Printer Friendly

Taith i gofio'r teithiwr.

FE fydd taith deyrnged i'r diweddar Brifardd Iwan Llwyd yn cychwyn nos yfory.

Mae naw noson wedi eu trefnu ar draws y gogledd fel rhan o'r daith Iwan ar Daith. Bydd yn seiliedig ar noson arbennig ar Maes C yn Eisteddfod Glyn Ebwy eleni, gyda chaneuon, atgofion ysgafn, ffilmiau, straeon a cherddi newydd gan Ifor ap Glyn, Geraint Lovgreen, Myrddin ap Dafydd, Twm Morys, Mei Mac ac ambell westai arbennig.

"Iwan yn anad neb fu ar flaen y gad wrth berfformio barddoniaeth Gymraeg dros y 30 mlynedd diwethaf," meddai Ifor ap Glyn fu ar deithiau beirdd yn ei gwmni ers y 1980au.

Roedd o ar dn i fynd barddoniaeth at y bobol - i'r tafarnau, i'r ysgolion, i'r cestyll, i'r amgueddfeydd, i bobman.

"Fo oedd yr un efo'r tn yn ei fol i drefnu taith ar l taith."

Un arall a grwydrodd i bob rhan o Gymru yn ei gwmni yw Myrddin ap Dafydd: "Mi fydd y pwyslais ar fwynhad yn naturiol," meddai, "gyda llawer o'r cerddi newydd yn codi o hwyl yr hen deithiau yng nghwmni Iwan. 'Dan ni'n tynnu coes Iwan o hyd, fel tae o ar y daith efo ni - mi fasa fo wrth ei fodd. Cynnal yr awydd i boblogeiddio barddoniaeth a chreu sioe sy'n plethu'n reit dynn i'w gilydd ydi'r nod - ond mi fydd galar a chwithdod i'w deimlo yno hefyd y tro hwn."

Mae Geraint Lovgreen wedi rhoi alawon i nifer o eiriau o waith Iwan na chafodd eu clywed hyd yma - bydd caneuon newydd gan Iwan yntau yn rhan o'r sioe arbennig hon.

"Roedd gan Iwan sawl hoff le a sawl cynulleidfa agos at ei galon," meddai Twm Morys. "Y peth lleiaf fedrwn ni ei wneud ydi mynd ar daith i gofio am y teithiwr mawr a chynnal y gadwyn berfformio o fro i fro."

Bydd y daith yn cael ei noddi gan y beirdd eu hunain ac Academi.

Y DAITH. Gwesty'r Marine, Cricieth Medi 16, 7.30. Palas Pinc, Y Felinheli, Medi 17. Gwesty'r Foelas, Pentrefoelas, Medi 18, gyda chyfraniad arbennig gan Peredur Lynch. Ciann Offis, Llangadfan, gyda chyfraniad arbennig gan Karen Owen. Ring Llanfrothen, Hydref 1, chyfraniad arbennig gan Dewi Prysor. Fic Porthaethwy, Hydref 14, chyfraniad arbennig gan Llion Jones. Clwb Pl-droed Rhuthun, Hydref 15 chyfraniad arbennig gan Sin Aled. Tafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn, Hydref 16, chyfraniad arbennig gan Peredur Lynch
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 15, 2010
Words:389
Previous Article:Dim angen y cyfryngau ar gyfer lansiad 'Y Wladfa Newydd'.
Next Article:Addewid o ddrama dda; Y CELFYDDYDAU.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters