Printer Friendly

The use of primary and secondary doxazosin xl 8 mg in the treatment of benign prostate hyperplasia: is there a new approach in the event of alpha-blocker failure: Benign prostat hiperplazisinde primer ye sekonder doksazosin XL 8 mg tedavisi: Baarisiz alfa bloker tedavisinde yeni bir yaklaim var mi?

ABSTRACT Objective: Lower urinary tract symptoms (LUTS), which are related to benign prostate hyperplasia (BPH), are the most commonly encountered diseases in urological practice. In our study. we compared responses to doxa-zosin mesylate extended release tablets (doxazosin XL) (8 mg) treatment between primary patients and patients with moderate and severe LUTS despite use of an alpha blacker treatment other than doxazosin XL (8 mg).

Material and methods: In our study, we included one hundred patients with LUTS who did not receive any medical treatment, and one hundred patients with LUTS who did not respond to alpha-blocker drugs other than doxazosin XL (8 mg). The inclusion criteria for the study were as follows: international prostate symptom score (I PSS) >7. prostate volume >20 cc, Q-max <15 mlisn, lack of any previous pelvic or prostatic surgery, and /or urethral catheterization.

Results: The mean age of the patients was 62.2[+ or -]7.9 years. No statistically significant differences were detected between the groups with respect to age. prostate volume, and total prostate-specific antigen (PSA) levels. The duration of the follow-up period was calculated as 3-26 (mean 11) months. Significant differences were detected in post-voiding residual urine,IPSS, quality of life and Qmax between pre- and post-treatment values. Similar decreases in the 1PSS scores, and increases in Qmax values were detected in both groups.

Conclusion: Doxazosin XL (8 mg) treatment was found to be efficient and reliable in primary patients and also in patients with severe LUTS who did not respond to medical treatment. Trial of doxazosin XL (8 mg) therapy, before surgery in patients who respond inadequately to other alpha-blocker drugs is a rational approach.

Key words: Alpha-blocker: benign prostate hyperplasia; doxazosin.

OZET Amac: Benign prostat hiperplazisine (BPH) bugli alt tiriner sistem semptomlari (AUSS) tiroloji pratiginde en sik kar;a1a[section]ilan hastaliklarm bainda gelir. cali.,mamizda, primer hastalar ile alfa bloker kullanmasma ragmen orta ve ileri derece AOSS/BPH tespit edilen hastalari doksazosin XL 8 mg tedavisine verdikleri yanit acisindan kar[section]ila[section]tirdik.

Gerec ye yontemler: AOSS lie poliklinigimize ba[section]vuran ve hu [section]ikayetler nedeni lie herhangi bit teda-vi almarni[section] 100 hasta ile alfa bloker kullanmasina ragmen tedaviye yeterince cevap vermemi[section] ohm 100 hasta cali[section]maya al indi. cali[section]maya alinma kriterleri uluslararasi prostat semptom skoru (1PSS) >7, prostat voltimii >20 gr. maksimurn akim hizi (Q-max) <15 mUsn, daha Once pelvik veya prostatik cerrahi tedavi gecirmemi [degrees]imam ve tiretral kateterizasyon Oyktisti bulunmamasi olarak kahul cdildi.

Bulgular: Hastalarin ya, ortalamasi 62.2[+ or -]79 yil id i. Gruplar arasinda ya[section], prostat voltimti ve toplam prostat spesifik antijen (PSA) dtizeyleri acisindan istatistiksel anlamli farklilik saptanmadi. Takip stiresi 3-26 ay (ort. 11 ay) olarak hesaplandi. Olgularin tedavi oncesi Ye sonrasi i[section]eme sonrasi rezidiiel idrar. uluslararasi prostat semptom skoru (IPSS), ya[section]am kalitesi ve Qmax degerleri arasmda anlamli lark tcspit edildi. Her iki grupta I PSS'teki dUU miktari ve Qmax taki arti[section] miktari benzer bulunmu,tur.

Sonuc: Primer, tedaviye yanitsiz ve agir semptomlari olan BPH'Il hastalarda gtinde tek doz doksazosin XL 8 mg tedavisi etkin ye giivenilir bulunmu[section]tur. Diger alfa bloker ilaylardan yeterince yarar gOrmeyen hasta-larda.ameliyat seceneginden Once doksazosin XL 8 mg denenmesi rasyoneldir.

Anahtar kelinieler: Alfa bloker; benign prostat hiperplazisi; doksazosin.

Giri[section]

Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde ya[section]la birlikte artan siklikta gOrtilen ve yol actigi semptomlarla hayat kalite-sini olumsuz yonde etkileyen bir patolojidir."1 izlem, medikal ve cerrahi tedavi secenekleri mevcutturPiTedavide cok degi[section]ik medikal ajanlar giindeme gelmi[section],cerrahi tedavi oranlari giderek azalmi[section]tir. Tiim diinyada BPH'ye bagli komplikasyon geli[section]-medikce ilk basamak tedavinin medikal olmasi yOntinde bir konsenstis hakim olmaya ba[section]lamor.131 Benign prostat hiperplazisinin alt Uririer sistem semptomlari (AOSS) oluvurma mekanizmalarmdan bin mesane boynu, hiperplastik prostat dokusu, kapstilii ye prostatik iiretrada yogun bir [section]ekilde yer alan a adrenerjik reseptOrlerin uyardmasi sonucu olu[section]an yiiksek direnctir.I41 Bu durum [section]ikayetlerin kontrolil icin medikal tedavi secenegini rasyonel ktlmaktadir. Gtiniimiizde alfa bloker tedavisi, BPH'nin temel medikal tedavisi haline gelmi[section]tir. Bir kinolon derivesi olan doxazosin uzun bir siiredir bu amacla kullanilmaktadir.151 Yapilmt[section] olan cift-kOr, randomize, cok merkezli, plasebo kontrollti cali[section]malarda, doxazosin 8 mg'm BPH tedavisinde etkin ye guvenilir bir [section]ekilde kullanda-bilecegi gosterilmi[section]tirY1 calt[section]mamtzda, primer ba[section]vuran hastalar He alfa bloker kullan-masina ragmen orta ve ileri derece AUSS/BPH tespit edilen hastalan doxazosin XL 8 mg tedavisine verdikleri yamt actsm-dan kar[section]ilaprchk.

Gerec ye yontemler

Ocak 2010-Amlik 2012 tarihleri arasinda AOSS lie poliklinigi-mize ba[section]vuran 203 hasta cali[section]ma kapsaminda degerlendirildi. Takiplere gelmeyen 3 hasta cali[section]ma di[section], biraktldi. cali[section]maya devam eden hastalardan daha once herhangi bir tcdavi almami[section] 100 hasta (primer grup) ve diizenli alfa bloker kullanmasina ragmen tedaviye cevap vermemi[section] olan 100 hasta (sekonder grup) caIlmaya aim& Kullantlmt[section] olan alfa blokerler tamsulo-si n 0,4 mg, alfuzosin 10 mg, terazosin 5 mg ye dokzasosin 4 mg olarak kaydedildi. Haydarpap Numune Egitim ye Ara[section]tirma Hastanesinden etik kund onayi vc hasta onamlart alindiktan sonra hikaye ye fizik muayenelerini takiben uluslararast prostat semptom skoru (IPSS) formu doldurtuldu. Tam hastalara prostat spesifik antijen (PSA) (ng/mL), kreatinin (mg/mL), parmakla rek-tal muayene (PRM), iiroflowmetri, iiriner sistem ultrasonogra- fisi yapildt. IPSS degerlerine gore 0-7 hafif, 8-19 orta ye 20-35 air semptomlar olarak kabul edildi. Hastalarm 4-6 hafta sure ile, BPH'ya yonelik herhangi bir ilac kullarulma-mast saglandt.

calt,maya altnma kriterleri IPSS >7, prostat volfimit >20 gr, idrar maksimum akin hizt (Q-max) <15 mlisn [degrees]Imam daha once pelvik veya prostatik cerrahi tedavi gecirmemi; olmast ve firetral kateterizasyon Oykiisit bultinmamasi olarak kabul edildi. PSA sonuclan yfiksek gelen veya PRM sonuclannda prostat kanseri acisindan anlamh bulgu tespit edilen hastalar calt;ma di;i biraktlarak prostat biyopsisine yonlendirildiler. Be; alfa redfiktaz inhibitorti kullanan veya BPH'ya bagli mutlak cerrahi endikasyonu olan hastalar da yaliona di;i birakildi.

Her iki gruptaki hastalara giinde tek doz doksazosin XL 8 mg tablet ba;landi. Tfirn hastalar tedavi ba;langicint takiben 3. ayinda kontrole cagrilarak. IPSS, firoflowmetri ve PMR deger-leri kaydedildi. Daha sonraki tiger aylik takiplerde doksazosin XL 8 mg kullantm devamligt Ye Em ilaca bt4sli yan etkiler sorgulandi. !Ivan fayda gOrmeyenler, intolerans nedeni ile 'lac kullanamayan hastalar farkh tedavi modalitelerine istatistiksel analiz istatistiksel analiz icin Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15,0 for Windows program' kullanildt. Gruplar arast kar;i1a;tirmalar icin student t testi ye Mann-Whitney U testi kullanildi. Grup ici tedavi oncesi ye sonrast degerlerin kam-la;tirmasi icin tekrarli Olciim analizi ve Wilcoxon Signed Rank Testten faydalanildi. Istatistiksel anlamlilik dfizeyi p degerinin 0,05'ten ktictik olmasi durum olantk kabul edildi.

Bulgular calt;maya al man toplam 203 hastanin 200'ii calt;mayt tamam-lamt;tir. Hastalarin ya[section] ortalamasi 622[+ or -]7.9 yil idi. Her iki grup ya[section], prostat volUmu, PSA diizeyleri acismdan henze.rdi (Tablo 1). Sekonder gruha dahil olanlarm daha iinceki ilac kullamm sure- n ortalamast 22,66[+ or -]25,84 ay idi. Ba hastalardan 42'sinde tamsulosin, 25'inde alfuzosin, 23'iinde terazosin, 2'sinde dok-zasosin ve 11 'inde birden fazla alfa bloker kullanim Oykfisit mevcuttu.
Tablo 1. Her iki gruptaki hastalarin carina Inislangia degerlerinin
karsilastinlmasi

           Primer grup   Sekondcr grup   P

Yas (yil)      62,0[+ or -]8,5  62,4[+ or -]7,4 0,709
Total PS(ng/dL)   2,7[+ or -]2,3  2,8[+ or -]2,9 0,520
PV (mL)      52,0[+ or -]21,2 49,2[+ or -]21,7 0,277
IPSS        19,4[+ or -]2,2  19,9[+ or -]2,2 0,078
QoL         4,8[+ or -]0,6  4,7[+ or -]0,6 0,783
Qmax (mL/sn)    11,0[+ or -]1,7  10,7[+ or -]1,6 0,456
PMR(mL)      70,7[+ or -]63,4 60,6[+ or -]48,6 0,434
Takip sdresi (ay)  10,7[+ or -]6,3  10,7[+ or -]6,4 0,964

PSA: ProsUit spcsitik antijen;

PV: prostat voliimll;

IPSS: Uluslararasi prostat scmptorr skuru;

QoL: hayat kalitcsi olcegi;

Qmnx: maksimum idrnrakim hizi;

PMR: miksiyon son nisi rcziduel idrar


Hem primer hem sekonder gruptaki hastalarda doksazosin XL 8 mg Oncesi ye sonrast IPSS, Qmax, hayat kalitesi (QoL) ve PMR actsmdan istatistiksel olarak anlamli fark tespit edildi (Tablo 2). Her iki grupta tedavi sonrasi IPSS, QoL,PMR deki duu mik-tan ve Qmax'taki aro; miktan benzer bu1unmu4tur (p>0,05).
Tablo 2. Her iki gruptaki deger degi[section]imleriiiin
kar[section]ila[section]tinlniasi

        Doksazosin XL  Doksazosin XL   Tedavi    P
         8 mg oncesi   8 mg sonrasi   oncesi ve
        (Ort[+ or -]SD) (3,ay)(Ort[+ or sonrasi
          (N=100)    -]SD)(N=100)  arasindaki
                         degisim (%)

Primer  PMR  70,7[+ or-]63,4 50,9[+ or-]45,1   %28,0   <0,001
grup

     IPSS  19,4[+ or-]2,2  12,5[+ or-]3,9   %35,6   <0,001

     QoL   4,8[+ or-]0,6  2,7[+ or-]1,2   %43,8   <0,001

     Qmax  11,0[+ or-]1,7  15,2[+ or-]2,7   %38,2   <0,001

Sekonder PMR  60,6[+ or-]48,6 42,9[+ or-]31,9   %29,2   <0,001
grup

     IPSS  19,9[+ or-]2,2  13,0[+ or-]4,0   %34,7   <0,001

     QoL   4,7[+ or-]0,6  2,8[+ or-]1,2   %38,8   <0,001

     Qmax  10,7[+ or-]1,6  14,8[+ or-]2,6   %38,3   <0,001

IPSS: Ulustararasi prostat scmptom skoru;

QoL: hayat kalitesi olcegi;

Qmax: maluimum idrar akun hizi;

PMR: miksiyon sonrasi rezidiiel idrar;

SS:standart saprna


Hastalann ortalama takip suresi 10,7[+ or -]6,3 ay (3-26 ay) olarak hesaplandi. Bu sure zarfinda hastalann 33'One (%16,5) prostata yOnelik cerrahi giri[section]irn uygulandi. Cerrahi giri[section]imlerden 29'u (%14,5) TURP, 2'si (%1) TVP, 2'si (%1) KTP-Lazer prosta-tektomi olarak kaydedildi. 33 hastanin 12'si primer grupta iken 21'i sekonder grupta idi (p<0,001).

Toplam 200 hastanin tarnami primer grupta yer alan 3'0 (% 1,5) intolerans sebebiyle tedayiyi birakti. Yan etki olarak ha [section] dOn-mesi-hipotansiyon-halsizlik primer grupta 10 (% 10), sekonder grupta 2 hastada (%2) gOzlemlendi (p<0,001). Den dokiiithisu 1 (%0,5), kabizlik 1 (%0,5), di[section]kida kapstil bulma 3 hastada (%1,5) gozlemlendi.

Ta rti[section]ma

cali[section]mamizin sonuclan alfa blokerlere yanitsiz hastalarda dok-sazosin XL 8 mg tedavisinin bir alternatif olabilecegini goster-mi[section]tir. Her iki grup arasmda tedaviye verdiklen yanit acisinclan fark tespit edilmedi. BPH klinik olarak MISS kendini gosteren ilefi yitta erkeklerin en 6nentli saglik problemlerinden BPH 'SI bulunan kii1eri n %25-50'sinde idrar yapmada zorlanma, tam idranm boaltamama gibi klinik bulgular vardir.rxi AOSS ki[section]inin Oncel hayatint etkileyerck yaprn kalitesini dii;Ormek-tedir.m Benign prostat hiperplazisi dokusunda alfa adrenerjik reseptor say's' artar. Semptomatik BPH'si olanlarda hu reseptorlerin kont-raktil cevabi artini[section]tir. Alfa blokerler artml[section] adrenerjik aktiviteyi =hip, prostat ve =sane boynunclaki duz kaslann relaksasyonu-nu saglayarak BPH'nin dinamik komponentine ait semptomlarda iyile[section]me saglamaktadir."1 Etkileri hirkac gUnde ba[section]lamakta ye 1-2 hafta icerisinde maksimum seviyeye ti1a[section]maktadir.1"IYapilan

calt[section]malarda alfa blokerler He IPSS'te 2-4 puan azalma ye Qmax ta 2-3 mlJsn artl[section] tespit ediImi Ye bu etkinligin bir haftada ba[section]ladtgi vc 5 pla uzanchgi gosterihn*ir.H'i caliFnamizda her iki grupta Qmax degerlerinde 4 ml/sn nm n iizerinde arus tespit edilirken IPSS degerIerinde yaklaik 7 puanlik bir dusus tespit edildi.

Doksazosin de bir kinazolin derivesidir. Uzun etkili olup yari Omrii yakla;ik 22 saattir. Semptomatik iyile;me sure-si yakla;tk bir haftadir. Bu etkisini erken donemde iiretral direnci azaltarak gercekle;tirir. Gastrointestinel terapotik sis-tern (G ITS) form ulasyonunda maksimurn plaz.ma seviyesine 14-16.saatlerde ula;ilmaktadir. Bu form maksimum plazma seviyesine 2-3. saatte ula;an GITS olmayan doksazosinden farklichr. GITS formulasyonunda dalgalanmasiz Hag salimmt, yan etki [degrees]rani= plasebo lie benzer olmasi ve titrasyon ihti-yaci yoklugunu saglamaktachr."31 Doksazosinin cok merkezli ve plasebo kontrollii cali;masmda Qmax'ta 2,3-3,6 mL/sn arastnda degi[section]en am[section] gOzlenmitir ye plaseboya kar[section]i etkinli-gi kanitlanmivir. MacDiarmid ve ark.041, BPH tedavisindc 4 mg ve 8 mg doxazosin etkinlik ve tolerabilitesi cahmasinda, 8 mg. 4 mg'dan daha etkin bir performans gOsterirken, yan etki profili benzer bulunmu;tur. Bizim calt;mamtzin sonucunda da gerek primer grupta gerekse sekonder grupta doksazosin XL 8 mg kullaniminin tolerabl yan etkiler lie etkinligi gosterilmi;tir.

Literaturde alfa adrenerjik reseptor blokeri tedavisi lie ba[section]arisiz olunan olgularda, digerlerinin kullandmastnin fayda saglayip saglamadigi konusunclaki genei diiOnce, bir alfa adrenerjik reseptor blokeri ilac lie yeterli cevap elde edilememi; ise digerleri ile de benzer sonuclarm alinacagt ekIindedir. Nitekim Samli ve ark .1'51 BPH'ne bagh AOSS olan 50 erkek hastanin Ver aldigi randomize, prospektif bir calivnada, 1PSS ye maksimum idrar akim htzl'nda %20'clen az diizelme elde edilen hastalarda ilac degi;imi yapmi;lardir. Bu cah;manin sonuclarma gore ilac degi;imi hastamn ;ikayetlerinde aniamh bir iyile;me sagla-mamt,tir. Yazarlar yanitsiz olgularda, tedavinin ba;ka bir alfa bloker ilac ile detirilmesinin anlamli olmadigtm vurgulanu;-lardir."

Yine Senkul ve ark.", BPH'ye baglt AOSS olan 40 erkek hasta ile yaptiklan call;manin sonucunda Hag degi;iminin hastalann semptomlanna yOnelik ek bir fayda sag,lamadigtru bildinnektedirler. calt;mamizda ise standart doz alfa blokerlere yamtsiz hastalarda (sekonder grup) doksazosin XL 8 mg ile yeterli etkinlik saglanrnwir. Bu deneyim, direncli olgularda cerrahi Oncesi doksazosin XL 8 mg kullanumm ntsyonel kil-maktadr. Hu sayede bazi hastalann ameliyat morbiditesinden konmmu; olacagim dil,tinmekteyiz.

Alfa blokerlerin arasinda minimal farklar olsa da genelde ayni yan etki profiline sahiptirler ve ortostatik hipotansiyon, yor-gunluk hissi, ba [section] agrisi, asteni, nazal konjestiyon ve retrograt ejaktilasyona neden olabilirler."

Tamsulosinin en sik 01-Olen yan etkisi retrograt ejaktilasyondur ye plaseboya gore %.4,5- 11 oraninda Lepor ve ark."91 yaptiklari cali[section]mada terazosin kullanan hastalarda ba [section] aft's!, asteni, sersemlik gibi yan etkiler nedeni ile %ill hasta Hag kullanumm birakmi[section]tir. Standar( doksazosinin ba [section] donmesi, halsiz.lik, Mem, nefes darlt-gi, hipotansiyon gibi yan etkileri mevcuttur ve bunlar ya[section]a bagli arti[section] gostermezPIDoksazosin kontrollti salmi) G1TS formulas-yonunun kullanildigi cali[section]mamizda ise 3 hasta (%1,5) intolerans nedeni ile tedaviyi biraktt. Ba [section] dOnmesi, halsizlik, hipotansiyon gibi hafif yan etkiler 12 hastada (%6) gortiltirken hu hastalarm 10'u primer grupta idi. Bu dti[section]iik intolerans oranint, kullandigi-rniz ilacin salintm formillasyonuna bagliyoruz. c.alt[section]marnizin eksik yanlari, tek merkez olmasi, plesetx) ya da farkli bir alfa bloker kolunun bulunmamasi olarak sayilabilir.

BPH tedavisinde gunde tek doz doksazosin XL 8 mg kullam-mi gerek primer, gerek sekonder hastalarda benzer etkinlikte bulunmu[section]tur. Klinik etkinligi 1PSS ve QoL gibi subjekti 1; Qmax, Qave ye PMR gibi objektif kriterlerle gosterilmi[section]tir. calqmamtzda her iki grupta kabul edilebilir yan ctki oranla- ri giinde tek doz doksazosin XL 8 mg kullammi giivenli bulunmu[section]tur. Bizim bulgularimiz ([section]iginda, diger alfa bloker ilaclardan yarar gorrneyen hastalarda, ameliyat seceneginden Once doksazosin XL 8 mg tedavisinin denenmesi rasyoneldir. Bu sayede en azindan bir grup hasta ameliyat morbiditesinden de korunmu[section] olacaktir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Haydarpap Training and Research Hospital.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - M.O.: Design - O.K.. M.G.: Supervision - M.i.K., Z.S.. M.A.: Funding - O.K., Z.S.: Materials - M.G., M.A.: Data Collection and/or Processing - Z.S., M.A.: Analysis and/or Interpretation - O.K., M.G.; Literature Review - Z.S.. M.O.: Writer- M.I.K.. M.O.; Critical Review -O.K.. Z.S., M.O.: Other- M.A.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Etik Komite [degrees]nap: Bu calipna icin etik komite onayt Haydarpap Numunc Egitim c Ara[section]tirma Hastanesi'nden flasta Onami: Yazd' hasta onami hu cah[section]maya katilan hastalardan Hakern degerlendirmesi: bagimsiz.

Yazar tiatialari: Fikir - M.1.K., M.O.: Tasarim - O.K., M.G.; Denetteme - M.1.K., Z.S.. M.A.; Kaynaklar - O.K., Z.S.; Malzemeler - M.G., MA.; Veri toplanmasi ve/veya i[section]lernesi - Z.S., M.A.; Analiz vet vcya yorum - O.K., M.G.; Literattir tammasi - Z.S., M.O.: Yaziyi yazan - M.I.K., M.O.; Ele[section]tirel inceleme - O.K., Z.S., M.O.; Diger - MA. cikar catt[section]masi: Yaz.arlar cikar cati,masi bildirmemi[section]lerdir.

Finansal Destek: Yazarlar hu caliona icin finansal destek almadikla-rmi beyain etmi[section]lerdir.

Kay naklar

(1.) Wei If, Calhoun E, Jacobsen Si. Urologic diseases in America project: benign prostatic hyperplasia. J tiro! 2005;173:125661. lCrosslterl

(2.) Atan A * Tuned A. Treatment options in benign prostatic hyperplasia associated with lower urinary tract symptoms. Turkish Journal of Urology 2012;38:228-32. I CrossRefl

(3.) Homma Y, Araki 1, lgawa Y. Ozono S. Gotoh M, Yamanishi T, et at. Clinical guideline for male lower urinary tract symptoms. Int tiro! 2009:16:775-90. ICrossRefl

(4.) Lepor H. Alpha blockade for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Urol Clin North Am 1995;22:375-86.[CrossRef]

(5.) Chapple CR. Carter P. Christmas Ti, Kirby RS, Bryan J. Milroy EL et al. A three month double-blind study of doxazosin as treatment for benign prostatic bladder outlet obstruction. Br J Urol 1994 ;74:50-6. [CrossRenf]

(6.) Gillenwater JY. Conn RL, Chrysant SG, Roy J, Gaffney M, Ice K, et at. Doxazosin for the treatment of benign prostatic hyperplasia in patients with mild to moderate essential hypertension: a double-blind, placebo-controlled, dose-response multicenter study. J Urol 1995:154: 1 10-5. [CrossRel]

(7.) Rosen R. Altwein J. Boyle P. Kirby RS, Lukacs B, Meuleman E, et at. Lower urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of the aging male (MSAN1-7). Eur Urol 2003;44:637-49. [CrossRel]

(8.) Kirby RS. The natural history' of benign prostatic hyperplasia: what have we learned in the last decade? Urology 2000;56:3-6. [Crossitel]

(9.) Welch G . Wei nger K. Barry Mi. Quality-of-life impact of lower urinary tract symptom severity: results from the Health Professionals Follow-up Study. Urology 2002;59:245-50. [CrossRel]

(10.) Madersbacher S. Marszalek M. Lackner J, Berger P. Schatz! G. The long-term outcome of medical therapy for BPH. Eur Urol 2007;51:1522-33. [CrossRel]

(11.) Ernberton M. Fitzpatrick JM. Rees J. Risk stratification for benign plus-tatic hyperplasia (BP11) treatment. Bill Int 2011:107:876-80. [CrossRel]

(12.) Roehrborn CG. Efficacy of alpha-adrenergic receptor blockers in the treatment of male lower urinary tract symptoms. Rev Urol 2009:11:1-8. [CrossRel]

(13.) Kirby RS, Andersen M, Ciratzke P. Dahlstrand C, Hoye K. A combined analysis of double-blind trials of the efficacy and tolerability of doxazosin-gastrointestinal therapeutic system, doxazosin standard and placebo in patients with benign prostatic hyperplasia. BJU Int 2001;87:192-200. [CrossRef]

(14.) MacDiarmid SA, Emery RT, Ferguson SF, McGuirt-Franklin R. McIntyre WI, Johnson DE. A randomized double-blind study assessing 4 versus 8 mg. doxazosin for benign prostatic hyperpla- sia. J 1999;162:1629-32.[CrossRef]

(15.) Sarnli MM. Dined C. Terazosin and doxazosin in the treatment of BPH: results of a randomized study with crossover in nonresponders. Urol Int 2004;73:125-9. [CrossRef]

(16.) Senkul T, Yilmaz 0, !seri C, Adayener C, Akyol 1, Ates F. Comparing the therapeutic outcome of different alpha-blocker treatments for BPH in the same individuals. Int llrol Nephrol 2008;40:663-6.[CrossRef]

(17.) Djavan B, Marberger M. A meta-analysis on the efficacy and tolerability of alphal-adrenoceptor antagonists in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction. Eur Urol 1999;36:1-13. [CrossRef]

(18.) Giuliano F. Impact of medical treatments for benign prostatic hyperplasia on sexual function. BJU Int 2006;97:34-8. [CrossRef]

(19.) Lepor H. Henry D, Ladd u AR. The efficacy and safety of terazosin for the treatment of symptomatic BPH. Prostate 1991;18:345-55. [CrossRef]

Muhammet Ihsan Karamanl, Zulfu Sertkayal, Orhan Koca', Mehmet Akyilz', Mustafa Curies', Metin Ishak Ozturk'

'Department of Urology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey :Department of Urology, Faculty of Medicine, Suleyman Demirel University, Turkey Submitted: 02.08.2013 Accepted: 04.11.2013 Correspondence: Orhan Koca Department of Urology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, 34718 Istanbul, Turkey Phone: +90 216 414 4502-1225 E-mail: drorhankoca@hotmail. corn [c]Copyright 2014 by Turkish Association of Urology Available online at www.turkishjournalofurology.com
COPYRIGHT 2014 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article
Author:Karaman, Muhammet; Ihsan, Sertkaya; Zulfu, Koca; Orhan, Akyuz; Mehmet, Mustafa; Gune, Metin; Ishak,
Publication:Turkish Journal of Urology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2014
Words:3372
Previous Article:Comparison of demographic data in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy in southeastern anatolia and the Black Sea region: a multicenter...
Next Article:Effects of ejaculation on serum prostate-specific antigen levels: ejakualasyonun serum prostat spesifik antijen duzeylerine etkisi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters