Printer Friendly

The etiopathogenesis of pulmonary hypertension: inflammation, vascular remodeling/Pulmoner hipertansiyonda etiyopatogenez: Inflamasyon, vaskuler yeniden sekillenme.

Abstract

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a progressive disease marked by increased pulmonary artery resistance leading to right heart failure with a high mortality. PAH is histologically characterized by endothelial and smooth muscle cell proliferation, medial hypertrophy, inflammation, and thrombosis in situ. Elevated pulmonary vascular resistance is the result of an imbalance between locally produced vasodilators and vasoconstrictors, in addition to vascular wall remodeling. Recent evidence demonstrates that inflammatory processes are involved in the generation of pulmonary vascular remodeling leading to PAH. Viral infections or similar immune-modulators trigger auto-antibody generation by endothelial injury and indirectly lead to PAH. All these immune-modulators associated with PAH, are also known to decrease the regulatory subgroups (CD4) of T cells. With a recognition of important role of inflammation in the development of PAH, anti-inflammatory agents and anti-cancer drugs are accepted as potential specific targets for PAH treatment. Though clinical studies are not enough, anti-inflammatory agents seem to be promising in the treatment of this devastating disease. (Anadolu Kardiyoi Derg 2010; 10: Suppl 1; 5-8)

Key words: Pulmonary hypertension, inflammation, vascular remodeling

OZET

Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), artmis pulmoner vaskuler direnc nedeniyle sag kalp yetersizligine ilerleyen, mortalitesi yuksek bir hastaliktir. PAH histolojik olarak endotel ve duz kas hucre proliferasyonu, mediyal hipertrofi, inflamasyon ve trombozla karakterizedir. Pulmoner vaskuler direnc artisi, pulmoner vaskuler yatakta vazodilatator ve vazokonstriktor mekanizmalarin dengesizliginden ve vaskuler yeniden sekillenme sonucunda gelismektedir. Guncel klinik kanitlar inflamatuvar sureclerin pulmoner vaskuler yeniden sekillenme gelisiminde rol alarak, PAH'na yol actigini gostermektedir. Viral enfeksiyonlar veya benzeri immunomodulatorler endotel hasanni tetikleyerek oto-antikor gelisimi ve dolayisi ile de PAH'na yol acmaktadir. Tum bu PAH'la iliskili immunomodulatorlerin T hucrelerinin duzenleyici alt gruplarini azalttigi (CD4) bilinmektedir. PAH gelisiminde inflamasyonun rolunun ortaya konmasi ile anti-inflamatuvar ajan veya anti-kanser ilaclann PAH tedavisinde yeri olabilecegi dusunulmektedir. Ancak henuz bu konuda yeterli calisma olmamakla beraber, prognozu hala kotu olan bu hastalikta anti-inflamatuvartedavi yeni bir umut gibi gozukmektedir. (Anadolu Kardiyoi Derg 2010; 10: Ozel Sayi 1; 5-8)

Anahtar kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, inflamasyon, vaskuler remodeling

**********

Etiyolojide yer alan tetikleyici faktorler farkh olsa da, tum pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) hastalarinda, pulmoner arterlerde belirgin vazokonstriksiyon, vaskuler yeniden sekillenme, fibrozis, tromboz gelismekte ve pulmoner arter basmci ilerleyici sekilde yukselmektedir (1). idiyopatik PAH'da pulmoner arterlerde gorulen degifiklikler tum PAH gruplan icin prototip olarak kabul edilmektedir. idiyopatik PAH'nun patogenezinden kucuk muskuler pulmoner arter ve arteriyollerdeki hasar sorumlu tutulmaktadir. Bu hasari baslatan surecler kesin olarak henuz bilinmemekle birlikte, PAH biyopatolojisinde cecitli biyokimyasal yollari ve hucre tiplerini ilgilendiren birden cok faktorun rolu oldugu kabul edilmektedir. Pulmoner arterlerdeki endotel hasan intima tabakasmda proliferasyona yol acar. Endotel disfonksiyonu, iyon kanal iclevleri, kalsiyum homeostazisi, trombosit ve endotel iletisimindeki degiciklikler, intravaskuler tromboz, artmis vaskuler reaktivite, proliferasyon, ve yeniden sekillenme ilerleyici obliteratif vaskulopati patogenezinde rol oynayan diger onemli etkenlerdir (1-3). PAH etiyopatogenezinde suclanan bir onemli faktor de inflamasyondur. Son yillarda PAH'da inflamasyonun da onernli bir rol oynadigina dair kanitlar giderek artmaya baslamistir. Quarck R ve ark. (4) yaptigi yeni bir calismada hem PAH, hem de kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH)'da inflamasyonun karakteristik belirteci CRP'nin kan duzeyi, pulmoner hipertansiyonun ciddiyeti ile paralel olarak yuksek bulunmuctur. Her iki hasta populasyonunda da CRP duzeyi hem mortalite, hem de klinik kotulesmeyi on gormuctur. Pulmoner hipertansiyonlar icinde intraluminal trombozlarm organize olarak pulmoner arterleri tikamasi sonucunda gelisen KTEPH'de etiyopatogenez farkh gibi dursa da, hucresel duzeyde de sistemik inflamasyonun arttiginin gosterilmis olmasi da pulmoner hipertansiyona giden surecte inflamasyonun oneminin bir kaniti olarak degerlendirilebilir (5). Ustelik akut emboli olgulari ile karsilastinldiginda KTEPH'da inflamatuvar hastalik prevalansi da belirgin yuksek saptanmistir(6).

PAH'da inflamasyonun rolunu dusunduren ilk bulgu, PAH'un pulmoner arterlerdeki tipik histopatolojik lezyonu olan pleksiform konstriktif lezyonlara genellikle makrofaj, mast hucreleri ve lenfosit gibi inflamatuvar hucrelerin eslik etmesidir (3). Ustelik sistemik lupus eritematozus (SLE) ve Sjogren gibi PAH'a yol acan durumlarda da akcigerlerde antikor-kompleman birikimleri gosterilmistir (7, 8). PAH'la giden bu gibi klinik tablolarda sistemik otoimmunitenin varhgi akciger dolaciminin da immun surecten etkilenmis olabilecegini ducundurmektedir (9).

PAH'da immun sistemin rolu olabileceginin bir dayanak noktasi da viral enfeksiyonlar ve immun yetmezlik durumlannda da PAH gelicebilmesidir (10). Basta virusler olmak uzere infeksiyoz mikroorganizmalarin, akciger dolacimini pulmoner damarlari tikayarak dogrudan veya inflamasyona yol acarak dolayli olarak etkileyebilecegi ducunulmektedir. Nitekim cecitli viral enfeksi yonlarla PAH arasmda ilifki saptanmistir. Ornegin Epstein Barr virus enfeksiyonu ile Hodgkin hastaligi arasmda, parvovirus ve sitomegalovirus enfeksiyonlari ile skleroderma arasmda iliski saptanmistir ki, her 2 hastalikta da pulmoner hipertansiyon gelismektedir (10,11).

Mikroorganizmalarin dogrudan pulmoner arterleri etkilemesi tarticmali olmakla birlikte hayvan modellerinde aspergillus antijeni ve pnomosistis ile pulmoner arterlerde kastabakasinda artis gorulmuctur (12,13). PAH'da viral etiyoloji hipotezini en iyi destekleyen bulgu ise HIV pozitif hastalarda PAH prevalansimn genel populasyona gore ciddi oranda artmis olmasidir (%0.46'ya karsin %0.0002) (14). HIV pozitif hastalarda gelisen PAH'un klinik ozellikleri diger nedenlere bagli PAH'a benzerdir. HIV ile iliskili PAH'un antiviral tedavi ile ihckisi yoktur ve de aktif antiretroviral tedavi ile PAH insidansi azalabilmekle birlikte, sadece az sayida hasta grubunda bu tedavinin pulmoner hipertansiyonu kismi olarak geri dondurebildigi gosterilmistir (15). HIV-1 akcigerlerde esas olarak makrofajlari infekte eder ve Nef, Tat and gp120 gibi viral proteinler icin rezervuar olusturur. Bu virus partikullerine kronik maruziyetin, duzenleyici (regulatuvar) T hucre yetersizligi ve artmis sitokin olucumuyla pulmoner vaskuler disfonksiyon gelifimine yol acabilecegi dusunulmektedir (10). Hayvan calismalarmda HIV-1 Nef proteinin vaskuler yeniden sekillenme ile ilickili oldugu gosterilmistir (16). Nef, HIV enfeksiyonun erken donemlerinde ortaya cikan bir protein olup, esas etkisi CD4'u azaltmasi ve major doku-uyumu antijeni-1'i engellemesidir (16). Aynca interlokin (IL)-1, IL-6 ve tumor nekrozis faktor (TNF) a sahmmini da uyarir. Iste HIV enfeksiyonunda viruse bagli olarak immun yapimn duzensizlesmesi ile konagm genetik ozelliklerinin birlikte vaskuler yeniden sekillenmeye yol actigi ileri surulmustur (10). HlV'den baska, insan gamma herpes virus 8 (HHV8) ve Hepatit C virusu de PAH'la iliskili bulunmustur. HHV8'nin Castleman hastaligi ve Kaposi sarkomu gibi proliferatif bozukluklar ile iliskili oldugu bilinmektedir: genis bir pulmoner hipertansiyon serisinde pleksiform lezyonlarda yuksek oranda saptanmistir (17). HCV enfeksiyonunda da patogenezi bilinmemekle birlikte %1-5 prevalansla pulmoner hipertansiyon gelismektedir (18).

Viral enfeksiyonlarda oldugu gibi PAH'la ihckili pek cok durumda T hucrelerinin duzenleyici olarak varsayilan alt gruplannda CD4 T hucre defektleri (CD4 hucre yetersizligi, CD4/CD8 orani azalmasi veya CD4+CD25+ yuzdesinin rolatif kaybolmasi) saptanabilmektedir (Tablo 1) (10). Splenektomi sonrasmda PAH gelisebilmesi de, PAH'da immun sistemin rolu oldugu hipotezini desteklemektedir (19). Aynca, bazi otoimmun sendromlarla PAH birlikteligi gorulebilmektedir. Ornegin, otoimmun poliendokrinopati-kandidiazis-ektodermal distrofi (APECED) sendromunda fatal idiyopatik PAH olgusu bildirilmistir (20). APECED sendromunda organizmamn timus bagimli kendine yonelik toleransinin gelismesinde onernli olan bir duzenleyici gende fonksiyon bozukluguna yol acan bir mutasyon soz konusudur (21). Aynca, timusu olmayan ratlarda da T hucre immun eksikligi ciddi PAH'a yol acmaktadir (10).

PAH etiyopatogenezinde immun sistemde kontrolun bozulmasmm da rolu oldugu ileri surulmustur. Ancak, bu immun hasann T hucre mi yoksa B hucrelerden mi kaynaklandigi bilinmemektedir (10). Immunolojik hastaliklarda genellikle, B hucreler uzerinde duzenleyici etkisi olan Treg hucrelerinde fonksiyonel bir bozukluk veya azalma sonucunda B hucrelerinin uzerindeki kontrol kalkmakta ve olucan oto-antikorlar, otoimmun sureci tetiklemektedir (22). B hucreleri uzerinde duzenleyici veya kontrol edici olarak tammlanan Treg hucrelerin aktivitesinde azalma veya kaybolma olmasi, mast vb hucrelerinden kendiliginden reaktif olan B hucrelerine uyarilarm gitmesine yol acarak B hucrelerinin apoptozisden korunmasma ve patolojik antikor salgilamalan icin uyarilmasina yol acar (23). idiyopatik PAH hastalannda da %30-40 anti-nukleer antikor, %23 anti-Ku antikor ve %10-15 antifosfolipid antikor (AFA) pozitif I ig i bildirilmistir (24-26). Vaskuler endotele karsi gelisen antikorlar, endotelde apoptozisi uyarabilirve endotel hasarinin gelismesinde onemli rol oynayabilirler. Anti-endotel antikorlar, PAH'la iliskili olan SLE, mikst bag dokusu hastaligi, AFA sendromu ve sklerodermada saptanmistir (27, 28). PAH'un eslik ettigi SLE ve Sjogren olgularmda pulmoner arter duvarlarinda antikor ve kompleman birikimi gosterilmistir (8, 9). Skleroderma ve AFA sendromunda endotele karsi gelisen oto-antikorlarm, endotelin apostozisini uyararak sistemik hastalik geliciminin esas tetikleyicisi olabilecegi one surulmustur (29,30). Hem skleroderma, hem de AFA sendromunda dolasimda CD4CD25 T hucrelerinde belirgin azalma soz konusudur (31, 32). Her 2 patolojide de endotel hasanni tetikleyerek PAH'na yol acan oto-antikor gelisiminin genellikle viral enfeksiyon veya benzeri bir immunomodulator etki sonucunda bacladigi ducunulmektedir (33, 34). Sklerodermaya bagli PAH'da pulmoner arter duvarmdaki tipik pleksiform lezyonlarda makrofaj, T hucre ve mast hucrelerinden olucan inflamatuvar infiltratlar (35) ve AFA sendromunda ise pulmoner kapillarit gosterilmistir (36). Ozetle skleroderma ve AFA sendromunda perivaskuler infiltrasyon olasilikla viral enfeksiyonla iliskili, endotel hasan, periferde CD4CD25 hucre azalmasi, B hucrelerinde duzen kaybi ile antiendotel antikorlarla karakterizedir (10).

PAH hastalannda dolasimda inflamatuvar mediatorlerin de arttigi saptanmistir ve ufak pulmoner arterlerden salgilanan bu kemokinlerin inflamatuvar hucre toplanmasma ve pulmoner arterlerde duz kas hucre (DKH) proliferasyonuna yol actigi dusunulmektedir (10). Ornegin, POEM (plazma hucre diskrazisi, polinoropati, organomegali, M protein ve deri degisiklikleri) sendromunda PAH varhginda TNF-a, solubl TNF-reseptor tip-l, IL-2, solubl IL-2 reseptoru, IL-6 ve interferon A duzeylerinde artis gosterilmistir (37). Benzer olarak idiyopatik PAH'da IL-1 ve IL-6 serum duzeylerinde belirgin artis bildirilmistir (38). PAH'da bir kemokin olan Fraktalkin (FKN/CX3CL1) ve reseptorunun arttigi (CX3CR1) dolacimda saptanmistir. Fraktalkin, C-X3-C motif reseptor-1 aracihgi ile monosit ve T hucrelerinin damar duvarina toplanmasmi artiran bir kemokindir (39). Aynca, PAH'da interlokin 8 ailesinin anahtarsitokini olan CCL5'in [Regulated upon Activation, Normal T cell expressed and secreted (RANTES)] de akciger dokusunda arttigi gosterilmistir (40). CCL5, hafiza T hucreleri ve monositler icin selektif bir kemoatraktan (cekici) olup endotelin donucturucu enzim-1 ve endotelin-1'i stimule ederek, PAH gelisiminde vaskuler direnci arttiran vazokonstriksiyona katkida bulunabilir (41). CCL5'in glomerulonefrit, Takayasu arteriti ve Kawasaki hastaligi gibi vaskuler inflamatuvar hastaliklarda rolu oldugu gosterilmistir. Yine onernli bir inflamatuvar sitokin olan CCL3 kemokini makrofaj inflamatuvar protein-1 alpha'nin da idiyopatik PAH hastalannin akciger biyopsilerinde ekspresyonunun arttigi gosterilmistir (42). Tum bu kemokinlerin, deneysel modellerde pulmoner arterlerde yeniden sekillenmede rol oynadigi one surulmuctur (10).

PAH geliciminde inflamasyonun rolu fark edildikce, antiinflamatuvar ajanlarm tedavide yararh olup olamayacagi tartismalan artmistir. Ancak, PAH'da cimdiye dek sadece bag dokusu hastaligi ile ilifkili PAH'da immunsupresif tedavinin etkinligi tedavi kilavuzunda yerini almistir. Bugune dek yapilmis plasebo kontrollu genis bir calisma olmamasi da anti-inflamatuvar tedavinin PAH'da yeri olup olmadigi konusunun hala karanlik olmasina neden olmaktadir. Sadece hayvan modelinde, 2 immunsupresif ajan (rapamisin ve triptolide) PAH'na karsi umut vermistir. Rapamisin, kronik allograft reddinde kullanilan makrolid bir immunsupresan, triptolid ise romatoid artirit ve diger otoimmun hastaliklari tedavi etmek icin Cin tibbinda kullanilan geleneksel bir bitkisel ajandir. Her 2 ajanla da kontrol hayvanlara gore ortalama pulmoner arter basincmda anlamli azalma saglanmis ve daha az sag ventrikul hipertrofisi gozlenmistir (43).

Sonuc

PAH etiyopatogenezinde inflamasyonun onernli bir yeri olduguna dair kanitlar giderek artmaktadir. Genel kani, viral enfeksiyon veya benzeri immunomodulator etkilerin endotel hasanni tetikleyerek oto-antikor gelicimi ve dolayisi ile de PAH'na yol actigidir. Aynca viral enfeksiyonlarda oldugu gibi T hucrelerinin duzenleyici olarak varsayilan altgruplannda gelisen CD4T hucre defektlerinin de yine PAH gelisiminde rolu soz konusudur. inflamasyonun, PAH gelisimindeki rolunun ortaya konmasi ile anti-inflamatuvar veya anti-kanser ajanlarin PAH tedavisinde yeri olabilecegi dufunulmektedir. Ancak henuz bu konuda yeterli calisma olmamakla beraber, prognozu hala kotu olan bu hastalikta anti-inflamatuvar tedavi yeni bir umut gibi gozukmekte.

Cikar catismasi: Bildirilmemistir.

Kaynaklar

(1.) Rubin LJ. Pathology and pathophysiology of primary pulmonary hypertension. Am J Cardiol 1995; 75 (Suppl): 51A-54A.

(2.) Kayikcioglu M, Kultursay H. Seven years of experience in patients with pulmonary arterial hypertension in Ege University Hospital: diagnostic approach of a single center. Anadolu Kardiyoi Derg 2008; 8: 279-85.

(3.) Humbert M, Morrei! N, Archer S, Stenmark KR, MacLean MR, Lang IM, et al. Cellular and molecular pathobiology of pulmonary arterial hypertension J Am Coll Cardiol 2004; 43: S13-S24.

(4.) Quarck R, Nawrot T, Meyns B, Delcroix M. C-Reactive Protein: A New Predictor of Adverse Outcome in Pulmonary Arterial Hypertension J Am Coll Cardiol 2009; 53:1211-8.

(5.) Kimura H, Okada 0, Tanabe N, Tanaka Y, Terai M, Takiguchi Y, et al. Plasma monocyte chemoattractant protein-1 and pulmoner vascular resistance in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 319-24.

(6.) Bonderman D, Jakowitsch J, Adlbrecht C, Schemper M, Kyrle PA, Schonauer V, et al. Medical conditions increasing the risk of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Thromb Haemost 2005; 93: 512-6.

(7.) Nakagawa N, Osanai S, Ide H, Nishigaki Y, Takahashi S, Nakano H, et al. Severe pulmonary hypertension associated with primary Sjogren's syndrome. Intern Med 2003; 42:1248-52.

(8.) Quismorio FP Jr, Sharma 0, Koss M, Boylen T, Edmiston AW, Thornton PJ, et al. Immunopathologic and clinical studies in pulmonary hypertension associated with systemic lupus erythematosus. Semin Arthritis Rheum 1984; 13: 349-59.

(9.) Hassoun PM, Mouthon L, Barbera JA, Eddahibi S, Flores SC, Grimminger F, et al. Inflammation, growth factors, and pulmonary vascular remodeling. J Am Coll Cardiol 2009; 54: S10-9.

(10.) Nicolls MR, Tamosiuniene R, Voelkel NF Inflammation in pulmonary hypertension: how immunobiology provides the missing link between these conditions. Advances Pulmonary Hypertension 2006; 5:26-9.

(11.) Hamamdzic D, Kasman I_M, LeRoy EC. The role of infectious agents in the pathogenesis of systemic sclerosis. Curr Opin Rheumatol 2002; 14: 694-8.

(12.) Swain SD, Han S, Harmsen A, Shampeny K, Harmsen AG. Pulmonary hypertension can be a sequela of prior Pneumocystis pneumonia. Am J Pathol 2007; 171: 790-9.

(13.) Daley E, Emson C, Guignabert C, de Waal Malefyt R, Louten J, Kurup VF? et al. Pulmonary arterial remodeling induced by a Th2 immune response. J Exp Med. 2008; 205: 361-72.

(14.) Sitbon 0, Lascoux-Combe C, Delfraissy Jfi Yeni PG, Raffi F, De Zuttere D, et al. Prevalence of HIV-related pulmonary arterial hypertension in the current antiretroviral therapy era. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177:108-13.

(15.) Zuber JF? Calmy A, Evison JM, Hasse B, Schiffer V, Wagels T, et al. Pulmonary arterial hypertension related to HIV infection: improved hemodynamics and survival associated with antiretroviral therapy. Clin Infect Dis 2004; 38:1178-85.

(16.) Marecki J, Cool C, Voelkel N, Luciw F? Flores S. Evidence for vascular remodeling in the lungs of macaques infected with simian immunodeficiency virus/HIV NEF recombinant virus. Chest 2005; 128 Suppl: 621S-2S.

(17.) Cool CD, Rai PR, Yeager ME, Hernandez-Saavedra D, Serls AE, Bull TM, et al. Expression of human herpes virus 8 in primary pulmonary hypertension. N Engl J Med 2003; 349:1113-22.

(18.) Moorman J, Saad M, Kosseifi S, Krishnaswamy G. Hepatitis C virus and the lung: implications for therapy. Chest 2005; 128: 2882-92.

(19.) Hoeper MM, Niedermeyer J, Hoffmeyer F; Flemming F? Fabel H. Pulmonary hypertension after splenectomy? Ann Intern Med. 1999; 130: 506-9.

(20.) Taraseviciene-Stewart L, Scerbavicius DK, Burns N, Cool CD, Nicolls MR, Voelkel NF. The protective role of T-lymphocytes in pulmonary vascular remodeling. Chest 2005; 128 (Suppl): 571S-572S.

(21.) Korniszewski L, Kurzyna M, Stolarski B, Torbicki A, Smerdel A, Ploski R. Fatal primary pulmonary hypertension in a 30-yr-old female with APECED syndrome. Eur Respir J 2003; 22: 709-11.

(22.) Khoruts A, Fraser JM. A causal link between lymphopenia and autoimmunity. Immunol Lett 2005; 98: 23-31.

(23.) Tsubata T, Wu J, Honjo T. B-cell apoptosis induced by antigen receptor crosslinking is blocked by a T-cell signal through CD40. Nature 1993; 364: 645-8.

(24.) Isern RA, Yaneva M, Werner E, Parke A, Rothfield N, Dantzker D, et al. Autoantibodies in patients with primary pulmonary hypertension: association with anti-Ku. Am J Med 1992; 93: 307-12.

(25.) Yanai-Landau H, Amital H, Bar-Dayan Y, Levy Y, Gur H, Lin HC, et al. Autoimmune aspects of primary pulmonary hypertension. Pathobiology 1995; 63:71-5.

(26.) Karmochkine M, Cacoub P, Dorent R, Laroche P, Nataf P, Piette JC, et al. High prevalence of antiphospholipid antibodies in precapillary pulmonary hypertension. J Rheumatol 1996; 23: 286-90.

(27.) Renaudineau Y, Dugue C, Dueymes M, Youinou P. Antiendothelial cell antibodies in systemic lupus erythematosus. Autoimmun Rev 2002;1:365-72.

(28.) Negi VS, Tripathy NK, Misra R, Nityanand S. Antiendothelial cell antibodies in scleroderma correlate with severe digital ischemia and pulmonary arterial hypertension. J Rheumatol 1998; 25: 462-6.

(29.) Riboldi P, Gerosa M, Raschi E, Testoni C, Meroni PL. Endothelium as a target for antiphospholipid antibodies. Immunobiology 2003; 207:29-36.

(30.) Worda M, Sgonc R, Dietrich H, Niederegger H, Sundick RS, Gershwin ME, et al. In vivo analysis of the apoptosis-inducing effect of anti-endothelial cell antibodies in systemic sclerosis by the chorionallantoic membrane assay. Arthritis Rheum 2003; 48: 2605-14.

(31.) Ingegnoli F, Trabattoni D, Saresella M, Fantini F, Clerici M. Distinct immune profiles characterize patients with diffuse or limited systemic sclerosis. Clin Immunol 2003; 108: 21-8.

(32.) Papo T, Piette JC, Legac E, Frances C, Grenot P, Debre P, et al. T lymphocyte subsets in primary antiphospholipid syndrome. J Rheumatol 1994;21:2242-5.

(33.) Ramos-Casals M, Cervera R, Lagrutta M, Medina F, GarciaCarrasco M, de la Red G, et al. Hispanoamerican Study Group of Autoimmune Manifestations of Chronic Viral Disease (HISPAMEC). Clinical features related to antiphospholipid syndrome in patients with chronic viral infections (hepatitis C virus/HIV infection): description of 82 cases. Clin Infect Dis 2004; 38:1009-16.

(34.) Harel L, Straussberg R, Rudich H, Cohen AH, Amir J. Raynaud's phenomenon as a manifestation of parvovirus B19 infection: case reports and review of parvovirus B19 rheumatic and vasculitic syndromes. Clin Infect Dis 2000; 30: 500-3.

(35.) Voelkel NF; Tuder RM. Cellular and molecular mechanisms in the pathogenesis of severe pulmonary hypertension. Eur Respir J 1995; 8: 2129-38.

(36.) Gertner E. Diffuse alveolar hemorrhage in the antiphospholipid syndrome: spectrum of disease and treatment. J Rheumatol 1999; 26: 805-7.

(37.) Feinberg L, Temple D, de Marchena E, Patarca R, Mitrani A. Soluble immune mediators in POEMS syndrome with pulmonary hypertension: case report and review of the literature. Crit Rev Oncog 1999; 10: 293-302.

(38.) Humbert M, Monti G, Brenot F, Sitbon O, Portier A, Grangeot-Keros L, et al. Increased interleukin-1 and interleukin-6 serum concentrations in severe primary pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:1628-31.

(39.) Balabanian K, Foussat A, Dorfmuller P, Durand-Gasselin I, Capel R Bouchet-Delbos L, et al. CX(3)C chemokine fractalkine in pulmonary arterial hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165:1419-25.

(40.) Dorfmuller P, Zarka V, Durand-Gasselin I, Monti G, Balabanian K, Garcia G, et al. Chemokine RANTES in severe pulmonary arterial hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 534-9.

(41.) Molet S, Furukawa K, Maghazechi A, Hamid Q, Giaid A. Chemokineand cytokine-induced expression of endothelin 1 and endothelin-converting enzyme 1 in endothelial cells. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: 333-8.

(42.) Fartoukh M, Emilie D, Le Gall C, Monti G, Simonneau G, Humbert M. Chemokine macrophage inflammatory protein-1_mRNA expression in lung biopsy specimens of primary pulmonary hypertension. Chest 1998; 114: 50S-1S.

(43.) Dorfmuller P, Perros F, Balabanian K, Humbert M. Inflammation in pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J 2003; 22: 358-63.

Meral Kayikcioglu

Ege Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Anabilim Dah, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr Meral Kayikcioglu, Ege Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Anabilim Dali, Bornova, Izmir, Turkiye

Tel: +90 232 44413 44 Faks: +90 232 374 66 18 E-posta: meral.kayikcioglu@ege.edu.tr

doi: 10.5152/akd.2010.113
Tablo 1. Pulmoner hipertansiyon gosterilmis otoimmunite ile
iliskili viral ve bag dokusu hastaliklari ve T hucre bulgulari *

Klinik patoloji          CD4 hucre anormalligi

HIV enfeksiyonu          CD4 sayisi [down arrow]

HHV8 enfeksiyonu         CD4 sayisi [down arrow], CD4/CD8
                 orani [down arrow]

Hepatit C enfeksiyonu       CD4 sayisi [down arrow], CD4/CD8
                 orani [down arrow] [CD4.sup.+]
                 [CD25.sup.+] yuzdesi [down arrow]

Skleroderma            CD4 sayisi normal ama [CD4.sup.+]
                 [CD25.sup.+] yuzdesi [down arrow]

Sistemik lupus eritematozis    [CD4.sup.+][CD25.sup.+] yuzdesi
                 [down arrow]

Antifosfolipid antikor sendromu  [CD4.sup.+][CD25.sup.+] yuzdesi
                 [down arrow]

Polimiyozit            CD4/CD8 orani [down arrow]

Hashimato tiroiditi        CD4/CD8 orani [down arrow]

Sjogren sendromu         CD4 sayisi [down arrow]

(10. kaynaktan uyarlanmictir)
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Kayikcioglu, Meral
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Date:Feb 1, 2010
Words:3190
Previous Article:Pulmonary hypertension: diagnosis and clinical classification/Pulmoner hipertansiyon: tani ve klinik siniflama.
Next Article:Genetic, cellular and molecular mechanisms of pulmonary arterial hypertension/Pulmoner arteriyel hipertansiyonda genetik, hucresel ve molekuler...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters