Dan-Yang; Hu, Yang; Chang, Tian- Yuan; Wang, Qing; Report Jan 1, 2017 5785
Protective Effects of an Ancient Chinese Kidney-Tonifying Formula against [H.sub.2][O.sub.2]-Induced Oxidative Damage to MES23.5 Cells. Xu, Yihui; Lin, Wei; Ye, Shuifen; Wang, Huajin; Wang, Tingting; Su, Youyan; Wu, Liangning; Wang, Yua Report Jan 1, 2017 5345
Effect of a Traditional Chinese Herbal Medicine Formulation on Cell Survival and Apoptosis of [MPP.sup.+]-Treated MES 23.5 Dopaminergic Cells. Ye, Shuifen; Koon, Ho Kee; Fan, Wen; Xu, Yihui; Wei, Wei; Xu, Chuanshan; Cai, Jing Report Jan 1, 2017 5422
Cardiovascular Protective Effects of Salvianic Acid A on db/db Mice with Elevated Homocysteine Level. Gao, Lei; Siu, Parco M.; Chan, Shun-wan; Lai, Christopher W.K. Report Jan 1, 2017 8147
Treatment Effects of Ischemic Stroke by Berberine, Baicalin, and Jasminoidin from Huang-Lian-Jie-Du-Decoction (HLJDD) Explored by an Integrated Metabolomics Approach. Zhang, Qian; Fu, Xiaowei; Wang, Junsong; Yang, Minghua; Kong, Lingyi Jan 1, 2017 9431
Traditional Chinese Medicine Bionic Tiger Bone Powder for the Treatment of AI-Associated Musculoskeletal Symptoms. Li, Yifan; Zhang, Zhenhua; Cui, Feifei; Liu, Jialing; Wang, Yitong; Jiang, Juling; Ma, Wenxin; Lu, W Report Jan 1, 2017 4718
Icariin Prevents [H.sub.2][O.sub.2]-Induced Apoptosis via the PI3K/Akt Pathway in Rat Nucleus Pulposus Intervertebral Disc Cells. Deng, Xiangyu; Chen, Sheng; Zheng, Dong; Shao, Zengwu; Liang, Hang; Hu, Hongzhi Report Jan 1, 2017 5183
Syndrome Differentiation of IgA Nephropathy Based on Clinicopathological Parameters: A Decision Tree Model. Gu, Yanghui; Wang, Yu; Ji, Chunlan; Fan, Ping; He, Zhiren; Wang, Tao; Liu, Xusheng; Zou, Chuan Report Jan 1, 2017 8350
Effects of the Aqueous Extract from Tabebuia roseoalba and Phenolic Acids on Hyperuricemia and Inflammation. Ferraz-Filha, Zilma Schimith; Ferrari, Fernanda Cristina; Araujo, Marcela Carolina de Paula Michel; Report Jan 1, 2017 6305
Rapid Screening of Potential Phosphodiesterase Inhibitors from the Roots of Ilex pubescens Hook. et Arn. Using a Combination of Ultrafiltration and LC-MS. Liu, Zichen; Lin, Zongtao; Chen, Shizhong; Wang, Lingjun; Xian, Shaoxiang Report Jan 1, 2017 5485
The Ethanol Extract of Licorice (Glycyrrhiza uralensis) Protects against Triptolide-Induced Oxidative Stress through Activation of Nrf2. Cao, Ling-Juan; Hou, Zhen-Yan; Li, Huan-De; Zhang, Bi-Kui; Fang, Ping-Fei; Xiang, Da-Xiong; Li, Zhi- Report Jan 1, 2017 5921
Role of Acupoint Area Collagen Fibers in Anti-Inflammation of Acupuncture Lifting and Thrusting Manipulation. Wang, Fan; Cui, Guang-wei; Kuai, Le; Xu, Jian-min; Zhang, Ting-ting; Cheng, Huai- jin; Dong, Hong-sh Report Jan 1, 2017 5793
Effect of Tetramethylpyrazine on Atherosclerosis and SCAP/SREBP-lc Signaling Pathway in Apo[E.sup.-/-] Mice Fed with a High-Fat Diet. Zhang, Ying; Ren, Pan; Kang, Qunfu; Liu, Weihong; Li, Sinai; Li, Ping; Liu, Hongxu; Shang, Juju; Zha Report Jan 1, 2017 3861
Biotechnological and Therapeutic Application of Useful Plants in Endocrinal Disorder. Kim, Na-Hyung; Chandra, Vishal; Shukla, Shruti; Kumar, Pradeep Editorial Jan 1, 2017 834
Prevention of AMI Induced Ventricular Remodeling: Inhibitory Effects of Heart-Protecting Musk Pill on IL-6 and TNF-Alpha. Cen, Wei; Chen, Zhiliang; Gu, Ning; Hoppe, Ralph Report Jan 1, 2017 3944
Study on the Inhibitory Effects of Ephedra Aconite Asarum Decoction on LPS-Induced Dendritic Cells. Ji, Wenting; Hu, Jinghong; Yu, Xue; Zhang, Lanlan; Liu, Min; Wang, Qingguo Report Jan 1, 2017 5831
iTRAQ-Based Quantitative Proteomics Analysis of the Protective Effect of Yinchenwuling Powder on Hyperlipidemic Rats. Zhang, Zheyu; Wang, Wenbo; Jin, Ling; Cao, Xin; Jian, Gonghui; Wu, Ning; Xu, Xia; Yao, Ye; Wang, Don Report Jan 1, 2017 7273
Add-On Therapy with Traditional Chinese Medicine Improves Outcomes and Reduces Adverse Events in Hepatocellular Carcinoma: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Yang, Zongguo; Liao, Xian; Lu, Yunfei; Xu, Qingnian; Tang, Bozong; Chen, Xiaorong; Yu, Yongchun Report Jan 1, 2017 9056
Manual Acupuncture Suppresses the Expression of Proinflammatory Proteins Associated with the NLRP3 Inflammasome in the Hippocampus of SAMP8 Mice. Ding, Ning; Jiang, Jing; Lu, Menghan; Hu, Jiatong; Xu, Yiyuan; Liu, Xiaoxiao; Li, Zhigang Report Jan 1, 2017 5082
Comparative Efficacy and Toxicity of Different Species of Sargassum in Haizao Yuhu Decoction in PTU-Induced Goiter Rats. Xiu, Linlin; Zhong, Gansheng; Liu, Dianna; Chen, Shaohong; Liu, Haiyan; Chen, Feng Report Jan 1, 2017 4989
Effect of Modified Pulsatilla Powder on Enterotoxigenic Escherichia coli 0101-Induced Diarrhea in Mice. Yu, Jiankang; Zhang, Yuetian; Song, Xu; Yang, Yi; Jia, Renyong; Chen, Xu; Sun, Kai; Li, Li; Zhao, Xi Report Jan 1, 2017 8354
The Anti-Inflammatory Effects of Invigorating Kidney and Supplementing Qi Chinese Herbal Formulae in Asthma Patients. Kong, Lingwen; Zhang, Hongying; Cao, Yuxue; Le, Jingjing; Wu, Jinfeng; Liu, Baojun; Chen, Meixia; Du Report Jan 1, 2017 7635
Epidemiological Distribution and Subtype Analysis of Premenstrual Dysphoric Disorder Syndromes and Symptoms Based on TCM Theories. Qiao, Mingqi; Sun, Peng; Wang, Haijun; Wang, Yang; Zhan, Xianghong; Liu, Hongqi; Wang, Xiaoyun; Li, Report Jan 1, 2017 4896
Inhibition of Pseudomonas aeruginosa Biofilm Formation by Traditional Chinese Medicinal Herb Herba patriniae. Fu, Bo; Wu, Qiaolian; Dang, Minyan; Bai, Dangdang; Guo, Qiao; Sheii, Lixin; Duan, Kangmin Report Jan 1, 2017 5036
Naoxintong/PPAR[gamma] Signaling Inhibits Cardiac Hypertrophy via Activation of Autophagy. Yuan, Shuping; Jin, Jianhua; Chen, Lu; Hou, Yongzhong; Wang, Hong Report Jan 1, 2017 3226
Neuroprotective Effect of Modified Xijiao Dihuang Decoction against Oxygen-Glucose Deprivation and Reoxygenation-Induced Injury in PC12 Cells: Involvement of TLR4-MyD88/NF-[kappa]B Signaling Pathway. Zhang, Xu; Fei, Xiaojun; Tao, Weiwei; Li, Jingbo; Shen, Hao; Wang, Xuanye; Liu, Hongquan; Xu, Yun Report Jan 1, 2017 5838
The Antidepressant and Cognitive Improvement Activities of the Traditional Chinese Herb Cistanche. Wang, Dongfang; Wang, Haizhen; Gu, Li Report Jan 1, 2017 6295
In Vitro Anti-Inflammatory Activity of Morus alba L. Stem Extract in LPS-Stimulated RAW 264.7 Cells. Soonthornsit, Nattaporn; Pitaksutheepong, Chetsadaporn; Hemstapat, Warinkarn; Utaisincharoen, Pongsa Report Jan 1, 2017 5388
Rapid Screening of Chemical Constituents in Rhizoma Anemarrhenae by UPLC-Q-TOF/MS Combined with Data Postprocessing Techniques. Shan, Lanlan; Wu, Yuanyuan; Yuan, Lei; Zhang, Yani; Xu, Yanyan; Li, Yubo Report Jan 1, 2017 10102
[sup.1]H NMR-Based Metabonomic Study of Functional Dyspepsia in Stressed Rats Treated with Chinese Medicine Weikangning. Guo, Yu; Li, Zhongfeng; Liu, Xinfeng; Su, Xiaolan; Li, Yijie; Zhu, Jiajie; Song, Yilin; Zhang, Ping; Report Jan 1, 2017 11872
Reduced MLH3 Expression in the Syndrome of Gan-Shen Yin Deficiency in Patients with Different Diseases. Du, Juan; Zhong, Maofeng; Liu, Dong; Liang, Shufang; Liu, Xiaolin; Cheng, Binbin; Zhang, Yani; Yin, Report Jan 1, 2017 3765
Adverse Effects of Hydroalcoholic Extracts and the Major Components in the Stems of Impatiens balsamina L. on Caenorhabditis elegans. Jiang, Hong-Fang; Zhuang, Zi-Heng; Hou, Bei-Wei; Shi, Bao-Jun; Shu, Cheng- Jie; Chen, Lei; Shi, Guo- Report Jan 1, 2017 7212
Phylogenetic Tree Analysis of the Cold-Hot Nature of Traditional Chinese Marine Medicine for Possible Anticancer Activity. Fu, Xianjun; Song, Xuxia; Li, Xuebo; Wong, Kah Keng; Li, Jiaoyang; Zhang, Fengcong; Wang, Changyun; Report Jan 1, 2017 5450
Review on Research about Traditional Chinese Medicine in Cancer Stem Cell. Wang, Yaohan; Feng, Li; Piao, Bingkui; Zhang, Peitong Report Jan 1, 2017 7529
Guanxintai Exerts Protective Effects on Ischemic Cardiomyocytes by Mitigating Oxidative Stress. Yang, Jing; Sun, Weiju; Sun, Junfeng; Wang, Fengyue; Hou, Yuling; Guo, Haiyan; Chen, Hongyan; Fu, Lu Report Jan 1, 2017 5322
Study of Guanxinning Injection on Regulatory Mechanism of Bcl-2 and Bax by Liquid Nitrogen Freezing-Mediated Femoral Head Necrosis. Zhang, Xiaofeng; Xu, Xilin; Litscher, Gerhard; Sheng, Zemin; Wang, Lu; Litscher, Daniela; Lv, Hang; Report Jan 1, 2017 5892
A Systematic Review and Meta-Analysis Baduanjin Qigong for Health Benefits: Randomized Controlled Trials. Zou, Liye; SasaKi, Jeffer Eidi; Wang, Huiru; Xiao, Zhongjun; Fang, Qun; Zhang, Mark Report Jan 1, 2017 11711
An ErChen and YinChen Decoction Ameliorates High-Fat-Induced Nonalcoholic Steatohepatitis in Rats by Regulating JNK1 Signaling Pathway. Xie, Tian-hong; Li, Jun-xiang; Mao, Tang-you; Guo, Yi; Chen, Chen; Han, Ya-fei; Tan, Xiang; Chen, Ru Report Jan 1, 2017 7804
Antiaging and Anxiolytic Effects of Combinatory Formulas Based on Four Medicinal Herbs. Li, Rui; Chan, Wingman; Mat, Waikin; Ho, Yiucheong; Yeung, Rigil K.; Tsang, Shuiying; Xue, Hong Report Jan 1, 2017 8978
Simultaneous Determination of 8 Compounds in Gancao-Ganjiang-Tang by HPLC-DAD and Analysis of the Relations between Compatibility, Dosage, and Contents of Medicines. Yang, Yanfang; Zhang, Guijun; Sun, Qiyu; Liu, Liang; Peng, Hui; Wang, Jingjuan; Xiang, Li Report Jan 1, 2017 4604
Extract of Fructus Cannabis Ameliorates Learning and Memory Impairment Induced by D-Galactose in an Aging Rats Model. Chen, Ning-Yuan; Liu, Cheng-Wu; Lin, Wei; Ding, Yi; Bian, Zhang-ya; Huang, Ling; Huang, Hao; Yu, Kai Report Jan 1, 2017 6420
Acute and Subacute Oral Toxicity Evaluation of Eriobotrya japonica Leaf Triterpene Acids in ICR Mice. Li, Feng; Li, Yijia; Li, Qingxian; Shi, Xianai; Guo, Yanghao Report Jan 1, 2017 6848
QGQS Granule in SHR Serum Metabonomics Study Based on Tools of UPLC-Q-TOF and Renin-Angiotensin-Aldosterone System Form Protein Profilin-1. Li, Ke; Li, Caicai; Wang, Jialong; Cui, Hanming; Yu, Dong; Liu, Ruihua; Hu, Yuanhui Report Jan 1, 2017 7130
Effects of Radix Astragali and Its Split Components on Gene Expression Profiles Related to Water Metabolism in Rats with the Dampness Stagnancy due to Spleen Deficiency Syndrome. Zhao, Wen-Xiao; Cui, Ning; Jiang, Hai-Qiang; Ji, Xu-Ming; Han, Xiao-Chun; Han, Bing-Bing; Wang, Tong Report Jan 1, 2017 5936
Effect of Mahuang Gancao Ganjiang Decoction on Fusion and Fission of Mitochondria and Apoptosis of Lymphocytes in Mice under Cold Stress. Chen, Longyun; Chen, Huimin Report Jan 1, 2017 4583
Fermented Chinese Formula Shuan-Tong-Ling Protects Brain Microvascular Endothelial Cells against Oxidative Stress Injury. Tan, Lingjing; Zhang, Xiang; Mei, Zhigang; Wang, Jinfeng; Li, Xiaoli; Huang, Weifeng; Yang, Songbai Report Jan 1, 2017 7655
Insights into the Action Mechanisms of Traditional Chinese Medicine in Osteoarthritis. Li, Linfu; Liu, Haiqing; Shi, Weimei; Liu, Hai; Yang, Jianqiong; Xu, Daohua; Huang, Hao; Wu, Longhuo Report Jan 1, 2017 10728
Meta-Analysis of Chinese Traditional Medicine Bushen Huoxue Prescription for Endometriosis Treatment. Shan, Jing; Cheng, Wen; Zhai, Dong-xia; Zhang, Dan-ying; Yao, Rui-pin; Bai, Ling- ling; Cai, Zai-lon Jan 1, 2017 6552
Massage Therapy in Children with Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Wu, Ji; Yang, Xi-Wen; Zhang, Ming Report Jan 1, 2017 4328
Chinese Herbal Medicine Baoyuan Jiedu Decoction Inhibited Muscle Atrophy of Cancer Cachexia through Atrogin-l and MuRF-1. Zhang, YaNan; Han, XiaoChun; Ouyang, Bing; Wu, ZhiChun; Yu, HuaYun; Wang, Yuan; Liu, GuoWei; Ji, XuM Report Jan 1, 2017 4935
Chinese Herbal Medicine Meets Biological Networks of Complex Diseases: A Computational Perspective. Gu, Shuo; Pei, Jianfeng Report Jan 1, 2017 4553
A Study of Traditional Chinese Medicine Body Constitution Associated with Overweight, Obesity, and Underweight. Li, Mihui; Mo, Shuming; Lv, Yubao; Tang, Zihui; Dong, Jingcheng Report Jan 1, 2017 5156
Identifying Chinese Herbal Medicine Network for Endometriosis: Implications from a Population-Based Database in Taiwan. Tsai, Pei-Ju; Lin, Yi-Hsuan; Chen, Jiun-Liang; Yang, Sien-Hung; Chen, Yu-Chun; Chen, Hsing-Yu Jan 1, 2017 6467
Anticancer Effects of Sinocrassulosides VI/VII from Silene viscidula on HeLa Cells. Chen, Hang; Ma, Qian; Xu, Wei; Li, Wan-Ming; Yuan, De-Zheng; Wu, Jia-Mei; Li, Yu- Shan; Fang, Jin Report Jan 1, 2017 4678
Antineuroinflammatory Effects of Modified Wu-Zi-Yan-Zong Prescription in [beta]-Amyloid-Stimulated BV2 Microglia via the NF-[kappa]B and ERK/p38 MAPK Signaling Pathways. Yu, Qian; Song, Fang-Jiao; Chen, Jin-Feng; Dong, Xin; Jiang, Yong; Zeng, Ke-Wu; Tu, Peng-Fei; Wang, Report Jan 1, 2017 5167
Shin'iseihaito (Xinyiqingfeitang) Suppresses the Biofilm Formation of Streptococcus pneumoniae In Vitro. Minami, Masaaki; Konishi, Toru; Takase, Hiroshi; Makino, Toshiaki Report Jan 1, 2017 5032
Apoptotic Mechanism of Human Leukemia K562/A02 Cells Induced by Magnetic Ferroferric Oxide Nanoparticles Loaded with Wogonin. Peng, Miao-Xin; Wang, Xiao-Yue; Wang, Fan; Wang, Lei; Xu, Pei-Pei; Chen, Bing Report Dec 20, 2016 5378
Cytotoxic and pro-oxidative effects of Imperata cylindrica aerial part ethyl acetate extract in colorectal cancer in vitro. Kwok, Amy Ho Yan; Wang, Yan; Ho, Wing Shing Report May 15, 2016 4365
When Alzheimer's isn't Alzheimer's--and how to treat it. Report Feb 1, 2016 2214
Is your liver causing your dry eyes? Report Feb 1, 2016 790
Phytochemical Profile and Biological Activity of Nelumbo nucifera. Paudel, Keshav Raj; Panth, Nisha Jan 1, 2016 8380
From Traditional Usage to Pharmacological Evidence: A Systematic Mini-Review of Spina Gleditsiae. Gao, Jiayu; Yang, Xiao; Yin, Weiping Report Jan 1, 2016 3925
A Bioactivity-Based Method for Screening, Identification of Lipase Inhibitors, and Clarifying the Effects of Processing Time on Lipase Inhibitory Activity of Polygonum Multiflorum. Chang, Yan-xu; Ge, Ai-hua; Jiang, Yan; Azietaku, John Teye; Li, Jin; Gao, Xiu-mei Jan 1, 2016 7930
Hedyotis diffusa plus Scutellaria barbata Induce Bladder Cancer Cell Apoptosis by Inhibiting Akt Signaling Pathway through Downregulating miR-155 Expression. Pan, Li-Tao; Sheung, Yip; Guo, Wen-Peng; Rong, Zhi-Bin; Cai, Zhi-Ming Jan 1, 2016 4542
'Less is more' in the Chinese context. Xu, Yifeng Dec 1, 2015 1428
Mechanism investigation of the improvement of Chang Run Tong on the colonic remodeling in streptozotocin-induced diabetic rats. Sha, Hong; Zhao, Dong; Tong, Xiaolin; Gregersen, Hans; Zhao, Jingbo Report Jan 1, 2015 10364
The status of Traditional Chinese Medicine in Canada. Sciban, Lloyd Report Mar 22, 2014 6521
The therapeutic effect of Zuogui Wan in gestational diabetes mellitus rats. Wang, Yuwei; Feng, Qianjin; Niu, Xin; Liu, Xinshe; Xu, Kaixia; Yang, Xiangzhu; Wang, Huifeng; Li, Qi Report Jan 1, 2014 4334
Content determination of active component in Huangqi Yinyanghuo Group and its effects on hTERT and Bcl-2 protein in osteosarcoma. Tan, Ying; Tan, Lei; Huang, Shuai; Lu, Junfan; Yu, Longtan Report Jan 1, 2014 3809
Pulse waveform classification using support vector machine with Gaussian time warp edit distance kernel. Jia, Danbing; Zhang, Dongyu; Li, Naimin Report Jan 1, 2014 5151
BioTCM-SE: a semantic search engine for the information retrieval of modern biology and traditional Chinese medicine. Chen, Xi; Chen, Huajun; Bi, Xuan; Gu, Peiqin; Chen, Jiaoyan; Wu, Zhaohui Report Jan 1, 2014 8240
Investigation of the chemical changes from crude and processed Paeoniae Radix Alba-Atractylodis Macrocephalae Rhizoma herbal pair extracts by using Q exactive high-performance benchtop quadrupole-orbitrap LC-MS/MS. Cao, Gang; Li, Qinglin; Cai, Hao; Tu, Sicong; Cai, Baochang Report Jan 1, 2014 6998
Traditional Chinese medicine Shuang Shen Ning Xin attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury by preserving of mitochondrial function. Li, Xueli; Liu, Jianxun; Lin, Li; Guo, Yujie; Lin, Chengren; Zhang, Cuixiang; Yang, Bin Clinical report Jan 1, 2014 5423
Targeting FASN in breast cancer and the discovery of promising inhibitors from natural products derived from traditional Chinese medicine. Cheng, Chien-shan; Wang, Zhiyu; Chen, Jianping Clinical report Jan 1, 2014 11947
In Silico Investigation of Cytochrome P450 2C9 in relation to aging using traditional Chinese Medicine. Hung, Tzu-Chieh; Kuo, Chia-Chen; Chen, Calvin Yu-Chian Clinical report Jan 1, 2014 4923
Neuroprotective effects of Jitai tablet, a traditional Chinese medicine, on the MPTP-induced acute model of Parkinson's disease: involvement of the dopamine system. Liu, Jia; Gao, Jinlong; Tu, Shaoang; Xu, Shasha; Liu, Ying; Shang, Weihu; Gu, Chenxin; Huang, Yiyun; Clinical report Jan 1, 2014 4701
Chinese medicine and ADD/ADHD: an integrative approach. Samuels, Noah Oct 1, 2013 1571
Anti-diabetic activities of Gegen Qinlian Decoction in high-fat diet combined with streptozotocin-induced diabetic rats and in 3T3-L1 adipocytes. Zhang, Chang-Hua; Xu, Guo-Liang; Liu, Yu-Hui; Rao, Yi; Yu, Ri-Yue; Zhang, Zhong-Wei; Wang, Yue-Sheng Report Feb 15, 2013 7216
Neuroprotective effects of oxymatrine against excitotoxicity partially through down-regulation of NR2B-containing NMDA receptors. Zhang, Kun; Li, Yu-jiao; Yang, Qi; Gerile, Oudeng; Yang, Le; Li, Xu-bo; Guo, Yan-yan; Zhang, Nan; Fe Report Feb 15, 2013 5019
Ask the doctor. Ferrell, Bruce A. Feb 1, 2013 714
Ardipusilloside inhibits survival, invasion and metastasis of human hepatocellular carcinoma cells. Lou, Lianqing; Ye, Weiwei; Chen, Yongxin; Wu, Shuang; Jin, Linzheng; He, Jinke; Tao, Xingfei; Zhu, J Report May 15, 2012 4472
Evodiamine, a dual catalytic inhibitor of type I and II topoisomerases, exhibits enhanced inhibition against camptothecin resistant cells. Pan, Xiaobei; Hartley, Janet M.; Hartley, John A.; White, Kenneth N.; Wang, Zhengtao; Bligh, S.W. An Report May 15, 2012 5381
Antidepressant effects of Panax notoginseng. Finney-Brown, Tessa Report Sep 22, 2011 469
Hypolipidemic and antioxidant effects of notoginseng. Finney-Brown, Tessa Report Sep 22, 2011 368
News from Tasmania. Pearson, Bill Report Sep 1, 2010 366
Cardioprotection with forsythoside B in rat myocardial ischemia-reperfusion injury: relation to inflammation response. Jiang, W.-L.; Fu, F.-H.; Xu, B.-M.; Tian, J.-W.; Zhu, H.-B.; Jian-Hou Report Jul 1, 2010 4305
Antagonistic effects of two herbs in Zuojin Wan, a traditional Chinese medicine formula, on catecholamine secretion in bovine adrenal medullary cells. Zhao, F.-R.; Mao, H.-P.; Zhang, H.; Hu, L.-M.; Wang, H.; Wang, Y.-F.; Yanagihara, N.; Gao, X.-M. Report Jul 1, 2010 5480
Beta-lactamase inhibitory component from the roots of Fissistigma cavaleriei. Yang, Zaichang; Niu, Yule; Le, Yi; Ma, Xiaoyan; Qiao, Chong Report Feb 1, 2010 1987
Neuroprotective effects of Dendrobium alkaloids on rat cortical neurons injured by oxygen-glucose deprivation and reperfusion. Wang, Q.; Gong, Q.; Wu, Q.; Shi, J. Report Feb 1, 2010 4847
In vitro anti-leukemic activity of the ethno-pharmacological plant Scutellaria orientalis ssp. carica endemic to western Turkey. Ozmen, Ali; Madlener, Sibylle; Bauer, Sabine; Krasteva, Stanimira; Vonach, Caroline; Giessrigl, Bene Report Jan 1, 2010 5480
Pharmacological studies on the sedative-hypnotic effect of Semen Ziziphi spinosae (Suanzaoren) and Radix et Rhizoma Salviae miltiorrhizae (Danshen) extracts and the synergistic effect of their combinations. Fang, X.Sh.; Hao, J.F.; Zhou, H.Y.; Zhu, L.X.; Wang, J.H.; Song, F.Q. Report Jan 1, 2010 5599
Neuroprotective effects of an alkaloid-free ethyl acetate extract from the root of Sophora flavescens ait. against focal cerebral ischemia in rats. Park, S.J.; Nam, K.W.; Lee, H.J.; Cho, E.Y.; Koo, U.; Mar, W. Report Nov 1, 2009 4496
Hypothyroidism and Chinese medicine. Flaws, Bob Dec 1, 2008 1693
The debate over Chinese-language knowledge among culture brokers of acupuncture in America. Emad, Mitra C. Oct 1, 2006 5293
Go barefoot: try this acupressure session to maintain your dog's health. Snow, Amy; Zidonis, Nancy Sep 1, 2006 1198
Self-medication ubiquitous in Chinese immigrants. Finn, Robert Dec 15, 2005 398
Alternative treatments. Boon, Heather; Smith, Michael Excerpt Sep 1, 2005 413
The effect of Juzen-taiho-to/TJ-48 on the expression of killer-cell immunoglobulin-like receptors (CD158a/b) on peripheral lymphocytes in vitro experiment. Kogure, T.; Ltoh, K.; Tatsumi, T.; Sekiya, N.; Sakai, S.; Shimada, Y.; Tamura, J.; Terasawa, K. May 1, 2005 2866
Chinese herbal medicine and the cardiovascular system: looking through the mirror. (Symposium). Ren, Jun Apr 1, 2001 2234

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |