Printer Friendly

Suil Eile.

Byline: Torcuil Crichton THE HEART OF POLITICS follow @torcuil

UAIREANNAN tha an saoghal an crochadh air aon neach - co-dhiu nuair a tha Iain MacRath air an ard-urlar.

Tha an t-actar a' cluiche lan cheis de charactaran ann an Uisge-Beatha Gu Leor, agus tha an tide-steidse agus fealla-dha aige cho laidir ri te mhor a amhaich a' bhotail.

Le sgioba bheag thalantach, tha an dealbh-cluich aig Iain Fionnlagh MacLeoid air a h-innis le diofar phairtean fo dhiofar adan.

Tha an aon chleas ri fhaicinn anns Na 39 Steps, dealbh-chluich eile sa bheil sgioba bheag a' cluich a h-uile pairt a th' ann am fiolm an leabhair.

San aon doigh, chan e sgeulachd Compton Mhic-Choinnich a tha seo ach sgriobt steidhichte air a' fiolm ainmeil mu dheidhinn na thachair ann an Caolas Eirisgeidh aig am a' Chogaidh. Air innse a-rithist anns an latha an-duigh ann an taighseinnse.Chan eil blas na firinne dheth, ach tha an sgeulachd eibhinn a' toirt luchd-amhairc a-mach 's a-steach a bhaighean gaoil agus aonarachd le gaire.

Tha Theatar Naiseanta na h-Alba air turas tarsainn na Gaidhealtachd le Uisge-Beatha Gu Leor.

Translation on Page 41

COPYRIGHT 2015 Scottish Daily Record & Sunday
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Record (Glasgow, Scotland)
Date:Apr 23, 2015
Words:187
Previous Article:Only you can decide who's talking mince.
Next Article:How do I tell them I'm gay after denying it?

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |