Printer Friendly

Browse Stauskis, Gintaras

1-4 out of 4 article(s)
Title Type Date Words
Japanese gardens outside of japan: from the export of art to the art of export/Japonijos sodai uzsienyje: nuo meno eksporto prie eksporto meno. Report Sep 1, 2011 4786
International modern study and research platforms of landscape architecture in Lithuania and Europe: perspectives of Le:Notre project/Tarptautines moderniosios krastovaizdzio architekturos studiju ir tyrimu platformos Lietuvoje ir Europoje. Le:Notre projekto perspektyvos. Report Sep 1, 2010 3743
Architectural development of historic health care institutions in Vilnius city/Istoriniu sveikatos prieziuros objektu architekturine raida Vilniaus mieste. Report Mar 1, 2010 4887
Development of sustainable recreation and tourism as a way of promoting alternative urban mobility/Darnios rekreacijos ir turizimo pletra--alternatyvaus mobilumo mieste skatinimo budas. Report Mar 1, 2009 4027

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters