Printer Friendly

Taten yn y gwely; LYTHYRAU.

Byline: Beti Watson, Rhuthun

CHWERTHIN wnes i pan ddywedodd fy nghyfnither wrthyf ei bod yn rhoi taten yn eigwely i rwystro cramp.

Coel gwrach go iawn, meddyliais, ond gan fy mod yn diodde hefo cramp, penderfynais roi cynnig arni.

Golchi taten cymedrol fawr a'i rhoi yn fy ngwely, a hefyd peidio cymryd tabledi Quinine nac Indian Tonic Water.

Nosweithiau'n mynd heibio, a dim cramp, ond un noson daeth yr aflwydd yn ol. O'r annwyl, roeddwn yn iawn - coel gwrach yn sicr.

Ond yn y bore cefais y daten ar y llawr, wedi disgyn o'r gwely!

Mae wythnosau wedi mynd a dim cramp.

Rwyf wedi cael fy ngorfodi i gredu fod rhyw rinwedd anesboniadwy yn y daten.

Byddaf yn newid y daten bob rhyw 10-15 niwrnod, a rhoi yr un a ddefnyddiwyd yn y compost yn yr ardd.

A phan af ar fy ngwyliau bydd y daten ar ben y rhestr o bethau angenrheidiol, oherwydd wedi trafaelio'n bell byddaf yn dioddef yn enbyd. Felly coel gwrach neu beidio...
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Mar 5, 2008
Words:167
Previous Article:Gwledd ar y radio; LYTHYRAU.
Next Article:Band y gymanfa; LYTHYRAU.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters