Printer Friendly

Tra bod pawb arall yn mynd yn Yl i''r gwaith - rydw innau'n paratoi i fynd i ffwrdd eto.

Byline: angharad TOMOS

PAN fyddwch chi''n darllen hwn, fydda i ddim yng Nghymru fach. Dwi''n gwybod nad ydych chi i fod i ddeud petha fel hyn yn papur rhag ofn lladron, ond os bydd rhywun wedi torri mewn i''m tye, bydd gen i''r cysur o wybod eich bod yn lladron Cymraeg, a''ch bod yn ddarllenwyr ''Yr Herald''.

Mi fyddaf (gobeithio) yn Ffrainc, ac wedi bod yno ers rhyw ddeng diwrnod. Erbyn i hwn weld golau ddydd, byddaf yn chwyrlio yn hapus lawr rhyw boulevard ym Mharis...

Felly dwi''n cael y profiad chwithig tu nl ymlaen unwaith eto ddechrau Medi. Pawb arall yn dychwelyd i''r gwaith, a minnau yn mynd i ffwrdd. A tydi cartref byth mor braf ag ydyw pan ydych ar fin ymadael.

Ron i''n eistedd yn yr ardd dan y goeden fala ddoe ac yn dweud petawn i''n canfod lle mor ddedwydd hwn ar fy ngwyliau - y byddwn yn fodlon fy myd. (Mae''r Dyn Fej yn mynd i ben y caij pan ddywedaf bethau fel hyn) Euthum i a''r mab i Bermo ddydd Sadwrn, a theithio yno ar y trn.

Ydych chi wedi teithio ar lein y Cambrian yn ddiweddar? Anghofiais brofiad mor wefreiddiol ydoedd, a''r mr mor agos fel y teimlwch eich bod yn teithio arno.

Cyrraedd y Bermo a chael gwneud y pethau a waharddwyd inni drwy''r haf - cerdded yn droednoeth ar y tywod, reid ar y mulod, mwynhau ''99'' a thrip ar gwch cyn dod adre. (Ol reit, mi ddaru hi fwrw erbyn diwedd y dydd, ond roedd o''n law cynnes, felly doedd o ddim yn cyfrif).

Ar drn y byddwn yn teithio, dim ond fod streic drn ar hyn o bryd yn Ffrainc, felly gobeithio y caiff ei datrys yn weddol sydyn. Digwyddodd yr un peth inni yn Corsica, a bysus gorlawn fuo hi am bythefnos. Rydan ni''n mynd i ardal y Loire am y deg diwrnod cyntaf, ond dydyn ni ddim wedi canfod lle i aros.

"Rhyw fwthyn bach yng nghanol y wlad fyddai''n braf," meddwn i, yn breuddwydio am rhyw gte rhamantus.

Ond erbyn i mi fynd i chwilota am un, roedden nhw wedi eu cymryd eisoes, neu roeddent yn grocbris, neu roedden nhw - wel, yn y wlad - ac yn berffaith anghyraeddadwy i rywun oedd yn dibynnu ar drenau.

Chwarae teg, dwi wedi bod yn facpaciwr go lew tan rwan, yn crwydro''r ffyrdd fel rhyw drempyn, ac yn sigo dan faich fy rycsac. Ond dwi''n teimlo mod i wedi cyrraedd oedran bellach lle dwi''n haeddu dipyn o ymlacio ar wyliau, cyfle i roi gorffwys i''m traed blinedig, a stwna mewn rhyw bentref bach gwladaidd yn bwyta croissants, ac yn gwylio''r byd yn mynd heibio....

Mae''r profiad gwirioneddol erchyll o aros yn Hotel Chwain yn Besanon llynedd yn dal yn fyw yn fy nghof, a dwi''n chwyrn yn erbyn cyrraedd tref, a chymryd yr unig stafell sydd ar l, dim ond am na fedrwn gerdded cam ymhellach.

A minnau efo cerbyd reit newydd, a hwnnw yn Citroen, meddyliais mai hon oedd y flwyddyn i yrru dramor. Toes yna ramant i''r syniad o neidio i gar a gyrru i''r cyfandir? Ond gwyddai''r gwer am fy niffyg sgiliau darllen map, a mae''n gas ganddo yrru ar yr ochr chwith heb sn am ar yr ochr dde. (Roedd hyn cyn inni brynu tocyn ar drn efo gyrrwyr ar streic...) Dwi''n reit amheus o''r Loire hefyd. Does gen i ddim i''w ddweud wrth chateaux crand a gwin, sef y rheswm yr aiff y rhan fwyaf o ymwelwyr yno. Ond mae nhad yn dweud y byddaf yn siwr o fwynhau''r golygfeydd, gan fod yr hen frenhinoedd wedi codi''r cestyll hyn mewn llefydd godidog o hardd.

Y pacio sy''n boen beunyddiol i mi ar hyn o bryd. Un rheswm pam mod i''n hoffi Berlingo yw am ei fod yn dal cymaint.

Mi fedrwch ei lwytho efo bob math o 'nialwch, hyd yn oes os ydych yn aros mewn wigwam.

Mae yna bob math o gilfachau cudd lle medrwch chi guddio pethau fyddai''n cael eu hystyried yn bethau hollol hurt gan eraill.

Dydi''r fath gilfachau ddim yn bod mewn rycsac.

Mae gynnoch chi le i hanfodion bywyd, a dim mwy. Ac os meiddiwch chi geisio smyglo gormod, eich cefn chi a neb arall fydd yn dioddef.

Mi gewch chi gerdyn post ar ffurf colofn - gaddo!
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 8, 2010
Words:715
Previous Article:Porthwen i Borth Cynfor; BYD NATUR.
Next Article:Angen gwersi ar sut i fihafio yn y pictiwrs.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters