Printer Friendly

Sn hwylie'n codi.

Yn ngeiriau'r gn roedd 'sn ym Mhorthdinllaen, sn hwylie'n codi' - ac mi alla i dystio i'r ffaith, achos o'n i yno, ddydd Sadwrn diwetha, yn codi hwylie. O'n i hefyd yn 'gwisgo cap pig-gloyw' (o fath) ac yn gwrando ar sawl 'Dafydd Jones yn gweiddi'.

Ond wnes i ddim hwylio i Iwerddon na phrynu sgidie bach i ddawnsio - yn hytrach, es i ddathlu mewn llanast arall o barti stag (fy stag fy hun) a phrofi cywirdeb geiriau'r bardd am y porthladd hynod ym Mhen Lln: 'Ym Mhortdinllaen mae cwrw llwyd, a hwnnw'n ddiod ac yn fwyd'.

Felly peidiwch disgwyl rhyw lawer o lith - yn hytrach, dyma restr hir o ymddiheuriadau bore wedyn i drigolion Pen Lln a Chaernarfon.

Mae'r ymddiheuriadau pennaf i Jamie Owen, y cyflwynydd teledu, oedd yn digwydd bod yn ffilmio'i raglen am fywyd heddychlon a gwaraidd Pen Lln (ym Mhorthdinllaen).

Falle mai ei fai e oedd e am ddod i T Coch ar y diwrnod anghywir, ond dw i'n amau na chafodd ddigon o ddeunydd ar gyfer ei raglen bnawn dydd Sul, a dw i'n amau a fydd deddfau darlledu yn caniatu iddyn nhw ddangos y canu cefndirol lled-ddilornus o'r Sacsoniaid yn y gornel, oedd yn dathlu buddugoliaeth shimpil Lloegr yn erbyn yr Eidal.

Mae 'na ymddiheuriadau hefyd i dafarnwr o dras Hengist yn Sarn Mellteyrn wedi i un o'r ceiliogod brith godi amheuon am ei allu fel dyn busnes, ar l iddo wrthod mynediad i 20 o ddynion meddw i'w dafarn.

Efallai i raddfa'r anghrediniaeth am ei benderfyniad fod rywfaint yn annheg.

Ymddiheuriadau hefyd i dafarnwr di-Gymraeg arall tua Llangwnadl (dw i'n credu), wedi i rywun ddwyn arwydd 'toilet' o'i d bach - dw i'n credu fod yr arwydd bellach rywle o fewn radiws dwy filltir i'r Maes yng Nghaernarfon, ond alla i ddim bod yn sir.

A sn am Gaernarfon, mae'r ymddiheuriadau'n prinhau, efallai am fod y cof yn prinhau, ond dw i'n sir y dylwn ymddiheuro i Meinir Gwilym am geisio mynychu ei chyngerdd parchus heb dalu ar l cael un dros yr wyth, ac i ganolfan gelfyddydol y Galeri yng Nghaernarfon am ollwng peint ar lawr (ond sdim ots am hynny mewn gwirionedd, achos ma' angen ail-wneud y llawr beth bynnag).

Oes 'na ragor? Oes. Y gyrrwr bys, mynychwyr sobor Cofi Roc, sdaff y Black Boy (diolch am y croeso), ac unrhyw un arall nad oedd ar barti stag y penwythnos dwetha.

Ond wedi meddwl, dw i'n tynnu'r ymddiheuriad i Jamie Owen yn l, achos wnaeth y diawl wrthod prynu peint i fi.
COPYRIGHT 2005 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 19, 2005
Words:419
Previous Article:How Super Saturday works... Wales chase the title as England go for the Calcutta Spoon!
Next Article:Pws ar grwydr.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters