Printer Friendly

The anomalous origin of the left coronary artery from the right aortic sinus of Valsalva / Sol ana koroner arterin sag sinus Valsalva'dan ciktigi koroner anomali.

Sayin Editor,

Derginizde yayinlanmis olan Sayin Refiker ve arkadaslarinin orijinal goruntu sunumunu (1) okudum. Koroner cikis ve seyir anomalileri nadir olmayan durumlar olmasina ragmen bazi tiplerine daha az siklikta rastlanmaktadir. Az gorulen tiplerinden biri de sol koroner sistemin tumuyle (sol on inen (LAD) + sirkumlseks (Cx)) sag sinus Valsalva (RSV)' dan ciktigi tiptir. Bu tip anomalinin sikligi iki ayri buyuk seride %0.003 (2) ve 0.017 (3) olarak rapor edilmistir.

Yazarlarin soz konusu orijinal goruntu ile sunduklari vakada, RSV'den, ve de sag koroner arter (RCA) ile ayni ostiyumdan ayrilan koroner damarin video goruntuleri ve verilen sekiller dikkatle incelenecek olursa, bu damarin sol ana koroner arter (LMCA) degil LAD oldugu anlasilmaktadir. Her ne kadar Sekil 1'de Cx olarak adlandirilan damarin seyri Cx'in beklenen seyri ile uyussa da, bu pozda (sol anteriyor oblik) benzer seyir gosteren LAD diyagonal dallarindan kesin olarak ayrimi mumkun degildir. Ote yandan sag anteriyor oblik goruntuye (Sekil 2) bakildiginda, Cx olarak adlandirilan bu damarin Cx'in seyretmesi gereken atriyoventrikuler olukta seyretmedigi, LAD'den diyagonal dal olarak ayrilip yine ona uygun seyir gosterdigi suphe birakmayacak sekilde anlasilmaktadir. Zaten yazarlarin beklenen anatomiyi sematize ettikleri Resim 1-a incelenirse sag anteriyor oblik pozisyonda Cx'in beklenen seyri orada gorulmektedir. Fakat Sekil 2'de Cx olarak adlandirilan damarin seyrinin Resim 1-a'dakinden oldukca farkli oldugu, ve bu damarin LAD diagonal dali oldugu anlasilmaktadir.

Sirkumseks koroner arter ise, yazarlarin ifadesine gore sol sinus Valsalva'dan cikmadigi buraya yapilan enjeksiyonda gorulmus olmakla birlikte, ek anomali olacak sekilde, tespit edilememis olan bir baska noktadan cikiyor olabilir. Yapilacak aortografi bu durumu degerlendirmede yardimci olabilirdi. Cx arterin goruntulenememesine yonelik alternatif bir aciklama ise onceki raporlarda da tanimlanmis olan (3) bu damarin dogustan yoklugu olabilir. Sekil 1'de gorulen haliyle RCA'nin posteriyor desandan ve posterolateral dalina ek olarak, Cx alaninin onemli bir kismini kanlandirdigi anlasilan bir de lateral ventrikul dalini veriyor olmasi, Cx arterin yoklugu olasiliginin dusuk olmadigini dusundurmektedir.

Sonuc olarak eldeki verilerle hastada Cx anomalisi hakkinda kesin sonuc belirtilemese de, makaleye konu olan koroner anomalinin RSV'den cikan LMCA degil, RSV'den cikan LAD oldugu gorulmektedir. Boyle bir hastada yapilacak 3 boyutlu bilgisayarli tomografik inceleme ile koroner anomalinin/anomalilerin tam olarak tanimlanmasi mumkun olabilirdi.

Kaynaklar

(1.) Refiker M, Duru E, Budak B, Biyikoglu F. Sol ana koroner arterin sag sinus Valsalva'dan ciktigi koroner anomali. Anadolu Kardiyol Derg 2007; 7: 111-2.

(2.) Tuncer C, Batyraliev T, Yilmaz R, Gokce M, Eryonucu B, Koroglu S. Origin and distribution anomalies of the left anterior descending artery in 70,850 adult patients: multicenter data collection. Catheter Cardiovasc Interv 2006; 68: 574-85.

(3.) Yamanaka O, Hobbs RE. Coronary artery anomalies in 126, 595 patients undergoing coronary arteriography. Cathet Cardiovasc Diagn 1990; 21: 28-40.

Remzi Yilmaz

Harran Universitesi Tip Fakultesi,

Kardiyoloji Anabilim Dali, fianliurfa, Turkiye

Yazisma Adresi: Dr. Remzi Yilmaz, PK 112, Sanliurfa, Turkiye Gsm: 0536 637 10 70 Faks: 0414 312 97 85 E-posta: drremziyilmaz@yahoo.com

Yazarin yaniti

Sayin Editor,

Anadolu Kardiyoloji Dergisi Mart 2007 sayisinda yayinlanan "Sol Ana Koroner Arterin Sag Sinus Valsalva'dan Ciktigi Koroner Anomali" baslikli (1) olgu sunumuna gosterdikleri ilgi ve yorumlari icin cok tesekkur ederim. Hastamiza ait diger koroner anjiyografi goruntuleri izlendiginde mevcut anatomik seyirde sirkumseks (Cx) olarak adlandirilan damari n Cx seyrine uydugu gorulmektedir. Zemanek ve ark.nin (2) makalesinden uyarladigimiz Resim 1'deki semayi kullanmamizin amaci Cx seyrini belirlemek degil, sol on inen arterin seyrine bakarak sol sistem hakkinda bilgi edinmekti. Bilindigi gibi sol ana koroner arterin aorta ve pulmoner arter arasindaki seyri ile ani olum arasinda yakin bir iliski mevcuttur (3). Vakamizda da sol on inen arterin seyrine bakilarak, sol sistemin literaturde de belirtildigi gibi klinik acidan onemsiz olan intraseptal seyir gosterdigi goruldu.

Uc boyutlu bilgisayarli tomografik incelemenin, koroner arter anomalilerinin tanisinda onemli bir yontem olduguna ve boyle bir hastada koroner anomalinin tam olarak tanimlanmasinda yararli olacagi fikrine katilmaktayim. Ancak Cx seyrinden ziyade, sol on inen arter veya sol ana koronerin seyri prognozda onemli oldugunu dusunulerek, maliyeti artirmamak amaciyla hastamizi ek olarak uc boyutlu bilgisayarli tomografi ile degerlendirmedik.

Kaynaklar

(1.) Refiker M, Duru E, Budak B, Biyikoglu F. The anomalous origin of the left coronary artery from the right aortic sinus of Valsalva. Anadolu Kardiyol Derg 2007; 7: 111-2.

(2.) Zemanek D, Veselka J, Kautznerova D, Tesar D. The anomalous origin of the left coronary artery from the right aortic sinus: is the coronary angiography still a 'gold standard'? Int J Cardiovasc Imaging 2006; 22: 127-33.

(3.) Cheitlin MD, De Castro CM, McAllister HA. Sudden death as a complication of anomalous left coronary origin from the anterior sinus of Valsalva: a not-so-minor congenital anomaly. Circulation 1974; 50: 780-7.

Meltem Refiker

Turkiye Yuksek Ihtisas Hastanesi Kardiyoloji Klinigi,

Ankara, Turkiye
COPYRIGHT 2007 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letters to the Editor / Editore Mektuplar
Author:Yilmaz, Remzi; Refiker, Meltem
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Article Type:Letter to the editor
Date:Sep 1, 2007
Words:753
Previous Article:Total variation of LDL-cholesterol and apolipoprotein B/ Serum apolipoprotein B is superior to LDL-cholesterol level in predicting incident coronary...
Next Article:Determination of TIMI frame counts and slow coronary flow/ Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness /...


Related Articles
CAR-1. A life threatening rare congenital coronary artery anomaly associated with sudden cardiac death in young people.
Dev sinus Valsalva anevrizmasi/Giant sinus of Valsalva aneurysm.
Superdominant right coronary artery giving rise to left circumflex coronary artery as a terminal extension.
The anomalous origin of the left coronary artery from the right aortic sinus of Valsalva/Sol ana koroner arterin sag sinus Valsalva'dan ciktigi...
Rare coronary artery anomaly: a single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva/Nadir gorulen koroner arter anomalisi: Sag sinus...
Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness/Koroner yavas akim ile karotis intima-media kalinligi...
The use of a polytetrafluoroethylene-covered stent graft to treat an infarct-related severe atherosclerotic lesion with coronary artery...
Spontaneous coronary artery dissection / Spontan koroner arter disseksiyonu.
Spontaneous right coronary artery dissection/Spontan sag koroner arter disseksiyonu.
Suggestions for definition and classification of double right coronary artery, which is frequently seen in Turkey despite its rarity in the...

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters