Printer Friendly

Spinal ve genel anestezi altinda uygulanan tupsuz perkutan nefrolitotomi: tubeless percutaneous nephrolithotomy under spinal versus general anesthesia.

Ozet

Guuumuzde pek cok ameliyat genel yerine spinal anestezi kullanilarak yapilabilmektedir. Bu calismada genel anestezi ye spinal anestezi altinda uyguladigimiz tupsuz perkutan nefrolitotomi ameliyatlarinin sonuclarini geriye donuk olarak karsilastirdik.

Gerec ve yontem: Aralik 2008 ve Mart 2009 tarihleri arasinda 21 renal tas hastasina spinal anestezi altinda tupsuz perkutan nefrolitotomi uygulandi. Cocuk yas grubunda olanlara, operasyon sirasinda kooperasyon sorunu olanlara ve ameliyat suresi 2 saati gecebilecek hastalara spinal anestezi yapilmadi. Tupsuz perkutan nefrolitotomi icin tek engel klinik onemli artik tas kalmasi idi. Bu hastalarin sonuclari ile Ocak 2008 ve Agustos 2008 tarihleri arasinda genel anestezi altinda tupsuz perkutan nefrolitotomi uygulanan 62 hastanin sonuclari, yas ve tas boyutu acisindan eslestirme uygulanarak karsilastirildl. Uygulanan anestezi teknigine gore iki grup olusturuldu: spinal anestezi (Grup 1, n=21) ve genel anestezi (Grup 2, n=21). Gruplar ameliyat suresi, hastanede kalis suresi, agri kesici ihtiyaci, hemoglobin dususu ve tacsizlik oranlari acisindan karsilastirildi.

Bulgular: Gruplarin ameliyat oncesi venteri ve demografik ozellikleri benzerdi. Gruplar arasinda tassizlik orani, ameliyat sonrasi hastanede kalma suresi, hemoglobin dusme degerleri ve ameliyat suresi acisindan anlamli farklarin olmadgi tespit edildi. Ancak, ameliyat sonrasi agri kesici ihtiyaci genel anestezi grubunba spinal anestezi grubuna gore belirgin olarak daha fazlaydi (30.9 mg ye 59.5 mg tramadol HCI, p=0.009).

Sonuc: Spinal anestezi altinda tupsuz perkutan nefrolitotomi uygulanabilir bir ameliyattir. Ayrica ameliyat sonrasi agri kesici ihtiyacini da azaltmaktadir.

Anahtar sozcukler: Agri; anestezi; perkutan nefrolitotomi; tupsuz.

Gefis tarihi (Submitted): 22.07.2009

Abstract

Objective: Today, many surgical procedures can be performed under spinal anesthesia instead of general anesthesia. In this study, we compared the outcome of tubeless percutaneous nephrolithotomy performed under spinal anesthesia and general anesthesia.

Materials and methods: Between December 2008 and March 2009, 21 patients with renal calculi were treated with tubeless percutaneous nephrolithotomy under spinal anesthesia. Patients at pediatric age group, cooperation difficulty during operation, and possibility of operation time over 2 hours were not given spinal anesthesia. The only exclusion criteria for tubeless percutaneous nephrolithotomy was clinically significant residuel fragments. The results of these patients and the results of 62 patients who underwent tubeless percutaneous nephrolithotomy under general anesthesia between January 2008 and August 2008 were matched for stone burden and age, and were compared. Two groups were identified regarding to anesthesia technique: spinal anesthesia (Group 1, n=21) and general anesthesia (Group 2, n=21). The groups were compared in terms of operation duration, postoperative hospital stay, analgesic requirement, hemoglobin drop, and stone-free rate.

Results: Preoperative data and patient demographics were comparable between groups. There was no diffeence between groups in terms of stone-free rate, hospital stay, hemoglobin drop, and operation duration. However, the analgesic requirement was significantly higher in general anesthesia group than spinal anesthesia group (30.9 mg vs. 59.5 mg tramadol HCI, p=0.009).

Conclusion: Tubeless percutaneous nephrolithotomy under spinal anesthesia is a feasible operation. Moreover, it has the advantage of less analgesic requirement postoperatively.

Key words: Anesthesia; pain; percutaneous nephrolithotomy; tubeless.

Duzeltme sonrasi kabul tarihi (Accepted after revision): 17.09.2009

Uriner sistem tas hastaligi ulkemizde sik gorulmektedir. (1) Perkutan nefrolitotomi (PNL), ilk kez 1976 yilinda Fernstrom ve Johansson tarafindan uygulandi ve hizla yayginlasarak bobrek taslarinin cerrahi tedavisinde acik cerrahinin yerini aldi. (2) Gunumuzde bobrek taslarinin tedavisinde acik cerrahiye gereksinim %2-3'ler duzeyindedir. (3) PNL son yillarda ulkemizde de artan siklikta uygulanan bir tedavi yontemi haline geldi. (4-6) Son 30 yilda artan tecrube ve ekipmandaki gelismelere paralel olarak PNL tekniginde onemli gelismeler yasandi. PNL'nin istenmeyen yan etkilerinde ve hastalann hastanede kalis suresinde azalma olurken, basansinda artma oldu. (7) PNL teknigindeki gelismelerden en onemlilerinden birisi de tupsuz PNL tekniginin uroloji pratigine girmesidir. Tupsuz PNL ilk defa Bellman ve ark. (8) tarafmdan kullanildi. Bellman ve ark. (8) tupsuz PNL tekniginin, standart PNL'ye gore daha az analjezik ihtiyaci ve daha kisa hastanede kalis suresi gibi onemli ustunluklere sahip oldugunu bildirdiler. Tupsuz PNL teknigi kisa surede yaygmlasti ve biz de klinigimizde son yillarda giderek artan siklikta tupsuz PNL teknigini kullanmaya basladik.

Daha onceden genel anestezi ile yapilan pek cok ameliyat gunumuzde spinal anestezi kullanilarak yapilmaktadir. Spinal anestezi ile PNL ameliyatlarium genel anestezide oldugu kadar etkili ve guvenilir oldugu belirtilmektedir. (9) Bu calismada klinigimizde, genel anestezi ve spinal anestezi altinda uygulanan tupsuz PNL ameliyatlarinin sonuclari geriye donuk olarak karsilastmldi. Spinal anestezi kullanilarak yapilan tupsuz PNL ameliyatlari ile ilgili ulusal ve uluslararasi calisma olmamasi nedeni ile cahisrnamiz bu alanda bir ilk olma ozelligi de tasimaktadir.

Gerec ve yontem

Aralik 2008 ila Mart 2009 tarihleri arasinda bobrek tasi tanisi ile spinal anestezi ile tupsuz PNL operasyonu uygulanan 21 hastanin verileri prospektif olarak kaydedildi (Grup 1). Cocuk yas grubunda olan hastalar, ameliyat sirasinda kooperasyon kurulamayacak hastalar ve ameliyat suresinin 2 saati asmasindan endise edilen hastalara spinal anestezi uygulanmadi. Tupsuz PNL icin tek kisitlayici faktor geride artik tas kalmasi idi. Bu hastalarin sonuclari ile Ocak 2008 ila Agustos 2008 tarihleri arasinda genel anestezi ile tupsuz PNL ameliyati uygulanan hastalardan (n=62) 21'inin verileri, tas yuku ve gins sayisi yonunden capraz olarak eslestirildi (Grup 2). Anestezi yontemi secimine gore olusturulan gruplardaki hastalar girls sayisi, tas yuku, artik tas miktan, ortalama hemoglobin dususu, transfuzyon gereksinimi, ameliyat sonrasi hastanede kalis suresi, ameliyat sonrasi parenteral agri kesici ihtiyaclan acisindan karsilastinldi. Tas yuku tasin en uzun en ve boy olculeri carplarak hesaplandi. Birden fazla tas varligmda her bir tas icin ayti hesaplama yapildi ve sonuclar toplanarak tas yuku belrlendi.

Spinal anestezi teknigi

Hastalara 15 mL/kg serum fizyolojik intravenoz infuzyonla 20-30 dk icinde verildikten sonra, hasta ameliyat olacagi tarafa yan yatar pozisyonda iken, uygun saha temizliginin ardindan L2-3 intervertebral araliktan subaraknoid bosluga 15-20 mg levobupivakain verildi. Sedasyon icin ayrica 2.5 mg midazolam intravenoz olarak verildi.

Operasyon teknigi

Standart PNL operasyonlarinda kullandigimiz ameliyat teknigi daha once tarif edilmistir. (10) Daha onceden uyguladigimiz standart PNL operasyonundan farkli olarak, operasyon bitiminde 6 Fr 26 cm veya 28 cm cift J stent antegrad olarak 0.035 inch kilavuz tel uzerinden skopi kontrollu yerlestirildi ve nefrostomi tupu konulmadi.

Ameliyat sonrasi agri kontrolu icin intramuskuler tramadol hidroklorur kullanildi. Ameliyat sonrasi ilk gun tum hastalara yatarak duz karin grafisi ve suprakostal giris uygulananlara aynca on arka akciger grafisi cekildi. Tam kan sayimi yapildi. Cift J stentler ameliyattan 2 hafta sonra lokal anestezi altinda yapilan sistoskopi ile alindi.

Gruplara ait verilerin istatiksel analizi ki-kare ve t-testi ile yapildi, p degerinin 0.05'in altmda olmasi anlamli kabul edildi.

Bulgular

Gruplar arasinda demografik ve ameliyat oncesi veriler acisindan istatiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 1). Spinal anestezi uygulanan grupta hastalarin ortalama yasi 50.2[+ or -]12.6, erkek/kadin orani 14/7, sag/sol orani 11/10, ortalama tas boyutu ise 664[+ or -]210.4 (dagilim 225-1000) [mm.sup.2] idi. Genel anestezi uygulanan grupta ise hastalarin ortalama yasi 51.7[+ or -]11.4, erkek/kadin orani 15/6, sag/sol orani 10/11, ortalama tas boyutu ise 715[+ or -]224.2 (dagilim 225-1200) [mm.sup.2] idi.

Calisma bulgulari Tablo 2'de ozetlendi. Spinal anestezi uygulanan grupta ortalama ameliyat suresi (spinal anestezi yapildiktan cift J stent yerlestirilmesine kadar gecen sure) 55[+ or -]14.6 dk, ortalama giris sayisi 1.4 (dagilim 1-3) ve hastalanri ortalama hemoglobin dususu 2.1[+ or -]1.2 (dagilim 0.8-3.4) mg/dL oldu . Genet anestezi uygulanan grupta ise ortalama ameliyat suresi (entubasyon yaptldiktan cift J stent yerlestirilmesine kadar gecen sure) 61[+ or -]13.7 dk, ortalama giris sayi 1.4 (dagilim 1-3) ve ortalama hemoglobin dususu 2.2[+ or -]1.0 (dagilim 1.0-3.2) mg/dL oldu. Spinal anestezi uygulanan grupta 10 hastada suprakostal girise gerek duyulurken, genel anestezi uygulanan grupta 9 hastada suprakostal giris yapildi. Spinal anestezi uygulanan grupta 19 hastada tastan tamamen temizlenme saglanirken, 2 hastada geride 4 mm'den kucuk klinik onemsiz tas parcaciklarinin (KOTP) kaldigi gozlendi. Genel anestezi uygulanan grupta ise 18 hastada tastan tamamen temizlenme saglandi ve 3 hastada KOTP tespit edildi. Spinal anestezi uygulanan grupta yer alan hastalarin tamami ameliyat sonrasi 1. gun taburcu edildi. Genel anestezi uygulanan grupta yer alan hastalann 19'u ameliyat sonrasi 1. gun taburcu edilirken, 2 hasta 2. gun taburcu edildi. Her iki grup arasinda ameliyat suresi, giris sayisi, hemoglobin dususu, tartan temizlenme orani, ameliyat sonrast hastanede kalis suresi ve suprakostal gins sayist actsindan anlamli farklann olmadigi goruldu.
Tablo 1. Hastaiann ameliyat oncesi verileri ve demografik bilgileri
[ortalama [+ or -] standart sapma (dagilim) ya da hasta sayisi]

         Grup 1    Grup 2 (genel  P
         (spinal    anestezi)
        anestezi)

Yas (yil)   50.2 [+ or -] 51.7 [+ or -] 0.46
        12.6 (28-71)  11.4 (21-66)

Erkek/kadin      14/7      15/6  1.0

Tas yuku    664.2 [+ or  715.4 [+ or 0.55
([mm.sup.2])    -] 210.4    -] 224.2
         (225-1000)   (225-1200)

Sag/sol        11/10     10/11  1.0
Tablo 2. Calsma gruplarinin ameliyat ile iliskili bulgulari
[ortalama [+ or -] standart sapma (dagilim), ortalama (dagilim) ya
da hasta sayisi (%)]

           Grup 1    Grup 2    P

Ameliyat suresi   55.7 [+ or  61 [+ or -]  0.12
(dk)          -] 14.6     13.7

Ameliyat sonrasi   30.9 [+ or  59.5 [+ or 0.009
agri kesici       -] 33.4    -] 33.9
(intramuskuler
tramadol HCI)
ihtiyaci (mg)

Hastanede kalis        1      1.1  0.95
suresi (gun)

Giris sayisi     1.4 (1-3)   1.4 (1-3)  1.0

Suprakostal giris  10 (%47.6)   9 (%42.8)  0.66
uygulanan hasta
sayisi

Ortalama      2.1 [+ or -] 2.2 [+ or -]  0.88
hemoglobin dususu      1.2      1.0
(mg/dL)        (0.8-3.4)   (1.0-3.2)

Tastan temizlenme  19 (%90.4)  18 (%85.7)  0.68


Spinal anestezi uygulanan grupta ameliyat sonrasi 10 hastada parenteral agri kesici ihtiyaci olmadi. Kalan 11 hastanin 9'unda 50 mg, 2 hastada ise 100 mg tramadol hidroklorur kullanilarak agri tedavisi yapildi. Genel anestezi uygulanan grupta ise 3 hastada ameliyat sonrasi parenteral agri kesici ihtiyaci olmazken, 11 hastada 50 mg, 7 hastada ise 100 mg tramadol hidroklortir kullanilarak agri tedavisi yapildi. Ortalama agri kesici ihtiyacmm genel anestezi grubunda anlamli olarak daha yuksek oldugu tespit edildi (30.9[+ or -]33.4 ve 59.5[+ or -]33.9 mg, p=0.009).

Spinal anestezi uygulanan grupta 1 hastada ameliyat sirasinda bulanti gelisti ve tedavi intravenoz metoklopramid HC1 verilerek yapildi, ameliyati sorunsuz tamamlandi. Bu durum disinda bazi hastalarda derin soluk alip vermeye bagli bobrek hareket-lerinde artma tespit edildi. Hastalardan daha yuze-yel soluk alip vermeleri istenerek bu olumsuzlugun onune kolayca gecildi ve ameliyatlar sorunsuz bir sekilde tamamlandi.

Suprakostal giris uygulanan hastalarin hicloirinde ilk gun cekilen on arka akciger grafilerinde plevral effuzyona rastlanmadi ve hicbir hastada kan nakline ihtiyac duyulmadt.

Tartisma

PNL, buyuk bobrek taslarinin tedavisinde sikltkla kullantlan minimal invazif bir tedavi yontemidir, operasyon bitiminde genis bir nefrostomi tupu konularak, kanamanin tampone edilmesi ve idrar drenajinin saglanmasi amaclantr. Ancak son yillarda operasyon bitiminde genis nefrostomi tupu konulmasi sorgulanir hale geldi, bunda nefrostomi tupu cekilmesinden sonra tup yerinden uzamis drenaj gorulebilmesi ve hastanin hastanede kakis suresinin buna bagh olarak uzayabildiginin tespit edilmesi de etkili oldu. Bellman ye ark. (8) ilk defa 1997 yilinda nefrostomi tupu yerine cift J stent kullandilar ve bu yontemin hastanede kalis surest, analjezik ihtiyact ve maliyeti onemli olcude azalttigini bildirdiler. Daha sonra pek cok arastirmact bu yontemi kullanarak sonuclarini yayinladt ve bu yentemin ustunlugu kabul gordu. (11-14) Ilk zamanlar tupsuz PNL sadece secilmis hastalara onerilirken, daha sonraki yillarda cikan yaymlarda secim kriterleri azaldi ve tupsuz PNL daha genis endikasyonlarda uygulanir hale geldi. Birden fazla giris gerektiren, suprakostal giris gerektiren ve ameliyat sirasinda belirgin kanamasi olan hastalara da guyenle uygulanabilecegi bildirildi. (14) PNL sonrasi belirgin artik tas varligi guntimazde tupsuz PNL icin tek sinirlaytct faktordur. (15) Klinigimizdeki uygulamada da belirgin artik tas varligi, tupsuz PNL icin tek sinirlayici faktordur.

Spinal anestezi genel anesteziye gore daha iyi tolere edilen bir anestezi seklidir. Bununla birlikte spinal veya diger bolgesel anestezi yontemleri kullanilarak yapilan PNL sonuclart ile ilgili yayinlar gerek uluslararasi gerekse de ulusal literattirde oldukca kisitli sayidadir. Singh ve ark. (16) spinal anestezi altmda tupsuz PNL teknigini kullandiklart ilk 10 hastanin sonuclarint yaymladtlar ve teknigin agri kesici ihtiyacina olan gereksinimi ortadan kaldirdigini ve hastanede kalis suresini kisaltigini bildirdiler. Ancak bu calismada kontrol grubunun olmadigt ve calwmaya alinan hasta saywinin kisitli oldugu gorulmektedir.

ingilizce literaturde yer alan spinal anestezi ve genel anestezi altinda PNL'yi karsilastiran tek randomize prospektif calisma Kuzgunbay ve ark. (9) tarafindan 2009'da yayinlandi. Kuzgunbay ve ark. (9) spinal anestezi altinda PNL ile genel anetezi altinda PNL uygulamasi arasinda ameliyat sirasmda ve ameliyat sonrasinda istenmeyen yan etki oram ile bawari orantnin benzer oldugunu bildirdiler. Ancak bu calismada ameliyat sonrast agri kesici ihtiyact yonunden gruplarin karsilastirilmadigi gorulmektedir.

Unsal ve ark. (17) benzer bir calismayi epidural anestezi kullanarak yapti ve bu calismada epidural anestezi altmda PNL uygulanan grupla genel anestezi altinda PNL uygulanan grup prospektif olarak karsilastinldi. Bu calismada istenmeyen yan etkiler ve basari actsindan gruplar arasinda fark olmadigi bildirildi, ayrica epidural anestezi uygulanan grupta agri kesici uygulamast icin enjeksiyon ihtiyacinin daha az oldugu tespit edildi. (17) Bu durum epidural anestezi yapiltrken yerlestirilen hasta kontrollu analjezi cihazi ile hastanin kendi kendine agri kesici uygulamasi ile aciklanmakta ve hastalann ihtiyac duydugu agrt kesici miktarinin gruplar arasinda karsilastirilmasinin yapilmadigi gorulmektedir. Bizim calismarnizda ise spinal anestezi uygulanan grupta ihtiyac duyulan agri kesici miktarinin belirgin olarak daha az oldugunu gorduk.

Unsal ye ark. (17) calismasinda hastanede kalis sureleri acismdan iki grup arasinda anlamli farkin olmadigi biidirildi bizim calismamiz sonucunda da gruplar arasinda hastanede kalis suresi acisindan anlamli bir farkin olmadigi goruldu. Bununla birlikte bizim calisma gruplarimizda ortalama hastanede kalis suresinin, Unsal ve ark. (17) tarafmdan yapilan calismadaki, ortalama hastanede kalis suresine gore belirgin olarak daha kisa oldugu goruldu (1.05 gun ye 4.6 gun). Bu durum spinal veya diger bolgesel anestezi metodlarinin PNL sonrasi agri kesici ihtiyacini azaltmada etkili oldugunu, ancak ameliyat sonrasi hastanede kalis suresinde kisalma saglanmasi icin tupsuz PNL teknigininden de faydalanilmasinin onemli oldugunu dusundurdu. Ancak bu durumu daha net ortaya koya-bilmek icin ileri calismalara ihtiyac vardir.

Bizim calismamiz sirasinda ameliyat sirasinda spinal anesteziye bagli istenmeyen yan etki, 1 hastada bulanti disinda, gorulmedi ve bu hasta intravenoz olarak verilen metoklopramid HCI ile tedavi edildi. Elde ettigimiz bulgular, spinal anestezi ile yapilan tupsuz PNL operasyonlari ile genel anestezi altinda yapilan tupsuz PNL operasyonlarinin sonuclarinin benzer oldugunu gostermektedir. Ameliyat sonrasi agri kesici ihtiyacinin spinal anestezi grubunda daha az olmasi ise, yontemin genel anesteziye olan ustunlugu olarak degerlendirildi. Biz klinigimizde spinal anestezi ile PNL'yi ilk onceleri sadece genel anestezi almasi riskli li ciddi akciger sorunu olan hastalar icin kullandik, ancak daha sonra yontemin basarili oldugu gorulunce bu teknik rutin uygularnamiz haline geldi ve son bir yilda klinigimizde uygulanan 300'un uzerindeki PNL operasyonun %90'dan fazlasi spinal anestezi ile gerceklestirildi. Ancak uluslararasi literaturde bu konu ile ilgili sinitli sayida calisma bulunmasi sasirticidir. Bu durum uluslararasi literaturun ana kaynagi olan gelismis ulkelerde cerrahi gerektiren buyuk bobrek taslarinin geri kalmis ulkelere gore daha az gorulmesine bagli olabilir.

Sonuc olarak, spinal anestezi altinda tupsuz PNL secilmis hastalarda guyenle uygulanabilir bir yontemdir ayrica hastalar genel anesteziye gore daha az ameliyat sonrasi agri kesici ihtiyaci duymaktadir. Bizim calismamizin en onemli eksikligi geriye donuk olarak tasarlanmis olmasidir. Gelecekte ileriye donuk olarak tasarlanmis ve daha genis hasta gruplanni iceren calismalarin yapilmasina ihtiyac oldugu bir gercektir. Bizim calismamizin bu tip calismalarin yapilmasi icin bir baslangic basamagi olusturmasini umut ediyoruz.

Cikar catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasinin soz konusu olmadigini bildirmislerdir.

Yazisma (Correspondence): Yard. Doc. Dr. Murat Gonen. Orgeneral Tural Mah. Nehir Sok. No: 9/9 42090 Meram, Konya, TUrkiye.

Tel: 0532 685 99 46 e-posta: murat.gonen4@gmail.com

Kaynaklar

(1.) Akinci M, Esen T, Tellaloglu S. Urinary stone disease in Turkey: an updated epidemiologic study. Eur Urol 1991;20:200-3.

(2.) Fernstrom 1, Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy: a new extraction technique. Scand J Urol Nephrol 1976;10:257-9.

(3.) Preminger GM, Assimos DG, Lingemann JE, Nakada SY, Pearle MS, Wolf JS Jr. AUA Nephrolithiasis Guideline Panel. Chapter 1: AUA guideline on management of staghorn calculi: Diagnosis and treatment recommendations. J Urol 2005;78:1991-2000.

(4.) Yalcin V, Onder AU, Demirkesen 0, Onal B, Kalkan M, Kural AR. Bobrek ta0arinin tedavisinde perktitan nefrolitotomi. Turk Uroloji Dergisi 2002;28:194-200.

(5.) Turna B, Umul M, Mammadov R, Nazi' 0. Perkatan nefrolitotomi: Suprakostal ye subkostal karsilastirilmasi. Turk Uroloji Dergisi 2007;33:196-201.

(6.) Eren MT, Inci K, Tombul T, Ozden E, Tasar C, Sahin A. Geyik boynuzu ta0arin tedavisi: 199 hastalik perktitan nefrolitotomi deneyimi. Turk Uroloji Dergisi 2007;33:317-23.

(7.) Matlaga BR, Kim SC, Lingemann JE. Improving out-comes of percutaneous nephrolithotomy: access. Eur Urol EAU Update Series 2005;3:37-43.

(8.) Bellman GC, Davidoff R, Candela J, Gerspach J, Kurtz S, Stout L. Tubeless percutaneous renal surgery. J Urol 1997;157:1578-82.

(9.) Kuzgunbay B, Turunc T, Akin S, Ergenoglu P, Aribogan A, Ozkardes H. Percutaneous nephrolithotomy under general versus combined spinal-epidural anesthesia. J Endourol 2009;23:1835-8.

(10.) Gonen M, istanbulluoglu OM, Cicek T, Ozturk B, Ozkardes H. Geyik boynuzu bobrek taslarinin tedavisinde perkutan nefrolitotomi. Turk Uroloji Dergisi 2006;32:506-9.

(11.) Lojanapiwat B, Soonthornphan S, Wudhikarn S. Tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients. J Endourol 2001;15:711-3.

(12.) Feng MI, Tamaddon K, Mikhail A, Kaptein JS, Bellman GC. Prospective randomized study of various techniques of percutaneous nephrolithotomy. Urology 2001;58:345-50.

(13.) Yang RM, Bellman GC. Tubeless percutaneous renal surgery in obese patients. Urology 2004;63:1036-40.

(14.) Sofikerim M, Demirci D, Huri E, Ersekerci E, Karacagil M. Tubeless percutaneous nepholithotomy: safe even in supracostal access. J Endourol 2007;21:967-72.

(15.) Sofikerim M. Yeni bir yaklasim: Tupsuz perkutan nefrolitotomi. Turk Uroloji Dergisi 2008;34:306-10.

(16.) Singh I, Kumar A, Kumar P. "Ambulatory PCNL" (tubeless PCNL under regional anesthesia)--a preliminary report of 10 cases. Int Urol Nephrol 2005;37:35-7.

(17.) Unsal A, Bozkurt OF, Kara C, Bayindir M, Oguz U, Degerli S. Epidural anestezi ile perkutan nefrolitotomi. Turk Uroloji Dergisi 2008;34:311-4.

Yazisma (Correspondence): Yard. Doc. Dr. Murat Gonen. Orgeneral Tural Nah. Nehir Sok. No: 9/9 42090 Meram, Lonya, Turkiye.

Tel: 0532 685 99 46 e-posta: murat.gonen4@gmail.com

Murat Gonen (1), Rabia San (2), Tufan cicek (l), Murat Dursun (2), Bildent Ozturk (1)

(1.) Baskent Univeritesi Konya Arastirma ve Uygulama Merkezi, Uroloji Klinigi, Konya

(2.) Baskent Universitesi Konya Arastirma ve Uygulama Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinigi, Konya
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Endouroloji / Endourology
Author:Gonen, Murat; Sari, Rabia; Cicek, Tufan; Dursun, Murat; Ozturk, Bulent
Publication:Turkish Journal of Urology
Date:Mar 1, 2010
Words:2971
Previous Article:Transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: current approach: transrektal ultrasonografi esliginde prostat biyopsisi: mevcut yaklasim.
Next Article:Buyuk capli ust ureter taslarinin tedavisinde iyi bir secenek: perkutan nefroureterolitotomi: a good alternative treatment of large upper ureter...
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters