Printer Friendly

The significance of ocular findings in the diagnosis of Fabry's disease/Okuler bulgularin Fabry hastaligi tanisindaki onemi.

Giris

Fabry hastaligi ilk bulgularini cocukluk doneminde veren X' e bagli genetik gecis ozelligi gosteren lizozomal depo hastaligidir. Hastalik sfingolipid metabolizmasinda fonksiyon gosteren alfa-galaktozidaz A enzim eksikligi nedeniyle cesitli dokularda notral glikosfingolipidler, galaktosilseramid ve globotriaosilserebrozid (Gb3) birikmesi ile olusmaktadir. (1) Hucrelerdeki ilerleyici birikim inflamasyon ve fibrozisi tetiklemekte, organ fonksiyonlarini bozmakta, renal, kardiyak, noral ve cilt semptomlari ortaya cikmaktadir. (1,2) Ulkemizde Fabry hastaliginin prevelansi hemodiyaliz hastalarinda %0,24 olarak belirlenmistir. (3) Hastaligin erken klinik belirtileri arasinda hipohidrozis, gastro intestinal sistem (GIS) semptomlari, anjiokeratomlar, distal eklem agrilari ve tinnitus sayilabilir. (1,2) Sistemik olarak pek cok bulgu vermesine ragmen Fabry hastaliginin teshisi genellikle gecikmektedir.

Fabry hastaliginda gorulen okuler bulgular arasinda konjonktival damar mikroanevrizmalari, posterior kapsuler lineer depozitler, retinal vaskuler yapilarda kivrim artisi ve vorteks keratopati (kornea vertisillata) yer almaktadir. (4,5) Yaptigimiz arastirmada yerli kaynakcada Fabry hastaliginin okuler bulgulari uzerine herhangi bir literatur olmadigini belirledik. Calismamizda Fabry hastaligi teshis edilen bir olgunun okuler bulgularinin incelenmesi amaclanmistir.

Olgu Sunumu

Yirmi bes yasinda erkek hasta karin agrisi, eklem agrisi, terleyememe yakinmalariyla ic hastaliklari poliklinigine basvurmus, proteinuri saptanmasi uzerine nefroloji klinigince takip edilmeye baslanmisti. Hastanin oykusunde cocuklugundan beri devam eden, yilda 3-4 kez tekrarlayan karin agrisi ve ishal, ozellikle el ve ayak eklemlerinde agri, terleme azligi, guneste kaldiginda nefes darligi ve vucutta kizariklik olusmasi mevcuttu. Aile oykusunde anne ve babasinin akraba oldugu, benzer yakinmalarin hastanin agabeyinde, dayisinda ve dayisinin 2 erkek cocugunda da oldugu saptandi. Sistemik muayenesinde boyundaki lenf adenopati (LAP) disinda bir bulgu tespit edilmedi.

Hastanin biyokimyasal degerlendirilmesinde serum demir: 41 mikrog/dl (53-167), ferritin: 11,2 mikrog/dl (23,9-336,2), ure: 44 mg/dl (15-44), kreatinin: 1,67 mg/dl (0,841,25), 24 saatlik idrarda protein 3212 mg/gun (<150 mg/gun) olarak olculdu. Renal ultrasonografide parankim ekosu evre 2 renal parankimal hastalik lehine artmis olarak degerlendirildi ve biyopside glomerullerde global skleroz ve tubuler atrofi tespit edildi. Glomerullerde immun kompleks birikimi gorulmedi.

Fabry hastaligi on tanisiyla goz hastaliklari konsultasyonu istenilen olgunun tarafimizca yapilan goz muayenesinde, biyomikroskopide her iki gozde korneada yuzeyel, girdap seklinde dagilim gosteren sari-kahverengi birikim saptandi (Resim 1). Konjonktival damar yapilari ve on kamara normaldi. Fundoskopide her iki gozde optik disk, makula, vaskuler yapilar ve periferik retina dogal olarak degerlendirildi. Gorme keskinligi her iki gozde tashihsiz tamdi. Mevcut kornea bulgulari "vorteks keratopati" ile uyumlu olarak degerlendirildi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Hastaya konfokal mikroskopi (Confoscan 3; Nidek, Gamagori, Japonya) uygulandi. Bazal epitelyal hucrelerde yansiticiligi yuksek, yogun beyaz hucre ici inkluzyonlar saptandi (Resim 2 a,c). Korneal stroma ve endotel normal olarak degerlendirildi. Yuzeyel stromadaki sinir liflerinde lokalize kalinlasma ve kivrim artisi saptandi (Resim 2 b,d). Olgunun sistemik ve goz muayene bulgulari dikkate alinarak Fabry hastaligi on tanisiyla DBS (dried blood spot) yontemiyle alfa galaktozidaz-A enzim duzeyi calisildi. Plazma alfa-galaktozidaz A enzim eksikligi saptanan olguda Fabry hastaligi teshisi konuldu.

Tartisma

Bu calismada Fabry hastaligi teshis edilen bir olgunun goz bulgularini inceledik. Fabry hastaligi enzim replasmani ile tedavisi mumkun olan, erken tani ile ciddi sistemik komplikasyonlarin ortaya cikmasi engellenebilen bir hastaliktir. (6) Olgumuzda sistemik semptomlar uzun zamandir bulunmasina ragmen teshisin genc eriskinlige kadar yapilamamis olmasi dikkat cekiciydi. Goz bulgulari acisindan degerlendirildiginde ise her iki korneada belirlenen vorteks keratopati haricinde bir bulgu yoktu.

Vorteks keratopati yuzeyel kornea katmanlarinda, bilateral, simetrik, sari-kahverengi renkte, girdap seklinde dagilim gosteren ve genellikle kronik ilac kullanimi ile olusan bir kornea dejenerasyonudur. (7) Vorteks keratopati genellkle uzun sureli klorokin, amiodarone, klorpromazin ve tamoksifen kullanimi neticesinde gorulmektedir. (7,8) Bu olgulardaki birikim ilac kullaniminin sonlandirilmasi ile gerilemektedir. Hastamizda tespit ettigimiz biyomikroskopik ve konfokal mikroskopi bulgularinin klasik vorteks keratopatisinden farksiz oldugunu belirledik.

Konfokal mikroskopi Fabry hastalarinda bazal epitelyal hucrelerde intraseluler hiperreflektif inkluzyonlar, subepitelyal sinir liflerinde incelme ve keratosit nukleuslari arasinda parlak ufak noktasal lezyonlar gostermektedir. (9,10) Bu bulgulardan farkli olarak olgumuzda yuzeyel stromadaki sinir liflerinde kalinlasma ve kivrim artisi belirledik. Fabry hastalarinda bildirilmis olan subepitelyal sinir sayisinda azalmayi olgumuzda gozlemlemedik. (11) Stroma tutulumu daha ileri olgularda goruldugunden dolayi olgumuzda kornea stromasi normaldi. (9)

Fabry hastaliginda en sik gorulen goz bulgusu olan vorteks keratopatinin tespit edilmesi taniya giden surecte yol gosterici olabilir. (4,12) Fabry hastaligi tasiyicisi olan heterozigot bayanlarda sistemik bulgular olmamakla birlikte korneada vorteks keratopati siklikla mevcuttur. (13) Sher ve Nguyen yayinladiklari serilerde vorteks keratopati oranini hemizigot hastalarda %94, heterozigot hastalarda ise %72-88 oraninda bildirmislerdir. (5,12) Fabry hastaliginda renal tutulum nedeniyle hipertansiyon olusmasi durumunda ise fundus bulgularinin ortaya cikmasi hizlanabilir. (12)

Sonuc olarak, olgumuzda Fabry hastaliginin teshis sureci ve hastalikla ilgili yakinmalarinin suresi dikkate alindiginda goz hastaliklari konsultasyonun onemi anlasilmaktadir. Sistemik ilac kullanimi oykusu olmayan vorteks keratopati tespit edilen olgularda Fabry hastaligi ayirici tanida goz onunde bulundurulmasi buyuk onem tasimaktadir.

DOI: 10.4274/tjo.4l.57966

Kaynaklar

(1.) Clarke JT. Narrative review: Fabry disease. Ann Intern Med. 2007;146:425-33.

(2.) Mehta A, Ricci R, Widmer U, et al. Fabry disease defined: baseline clinical manifestations of 366 patients in the Fabry Outcome Survey. Eur J Clin Invest. 2004;34:236-42.

(3.) Kalkan Ucar S. Fabry Hastaligi (Ege Universitesi Tip Fakultesi Tarama Sonuclari). J LSD 2010;2;35-5.

(4.) Sodi A, Ioannidis AS, Mehta A, Davey C, Beck M, Pitz S. Ocular manifestations of Fabry's disease: data from the Fabry Outcome Survey. Br J Ophthalmol. 2007;91:210-4.

(5.) Sher NA, Letson RD, Desnick RJ. The ocular manifestations in Fabry's disease. Arch Ophthalmol. 1979;97:671-6.

(6.) Mehta A, Beck M, Elliott P, et al. Enzyme replacement therapy with agalsidase alfa in patients with Fabry's disease: an analysis of registry data. Lancet. 2009;374:1986-96.

(7.) Hollander DA, Aldave AJ. Drug-induced corneal complications. Curr Opin Ophthalmol. 2004;15:541-8.

(8.) Muftuoglu O, Ucakhan OO, Kanpolat A. Clinical and In Vivo Confocal Microscopy Findings in Patients Receiving Tamoxifen Citrate. Eye Contact Lens. 2006;32:228-32.

(9.) Mastropasqua L, Nubile M, Lanzini M, Carpineto P, Toto L, Ciancaglini M. Corneal and Conjunctival Manifestations in Fabry Disease: In Vivo Confocal Microscopy Study. Am J Ophthalmol. 2006;141:709-18.

(10.) Falke K, Buttner A, Schittkowski M, et al. The microstructure of cornea verticillata in Fabry disease and amiodarone-induced keratopathy: a confocal laser-scanning microscopy study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009;247:523-34.

(11.) Tavakoli M, Marshall A, Thompson L, et al. Corneal confocal microscopy: A novel noninvasive means to diagnose neuropathy in patients with fabry disease. Muscle Nerve. 2009;40:976-84.

(12.) Nguyen TT, Gin T, Nicholls K, Low M, Galanos J, Crawford A. Ophthalmological manifestations of Fabry disease: a survey of patients at the Royal Melbourne Fabry Disease Treatment Centre. Clin Experiment Ophthalmol. 2005;33:164-8.

(13.) Tuppurainen K, Collan Y, Rantanen T, Hollmen A. Fabry's disease and cornea verticillata. A report of 3 cases. Acta Ophthalmol (Copenh).1981;59:674-82.

(14.) Franceschetti AT. Fabry disease: ocular manifestations. Birth Defects Orig Artic Ser. 1976;12:195-208.

Cem Ozgonul, Osman Melih Ceylan, Volkan Hurmeric, Fazil Cuneyt Erdurman, Uzeyir Erdem

Gulhane Askeri Tip Akademisi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Volkan Hurmeric, Dr. Gulhane Askeri Tip Akademisi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Tel.: +90 312 322 26 77 Gsm: +90 532 365 94 75 E-posta: vhurmeric@gata.edu.tr

Gelis Tarihi/Received: 24.02.2011

Kabul Tarihi/Accepted: 08.06.2011
COPYRIGHT 2011 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Ozgonul, Cem; Ceylan, Osman Melih; Hurmeric, Volkan; Erdurman, Fazil Cuneyt; Erdem, Uzeyir
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Date:Dec 1, 2011
Words:1176
Previous Article:Toxic anterior segment syndrome (TASS)/Toksik anterior segment sendromu (TASS).
Next Article:Eye involvement in Mobius syndrome and its treatment/Mobius sendromunda Goz tutulumu ve tedavisi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |