Printer Friendly

Articles from Transport (September 1, 2009)

1-10 out of 10 article(s)
Title Author Type Words
A study of the deflections of metal road guardrail elements/ Metalinio automobiliu keliu apsauginio atitvaro elementu ilinkiu tyrimas. Prentkovskis, Olegas; Beljatynskij, Andrey; Prentkovskiene, Rasa; Dyakov, Ivan; Dabuleviciene, Laima Report 5302
Combined modal split and assignment model for the multimodal transportation network of the economic circle in China/Multimodalinio transporto tinklo, esancio Kinijos ekonomikos rate, modalinio skaidymo misrusis modelis. Li, Shuang; Deng, Wei; Lv, Yisheng Report 5270
Performance of FHWA model for predicting traffic noise: a case study of Metropolitan City, Lucknow (India)/FHWA modelio taikymas transporto keliamo triuksmo lygiui prognozuoti ir vertinti (tyrimas Indijos Laknau mieste). Shukla, Arvind Kumar; Jain, Sukhvir Singh; Parida, Manoranjan; Srivastava, Jyoti Bhushan Report 3854
Research into the methods of analysing the productivity indicators of transport terminals/ Transporto terminalu produktyvumo rodikliu analizes metodu tyrimas. Jarzemskiene, Ilona Report 6626
Research into the quality of fuels and their biocomponents/ Degalu ir ju biokomponentu kokybes tyrimai. Matijosius, Jonas; Sokolovskij, Edgar Report 3706
Research on model application to restructuring the railway transport sector in Lithuania/ Modeliu taikymo Lietuvos gelezinkeliu sektoriui restrukturizuoti tyrimas. Jarasuniene, Aldona Report 5048
Researching and analyzing the features of oil and demand for transporting oil derivates in the area of Belgrade/Naftos produktu transportavimo ypatumu tyrimas ir analize Belgrado mieste. Jovanovic, Vojkan D.; Tica, Slaven; Milovanovic, Branko; Zivanovic, Predrag Report 4582
The analysis of the motor characteristics of D-RME-E fuel blend during on-field tests/ D-RME-E biodyzelino motoriniu savybiu tyrimai lauko bandymu metu. Raslavicius, Laurencas; Bazaras, Zilvinas Report 2904
The comparative analysis of English and Lithuanian transport terms and some methods of developing effective science writing strategies by non-native speakers of English/ Lyginamoji lietuviu ir anglu kalbu transporto terminu analize ir kai kurie kitakalbiu moksliniu ir techniniu tekstu rasymo strategiju tobulinimo metodai. Marina, Valerija; Marin, Igor; Snuviskiene, Genovaite Report 4282
Theoretical basis for an economic evaluation of road accident losses/ Ekonominis eismo ivykio zalos vertinimas. Kapskij, Denis; Samoilovich, Tatyana Report 2925

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |