Printer Friendly

Suil Eile.

Byline: TORCUIL CRICHTON @torcuil

AON uair bha iad a' gaireachdainn oirnn airson 's nach robh faclan againn airson rendezvous neo car a' mhuiltein.

Ach le poilitigs ann an staing, tha a' Bheurla air ruith a-mach a faclan.

O choinn ghoirid tha burach, facal blasda Gaidhlig, air a bhith air a chur gu feum airson cunntas a thoirt air an ath char ann am Brexit.

Tha "clusterburach" air fas fasanta. Tha Alastair Caimbeul ga chleachdadh, Micheal Russell, Hannah Bardell cuideachd.

Tha e sgriobhte ann an Hansard agus tha nam paipearannaidheachd air droch litreachadh a dheaneamh air.

Tha cunnart ann gu bheil am facal air a chaitheamh agus feumach air suaimhneas.

Tha Comhairle a' Chanain (CaC) air a bhith a' coimhead air a' chuis agus air a thighinn suas le freagairt shimplidh.

O seo a-mach cha bhi e ceadaichte burach a chleachdach airson Brexit. Ach tha e ceadaichte brexit a chleachdach airson burach.

Mar eisimplear: "Nach e tha air brexit a dheaneamh dhen bhiadh." agus, "Abair brexit, a ghloic."

Tha e a' ciallachadh gum feum sinn an litir x a chleachdadh sa chanan.

Ach cha tuirt duine sam bith gu biodh Brexit gun duilgheadas. Translation on page 56

COPYRIGHT 2018 Scottish Daily Record & Sunday
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Record (Glasgow, Scotland)
Date:Dec 14, 2018
Words:196
Previous Article:Indyref - the nuclear option.
Next Article:Self-styled Doctor Who's boxing clever on the Budget.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |