Printer Friendly

Thema boenus o gyfarwydd - tynfa'r dref yn tlodi cefn gwlad.

CARIAD, colled a throsedd - dyna'r thema mewn cyfres ddrama newydd fydd i'w gweld nos Sul ar S4C am y tair wythnos nesaf.

Mae Tir, gan yr awdur amryddawn o Gaerfyrddin, Roger Williams, yn son am fewnliad, a phobl ifanc yn gadael cefn gwlad Sir Gar, thema sy'n briodol iawn yn ol yr actor Sion Ifan sy'n chwarae'r brif ran.

Mae'n thema sy'n agos iawn at galon Sion, sy'n actio Arwel - mab [euro]erm, gan ei fod ef wedi symud o Ddryslwyn, Sir Gar i'r brifddinas.

"Dwi wedi gorfod symud i Gaerdydd oherwydd fy ngwaith i," meddai.

"Dwi'n credu ei bod hi'n dynfa ym mhob gwlad i bobl symud i'r dref i fyw. Mae hi'n gymwys iawn ar gyfer y ddrama hon, fy mod i fy hun wedi symud i Gaerdydd, a gadael fy nghynen. Ac mae cymaint o bobl wedi symud o'r gogledd a'r gorllewin i fyw yn y brifddinas."

Yn ystod lmio'r gyfres, gwerthwyd y cartref lle magwyd Sion, 26, yn y Dryslwyn, rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin. Ond stori i'r gwrthwyneb sydd gan ei gymeriad Arwel, yn Tir i'w hadrodd. Mae o'n dyheu am brynu tyyn ei gynen, ac mae'n llygadu hen [euro]ermdy. Ond yn an[euro]odus i Arwel, ai[euro] pethau o'i le gan chwalu breuddwyd bersonol. Ac mae hyn yn esgor ar sawl penderfyniad [euro]ol.

"Mae e'n adlewyrchu rhwystredigaeth rhywun sy'n treial dal 'mlaen i'r hen [euro]ordd o fyw. Mae ei dad wedi marw, ac mae e'n treial byw ei fywyd yn ol ei ddisgwyliadau e. Mae e'n methu prynu ty, ac yn methu setlo. Mae e'n treial gwella ei fywyd, a bywyd ei deulu, ond yn methu."

" Teimla Arwel yn rhwystredig tu hwnt, ac yn gegennus tuag at ei frawd a'i chwiorydd, ac mae hyn yn achosi sawl ddadl deuluol rhyngddynt. Mae un chwaer wedi sefydlu busnes amaethyddol yn yr ardal, a'i frawd yn ddyn busnes llwyddiannus yn Llundain; a'r ddau'n ennill llawer mwy o arian nag e. "Mae Arwel yn fab [euro]erm, ac mae e'n eitha' byrbwyll, gan fyw yn y foment. Mae ei fwriad yn dda, ond mae e'n cwrdd a'r bobl anghywir ac yn delio gyda phethau yn y [euro]ordd anghywir. Mae hyn yn e[euro]eithio ar ei dynged e. "Dwi ddim yn dod o gefndir amaethyddol, ond dwi'n dod o'r ardal honno ac yn adnabod pobl o gefndir [euro]ermio yn y sir. Ac yn ystod y lmio fe siaradon ni a lot o bobl leol, am eu proadau gwaith lleol. Mae Tir yn rhoi eu stori nhw ar y sgrin."

TIR S4C nos Sul 9pm, English subtitles available

CAPTION(S):

Sion Ifan sy'n chwarae rhan Arwel |

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Mar 28, 2015
Words:442
Previous Article:Sharon gets bitten by the the acting bug.
Next Article:Mae'r cystadlu'n poethi gyda'r corau cymysg.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters