Printer Friendly

Sol superior interkostal venin cok detektorlu bilgisayarli tomografi anjiografi bulgulari: iki olgu nedeniyle / Multidetector computed tomography angiography findings of the left superior intercostal vein: a report of two cases.

OZET

Venoz sistem kompleks gelisim surecine bagli olarak farkli anomauler gosterebilir. Bu venoz yapilarin taninmasi ve gosterilmesi, major venlerdeki obstruksiyon halinde kollateral gorevi ustlendiklerinden kilnik olarak onemlidir. Kontrastli cok kesitli bilgisayarli tomografi hizli, noninvaziv ve anlasilir bir sekilde venoz anomalilerin tanisini saglar. Biz, nadir rastlanan sol superior interkostal ven ve farkit drenaj lokalizasyonlarinin izlendigi iki olgunun cok kesitli bilgisayarh tomografi anjiografi bulgularin sunmayi ve embriyoiojisi lie guncel Iiteratur bilgilerini gozden gecirmeyi amacladik. (Tur Toraks Der 2011; 12.: 76-8)

Anahtar sozcukler: Sol superior interkostal yen, aksesuar hemiazigos yen, persistan sol superior vena kava, cok detektorlu bilgisayarli tomografi anjiografi

Gelis Tarihi: 25. 12.2007 Kabul Tarihi. 09.09.2008

ABSTRACT

The venous system may show many variations due to its complex development. Identification and recognition of these venous vessels is important, as they may become dominant vessels if other major veins become obstructed. Contrast-enhanced multidetector computed tomography provides fast, noninvasive and comprehensive diagnosis of venous anomalies. We presented two cases of left superior intercostal vein drainage into different location. MDCT angiography findings are described, and embryology and relevant literature are reviewed. (Tur Toraks Der 2011; 12: 76-8)

Key words: Left superior intercostal vein, accessory hemiazygos vein, persistant left superior vena cava, multidetector computed tomography angiography

Received: 25.12.2007 Accepted: 09.09.2008

GIRIS

Sol superior interkostal ven (SSIV) ya da "aortik nipple" arka-on gogus rontgenograminda aort topuzunun lateral siniri boyunca normal bireylerde %10'un uzerinde izlenir. Aksesuar hemiazigos ven %75 oraninda SSIV'le birlesir. Ucuncu ve dorduncu torakal vertebralar seviyesinde SSIV aortik arkin anteriorunda seyrederek sol brakiosefalik venle birleen venoz ark olusturur (1), (2). Persistan sol superior vena kava (PSSVK) nin normal populasyonda insidansi %0.3-0.5 olup nadirdir ancak konjenital kalp hastaliklanna siklikla eslik etmektedir. PSSVK mevcutsa SSIV bu vene drene olur (3). Cok kesitli bilgisayarli tomografi (CKBT) anjiografi hizli ve noninvaziv bir sekilde venoz anomalilerin tanisini saglamaktachr. Bu yazida, iki olguda SSIV'in sol brakiosefalik ven ve PSSVK'ya drenajini CKBT anjiografi bulgulanyla birlikte venoz embriyolojiyi ve guncel literatur bilgilerini sunmaktayiz.

OLGU 1

Yetmisyedi yasinda kadin hasta son bir yildir baslayan nefes darligi sikayetiyle hastanemize basvurmustu. Fizik muayene bulgulari normaldi. Akciger grafisinde mediastende genisleme saptanmasi uzerine torakal aort anevrizmasi suphesiyle bolumumuze yonlendirilmisti. 16-kesitli bilgisayarli tomografi (Lightspeed, GE Medical Systems, Milwaukee, WI, ABD) cihazinda sol antekubital venden kontrast madde verilerek yapilan torakal aortaya yonelik BT anjiografide, torakal aorta capi limitteydi. Aksiyel kesitlerde SSIV'in aksesuar hemiazigos venle birleserek sol brakiosefalik vene acildigi tesaclufen saptandi. Azigos ven normal seyrinde olup anteriora dogru ark olusturarak vena kava superior'a acilmaktaydi. Bilateral juguler ven, subklavian venler, bilateral brakiosefalik ven, vena kava superior ye inferior acikti (Sekil 1). Bilateral akciger alt lob pleurasinda kalinlavna mevcuttu. Mediastinal lenfadenopati saptanmadi.

OLGU 2

Otuzdokuz yasinda kadin hasta ASD onarimi gecirmis ve operasyon sirasinda vena kava superior zedelenmisti. Sag ust ekstremite venoz yapilarin acikliginin degerlendirilmesi amaciyla tomografi bolumumuze yonlendirilmisti. 16-kesitli bilgisayarli tomografi cihazinda yapilan sag ust ekstremite venografide, PSSVK izlenmis olup koroner sinus araaligiyla sag atriuma bosalmaktaydi. Sag vena kava superior normal lokalizasyonda ve acikti ancak kalibrasyonu incelmisti. Sag brakiosefalik ven, sag vena kava superior'a acilmaktaydi. Paratrakeal ve karinal venoz kollateraller mevcuttu. Distandu azigos ven hemiazigos venle birleserek sag vena kava superior'a acilmaktaydi. Aksesuar hemiazigos ven dilate SSiV araciligiyla PSSVK'ya bosalmaktaydi (Sekil 2).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

TARTISMA

SSIV ya da aortik nipple siklikla arka-on gogus rontgenograminda aort topuzu boyunca uzanan bir yapi olup normalde %10 oraninda izlenir. Hemiazigos-aksesuar hemiazigos sisteminde distansiyona yol acan vena kava inferior ve sol brakiosefalik venin konjenital yoklugu, konjestif kalp yetmezligi, portal hipertansiyon, Budd-Chiari sendromu, vena kava superior ve inferiorda tikaniklik ve anormal pulmoner venoz donus gibi durumlarda SSIV genisleyerek gogus rontgenograminda lenfadenopati ya da aortada fokal anevrizmal dilatasyonu taklit edebilmektedir (1), (2).

Baslangicta embriyonun venoz drenaj sistemini kardinal venter olusturur. Bunlar sirayla embriyonun sefalik bolumunu drene eden anterior kardinal venter ile govdenin geri kalan kismini drene eden posterior kardinal venlerdir. Anterior kardinal venter arasindaki anastomozla sol brakiosefalik yen olusur (3), (4).

Azigos yen ise subkardinal venlerden gelisir. Hemiazigos ven sol, azigos ven sag subkardinal vene karsilik gelir. Sag ve sol subkardinal venler arasinda anastomoz cogunlukla 6.-7. torakal vertebralar seviyesinde olusur. Sol subkardinal ven anastomozun kranial kesiminde komplet veya parsiyel atrofiye ugrar. Persistan olmasi durumunda aksesuar hemiazigos ya da superior hemiazigos ven olarak adlandirilir (3-5).

Aksesuar hemiazigos veya superior hemiazigos ven sol posterior torasik bolgeyi drene eder. Cogunlukla torakal vertebralarin solunda seyrederek torakal 7-8 seviyesinde azigos venle birlesir. Hemiazigos venle ortak bir kanal olusturarak azigos vene de drene olabilir. Yaklasik %75 vakada aksesuar hemiazigos venle SSIV arasinda kucuk bir baglanti olabilir ancak vakalarin sadece %1-2'sinde bu baglanti genis olup brakiosefalik vene acilma saglanabilir (5-7) (Sekil 3).

SSIV posterior kardinal venlerden gelismektedir. 2., 3. ve 4. interkostal venler SSIV'e bosalirlar. SSIV anteriora dogru donerek sol brakiosefalik vene posteriordan acilir. Bu kompleks embriyolojiye bagli olarak venoz anomalilerin cesitliligi de artmaktadir. Ilk olgumuzda SSIV aksesuar hemiazigos venle birleserek sol brakiosefalik vene acilmaktaydi. Arka-on gogus rontgenograminda genis SSIV ayirici tanisinda mediastinal tumorler, lenfadenopaati ve arkus aortanin kucuk anevrizmalari akia gelmelidir (1). CKBT anjiografide ise SSIV kontrast madde ile dolu, diseksiyona ait cift lumen gorunumu olusturabileceginden bu venoz yapinin bilinmesi ve normal anatomisinin taninmasi onemlidir (8).

[ILLUSTRATION OMITTED]

PSSVK, sol kommon kardinal venin oblitere olmasinda yetersizlige bagli olusur. PSSVK vertikal olarak asagiya dogru seyreder ve arkus aorta ile ana pulmoner arterin sol anterolateral komsulugunda ilerleyerek koroner sinuse drene olur. PSSVK'ya normal populasyonda %0.3-0.5 oraninda rastlanir. PSSVK varliginda SSIV buna drene olabilir (3). Ikinci olgumuzda PSSVK mevcut olup aksesuar hemiazigos ven SSIV araciligiyla PSSVK'ya acilmaktaydi.

BT'deki gelismelerden once venografi (konvansiyonel veya dijital subtraksiyon) venoz dolasimin ortaya konmasinda kullanilmaktaydi. BT'de tek basina aksiyel kesitlerin incelenmesi damar patolojilerinin degerlendirilmesinde siklikla yeterli bilgi saglamamaktadir. Bu nedenle verilerin cesitli tekniklerle islenerek optimum goruntulerin elde edilmesi gerekmektedir. CKBT ince kolimasyon, kisa tetkik suresi ve yuksek kalitede neredeyse izotropik veriler saglamast nedeniyle tercih edilmektedir. Toraksin venoz yapilari CKBT teknigi ile netlikle ortaya konulabilmektedir (8), (9).

Sonuc olarak; CKBT anjiografi toraksin venoz anoma-lilerinin tanisinda etkin ve noninvaziv bir metoddur. Normal venler, cesitli venoz anomaliler ve normal varyantlar CKBT anjiografi ile dogrulukla ortaya konulabil-mektedir. Klinisyenler ve radyologlar tarafindan gogus rontgenograminda ve CKBT anjiografide SSIV'in taninmasinin hatali ontandari ve gereksiz tetkikleri engelleyecegini dusunmekteyiz.

KAYNAKLAR

(1.) Friedman AC, Chambers E, Sprayregen S. The normal ve abnormal left superior intercostal vein. AJR, 1978; 131: 599-602.

(2.) Ball JB, Proto AV. The variable appearance of the left superior intercostal vein. Radiology 1982; 144: 445-52.

(3.) Paval J, Nayak S. A persistent left superior vena cava. Singapore Med J, 2007; 48: 90-3.

(4.) Kullnig P, Melzer G, Hausegger K, Einspieler R. Computed tomographic diagnosis of left superior vena cava and absence of the azygos vein: case report. Cardiovasc Intervent Radiol 1990; 13: 47-9.

(5.) Hatfield MK, Vyborny CJ, Macmahon H, Chessare JW. Congenital absence of the azygos vein: a cause for "aortic nipple" enlargement. AJR, 1987; 149: 273-4.

(6.) Prakash GR, Mahesh P, Khandelwal N. 16-MDCT depiction of accessory hemiazygos vein draining in to the left brachiocephalic vein. Indian Journal of Radiology and Imaging, 2007; 17: 50-1.

(7.) Arslan G, Cubuk M, Ozkaynak C. Absence of the azygos vein associated with left superior vena cava. Eur J Radiol Extra, 2005; 54: 15-7.

(8.) Batra P, Bigoni B, Manning J, Aberle DR, et al. Pitfalls in the diagnosis of thoracic aortic dissection at CT angiography. Radiographics, 2000; 20: 309-20.

(9.) Lawler LP, Corl FM, Fishman EK. Multi-detector row and volume-rendered CT of the normal and accessory flow pathways of the thoracic systemic and pulmonary veins. Radiographics 2002; 22: 45-60.

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Nilgun Isjksalan Ozbulbul. Turkiye Yuksek Ihtisas Egitim ve Aratirma Hastanesi, Radyoloji Bolumii, Ankara, Turkiye Tel. +90 312 306 16 14 E-posta: nilgunisiksalan@yahoo.com

Nilgun Isiksalan Ozbulbul, Muharrem Tola, Mehmet Yurdakul

Turkiye Yuksek Intisas Egitim ve Arastirma Hastanest, Radyolop Bolumu, Ankara, Turkiye

doi: 10.5152/ttd.2011.17
COPYRIGHT 2011 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:TANI YONTEMLERI / DIAGNOSTIC METHODS
Author:Ozbulbul, Nilgun Isiksalan; Tola, Muharrem; Yurdakul, Mehmet
Publication:Turkish Thoracic Journal
Date:Jun 1, 2011
Words:1286
Previous Article:Romatoid artrit ve wegener granulomatozu birlikteligi: bir olgu sunumu / Wegener granulomatosis accompanying rheumatoid arthritis: a case report.
Next Article:Ilginc bir toraks duvari tumoru olgusu; ksifoid yerlesimli osteokondrom / A case of unusual chest wall tumor; xyphoidal osteochondroma.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters