Printer Friendly

The seropositivity of parvovirus B19 in patients with ankylosing spondylitis/Ankilozan spondilitli hastalarda parvovirus B19 seropozitifligi.

Giris

Virusler, otoimmun romatizmal hastaliklarin patogenezinde onemli cevresel faktorler olarak suclanmaktadir. Bu konuda yapilmis onemli calismalar ve kayitlar bulunmaktadir. Virusler akut veya subakut, bazen de kronik artrite neden olabilirler. Viral artrit sendromlari, iyi tanimlanmis klinik bulgular yaninda viral antikor ve nukleik asitlerin saptanmasi ile taninmaktadir (1).

Parvovirus B19, 1975 yilinda kesfedildikten sonra ilk kez 1981 yilinda kronik anemili hastalarda aplastik krizin nedeni olarak kabul edilmistir (2,3). Parvovirus B19 enfeksiyonu cogu kiside asemptomatik veya nonspesifik, hafif seyirli soguk alginligi semptomlari seklinde seyreder. Bununla birlikte eritema infeksiyozum, artropati, gecici aplastik kriz, el ve ayaklarda papuler purpurik erupsiyonlar ve hidrops fetalis gibi klinik durumlara neden olabilmektedir. Ensefalopati, epilepsi, menenjit, miyokardit, dilate kardiyomiyopati ve otoimmun hepatit gibi klinik durumlarla da baglantili oldugu dusunulmektedir (4).

Parvovirus B19 ile iliskili eklem bulgulari genellikle yetiskinlerde elleri, bilekleri ve dizleri tutan, kendi kendini sinirlayan akut simetrik poliartrit seklindedir. Hastalarin az bir kisminda romatoid artrit benzeri kronik bir poliartrit gorulur, ki bu durum parvovirus B19'un otoimmun hastaliklarin patogenezinde onemli bir etken olabilecegini dusundurmektedir (3).

Ankilozan spondilit (AS); aksiyal iskelet, sakroiliak ve periferik eklemleri tutan kronik, ilerleyici, inflamatuvar bir hastaliktir (5). Immunogenetigiyle ilgili pek cok gelisme olmasina ragmen, etyolojisi tam olarak anlasilamamistir (6).

Bu calismada, AS'li hastalarda parvovirus B19 seropozitifliginin arastirilmasi amaclanmistir.

Gerec ve Yontemler

Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi Hastanesi'ne 2012 yilinda 4 ay sure ile AS tanisi seklinde basvurup, tedavi ve takip edilen 43 kisi hasta grubu olarak, bu sure icinde herhangi bir kemik eklem sikayeti olmayan 70 kisi ise kontrol grubu olarak calismaya dahil edildi. Calisma icin Mustafa Kemal Universitesi Tayfur Ata Sokmen Tip Fakultesi Klinik Etik Kurulu'ndan onay alinarak her bir hasta icin onam formu dolduruldu. Ankilozan spondilitli hastalarin kullandiklari ilaclar ve BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) skoruna gore hastalik aktiviteleri tespit edildi (7). Hasta ve kontrol grubundan toplanan tum serum orneklerinde ELISA yontemi ile (NovaTec Immundiagnostica GmbH, Germany) parvovirus B19'a karsi, IgM ve IgG yapisindaki antikorlara bakildi. Antikor pozitiflik oranlari, hasta ve kontrol gruplari arasinda karsilastirildi.

Hasta grubu; ilac tedavisi alanlar ve almayanlar, BASDAI skoru <4 (dusuk hastalik aktivitesi) ve [greater than or equal to] 4 (orta-yuksek hastalik aktivitesi) olanlar seklinde alt gruplara ayrildi. IgM ve IgG antikorlarinin pozitiflik oranlari, bu alt gruplarda da karsilastirildi.

Istatistiksel Analiz

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi icin Ki-kare ve Mann-Whitney U testleri kullanildi. Tum veriler icin p degerinin 0,05'in altinda olmasi istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Hasta grubu, yas ortalamasi 39,9 [+ or -] 11,4 olan 36 (%83,7) erkek ve 7 (%16,3) kadindan olusuyordu. Kontrol grubunun ise yas ortalamasi 39,3 [+ or -] 14,4 olup, 53 (%75,7) erkek ve 17 (%24,3) kadindan olusuyordu. Hasta ve kontrol grubu karsilastirildiginda parvovirus B19 IgM pozitifligi, AS'li hasta grubunda anlamli olarak yuksek bulundu (p<0,001). Gruplar arasinda parametrelerin karsilastirilmasi Tablo 1'de gosterilmistir.

Ankilozan spondilitli hastalar, medikal tedavileri acisindan degerlendirildiginde 15 hastanin ilacsiz takip edildigi gozlendi. Hastalarin 21'i hastalik modifiye edici antiromatizmal ilac (DMARD) tedavisi almaktayken, 7'si biyolojik DMARD (tumor nekroz faktor inhibitorleri) kullanmaktaydi. BASDAI skoru 4'den kucuk olan 24 hastaya (dusuk hastalik aktiviteli hastalar) karsilik, BASDAI skoru 4 ve 4'den buyuk olan 19 hasta (orta-yuksek hastalik aktiviteli hastalar) tespit edildi.

Ilac tedavisi alan (n=28) ve almayan (n=15) AS'li hastalar parvovirus B19 IgM ve IgG seropozitiflikleri acisindan karsilastirildiginda anlamli bir fark bulunamadi (sirasiyla p=0,757, p=0,844). Benzer sekilde hastalik aktivite skoru <4 (n=24) ve [greater than or equal to] 4 (n=19) olan AS'li hastalar IgM ve IgG seropozitiflikleri acisindan karsilastirildiginda yine anlamli bir fark bulunamadi (sirasiyla p=0,859, p=0,149) (Tablo 2).

Tartisma

Viral enfeksiyonlar, artralji ve artrit gibi onemli belirtilerle seyreden inflamatuvar sendromlara neden olabilirler (1). Parvovirus B19, viral artritlerin en sik nedenlerindendir. Eklem bulgulari, gecici olarak anti B19 IgM uretimi ile iliskilidir (8).

Pek cok calisma, romatoid artrit (RA) etyopatogenezinde parvovirus B19'un etkili olabilecegini bildirmektedir (9-15). Akut parvovirus B19 enfeksiyonunun, romatoid faktor ve otoantikorlarla seyreden erken RA'yi stimule edebildigi dusunulmektedir (13). Bazi calismalarda ise, RA sinovitinde sinovyal hucrelerde parvovirus B19'un varligina isaret edilmistir (12,14). Viruse ait NS1 transaktivator proteini ve VP1 kapsid proteinin, otoimmun reaksiyon gelismesinde onemli roller oynadiklari dusunulmektedir (16). Takahashi ve ark. (14) sinovyumda B19 DNA ve VP1 protein saliniminin, RA icin spesifik oldugunu raporlamislardir. Klasik romatoid artrit (RA)'de parvovirus B19'un etkisi defalarca gundeme gelse de, buyuk arastirmalar eroziv RA ve parvovirus B19 arasindaki iliskiyi gostermede basarisiz kalmistir (8). Caliskan ve ark. (11) artrit ile seyreden kronik inflamatuvar hastalarda yaptiklari calismada, RA'li kadin hastalarda parvovirus B19 IgM antikor oranlarini saglikli kadinlara gore anlamli olarak yuksek bulmuslardir (p<0,01). Romatoid artrit hastalarda yapilan bazi calismalarda ise, kontrol grubuyla karsilastirildiginda hem IgM hem de IgG oranlarinda anlamli bir farklilik saptanmamistir (17,18).

Romatoid artrit disinda baska hasta gruplarinda da, etyopatogenezde parvovirus B19 arastirilmistir. Buyukkose ve ark. (19) calismalarinda, fibromiyalji sendromu etyopatogenezinde parvovirus B19'un etken veya hastaligi tetikleyici bir faktor olabilecegini bildirmislerdir. Psoriasisli hastalarda yapilan bir calismada ise, parvovirus B19 DNA'si hasta grubunda anlamli olarak yuksek bulunmasina ragmen, parvovirus B19 IgM ve IgG oranlarinda istatistiksel olarak bir fark saptanmamistir (20). Sistemik lupus eritematozus'lu (SLE) hastalari iceren baska bir calismada, parvovirus B19 DNA'si pozitif olan hastalarda parvovirus B19'a karsi antikorlarin eksikligi, konagin immunsuprese olmasi veya immunsupresif tedavi almasina baglanmistir (21).

Ankilozan spondilitli hastalarin incelendigi bu calismada, hasta ve kontrol grubu arasinda anti parvovirus IgG antikor oranlarinda istatistiksel olarak anlamli bir fark gozlenmezken (p=0,435), anti parvovirus IgM antikor oranlari hasta grubunda istatistiksel olarak daha yuksek bulunmustur (p<0,001). Benzer bir calismada Sozen ve ark. (22) 83 AS'li hastanin 19'unda (%22,9), kontrol grubundaki 50 saglikli kisinin ise 9'unda (%18) parvovirus B19 IgG antikorlarini pozitif olarak bulmuslardir. Hasta ve kontrol grubunda, IgG antikor pozitiflik oranlarinda istatistiksel olarak bir fark bulunamamistir (p>0,05). Parvovirus B19 IgM antikorlarina ise bakilmamistir.

Sonuc

Parvovirus B19 IgG pozitiflik oranlarinin her iki grupta benzer bulunmasi AS etyopatogenezinde parvovirus B19'un etkin olabilecegi dusuncesinden uzaklastirmaktadir. Yine de bu konuda genis serili baska calismalara ihtiyac vardir. Ankilozan spondilitli hastalarda yuksek oranda parvovirus B19 IgM pozitifliginin saptanmasi, bu hastalarda gerek hastaligin seyri, gerekse kullandiklari ilaclara bagli gelisen bir immun yetmezligine bagli virusun reaktivasyonu veya persistansini dusundurmektedir. Her ne kadar hastalik aktivitesi veya ilac kullanimi ile parvovirus B19 IgM pozitifligi arasinda bir iliski bulamasak da, benzer calismalarin daha buyuk hasta serilerinde yapilmasi gerekmektedir.

DOI: 10.5152/tftrd.2014.28000

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept--V.K.M.; Design--V.K.M., N.U.; Supervision--V.K.M., O.E., Y.O.; Funding--V.K.M., N.U.; Materials--V.K.M.; Data Collection and/or Processing--V.K.M., N.U., M.I.; Analysis and/or Interpretation--V.K.M., N.U., O.E., M.I., E.Y.; Literature Review--V.K.M., N.U.; Writer--V.K.M.; Critical Review V.K.M., N.U., O.E., M.I., E.Y., Y.O.; Other--V.K.M., N.U., O.E.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Mustafa Kemal University Tayfur Ata Sokmen Medical School

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Mustafa Kemal Universitesi Tayfur Ata Sokmen Tip Fakultesi Klinik Etik Kurulu'ndan alinmistir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir.

Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir--V.K.M.; Tasarim--V.K.M., N.U.; Denetleme--V.K.M., O.E., Y.O.; Kaynaklar--V.K.M., N.U.; Malzemeler--V.K.M.; Veri toplanmasi ve/veya islemesi--V.K.M., N.U., M.I.; Analiz ve/veya yorum--V.K.M., N.U., O.E., M.I., E.Y.; Literatur taramasi--V.K.M., N.U.; Yaziyi yazan--V.K.M.; Elestirel Inceleme V.K.M., N.U., O.E., M.I., E.Y., Y.O.; Diger--V.K.M., N.U., O.E.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Kaynaklar

(1.) Perl A. Mechanisms of viral pathogenesis in rheumatic disease. Ann Rheum Dis 1999;58:454-61. [CrossRef]

(2.) Cossart YE, Field AM, Cant B, Widdows D. Parvovirus-like particles in human sera. Lancet 1975;1:72-3. [CrossRef]

(3.) Colmegna I, Alberts-Grill N. Parvovirus B19: its role in chronic arthritis. Rheum Dis Clin N Am 2009;35:95-110. [CrossRef]

(4.) Servey JT, Reamy BV, Hodge J. Clinical presentations of parvovirus B19 infection. Am Fam Physician 2007;75:373-6.

(5.) Brophy S, Calin A. Ankylosing spondylitis: interaction between genes, joints, age at onset, and disease expression. J Rheumatol 2001;28:2283-8.

(6.) Gurcay E, Eksioglu E, Yuzer S, Bal A, Cakci A. Ankilozan spondilitli hastalarda ilac uyumunu ve uyumsuzlugunu etkileyen faktorler. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2006;52:163-7.

(7.) Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisfrod P, Calin A. A new approach to defining disease status in ankylosing spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994;21:2286-91.

(8.) Naides SJ. Rheumatic manifestations of parvovirus B19 infection. Rheum Dis Clin North Am 1998;24:375-401. [CrossRef]

(9.) Broliden K, Tolfvenstam T, Norbeck O. Clinical aspects of parvovirus B19 infection. J Intern Med 2006;260:285-304. [CrossRef]

(10.) Tzang BS, Tsai CC, Tsay GJ, Wang M, Sun YS, Hsu TC. Anti-human parvovirus B19 nonstructural protein antibodies in patients with rheumatoid arthritis. Clin Chim Acta 2009;405:76-82. [CrossRef]

(11.) Caliskan R, Masatlioglu S, Aslan M, Altun S, Saribas S, Ergin S, et al. The relationship between arthritis and human parvovirus B19 infection. Rheumatol Int 2005;26:7-11. [CrossRef]

(12.) Murai C, Munakata Y, Takahashi Y, Ishii T, Shibata S, Muryoi T, et al. Rheumatoid arthritis after human parvovirus B19 infection. Ann Rheum Dis 1999;58:130-2. [CrossRef]

(13.) Meyer O. Parvovirus B1 9 and autoimmune diseases. Joint Bone Spine 2003;70:6-11. [CrossRef]

(14.) Takahashi Y, Murai C, Shibata S, Munakata Y, Ishii T, Ishii K, et al. Human parvovirus B19 as a causative agent for rheumatoid arthritis. Proc Natl Acad Sci USA 1998;95:8227-32. [CrossRef]

(15.) Takasawa N, Munakata Y, Ishii KK, Takahashi Y, Takahashi M, Fu Y, et al. Human parvovirus B19 transgenic mice become susceptible to polyarthritis. J Immunol 2004;173:4675-83. [CrossRef]

(16.) Lehmann HW, von Landenberg P Modrow S. Parvovirus B19 infection and autoimmune disease. Autoimmun Rev 2003;2:218-23. [CrossRef]

(17.) Solak O, Altindis M, Toktas H, Dundar Ul, Koken R, Turel A ve ark. Romatoid artritli hastalarda human parvovirus B19'un serolojik ve molekuler tanisi. Turk J Rheumatol 2009;24:17-20.

(18.) Kamanli A, Calasyer I, Kaya A. Romatoid artritli hastalarda Human Parvovirus B19 IgG ve IgM antikor duzeyleri. Romatizma 2001;16:138-42.

(19.) Buyukkose M, Kozanoglu E, Basaran S, Bayramoglu O, Yarkin F Seroprevalence of parvovirus B19 in fibromyalgia syndrome. Clin Rheumatol 2009;28:305-9. [CrossRef]

(20.) Yazici AC, Aslan G, Baz K, Ikizoglu G, Api H, Serin MS, et al. A high prevalence of parvovirus B19 DNA in patients with psoriasis. Arch Dermatol Res 2006;298:231-5. [CrossRef]

(21.) Hsu TC, Tsay GJ. Human parvovirus B19 infection in patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatology (Oxford) 2001;40:152-7. [CrossRef]

(22.) Sozen E, Bayram A, Onat AM, Balci I. Ankilozan spondilit ve behcet sendromunun etyolojisinde herpesviruslarin ve parvovirus B19'un rolu. Infeksiyon Dergisi 2008;22:75-8.

Gelis Tarihi/Received: Ekim/October 2012 Kabul Tarihi/Accepted: Subat/February 2013

VICDAN KOKSALDI MOTOR [1], NILGUN USTUN [2], OMER EVIRGEN [1], MELEK INCI [3], ERKAN YULA [3], YUSUF ONLEN [1]

[1] Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Enfeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dali, Hatay, Turkiye

[2] Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Hatay, Turkiye

[3] Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dali, Hatay, Turkiye

Yazisma Adresi / Address for Corespondance: Dr. Vicdan Koksaldi Motor, Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Enfeksiyon Hastaliklari ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dali, Hatay, Turkiye Tel: +90 326 229 10 00 E-posta: vicdanmotor@yahoo.com.tr
Tablo 1. Gruplar arasinda parametrelerin karsilastirilmasi

              Hasta        Kontrol      p

Cinsiyet, n (E/K)    43 (36/7)      70 (53/17)    0,312
Yas, yil, mean    39,9 [+ or -] 11,4  39,3 [+ or -] 14,4  0,653
 [+ or -] SD
Parvovirus B19 IgM
 pozitif, n (%)     17 (39,5)       3 (4,3)     <0,001
Parvovirus B19 IgG
 pozitif, n (%)     10 (23,3)       21 (30)     0,435

Tablo 2. Ankilozan spondilitli hastalarda tedavi durumu ve
hastalik aktivite skoruna gore Parvovirus B19 IgM ve IgG
seropozitifliklerinin karsilastirilmasi

                Ilac tedavisi

             Tedavi     Tedavi
              alan     almayan
             (n=28)     (n=15)      p

Parvovirus B19     11 (%39,3)   6 (%40)     0,757
 IgM pozitif, n (%)
Parvovirus B19      7 (%25)    3 (%20)     0,844
 IgG pozitif, n (%)
              Hastalik aktivite skoru

            <4 (n=24)   >4 (n=19)     p

Parvovirus B19     10 (%41,7)   7 (%36,8)    0,859
 IgM pozitif, n (%)
Parvovirus B19     8 (%33,3)   2 (%10,5)    0,149
 IgG pozitif, n (%)
COPYRIGHT 2014 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Orijinal Makale
Author:Koksaldi Motor, Vicdan; Ustun, Nilgun; Evirgen, Omer; Inci, Melek; Yula, Erkan; Onlen, Yusuf
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2014
Words:2123
Previous Article:Evaluation of pain pressure threshold and widespread pain in chronic low back pain/Kronik bel agrisinda basinc agri esigi ve yaygin agrinin...
Next Article:Alexithymia and patient satisfaction in patients treated with balneotherapy/Balneoterapi uygulanan hastalarda aleksitimi ve hasta memnuniyeti.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters