Printer Friendly

TYDI Cyllidebau ddim yn ennill etholiadau [...].

Byline: DYLAN IORWERTH WELSH COLUMN

TYDI Cyllidebau ddim yn ennill etholiadau medden nhw.

Mae'n siwr mai cyllideb fawr Lloyd George ydi un o'r eithriadau, ar ddechrau'r ganrif ddiwetha'. Roedd pobol yn dal i son am ei bensiwn flynyddoedd wedyn.

Tydi hynny ddim yn stopio Canghellorion rhag meddwl eu bod nhw'n gallu newid pethau ac mae'n amlwg nad ydi George Osborne yn eithriad.

Swn ci efo tair cynffon oedd yn ei lais wrth iddo fo gyhoeddi ei benderfyniadau - mae'n swnio fel ci efo dwy gynffon hyd yn oed pan fydd yn bod yn wylaidd.

Ond mi allwch chi ddychmygu ei fod yn gwenu'n foddhaus wrtho fo'i hun wrth sgrifennu ambell baragraff - efo ymgynghorwyr o gyffelyb fryd wrth gwrs.

Ceiniog arall oddi ar dreth gwrw...

tybed a fyddai Nigel (Farage) yn diolch wrth godi'i wydryn nesa'... mi allai'r cyhoeddiad fod yn handi os bydd angen clymblaid efo Ukip ar ol yr Etholiad Cyffredinol.

Cic fach i Ed Miliband wedyn wrth gyhoeddi arolwg o un o nodweddion rhyfedd y dreth farwolaeth - nodwedd rhyfedd yr oedd yr arweinydd Llafur ei hun wedi ei defnyddio.

Rhywbeth bach fan hyn a fan draw wedyn i wahanol rannau o wledydd Prydain - llai o doll ar bontydd Hafren, llai o dreth ar wisgi a'r pwysleisio cyson fod pawb yn elwa... cic arall i'r Blaid Lafur.

Er gwaetha'r gweiddi yn siambr Ty'r Cyffredin, dydi'r Gyllideb ddim hanner mor bwysig ag oedd hi, a hynny am sawl rheswm.

Erbyn hyn, corfforaethau mawr rhyngwladol sy'n penderfynu ar lawer o'n hynt a'n helynt economaidd ni ac, ar y cyfan, dim ond pethau cymharol fach sy'n cael eu cyhoeddi.

Roedd y Gyllideb yn arfer cynnwys popeth ariannol ond mae llawer o'r prif elfennau bellach yn cael eu cyhoeddi yn Natganiad yr Hydref. A lefel gwario cyhoeddus ydi'r pwnc mwya' llosg o'r cyfan.

Erstalwm hefyd, doedd dim son am gynnwys y Gyllideb o flaen llaw. Roedd y manylion yn cael eu gwarchod yn ofalus ofnadwy a'r Canghellor yn diflannu o olwg y cyhoedd am wythnosau cynt.

Yn fuan ar ol yr Ail Ryfel Byd, mi gafodd Y un Canghellor y sac am ollwng cyfrinachau'r Gyllideb. Erbyn heddiw, mi fyddai Canghellor yn cael y sac am beidio a gwneud.

Yn nyddiau'r peiriannau rheoli Y newyddion, tydi sylw am awr ddim yn ddigon ac mae'r gem o godi a gostwng gobeithion mor bwysig a dim.

Ac un peth arall am gyllidebau modern... mi fydd y papurau heddiw'n dweud yn dalog be ydi ystyr y cyfan ond, mewn gwirionedd, mi fydd llawer wedi'i guddio'n ofalus yn y print man. Ac ychydig sy'n darllen hwnnw.

Dylan Iorwerth yw Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg 360 walesonline/cymraeg

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features; Opinion Column
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 19, 2015
Words:438
Previous Article:Rising star Joseph helps Aberglasney blossom; Joseph Atkin was appointed head gardener at Aberglasney Gardens just four years ago. Now, aged 36, he...
Next Article:'He's not my father. I hate him for what he's put me through - and for what he is'.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters