Printer Friendly

Browse Stasila-Sieradzka, Marta; Chudzicka-Czupala, Agata; Grabowski, Damian; Dobrowolska, Malgorzata

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT VS. FEELING OF THREAT AND AGGRAVATION OF STRESS IN JOB OF A HIGH RISK--AN ATTEMPT OF ORGANIZATIONAL INTERVENTION/ OCENA SRODOWISKA PRACY I POCZUCIE ZAGROZENIA A NASILENIE STRESU W PRACY WYSOKIEGO RYZYKA--PROPOZYCJA INTERWENCJI ORGANIZACYJNEJ. Report Jan 1, 2018 7834

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |