Printer Friendly

TV PIGION Y DYDD.

DYDD SADWRN CLWB RYGBI RHYNGWLADOL: CYMRU V DE AFFRICA, S4C 2PM BYDD gwledd o rygbi heddiw ar S4C gan ddechrau gyda gem ryngwladol olaf Cymru yr hydref hwn, wrth i Dde Affrica ymweld a Chaerdydd. Cic gyntaf am 2.30. Yna am 5.15 cawn weld sut hwyl gaiff y Scarlets yn erbyn y Toyota Cheetahs yn Bloemfontein. Bydd y gem yn dechrau am 5.35.

DYDD SUL UN BORE MERCHER S4C, 9PM MAE Faith yn amddiffyn hen ffermwr sydd wedi ei ddal mewn anghydfod gyda pherchennog y tir mae e wedi ei drin ers blynyddoedd. Mae Arthur yn cael ychydig o lwc am unwaith ac mae Dr Alpay yn cynnig gwybodaeth am Evan - am bris.

DYDD LLUN CEFN GWLAD S4C, 8.25 BYDD Dai Jones yn ymweld a Meirion Evans, Gwynfaes, Cynwyl Elfed, Sir Gaerfyrddin, cartref y march enwog, Gwynfaes Culhwch. Yn 2002, enillodd Gwynfaes Culhwch Gwpan Sior Tywysog Cymru, yn y Sioe Frenhinol Gymreig. Ers hynny mae epil Gwynfaes Culhwch wedi mynd ar hyd a lled y byd a llawer ohonynt wedi cael llwyddiant mewn sioeau.

DYDD MAWRTH DOCTORIAID YFORY S4C, 8.25 YN rhaglen olaf y gyfres mae'r myfyrwyr yn delio a chleifion sydd a symptomau heriol. Ym Mangor, mae Jess a Rhodri yn gweld cleifion bregus yn yr uned achosion brys yn ogystal a chlaf sydd wedi disgyn allan o goeden.

DYDD MERCHER PARTI BWYD BECA S4C, 9.30 YM Mhlas Heli, Academi Hwylio Pwllheli, bydd Beca'n cynnal gwledd fegan i drigolion Pen Llyn. Ar y fwydlen bydd salad nwdls Asiaidd, byrgyr ffa a madarch ac i bwdin, cacen siocled flasus. Y gantores Alys Williams sy'n rhannu ei hoff rysait fegan sef macaroni a chaws, a chawn gwmni'r hwyliwr enwog Richard Tudor.

DYDD IAU CYTHREL CANU S4C, 8.25 DAW rhifyn yr wythnos hon o'r sioe banel gerddorol o Neuadd Gwyn, Castell-nedd. Huw Foulkes a Geraint Cynan fydd yn gosod yr heriau wrth i'r capteiniaid, Elin Manahan Thomas ac Aled Hall, wneud eu gorau glas i ddod i'r brig. Yn ymuno a nhw am ychydig o hwyl a thynnu coes mae'r actorion Arwyn Davies ac Emyr Wyn, y gantores a'r actores Gillian Elisa, a'r gyflwynwraig Eleri Sion.

DYDD GWENER Y SALON S4C, 9.30 HENO, byddwn ni'n galw mewn mwy o salonau gwallt Cymru i fwrw golwg dros straeon yr wythnos. Pa glecs fydd yn mynd a bryd y cwsmeriaid y tro hwn? Ar hyd a lled y wlad, bydd pobl yn cael cyfle i fwrw eu boliau dros baned gyda'u hoff steilydd.

COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Dec 2, 2017
Words:417
Previous Article:Faith can hope, but she can't expect charity; Certainly not from a vindictive DI Williams at least.
Next Article:GIGGS AND EX-WIFE SETTLE CASH FIGHT.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |