Printer Friendly

Teledu: Rhagolwg Alwyn Humphreys wrth y llyw `Llais' yr Eisteddfod; Y gorau o raglenni teledu Cymraeg.

EISTEDDFOD MALDWYN A'R GORORAU 2003 Mi fydd Eisteddfod Maldwyn eleni yn un go arbennig i'r sylwebydd a'r llais melfedaidd, Alwyn Humphreys. Gan gychwyn am 10 bob bore ar S4C Digidol, dyma fydd ei unfed-eisteddfod-ar-hugain yn gweithredu fel pont rhwng yr hyn sy'n digwydd ar lwyfan y Brifwyl a'r gynulleidfa adref.

Roedd ei Eisteddfod gyntaf ar dir cartrefol yn Llangefni yn 1983 gan sylwebu ar Radio Cymru yng nghwmni Monwynsyn arall, Hywel Gwynfryn. Ond ers iddo ddechrau sylwebu ar S4C Digidol yn 1999, mae Alwyn i bob pwrpas wedi ei hel i'w gwt!

``Pan ddechreuwyd darlledu yn ddi-dor ar S4C Digidol fe symudais i fy nghwt lle y byddaf wrthi'n sylwebu am bron i wyth awr yn ddi-dor bob dydd, sy'n gallu creu problemau ymarferol amlwg o ran brecs ty bach ac ati!'' cyfaddefa. ``Ond mae'r trefnwyr wedi gofalu fod `na dy bach personol i mi wrth law efo'n enw i ar y drws!

``Mae'r oriau yn hir yn y Genedlaethol ac mae gofyn canolbwyntio, ond mae'n fwy na phleser i wneud y gwaith. Mae'n gyfrifoldeb ac yn fraint, a thros y blynyddoedd dw i wedi gweld enwogion fel Bryn Terfel yn datblygu o lwyfan yr Urdd, i'r Genedlaethol i lwyfan rhyngwladol.''

Huw Llywelyn Davies fydd yn llywio'r rhaglenni'r prynhawn ar S4C rhwng 3.30pm a 6pm ac yn cadw cwmni iddo yn y stiwdio fydd Lisa Gwilym. Bydd Shan Cothi yng nghefn y llwyfan yn sgwrsio gyda'r cystadleuwyr ac ambell i feirniad, tra bo Ffion Dafis yn crwydro'r Maes. Lisa Gwilym fydd yn cyflwyno'r uchafbwyntiau gyda'r nos gan ddarlledu cystadleuaeth Ysgoloriaeth W Towyn Roberts yn fyw o'r Pafiliwn am 7.45pm ar nos Fercher. Bydd uchafbwyntiau'r dydd yn y Babell Len hefyd i'w gweld ar raglenni'r hwyr ar S4C Digidol yn ystod yr wythnos.

S4C: Darllediadau'r prynhawn: 4-8 Awst, 3.30-6pm. Uchafbwyntiau gyda'r nos: Sadwrn, 2 Awst, 8.15pm, Sul, 3 Awst, 8.30pm Llun-Gwener, 8pm (ac eithrio nos Fercher, 7.45pm) Sadwrn, 9 Awst, 8pm S4C Digidol: Darllediadau byw gydol yr wythnos gan gychwyn am 10am (ac eithrio Ddydd Sul, 11.45am). Hefyd uchafbwyntiau'r dydd o'r Babell Len bob nos ac ailddarllediadau o'r rhaglenni uchafbwyntiau.CROMA S4C Digidol, nos Wener, 9.30pm Ffilm sy'n rhoi gwedd gelfyddydol fodern ar draddodiad barddol Cymru sy'n cymryd sylw'r panel o feirniaid ar Croma nos Wener. Bydd Hywel Teifi Edwards, Dylan Iorwerth, Emlyn Williams a Mari Stevens, yn trin a thrafod Dal: Yma/Nawr, ffilm ddiweddaraf Marc Evans.

Gan ddefnyddio Eisteddfod Tyddewi 2002 fel llinyn cyswllt, mae'r ffilm yn canolbwyntio ar chwe thema wahanol o fewn ein barddoniaeth draddodiadol.

Mae rhai o ser mwyaf talentog a llwyddiannus Cymru yn cymryd rhan yn y ffilm gan gynnwys Sian Phillips, IoanGruffudd, Rhys Ifans, Cerys Matthews a John Cale. Yn ogystal a chael barn y panel ar y ffilm, byddwn hefyd yn clywed yr hanes y tu ol i greu'r ffilm gan y cynhyrchydd Ynyr Williams a'r cyfarwyddwr Marc Evans.

RASUS S4C, nos Fawrth, 9.30pm Fe fydd y gyfres rasus trotian ar S4C yn mentro am y tro cyntaf i ffilmio yn Rasus Trotian Bancffosfelen a gynhelir yn Nhalgarreg yn ne sir Aberteifi.

Fe drefnir Rasus Banc Sion Cwilt gan gymdeithas Rasio Trotian Cymru a Siroedd y Gororau sydd yn gwasanaethu pobl sy'n dilyn y gamp yn amatur.

Mae'r gymdeithas yn trefnu 35 o rasus o amgylch de a chanolbarth Cymru, ar y gororau a thros y ffin mewn mannau fel Llwydlo, Henffordd ac Allensmoor.

``Mae rasus Talgarreg yn rasus sy'n dyddio yn ol flynydde mawr,'' meddai Hefin Evans, un o drefnwyr Rasus Banc Sion Cwilt a chadeirydd y gymdeithas, ``Mae na falchder mawr yn y traddodiad rasus trotian yn yr ardal ac mae'r rhain yn rasus cartrefol a bywiog iawn.

``Mae'n rasus ni ar gyfer pobl sydd yn raswyr brwd, medrus ond sydd ddim am fentro i'r maes proffesiynol.''

Dai Jones sy'n cyflwyno'r rhifyn hwn yng nghwmni'r tim sylwebu, Prys Jones, Hywel Davies a Raymond Jenkins. Cofrestrwch am gystadleuaeth `Ras am Rif', mae gwobr wythnosol i'w hennill. I gofrestru, ffoniwch ein Gwifren Gwylwyr, 0870 600 4141 (cost galwad genedlaethol).

MOSES PANTYBRWYN S4C, nos Sul, 10pm Bydd drama fer, a ysgrifennwyd gan gwmni o ardal yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, yn cael ei dangos yn ystod yr w yl ar S4C.

Mae cynhyrchiad cwmni Wythnos Nesa o'r ddrama Moses Pantybrwyn yn un mewn cyfres o naw drama fer i'w dangos ar y sianel yn ystod y flwyddyn, ac mae'n rhoi cyfle i griw o actorion o ardal Llanerfyl i ddangos eu doniau.

Mae'r cynhyrchiad yn ffrwyth gweithdai a gynhaliwyd gan gwmni cynhyrchu Teledu Opus. Fe gynhaliodd y cwmni cynhyrchu weithdai ledled Cymru, ac fe adawodd syniadau cwmni Wythnos Nesa gymaint o argraff arnynt fel y daethant yn ol i Lanerfyl i ddatblygu'r ddrama deledu hon.

O dan lyw'r cynhyrchydd Eryl Huw Phillips a'r cyfarwyddwr Euros Lyn, fe aeth y cwmni ati i greu strwythur ar gyfer y ddrama fer ac yna perfformio'r cyfan yn fyrfyfyr o flaen y camerau, rhywbeth sy'n dipyn o gamp o ystyried nad oedd un o'r actorion yn broffesiynol.
COPYRIGHT 2003 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Aug 2, 2003
Words:837
Previous Article:Television: Preview Even angels aren't sacred television; Telly to kill your social life.
Next Article:Teledu: Fflur Dafydd ar y bocs.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters