Printer Friendly

Suil Eile.

Byline: THE HEART OF POLITICS Torcuil Crichton follow @torcuil

THA muinntir Charlabhaigh air taobh siar Leodhais air sealbh oifigeil a ghabhail air an oighreachd aca, agus meala-naidheachd orra.

Ged a bha an t-uachdaran deonach na 11,000 acair a reic, thug e tri bliadhna de chomhraidhean.

Tha sreath de dh'oighreachdan coimhearsachd a-nis air feadh na Gaidhealtachd is nan eilean.

Cha mhor nach e rud abhaisteach a th' ann an-diugh, ach 's e an t-atharrachdadh as radagaiche a thainig air a' Ghaidhealtachd anns an linn a chaidh seachad.

Tha acairean gu leor ri dhol fhathast. Tha darna leth na duthcha ann lamhan beagan a bharrachd is ceithir cheud neach.

Le co-obrachadh, chan eil cail nach urrainn do coimhearsnachdan beaga a dheanamh leis an fhearann agus le cothroman coimearsalta.

'S ann a-nis a tha an obair chruaidh a' toiseachadh airson muinntir Charlabhaigh.

Ach chan e direach talamh tha iad air ceannachd.

An rud as motha a bhuannaich muinntir Charlabhaigh, 's e misneachd, agus chan eil pris air sin.

Translation on Page 39

COPYRIGHT 2015 Scottish Daily Record & Sunday
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Record (Glasgow, Scotland)
Date:May 7, 2015
Words:170
Previous Article:Scots give Nick pelters.
Next Article:Power-mad thugs stamp out debate.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |