Printer Friendly

Tipyn o gamp i Jeremy.

AE'N deg dweud bod Jeremy Griffiths wedi gwneud mwy na'i siar yn ei rol fel Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Y Fflint 2016.

MDros y tair blynedd o gasglu arian ar gyfer yr Eisteddfod mae Jeremy wedi nofio 5km hyd Llyn Tegid, beicio o Sir y Fflint i Gaerffili mewn diwrnod, cymryd rhan mewn triathlon; a'i her ddiweddara' yw rhedeg 90 milltir o amgylch Sir y Fflint.

Byddwn yn dilyn holl ymdrechion Jeremy mewn rhaglen arbennig i'n croesawu ni i Sir y Fflint, Croeso i Eisteddfod yr Urdd, nos Wener.

Ymunwch a'r cyflwynydd Alex Humphreys, sy'n dod yn wreiddiol o Laneurgain, Sir y Fflint i ymweld a'r fro a'i phobl a chlywed hanesion yr ardal.

Dewch i ymweld a'r Maes, sydd wedi ei leoli eleni ym Mynydd y Fflint, nid yn bell o'r ysgol mae Jeremy yn bennaeth arni, Ysgol Gwynedd, Y Fflint.

Mae Jeremy wedi gwisgo sawl het gyda'r Urdd yn ogystal a bod yn Gadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod. Mae e hefyd wedi bod yn feirniad gymnasteg, yn feistr Defod Medal y Dysgwyr, a phan oedd yn yr ysgol arferai gystadlu mewn eisteddfodau. Bellach ei ferch, Erin, 11, sy'n cystadlu.

"Dw i ddim yn gwybod pam ces i fy newis fel Cadeirydd yr Eisteddfod. Ond mae o'n fraint fawr, a dw i'n hynod o falch. Dw i'n berson sy'n mwynhau bod yn brysur. Does gen i ddim Cymraeg perffaith, ond dw i'n meddwl bod Cymry Cymraeg yn gwerthfawrogi fy newis i wneud popeth drwy gyfrwng y Gymraeg," meddai Jeremy, sy'n 54 oed.

Dysgodd Jeremy Gymraeg yn yr ysgol uwchradd leol, Ysgol Maes Garmon, wedi iddo fynd i ysgol gynradd gyfrwng Saesneg yn Nannerch. Mae'n ddyn ei ardal ac, ar wahan am gyfnod yng Ngholeg Addysg Cyncoed Caerdydd, dydy o ddim wedi symud ymhell iawn o gyffiniau Rhydymwyn, ger Yr Wyddgrug lle cafodd ei fagu.

"Dw i wrth fy modd gyda Sir y Fflint; mae o'n gyfleus iawn i fynyddoedd a llynnoedd Eryri, a hefyd i ddinasoedd Lerpwl a Chaer; ac wrth gwrs dydy bryniau Clwyd ddim yn bell. Dw i'n foi fy nghynefin, a dw i wrth fy modd yn byw yng Nghefn Mawr, yng nghanol coedwig, wrth ymyl Rhydymwyn," meddai.

Mae Sir y Fflint wedi hen gyrraedd eu nod ariannol ar gyfer yr Eisteddfod ac mae Jeremy yn hynod o ddiolchgar i'w dim brwdfrydig am eu holl gwaith.

Ond mae Jeremy hefyd wedi casglu miloedd o bunnoedd drwy ei gampau heriol. "Mae chwaraeon i mi yn golygu sgiliau adeiladu tim ac adeiladu cymeriad. Ond o'r holl sialensiau dw i wedi eu gwneud, rhedeg ydy'r her fwya'; mae'r pengliniau 'ma'n mynd yn hen!" Bydd S4C yn darlledu'n fyw o'r Maes drwy gydol wythnos Eisteddfod yr Urdd a bydd uchafbwyntiau nosweithiol yn bwrw golwg yn ol dros ddigwyddiadau'r dydd.

TRANSL888 it: Jeremy Griffiths, chairman of the Urdd National Eisteddfod Executive Committee in Flintshire, has gone to great lengths to raise money for this year's Urdd Eisteddfod in the county. Over the past three years of fundraising it's fair to say that Jeremy has given his all in his efforts to reach the Urdd's target for the Urdd Eisteddfod in Flintshire. Jeremy has swum the length of Bala Lake (5km), cycled from Flintshire to Caerphilly in 24 hours and taken part in a triathlon. His latest challenge is running 90 miles around Flintshire.

Jeremy's achievements will feature in an S4C programme welcoming us to the Urdd Eisteddfod in Flintshire, Croeso i Eisteddfod yr Urdd, on Friday.

Croeso i Eisteddfod yr Urdd, S4C, Dydd Gwener (Friday), 8.25pm (English subtitles)

CAPTION(S):

Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Y Fflint 2016, Jeremy Griffiths
COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:May 21, 2016
Words:601
Previous Article:Yw Sion White yn haeddu 'parch'?
Next Article:MOVIE WATCH I.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |