Printer Friendly

Taniniz nedir? / What is your diagnosis?

Olgu

Elli dort yasinda erkek hasta, sekiz yildir var olan, once yuzde periorbital bolgede daha sonra gogus on yuzu ve her iki ust ekstremite fleksural bolgeler ve aksiller alanlarda ortaya cikan cok sayida deri renginde ve hafif pigmente, saydam, asemptomatik papuller ile poliklinigimize basvurdu. Oz ve soygecmisinde belirgin ozellik yoktu. Ailesinde benzer lezyonlari olan kimse yoktu. Sistemik fizik muayenesi normaldi. Dermatolojik muayenede periorbital bolgede, gogu on yuzu ve her iki ust ekstremite fleksural alanlar ile aksiller alanlarda cok sayida deri renginde veya sari kahverengi, 1-3 mm capinda, duzgun yuzeyli papuller tespit edildi (Sekil 1, 2)

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Hastanin laboratuvar tetkiklerinde patoloji saptanmadi. Onkoldaki lezyonlardan birinden alinan deri biyopsisinin histopatolojik incelmesinde hematoksilen-eozin boyama ile dermiste yogun kollajenoz stromaya gomulmus cok syida tubuler (duktal) yapilar ve bu tubullerin icini doseyen cift katli yassi epitelin dis katinin etrafindaki stromaya uzantisiyla olusan virgul benzeri gorunum tespit edildi (Sekil 3, H&EX200) ve PAS (Periyodik asit - Schiff) boyama lie duktal luminalarin amorf madde lie dolu oldugu gozlemlendi (Sekil 4, PASX200).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tani

Klinik ve histoptolojik bulgular esliginde hastamiz eruptif siringom tanisi aldi.

Siringomlar nadir olmayan benin ekrin ter bezi tumorleri olup kadinlarda daha sik gorulur, tipik lezyonlar yuzde, ozellikle periorbital ve ust maksiller alanlarda lokalize den renginde veya sarimsi, kucuk dermal papullerdir (1). Friedman ye Butler (2), siringomun dort klinik varyantini tanimlamislardir: lokalize form, ailesel form, Down sendromu ile iliskili form ye multipi ve eruptif siringomu iceren generalize form. Eruptif siringom oldukca nadir bir varyanttir tipik lezyonlari asemptomatik, deri renginde veya hafif hiperpigmente, 3-5 mm capinda papullerdir (1), (3-6). Pruritusun elik ettii olgular da bildirilmitir (7), (8). Eruptif siringom icin tipik lokalizasyonlar govde on yuzu, boyun, aksillalar, omuziar ye abdomendir (4), (5), (7), (9). Lezyonlar geneilikie simetrik yerleim gostermekle beraber nadiren unilateral tutulum gosteren olgular da bildirilmistir (5), (6). Eruptif siringomun siklikla prepubertal yasta, tipik olarak 4-10 yaslarindaki cocuklarda ortaya ciktii soylense de (10) postpubertal donemde de ayni siklikta goruldugu gosterilmistir (4), (5), (7).

Eruptif siringom ayirici tanisinda liken planus, verruca planus, akantozis nigrikans, steatokistoma multipleks, eruptif veilus kili kisti ye sekonder sifiliz yer alir (5). Siringomun ayirt edici histopatolojik ozellikleri tani koyucudur. Dermiste cok sayida kucuk tubuller ye epitelyal kordlar gorulur. Bu tubuller sikiikla cift sirali yassi epitel hucreleri lie doseli olup dis sira etrafindaki stromaya donu uzanarak virgul benzeri bir uzanti oluturur (1), (4), (7), (9), (11). Duktal lumina PAS pozitif amorf madde lie doludur (1), (11).

Eruptif siringom, benin ancak kronik seyirli bir hastaliktir (9). Tedavi kasinti olmadii surece primer olanak kozmetik amaclidir. Abiatif tedavi yontemleri eksizyon, dermabrazyon, lazer, trikioroasetik asit, elektrodesikasyon ye kuretaji icermektedir. Ancak bu tedavi yontemleri skar birakma riski tasimaktadir (4-6), (12). Topikal ye sistemik retinoidier lie sonuc alinan sinirli sayida olgu bildirimieri mevcuttur (13), (14). Prunitik eruptif siringomlu bir olguda ise topikal atropin ile hem kaintinin giderilmesi hem de lezyonlarda silinme saglanmistir (8). Bizim hastamizda cok sayida lezyon olmasi ye lezyonlarin asemptomatik olmasi nedeniyle tedavi onerilmedi.

Nadir gorulen eruptif siringomun hem prepubertal hem de postpubertal yaslarda eruptif papther dermatozlann aytrici tanisinda akia gelmesi ye histopatolojik inceleme He kesin taninin kolayca konulabilmesi ile bu hastalar gereksiz ye etkisiz tedavilerden korunacaktir.

Kaynaklar

(1.) Goyal S, Martins CR. Multiple syringomas on the abdomen, thighs and groin. Cutis 2000;66:259-62.

(2.) Friedman SJ, Butler DF. Syringoma presenting as milia. J Am Acad Dermatol 1987;16:310-4.

(3.) Tsunemi Y, lhn H, Saeki H, Tamaki K. Generalized eruptive syringoma. Pediatric Dermatol 2005;22:492-3.

(4.) Soler-Carrillo J, Estrach T, Mascaro JM. Eruptive syringoma: 27 new cases and review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:242-6.

(5.) Powell CL, Smith EP, Graham BS. Eruptive syringomas: an unusual presentation on the buttocks. Cutis 2005;76: 267-9.

(6.) Halpern AV, Heymann WR. Unilateral volar annular syringomata. Cutis 2007;79:369-70.

(7.) Patrizi A, Neri I, Marzaduri 5, Varotti E, Passarini B. Syringoma: a review of twenty-nine cases. Acta Derm Venereol (Stockh) 1998;78:460-2.

(8.) Sanchez T, Dauden E. Eruptive pruritic syringomas: treatment with topical atropine. J Am Acad Dermatol 2001;44:148-9.

(9.) Sacoor MF, Medley P. Eruptive syringoma in four black South African children. Clin Exp Dermatol 2004;29: 686-7.

(10.) Pruzan DL, Esterly NB, Prose NS. Eruptive syringoma. Arch Dermatol 1989;125:1119-20.

(11.) Wilkinson TM, Mizelle CB, Morrell DS. Multiple milia-like dermal papules. Pediatr Dermatol 2004;21:269-71.

(12.) Frazier CC, Camacho AP, Cockerell CJ. The treatment of eruptive syringomas in an african american patient with a combination of trichloroacetic acid and CO2 laser destruction. Dermatol Surg 2001;27:489-92.

(13.) Mainitz M, Schmidt JB, Gebhart W. Response of multiple syringomas of isotretinoin. Acta Derm Venereol (Stockh) 1986;66: 51-5.

(14.) Gomez MI, Perez B, Azana JM, et al. Eruptive syringoma: treatment with topical tretinoin. Dermatology 1994;189:105-6.

Havva Kaya Akis (1), Fatma Fulya Koybasioglu (2), Fatma Eskioglu (1)

(1) Saglik Bakanligi Diskapi Yildirim Beyant Egitim ve Arastirma Hastanesi, Dermatoloji, Ankara, Turkiye

(2) Saglik Bakanhg, Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, Patoloji, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Corresponding Author: Dr. Havva Kaya Akis, Saglik Bakanligi Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, Dermatoloji, Ankara, Turkiye Tel: +90 312 596 20 83 e-posta: hawwakaya@yahoo.com

doi:0.51 52/tdd.2010.07
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Cesitli / Miscellaneous
Author:Akis, Havva Kaya; Koybasioglu, Fatma Fulya; Eskioglu, Fatma
Publication:Turkish Journal of Dermatology
Date:Jun 1, 2010
Words:861
Previous Article:Kulakta kutanoz laysmanyazisi taklit eden Spitz nevus / Spiz nevus on the earlobe mimicking cutaneous leishmaniasis.
Next Article:Cocukluk cagi alopesi areata hastalarmin klinik ozellikleri ve seyri / Clinical features and prognosis of juvenil alopecia areata patients.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters