Printer Friendly

Trafod tictacs gyda Wali; Caron Wyn Edwards fu'n sgwrsio a Mei Jones, awdur y ffilm Nadolig, C'mon Midffild a Rasbrijam, a'r actor sy'n chwarae Wali.

Byline: Caron Wyn Edwards

MAE'R ansoddair ``amryddawn'' yn un sydd bellach yn cael ei ddefnyddio'n fynych - a hynny'n aml yn ddi-sail.

Mewn gwirionedd, ychydig iawn o bobl sydd a doniau sy'n amlygu eu hunain mewn amryw gyfrwng.

Mae Mei Jones yn un o'r dethol rai hynny. Nid yn unig y mae'n ysgrifennwr penigamp, yn actor a chyfarwyddwr, ond mae hefyd, yn ol pob son yn dipyn o giamstar ar gae pel-droed!

Dechreuodd feithrin ei ddoniau peldroedio trwy chwarae i dim Biwmares, cyn symud ymlaen i chwarae i dimau Amlwch, Bangor a hyd yn oed yn y gol i Lanrug!

Arwydd o'i dalent naturiol oedd iddo gael ei dderbyn i gar fan dan-18 Cymru tra'n dal yn ddisgybl ysgol.

Ac er na throdd yn chwaraewr proffesiynol, gellir dadlau iddo ddatblygu gyrfa o'i gariad tuag at y gem p'run bynnag.

Mei Jones ysgrifennodd cyfres wreiddiol C'mon Midffild, a dywed iddo dynnu'n helaeth ar ei brofiad yn chwaraewr ifanc i greu cymeriadau'r gyfres. Yn ol Mei, ``Yr hyn a ddysgais o brofiad wrth chwarae i'r gwahanol glybiau pel-droed, oedd bod mathau arbennig o gymeriadau yn perthyn i bob un ohonynt, '' meddai. yn ei flaen i egluro sut y bu i'r sefyllfa ysbrydoli llawer o'r cymeriadau.

Meddai Mei, ``Dyna o ble y daeth Elsie, gwraig Picton. Pan oeddwn i'n chwaraewr ifanc, byddwn yn aml yn clywed cyfeiriadau at wraig y rheolwr, ond byth yn ei gweld. ''

Ychwanega, ``Ac eto, gan amlaf, byddai merch y rheolwr yn un o'n cefnogwyr selocaf-- yn enwe dig os nad oedd gan y rheolwr hwnnw feibion.

Ac yn amlach na pheidio, byddai'r ferch honno yn dueddol o ganlyn gyda seren y tim. ''

Ac felly dyma eni rhai o gymeriadau mwyaf poblogaidd y sgrin fach yng Nghymru; Arthur Picton, Tecs, Wali, George a Sandra. Maen nhw fel hen ffrindiau i'r rhan fwyaf o wylwyr S4C. A'r cymeriadau hyn, yn ogystal ag am bell i frawddeg fythgofiadwy megis, ``Harri, paid a chwarae hefo hwnna!''

a sicrhaodd le C'mon Midffild ar frig cynghrair cyfresi comedi y sianel.

Wrth gwrs, nid rhoi geiriau yng nghegau'r cymeriadau'n unig a wna Mei. Ef hefyd sy'n chwarae'r twpsyn o lumanwr, yr anfarwol Wali Tomos.

Mae holi Mei ei hun os yw'n uniaethu a'r cymeriad, fodd bynnag, yn dwyn y cyfaddefiad ei fod ``yn tyfu'n fwyfwy tebycach i Arthur Picton bob dydd!''

Er, o glywed y chwerthin iach a ddaw i'w ganlyn, mae'n an odd credu'r gymhariaeth rhyngddo a'r crintach o reolwr.

A ydyw o ddifri yn adnabod rhyw Arthur Picton yn rhywle? ``Nabod am bell un!'' yw'r ateb parod. ``Dwi'n meddwl mai dyna oedd y sail gychwynnol i'r gyfres, '' meddai drachefn. ``Dial! Pan oeddwn yn chwaraewr i dim yn Ynys Mon fe gyrhaeddom y rownd gynderfynol ac ennill o chwe gol i ddim.

Ond mae'n debyg i'r rheolwr deimlo bod angen ein tynnu lawr rhyw beg neu ddau. Felly dyma fy ngollwng i o'r tim gan mai fi oedd y 'fenga. Ond, '' meddai, ``mi gynhyrfodd yn lan pan ddechreuodd yr hogia er'ill ofyn ``Gwilym, lle ma' Mei?'' gan a tab ``Ma' di torri ei goes!''-- feddyliodd un ohonyn nhw 'i fod o'n drysu'n lan pan welodd o fi'n holliach ac ystwyth yr wythnos ganlynol!'' A beth amy ffeinal honno?

``Mi gollon nhw, rown i'n falch o glywed!'' ateba'n ddi-flewyn-ar-dafod.

Felly os ddaeth y sbardun i sgrifennu o storfa helaeth o brofiadau, beth amy teitl ei hun, C'mon Midffild? ``Faint o amser s'gen ti?'' ateba'n ysgafn, gan awgrymu mod i'n mynd i gael fy llethu gan wybodaeth y gwir ffan pel-droed.

``Yn dilyn Cwpan y Byd '66, feC'mon Midffild a Rasbrijamfabwysiadwyd strwythur newydd o chwarae, sef y 4-2-4 a'r 4-3-3 sydd gennym ni yn y gem heddiw. Cyn hynny doedd dim ffasiwn beth a `canol cae' neu `fidffild'. Ond, '' ychwanega, ``er iddynt fagu'r strwythur newydd, doed den nhw ddim wir yn ei deall hi.

Serch hynny, doed den nhw ddim eisiau edrych yn dwp, felly dyma ddechrau gweiddi `C'mon Midffild!' er na wyddent ar bwy yr oedden nhw'n cyfeirio!''

Ac felly dyna ni'n gwybod o ble ddaeth yr ysbrydoliaeth am gyfres deledu a fwynhaodd rediad o chwe blynedd ar S4C yn ystod yr 80au a'r 90au, sioe glybiau a fathwyd yn Awe Bryncoch a drama a ddarlledwyd ar y radio y llynedd. Ond pe byddai Mei yn gorfod dew is rhwng yr actio a'r sgwennu a'r cyfarwyddo, p'run fyddai'n ennilly dydd tybed? ``Wel, '' meddai a gwen lond ei lais, ``Bum munud cyn i mi gamu ar y llwyfan ar gyfer y perfformiad nos on gyntaf, 'swn i'n licio bod yn sgwennwr.

Ac eto, '' meddai wedyn. ``Am ddau o'r gloch y bore a minnau'n rhythu ar dudalen wag, swn i'n licio bod yn gyfarwyddwr.

Ond, wedyn, a minnau'n gyfarwyddwr ar fore cynta'r rihyrsals ar gyfer cynhyrchiad newydd, a minnau'n syllu i dorf o wynebau actor ion - bryd hynny sa'n well gen i fod yn actor!''

n Mei Jones discusses his various guises as writer, producer and actor, as well as talking tactics about the much-anticipated return of the C'mon Midffild team to S4C with the Christmas Day film, C'mon Midffild a Rasbrijam.

CAPTION(S):

John Pierce Jones (Mr Picton), Llion Williams (George), Mei Jones (Wali Tomos), Gwenno Hodgkins (Sandra), a Bryn Fon (Tecwyn Parry)
COPYRIGHT 2004 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2004 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 18, 2004
Words:866
Previous Article:The lighter side of Green; Sarah Waterfall on how the multi talented heart throb Robson Green will be showing another side to his repertoire.
Next Article:A model Christmas in Dible; Alun Prichard on why a star guest ensures the Vicar of Dibley will be big on glamour and gags.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters