Printer Friendly

Ureter Obstruksiyonuna Bagli Oksidatif Stres ve Tadalafil/Oxidative Stress Induced by Ureteral Obstruction and Tadalafil.

OZ

Amac: Spesifik bir fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitoru olan tadalafilin iyibilinen vazoaktif etkilerinin yani sira antioksidan etkileri de gosterilmistir. Bu calismada, tek tarafli ureteral obstruksiyonun bobrekte neden oldugu oksidatif stres artisinda tadalafilin olasi koruyucu etkisi incelenmistir.

Yontemler: 2,5-3 aylik Sprague-Dawley erkek sicanlar 5 gruba ayrilmistir (n=8); sham (S), parsiyel obstruksiyon (P), P+Tadalafil (PT), komplet obstruksiyon (K) ve K+Tadalafil (KT). PT ve KT gruplarina cerrahi islemden hemen once, tek doz tadalafil (10 mg/kg, ig) verilmistir. Denekler, obstruksiyondan 24 saat sonra sakrifiye edilmistir. Bobrek homojenatlarinda MDA, AOPP duzeyleri ile SOD ve CAT aktiviteleri incelenmistir. Bobrek fonksiyon gostergesi olarak da serum kreatinin duzeyi olculmustur.

Bulgular: Hem parsiyel hem de komplet obstruksiyon, serum kreatinin degerlerinde, bobrek MDA ve AOPP duzeylerinde istatistiksel onemli artislara neden olmustur. SOD aktivitesinde buyuk bir degisim olmamakla birlikte, CAT aktivitesi hem P hem de K gruplarinda azalmistir. Obstruksiyon gruplari ile kiyaslandiginda, tadalafil tedavisi serum kreatinin, doku MDA, AOPP seviyesi ve SOD aktivitesinde onemli bir degisime neden olmamistir. Ancak, tadalafil tedavisi alan gruplarda CAT aktivitesi yuksek bulunmustur. PT grubunda tek doz tadalafil uygulamasi, CAT aktivitesinin kontrol degerlerine donmesini saglamistir.

Sonuc: Tek tarafli parsiyel ve komplet ureter obstruksiyonunun neden oldugu renal oksidatif stres artisina tadalafilin onemli bir etkisi gorulmemistir. Ancak PT grubunda CAT aktivitesinin kontrol degerlerine yukselmesi, tadalafil tedavisinin suresi veya dozundaki artislarin UUO'da bobrekler icin koruyucu olabilecegini dusundurmektedir.

Anahtar Kelimeler: PDE5, tadalafil, ureter, obstruksiyon, oksidatif stres

ABSTRACT

Objective: It has been reported that tadalafil, a specific phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor, has an antioxidant effect besides its well-known vasoactive properties. This study aimed to determine the possible protective effects of tadalafil in managing renal oxidative stress induced by unilateral ureteral obstruction (UUO).

Methods: Male Sprague-Dawley rats aged 2.5-3 months were randomly divided into 5 groups (n=8) as sham (P), partial obstruction (P), P+tadalafil (PT), complete obstruction (C), and C+tadalafil (CT). Animals in the PT and CT groups were administered with tadalafil (10 mg/kg, ig) just before the anesthesia. Twenty-four hours after the obstruction surgery, the animals were sacrificed. In the kidney homogenates, MDA and AOPP levels were examined in addition to SOD and CAT activities. Serum creatinine levels were also measured.

Results: Both partial and complete obstruction caused a significant increase in the serum creatinine, tissue MDA and tissue AOPP levels. Although unchanged SOD activity, renal CAT activity decreased significantly in P and C groups. In tadalafil treated animals, serum creatinine, tissue MDA and AOPP levels, or renal SOD activity did not change compared to obstructed groups. However, the renal CAT activity increased in tadalafil-treated groups. A single-dose tadalafil treatment significantly restored renal CAT activity to the range of controls in the PT group.

Conclusion: Although tadalafil did not affect renal oxidative stress induced by partial or complete UUO, elevation of CAT activity to control values in the PT group suggests that increasing doses or duration of tadalafil treatment might be protective for kidneys in UUO.

Keywords: PDE5, tadalafil, ureter, obstruction, oxidative stress

GIRIS

Obstruktif uropati, idrar akisinin uriner sistemde herhangi bir noktada blokasyonu ile ortaya cikan, intrarenal basinctaki artis nedeniyle bobrek kan akiminin bozulmasina ve fonksiyonel kayiplara neden olabilen bir durumdur. Klinikte tek tarafli ureteral obstruksiyonun (UUO) en genel sebebi urolitiyazis olup, siklikla kalsiyum oksalat taslarindan kaynaklanan ani ureter blokasyonu ve akut obstruksiyon gorulmektedir (1, 2). Obstruksiyonun neden oldugu geriye dogru hidrostatik basinc artisi, intersitisyel inflamasyona, tubuler hucrelerin apoptoz ve nekroz nedeniyle olmesine, kapiller yogunlugunda azalmaya neden olmakta ve progresif fibrozisi tetiklemektedir (1-4).

Tek tarafli ureteral obstruksiyon patogenezine katilan molekuler mekanizmalar tam anlamiyla bilinmese de, oksidatif stresin rolu pek cok calismada gosterilmistir (5-8). Obstruksiyon sirasinda kan akiminin azalmasi sonucu gelisen iskemi ve hipoksi, bobrekte pek cok hucrede reaktif oksijen turlerinin (ROS) uretimini tetiklemektedir. Ayrica bobrek parankimine infiltre olan granulositler, monosit-makrofaj hucreleri gibi inflamatuar hucreler, buyuk miktarda ROS ureterek oksidatif stres artisina onemli katkida bulunmaktadir (7-9). Artmis ROS uretimi, lipid peroksidasyonuna, protein ve hatta DNA gibi onemli hucresel makromolekullerde oksidatif hasara neden olmaktadir. Oksidatif stres cevap molekullerinden olan heat shock protein-70 (HSP-70), heat-shock protein-27 ve heme oxygenase-1 (HO-1) ekspresyonunun obstruksiyona bagli olarak arttigi gosterilmistir. Artmis ROS uretiminin yani sira, superoksid dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) gibi hucresel antioksidan enzimlerin aktivitesinin de azalmasi, UUO'da oksidatif strese bagli hasarin daha buyuk olmasina neden olmaktadir (7-10).

Fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitorleri klinikte erektil disfonksiyon ve pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanilan ilaclar olup (11, 12), kardiyoprotektif etkilerini gosteren calismalar da mevcuttur (13). Hucrede cGMP (siklik guanozin monofosfat) yikimini engelleyen ve stoplazmik cGMP konsantrasyonunu arttirarak etkisini gosteren bu grup ilaclarin anti-oksidan etkilerini gosteren calismalar da vardir (14-22). Farkli dozlarda ve farkli surelerde uygulanan PDE5 inhibitorlerinin; diyabet (14, 15), iskemi-reperfuzyon (16-18), pulmoner hipertansiyon (19, 20) ve kardiyomiyopati (21) gibi deneysel modellerde kalp, bobrek, over ve kavernoz dokularda oksidatif stresi azaltip fonksiyonel iyilesme sagladigi gosterilmistir. Bunun yani sira erektil disfonksiyonlu hastalarda PDE5 inhibitorlerinin akut olarak serum oksidatif stres duzeyini azalttigi bildirilmistir (22).

Bu calismada ise spesifik bir PDE5 inhibitoru olan tadalafilin renal oksidatif stres uzerine etkisi, sicanlarda yapilan tek tarafli ureter obstruksiyon modelinde incelenmistir.

YONTEMLER

Gruplar

Calismada 40 adet erkek, yetiskin (2,5-3 aylik) Spraque Dawley albino sicanlar kullanilmis ve her grupta n=8 olmak uzere, 5 grup olusturulmustur; Sham kontrol (S), Parsiyal ureteral obstruksiyon (P), Parsiyal ureteral obstruksiyon + Tadalafil tedavisi (PT), Komplet ureteral obstruksiyon (K) ve Komplet ureteral obstruksiyon + Tadalafil tedavisi (KT).

Cerrahi Islemler

Genel anestezi (Ketamine, 50 mg/kg, intramuskuler) altindaki deneklerde laparatomi yapilip sol ureter izole edilmistir. S grubunda ureterlerde herhangi bir daraltma yapilmadan kesi yeri kapatilmistir. P ve PT gruplarinda; ureter lumenine bir kateter (24 G) yerlestirilip 4/0'lik ipek ile baglanmis ve boylece parsiyal obstruksiyon yapilan bu gruplarin ureterlerinde standart bir daralma olusturulmustur. Komplet obstruksiyonun yapildigi K ve KT gruplarinda ise sol ureter 4/0'lik ipek ile iki noktadan baglandiktan sonra kesilmis ve boylece tam tikaniklik olusturulmustur. Cerrahi islemleri takiben abdominal kesi uygun sekilde kapatilmis ve denekler tekli olarak kafeslerine yerlestirilmistir. Denekler, obstruksiyon yapildiktan 24 saat sonra, genel anestezi altinda (Ketamin, 100 mg/kg, intraperitoneal) feda edilmis, kan ornekleri ve sol bobrekleri alinarak uygun sekilde (-80[degrees]C) muhafaza edilmistir.

Ilac Uygulamasi

Tadalafil tedavisi yapilan PT ve KT gruplarindaki deneklere, obstruksiyon isleminin hemen oncesinde tek doz ilac (10 mg/kg) uygulanmistir. Icme suyu icinde suspansiyon haline getirilen ilac, intragastrik gavaj yolu ile uygulanmistir.

Biyokimyasal Olcumler

Bobrek fonksiyonlarini degerlendirmek amaci ile serum orneklerindeki kreatin duzeyi, enzimatik bir yontem kullanilarak otoanalizorde (Abbott Laboratory, Architect C8000) incelenmistir.

Bobrek dokusundaki MDA (malondialdehyde) ve ileri protein oksidasyon urunleri (Advanced Oxidation Protein Products; AOPP) olcumu icin, dokular PBS tamponu icinde homojenize edilip 1500 g'de 15 dakika santrifuj edilmistir. Elde edilen supernetantlarda MDA tayini icin (BlueGene: E02M0023) ve AOPP tayini icin (Blue-Gene: E02A0832) uygun ELISA kitleri kullanilmistir.

SOD aktivitesi icin dokular HEPES tamponu (20 mM HEPES, 1 mM EGTA, 210 mM Mannitol, 70 mM Sukroz; pH 7,2) icinde homojenize edilmistir. 1500 g'de 5 dakika santrifuj isleminden sonra, elde edilen supernetantlarda SOD aktivitesi enzimatik olarak olculmustur (Cayman; 706002).

Bobrek dokulari CAT aktivitesi icin farkli bir tamponda (50 mM potasyum fosfat, 1 mM EDTA, pH 7,0) homojenize edilmis ve 10.000 g'de 15 dakika santrifuj edilmistir. Aktivite olcumu uygun ticari bir kit aracili spektrofotometrik olarak yapilmistir (Cayman; 707002).

Dokuda MDA ve AOPP duzeyleri ile SOD ve CAT aktiviteleri protein duzeyine gore standardize edilmistir. Uygun sekilde hazirlanan doku homojenatlarinda protein tayini Bradford yontemine gore spektrofotometrik olarak yapilmistir (Thermo scientific; 23200).

Istatistiksel Analiz

Sonuclar ortalama [+ or -] standart sapma olarak verilmistir. Sonuclarin degerlendirilmesinde tek yonlu varyans analizi kullanilmis ve gruplar arasi degerlendirmede Newman-Keuls testi kullanilmistir (GraphPadPrism6). P<0,05 olan degerler istatistiksel olarak onemli kabul edilmistir.

BULGULAR

Calismaya alinan 2,5-3 aylik erkek, Spraque Dawley sicanlarin ortalama vucut agirliklari 272,6 [+ or -] 28,30 olup, gruplar arasinda bir farklilik yoktur.

Serum Kreatinin

Obstruksiyon olusturulmayan sham (S) grubu deneklerinde, serum kreatinin duzeyi 0,51[+ or -]0,05 mg/dL olarak saptanmistir. Parsiyel ve komplet obstruksiyon uygulamasi ise bu degerde istatistiksel onemli artislara neden olmustur (P grubunda; 0,63[+ or -]0,06 ve K grubunda; 0,64[+ or -]0,08 mg/dL. S grubuna gore fark; p<0,001). Obstruksiyon yapilan gruplarda tek doz Tadalafil tedavisi, serum kreatinin duzeyinde onemli bir degisime neden olmamistir. PT grubunda; 0,63[+ or -]0,03 ve KT grubunda; 0,61[+ or -]0,03 mg/dL olarak saptanan degerler tedavi edilmeyen gruptan farkli olmayip, S grubuna gore istatistiksel onemli yuksektir (p<0,001).

Doku MDA

Oksidatif strese bagli lipid peroksidasyonunun bir gostergesi olan doku MDA duzeyi, sham grubunda 4,70[+ or -]1,06 mg/mg prot olarak saptanmistir. Degerler, parsiyel obstruksiyon grubunda 8,02[+ or -]2,29 (p<0,01) ve komplet obstruksiyon grubunda 7,10[+ or -]2,32 mg/mg prot'e (p<0,05) yukselmistir. Tadalafil tedavisi bu gruplarin doku MDA degerlerinde istatistiksel onemli bir degisime neden olmamistir (Sekil 1).

Doku AOPP

Oksidatif strese bagli protein oksidasyonunun gostergesi olarak calisilan bu parametre, sham grubu deneklerinde 74,01[+ or -]17,08 mg/mg prot olarak saptanmistir. Parsiyel obstruksiyon grubunda 129,7[+ or -]38,36 mg/mg prot (p<0,001) ve komplet obstruksiyon grubunda 141,5[+ or -]33,60 mg/mg prot (p<0,01) degerine yukselen AOPP, tadalafil tedavisinden etkilenmemistir (Sekil 2).

Doku SOD Aktivitesi

Bobrekte SOD aktivitesi, sham grubu deneklerinde 1,61[+ or -]0,22 mU/mg prot olarak saptanmis ve obstruksiyon ve/veya tadalafil tedavisine bagli istatistiksel onemli bir degisim gostermemistir (Sekil 3).

Doku CAT Aktivitesi

Sham grubu deneklerinde 1,54[+ or -]0,27 nmol/dk/mg prot olarak saptanan doku katalaz aktivitesi, hem parsiyel hem de komplet obstruksiyona bagli olarak istatistiksel onemli duzeyde dusmustur. Degerler P grubunda; 0,99[+ or -]0,50 nmol/dk/mg prot (p<0,01) ve K grubunda; 0,78[+ or -]0,06 nmol/dk/mg prot (p<0,001) olarak saptanmistir. CAT aktivitesi, tadalafil tedavisi alan parsiyel obstruksiyon grubunda (PT), sham grubu degerlerine yukselmis (1,36[+ or -]0,37 nmol/dk/mg prot), ancak komplet obstruksiyon grubunda istatistiksel onemli bir degisim gorulmemistir (0,85[+ or -]0,13 nmol/dk/mg prot).

TARTISMA

Uriner sistem obstruksiyonu; ureterde ve renal tubullerde intra-luminal basinc artisi ve bunun dogrudan ve/veya dolayli etkileri nedeniyle renal parenkim hasari ve fonksiyon kaybina neden olan ciddi ve yaygin bir problemdir (1-3). UUO patogenezinde, lokal olarak uretilen sitokinlerin ve cesitli buyume faktorlerinin yani sira, reaktif oksijen ve nitrojen turlerinin de onemli rol oynadiklari bilinmektedir. Artan reaktif urunlerin ozellikle lipid ve protein oksidasyonuna, ayrica DNA hasarina neden olabilecegi gosterilmistir. Obstruksiyona bagli olarak hucrede antioksidan kapasitenin azalmasi ise hasarin buyumesine neden olan onemli bir faktor olarak gorulmektedir (5-10).

Calismamizda tek tarafli parsiyel ve komplet obstruksiyonu takiben, 24 saat sonra feda edilen deneklerde, bobrek dokusunda lipid ve protein oksidasyon duzeyleri incelenerek oksidatif stres artisi degerlendirilmistir. Her iki obstruksiyon modelinde de lipid peroksidasyonunun bir gostergesi olan MDA duzeyinin yani sira, ileri protein oksidasyon urunlerinin (AOPP) de yuksek olmasi, bobrekte obstruksiyona bagli oksidatif stres artisini gostermektedir (Sekil 1, 2). Calismamizda, antioksidan enzimler olan SOD ve CAT aktivitesinde obstruksiyona bagli degisimler de incelenmis olup, 24 saatlik obstruksiyonun bobrek dokusunda SOD aktivitesini degistirmedigini ancak CAT aktivitesinde hem parsiyel hem de komplet obstruksiyon gruplarinda onemli azalislar oldugu saptanmistir (Sekil 3, 4). Bulgularimiz, SOD aktivitesinde beklenen azalisi gosteremese de, oksidatif stres parametrelerindeki artis ve CAT aktivitesindeki azalisi gosteren literatur calismalari ile uyumlu olup (8, 23), ureter obstruksiyonu nedeniyle bobrekte oksidatif stresin arttigini gostermektedir.

Uretreal obstruksiyon renal vazokonstruksiyon nedeniyle bobrek kan akiminda ve glomeruler filtrasyon hizinda azalis ile birliktedir. Calismamizda obstruksiyon yapilan gruplarda serum kreatinin degerlerinin yukselmesi, obstruksiyona bagli fonksiyonel azalisa isaret etmekte ve benzeri literatur calismalari ile uyum gostermektedir (24, 25).

Klinikte vazoaktif etkilerinden faydalanilan spesifik PDE5 inhibitorleri, cogunlukla erektil disfonksiyon tedavisinde kullanilmakla birlikte pulmoner hipertansiyon tedavisinde de kullanilmaktadir (11, 12). Bilinen etkilerinin yani sira, yapilan yeni calismalar PDE5 inhibitorlerinin antioksidan etkilerinin de olabilecegini ortaya koymaktadir. Ornegin, Kucuk ve arkadaslari (17) bobrekte iskemi reperfuzyon hasarina bagli oksidatif stres artisina iki farkli PDE5 inhibitorunun (tadalafil ve sildenafil) etkisini incelenmistir. Soz konusu calismada arastiricilar, MDA duzeyi ve MPO aktivitesi uzerinden oksidatif stresi degerlendirmis ve iskemi-reperfuzyon ile bobrek dokusunda artan MDA duzeyi ve MPO aktivitesinin tadalafil ve sildenafil tedavisi sonucu azaldigini, ayrica sildenafil tedavisinin bu modelde daha etkin oldugunu gostermistir. Sonuc olarak bu calisma, kullanilan her iki ilacin da oksidatif stresi azaltarak bobrek hasarini hafiflettigini gostermektedir (17). Koka ve ark.lari (16) diyabetik farelerde yaptiklari calismalarinda 28 gunluk dusuk doz tadalafil tedavisinin (1 mg/kg, ip) kalpte oksidatif stresi azalttigini, Chen ve ark.lari (14) ise yine diyabetik sicanlarda 8 haftalik tadalafil tedavisinin, kavernoz dokuda oksidatif stresi azalttigini gostermistir. Yasli-diyabetik sicanlarda calisan Mostafa ve ark.lari (15) da yine kavernoz dokudaki oksidatif stresin, 12 haftalik sildenafil, tadalafil, sidenefil/tadalafil tedavisi (dusuk doz, 12 hafta) ile azaldigini gostermislerdir (15). Bu ve benzeri calismalar (14-21), tadalafil'in farkli oksidatif stres kosullarinda bobrek, kalp, overler, kavernoz doku gibi farkli dokulardaki anti-oksidan etkilerini ortaya koymaktadir. Calismamizda hem parsiyel hem de komplet obstruksiyona bagli olarak bobrekte oksidatif stres artisi olmus, ancak tek doz tadalafil uygulamasinin oksidatif stres parametrelerine belirgin duzeltici bir etkisi olmamistir. Obstruksiyon oncesinde tadalafil alan gruplarda, lipid peroksidasyonunun gostergesi olan MDA ve protein oksidasyonunun gostergesi olan AOPP seviyeleri, tedavi almayan gruplar ile kiyaslandiginda onemli bir degisim gostermemistir (Sekil 1, 2). Calismamizda hucresel antioksidan enzimlerden SOD ve CAT aktivitesi de incelenmis, bunlardan SOD aktivitesinde obstuksiyona veya tedaviye bagli bir degisim saptanamamistir (Sekil 3). Tum bunlarin aksine, hem parsiyel hem de komplet ureter obstuksiyonunda aktivitesi azalan CAT enziminin, tadalafil tedavisine verdigi yanit farkli olmustur. Komplet obstruksiyon grubunda soz konusu ilacin herhangi bir etkisi olmazken, parsiyel obstruksiyon grubunda enzim aktivitesinin normal degerlerine dondugu gozlenmistir (Sekil 4).

Calismamizda bobrek fonksiyonundaki degisimler serum kreatinin duzeyleri takip edilmis, ancak tadalafil tedavisinin oksidatif streste oldugu gibi, fonksiyonel bir duzeltme de saglayamadigi gorulmustur. Konuyla ilgili literatur calismalari incelendiginde, PDE5 inhibitorlerinin 4, 8 veya 12 hafta gibi uzun suren tedavi donemlerinde etkili oldugu, hem oksidatif stresi azalttigi hem de fonksiyonel iyilesmeler sagladigi gorulmektedir (14-21). Bu sonuclar, tadalafilin beklenen antioksidan etkilerinin bu calismada ortaya cikmamasinin, kisa sureli ve tek doz olarak yapilan uygulamadan kaynaklaniyor olabilecegini dusundurmektedir. Parsiyel obstruksiyon grubundaki tedavinin CAT aktivitesini duzeltmesi de bu dusuncemizin dogru olabilecegini, diger antioksidan enzim sistemlerinde aktivite artisi, oksidatif stres azalisi ve fonksiyonel iyilesmenin saptanabilmesi icin daha etkin bir tedavi yonteminin gerektigini gostermektedir.

SONUC

Bobrekte tek tarafli ureter obstruksiyonuna bagli oksidatif stres artisina, spesifik bir PDE5 inhibitoru olan tadalafilin etkilerinin incelendigi bu calismada, en azindan tek doz (10 mg/kg) uygulanan ilacin belirgin bir etkisinin olmadigi saptanmistir. Bununla birlikte, parsiyel obstruksiyon grubunda ilacin katalaz aktivitesini yukseltmesi yuksek dozlarda ve uzun surelerde yapilacak tadalafil uygulamasinin daha anlamli sonuclar verebilecegini dusundurmektedir.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Ondokuz Mayis Universitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'ndan alinmistir (B.30.2.O DM.0.20.09.00-050.04-88).

Hasta Onami: N/A

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - S.C., A.A.; Tasarim - S.C.; Denetleme - S.N.A.; Kaynaklar - T.N., R.C.G.; Malzemeler - E.B., A.C.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - S.C., A.A., S.N.A., E.B., A.C.; Analiz ve/veya Yorum - S.C.; Literatur Taramasi - S.C.; Yaziyi Yazan - S.C.; Elestirel Inceleme - A.A., S.N.A.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Bu calisma Ordu Universitesi BAP birimi tarafindan desteklenmistir (AR-1369).

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Ondokuz Mayis University (B. 30.2.ODM.0.20.09.00-050.04-88).

Informed Consent: N/A.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - S.C., A.A.; Design - S.C.; Supervision - S.N.A.; Resources - T.N., R.C.G.; Materials - E.B., A.C.; Data Collection and/or Processing - S.C., A.A., S.N.A., E.B., A.C.; Analysis and/or Interpretation - S.C.; Literature Search - S.C.; Writing Manuscript - S.C.; Critical Review - A.A., S.N.A.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: This study was supported by Ordu University (BAP, AR-1369).

KAYNAKLAR

(1.) Klahr S, Harris K, Purkerson ML. Effects of obstruction on renal functions. Pediatr Nephrol 1988; 2: 34-42. [CrossRef]

(2.) Felsen D, Loo MH, Vaughan ED Jr. Effect of ureteral obstruction on renal hemodynamics. Semin Urol 1987; 5: 160-6.

(3.) Klahr S1, Morrissey J. Obstructive nephropathy and renal fibrosis. Am J Physiol Renal Physiol 2002; 283: F861-75. [CrossRef]

(4.) Manucha W. Biochemical-molecular markers in unilateral ureteral obstruction. Biocell 2007; 31: 1-12.

(5.) Small DM, Coombes JS, Bennett N, Johnson DW, Gobe GC. Oxidative stress, anti-oxidant therapies and chronic kidney disease. Nephrology (Carlton) 2012; 17: 311-21. [CrossRef]

(6.) Chevalier RL, Forbes MS, Thornhill BA. Ureteral obstruction as a model of renal interstitial fibrosis and obstructive nephropathy. Kidney Int 2009; 75: 1145-52. [CrossRef]

(7.) Dendooven A, Ishola DA Jr, Nguyen TQ, Van der Giezen DM, Kok RJ, Goldschmeding R, Joles JA. Oxidative stress in obstructive nephropathy. Int J Exp Pathol 2011; 92: 202-10. [CrossRef]

(8.) Zecher M, Guichard C, Velasquez MJ, Figueroa G, Rodrigo R. Implications of oxidative stress in the pathophysiology of obstructive uropathy. Urol Res 2009; 37: 19-26. [CrossRef]

(9.) Reyes JL, Molina-Jijon E, Rodriguez-Munoz R, Bautista-Garcia P, Debray-Garcia Y, Namorado Mdel C. Tight junction proteins and oxidative stress in heavy metals-induced nephrotoxicity. Biomed Res Int 2013; 2013: 730789. [CrossRef]

(10.) Manucha W1, Carrizo L, Ruete C, Molina H, Valles P. Angiotensin II type I antagonist on oxidative stress and heat shock protein 70 (HSP 70) expression in obstructive nephropathy. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand) 2005; 51: 547-55.

(11.) Corbin JD, Francis SH, Webb DJ. Phosphodiesterase type 5 as a pharmacologic target in erectile dysfunction. Urology 2002; 60: 4-11. [CrossRef]

(12.) Hemnes AR, Champion HC. Sildenafil, a PDE5 inhibitor, in the treatment of pulmonary hypertension. Expert Rev Cardiovasc Ther 2006; 4: 293-300. [CrossRef]

(13.) Das A, Durrant D, Salloum FN, Xi L, Kukreja RC. PDE5 inhibitors as therapeutics for heart disease, diabetes and cancer. Pharmacol Ther 2015; 147: 12-21. [CrossRef]

(14.) Chen Y, Li XX, Lin HC, Qiu XF, Gao J, Dai YT, et al. The effects of long-term administration of tadalafil on STZ-induced diabetic rats with erectile dysfunction via a local antioxidative mechanism. Asian J Androl 2012; 14: 616-20. [CrossRef]

(15.) Mostafa T, Rashed L, Kotb K, Taymour M. Effect of testosterone and frequent low-dose sildenafil/tadalafil on cavernous tissue oxidative stress of aged diabetic rats. Andrologia 2012; 44: 411-5. [CrossRef]

(16.) Koka S, Das A, Salloum FN, Kukreja RC. Phosphodiesterase-5 inhibitor tadalafil attenuates oxidative stress and protects against myocardial ischemia/reperfusion injury in type 2 diabetic mice. Free Radic Biol Med 2013; 60: 80-8. [CrossRef]

(17.) Kucuk A, Yucel M, Erkasap N, Tosun M, Koken T, Ozkurt M, et al. The effects of PDE5 inhibitory drugs on renal ischemia/reperfusion injury in rats. Mol Biol Rep 2012; 39: 9775-82. [CrossRef]

(18.) Arikan DC, Bakan V, Kurutas EB, Sayar H, Coskun A. Protective effect of tadalafil on ischemia/reperfusion injury of rat ovary. J Pediatr Surg 2010; 45: 2203-9. [CrossRef]

(19.) Rashid M, Fahim M, Kotwani A. Efficacy of tadalafil in chronic hypobaric hypoxia-induced pulmonary hypertension: possible mechanisms. Fundam Clin Pharmacol 2013; 27: 271-8. [CrossRef]

(20.) Rashid M, Kotwani A, Fahim M. Long-acting phosphodiesterase 5 inhibitor, tadalafil, and superoxide dismutase mimetic, tempol, protect against acute hypoxia-induced pulmonary hypertension in rats. Hum Exp Toxicol 2012; 31: 626-36. [CrossRef]

(21.) Koka S, Das A, Zhu SG, Durrant D, Xi L, Kukreja RC. Long-acting phosphodiesterase-5 inhibitor tadalafil attenuates doxorubicin-in-duced cardiomyopathy without interfering with chemotherapeutic effect. J Pharmacol Exp Ther 2010; 334: 1023-30. [CrossRef]

(22.) Savas M, Yeni E, Verit A, Gulum M, Aksoy N, Ciftci H, et al. Acute effect of phosphodiesterase type 5 inhibitor on serum oxidative status and prolidase activities in men with erectile dysfunction. Clinics (Sao Paulo) 2010; 65: 1311-4. [CrossRef]

(23.) Demirbilek S, Emre MH, Aydin EN, Edali MN, Aksoy RT, Akin M, et al. Sulfasalazine reduces inflammatory renal injury in unilateral ureteral obstruction. Pediatr Nephrol 2007; 22: 804-12. [CrossRef]

(24.) Li C, Wang W, Knepper MA, Nielsen S, Fr0kiaer J. Downregulation of renal aquaporins in response to unilateral ureteral obstruction. Am J Physiol Renal Physiol 2003; 284: F1066-79. [CrossRef]

(25.) Li C, Wang W, Kwon TH, Knepper MA, Nielsen S, Fr0kiaer J. Altered expression of major renal Na transporters in rats with unilateral ureteral obstruction. Am J Physiol Renal Physiol 2003; 284: F155-66. [CrossRef]

Selma Cirrik (1), Sema Nur Ayyildiz (2), Erdal Benli (3), Ali Ayyildiz (3), Tevfik Noyan (2), Rustu Cankon Germiyanoglu (4), Abdullah Cirakoglu (3)

(1) Ordu Universitesi Tip Fakultesi, Fizyoloji Anabilim Dali, Ordu, Turkiye

(2) Ordu Universitesi Tip Fakultesi, Tibbi Biyokimya Anabilim Dali, Ordu, Turkiye

(3) Ordu Universitesi Tip Fakultesi, Uroloji Anabilim Dali, Ordu, Turkiye

(4) Ondokuz Mayis Universitesi Tip Fakultesi, Uroloji Anabilim Dali, Samsun, Turkiye

Bu calisma 11. Guneydogu Avrupa Toplantisi'nda sunulmustur, 6-8 Kasim 2015, Antalya, Turkiye.

This study was presented at the 11th South Eastern European Meeting, 6-8 November 2015, Antalya, Turkey.

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Selma Cirrik, E-posta: selmacrrk@yahoo.com

Gelis Tarihi / Received Date: 08.03.2016 Kabul Tarihi / Accepted Date: 03.04.2016
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Investigation
Author:Cirrik, Selma; Ayyildiz, Sema Nur; Benli, Erdal; Ayyildiz, Ali; Noyan, Tevfik; Germiyanoglu, Rustu C
Publication:Journal of Academic Research in Medicine
Article Type:Report
Date:Apr 1, 2017
Words:3760
Next Article:Retrospective Analysis of Factors Affecting Continence after Robotic Radical Prostatectomy.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |