Printer Friendly

Takelwerk gestol in tyd en sand het rooi seile!

Lombard, Chris. 2004. Driemaster. Pretoria: Protea Boekhuis. 55 p. Prys: R79,95. ISBN: 1-86919-047-5.

Hierdie is Chris Lombard se vierde digbundel na sy debuut, Tussen die malgasse op die kaai in 1991. In aansluiting by die titel met sy verwysing na 'n seilskip met drie maste, word die bundel ook in drie afdelings verdeel. Dit ten spyt, skep die bundel, net soos indertyd beweer is van Lombard se debuut, die indruk dat ons hier met 'n gebrek aan samehangende ordening te make het.

Protea Boekhuis moet nogeens geluk gewens word met 'n mooi voorblad. Die indruk van 'n skip se takelwerk gestol in tyd en sand word gesuggereer en dit sluit sterk aan by die temas van verlies, verwonding en verwording. Maar die rooi seile suggereer ook iets van die erotiek en die guitigheid wat in die bundel aan die bod kom.

Die tweede afdeling word "Revue" genoem, wat impliseer dat ons hier te make het met 'n opvoering wat 'n sterk satiriese inslag het. 'n Sterk kenmerk van Lombard se digkuns is sy vormbeheer, sy bewuswees van struktuur en sy aanwending van rym--al kan 'n mens laasgenoemde soms ietwat geforseerd vind.

In die openingsvers word verwys na "[v]erhale oor die mens se worsteling" en 'n mens kan dit as een moontlike sleutel neem vir die ontsluiting van die teks. Deurgaans word hierdie worsteling gekoppel aan bewuswees van die menslike liggaam en sy problematiek; die ontluikende erotiek en die subtiele verwoording van versugting en vervlietende samesyn. 'n Mens is ook voortdurend bewus van geslagskwessies wat aangeraak word, soos onder meer die verwysings na die oom as promiskue rolmodel (p. 15), die "bokkiemooi" jong sanger (p. 23), die "loom beminlike" van Hadrianus (p. 49) en die voyeuristiese beskrywing van die ooglike matroos in Fassbinder se Querelle. Trouens, daar is 'n sterk verheerliking van die ruwe manlike liggaam in van die tekste ter sprake--vergelyk in die verband die teks oor die vreemdelingelegion (p. 30). 'n Verkwiklike erotiese vers wat hierby aansluit, is "Bergplaasbesoek" (p. 50) met sy fokus op die "die mooi berggidsman" en die kortstondigheid van 'n ervaring bykans veertig jaar gelede.

In kontras met hierdie geil obsessie met die liggaam, is daar ook verse wat pertinent handel oor die eensaamheid, die liggaamlike verval ("Omens vir die uitvaart"--p. 45) en die naderende dood met sy "tolman / by die slagboomgrens" (p. 52). 'n Vonds in die bundel is ook die naasmekaarplasing van twee heilige vroue--die een uit Lisieux en die ander van Avila. Die teks lewer nie net grimmige kommentaar op die rol van die libido by die een nie, maar bring ook die aktuele kwessie van godsdiens versus fisika te berde.

Lombard skryf in 'n ouwereldse idioom wat dikwels kan neig om te ontaard in mooiskrywery en wat lei tot die gebruik van 'n oordaad woorde. 'n Gedig soos "gifappelink" skep ook 'n fasiele indruk. In die geheel gesien is die teks 'n voortsetting en bevestiging van Lombard se digterskap en die teks kan met vrug gebruik word om kwessies soos verdringing en sublimasie te ondersoek, asook hoe slim gekose metafore en woordkeuses ingespan word om agter te skuil.

Resensent: Marius Crous

Parlement, Kaapstad
COPYRIGHT 2005 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Crous, Marius
Publication:Literator
Date:Aug 1, 2005
Words:525
Previous Article:The role of political songs in the realisation of democracy in South Africa.
Next Article:'n Vermenging van die Khoi-San en die Ooste.


Related Articles
koei, trekker en varkies. (Poems).
Verdubbelde en verdigte tyd.
Ottilie Abrahams: passievol oor onderwys vir bevryding.
'n Hunkering na die heimat.
Die tyd van die olifantjagters.
Naomi Kisting: ons kan die aangesig van die wereld verander!
Die spel van assosiasies in en om "Die verlossing van die beeld" van Breyten Breytenbach.
Haasjag.
Crux.
Rou.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters