Printer Friendly

TANINIZ NEDIR? / CEVAP Olgu 7.

TANI: Hidronefroza Yol Acan Peripelvik Kistler

Bilinen bir sistemik hastaligi bulunmayan 34 yasinda erkek hasta, sol yan agrisi nedeniyle basvurdu; kan ve idrar tetkik degerleri normaldi. Karin ultrasonograf (US) incelemesinde sol bobrekte 3. derecede hidronefroz gorunumu, alt pol kaliksler icerisinde en buyugu 1 cm boyutunda, birkac adet tas ve bobrek parankiminde incelme saptandi (Resim 1). Hidronefroz nedeninin ortaya konabilmesi amaciyla once kontrastsiz, sonrasinda ise IV yoldan 150 ml non-iyonik iyotlu kontrast maddenin bolus tarzda enjeksiyonunu takiben nefrogram ve piyelogram fazlarinda cok kesitli bilgisayarli tomograf (BT) incelemesi yapildi. Elde olunan aksiyal BT kesitleri uzerinden kontrastsiz (Resim 2a), nefrogram fazi (Resim 2b) ve piyelogram fazlarinda (Resim 2c) koronal reformat goruntuler olusturuldu. Kontrastsiz BT imajlarinda sol bobrekte hidronefroz ve alt pol kaliksleri icerisinde tikayici ozelligi bulunmayan birkac adet tas saptandi. Nefrogram fazinda ise sol bobregin nefrogram fazina gecisinde gecikme, pelvis duzeyinde peripelvik kistler, kalisiyel yapilarda genisleme ve kuntlesme izlendi. Sonuc olarak, sol hidronefrozun peripelvik kistlerin tikayici etkilerine bagli oldugu anlasildi.

Tartisma

Hidronefroz genelde cocukluk ve genclik caginda daha sik gorulur. En sik nedenleri intrinsik stenoz, ureterin anormal insersiyonu veya ureterin bir damar tarafindan caprazlanmasidir [1]. Bizim olgumuzda ise hidronefroza, peripelvik kistler neden olmustur.

Benign ozellikte renal kistler genellikle semptom yaratmaksizin tesadufen saptanir. Renal sinus icerisinde peripelvik ve parapelvik kistler olmak uzere iki farkli tur kistik olusum vardir [2-4]. Peripelvik kistler kucuk boyutlu, cok sayida, birbirine yakin komsulukta ve genelde birbirine es boyutlarda kistlerdir [5]. Etyolojisinde lenfatik tikaniklik sorumlu tutulmaktadir [6]. Siklikla bilateral gorulen bu kistler, US ve kontrastsiz BT incelemelerinde hidronefrozla karisabilirler. Bununla birlikte peripelvik kistler, birbirleri ile iliskisizdir ve uretere dogru seyir gostermezler. Peripelvik kistler nadiren hidronefroza yol acar. Ekskretuar urograf ve ekskretuar fazda elde olunan kontrastli BT tetkiklerinde, peripelvik kist ve hidronefroz ayrimi yapilabilir. Peripelvik kistler, asemptomatik olmasi ve uzun donem takiplerde boyut degisikligi gostermemesi nedeniyle fonksiyonel ve morfolojik olarak yakin takip gerektirmezler [7].

Sundugumuz olguda peripelvik kistler hidronefroza yol acmis ve parenkimal atrof olusturmustu. Hidronefroz etyolojisinde, nadir de olsa peripelvik kistlerin de rol oynayabilecegi goz onunde bulundurulmalidir.

Kaynaklar

[1.] Hoenig DM, McDougall EM, Shalhav AL, et al. Laparoscopic ablation of peripelvic renal cysts. J Urol 1997; 158: 1345e1348.

[2.] Davidson AJ, Hartman DS, Choyke PL, Wagner BJ. Renal sinus and periureteral abnormalities. In: Davidson AJ, Hartman DS, Choyke PL, Wagner BJ, eds. Davidson's radiology of the kidney and genitourinary tract. 3rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders, 1999; 431-455.

[3.] Amis ES, Jr. Cysts of the renal sinus. In: Pollack HM, McClennan BL, eds. Clinical urography. 2nd ed. Philadelphia, Pa: Saunders, 2000; 1404-1412.

[4.] Amis ES Jr, Cronan JJ. The renal sinus: an imaging review and proposed nomenclature for sinus cysts. J Urol 1988; 139: 1151-1159.

[5.] Camargo AH, Cooperberg MR, Ershoff BD, et al. Laparoscopic management of peripelvic renal cysts: University of California, San Francisco, experience and review of literature. Urology 2005; 65: 882-887.

[6.] Lee J, Darcy M. Renal cysts and urinomas. Semin Interv Radiol 2011; 28: 380-391.

[7.] Battaglia M, Ditonno P, Mancini V, et al. Long-term follow-up of peripelvic renal multicystic lymphangiectasia. Arch Ital Urol Androl 2002; 74: 200-205.

Basak Erdemli Gursel (1), Mustafa Gullulu (2), Gursel Savci (1)

(1) Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Radyoloji Anabilim Dali, Bursa, Turkiye (2) Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Nefroloji Bilim Dali, Bursa, Turkiye

Sorumlu Yazar: Basak Erdemli Gursel

E-posta: basakerdemligursel@gmail.com

DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.090419
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Gursel, Basak Erdemli; Gullulu, Mustafa; Savci, Gursel
Publication:Turkish Journal of Radiology
Date:Dec 1, 2018
Words:591
Previous Article:Mandibula ve maksilla lezyonlari/Mandibular and maxillary lesions.
Next Article:Manyetik rezonans goruntulemede kalite kontrol/Quality control in magnetic resonance imaging.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |