Printer Friendly

Sioc enfawr ar y ffordd i Lois.

MAE agwedd Lois (Mirain Jones) tuag at ei delwedd a'i phwysau wedi bod yn achos pryder i'w mam, Gaynor (Sharon Roberts), yn ddiweddar. Ond mae'r ddwy ar fin cael sioc enfawr pan maen nhw'n darganfod bod Lois yn feichiog.

Mae Gaynor yn mynnu iddi wneud prawf beichiogrwydd wrth i'r stori ddatblygu ym mhenodau Pobol y Cwm yr wythnos hon, ac mae ei ganlyniad yn bositif.

Yn ogystal -- bod yn sioc i Lois, mae'r holl beth yn gwbl annisgwyl i'w mam Gaynor, sydd yn dal i ddioddef yn emosiynol ar 'l cael erthyliad ei hun cyn y Nadolig.

"Mi aeth Gaynor trwy'r holl brofiad ar ei phen ei hun, heb ddweud wrth Hywel hyd yn oed," esbonia Sharon Roberts, sy'n chwarae rhan Gaynor. "Cyhudda rhai hi o fod yn hunanol a rhoi ei hunan-barch o flaen lles ei merch ond dydw i ddim yn meddwl fod hynna'n wir. Mae popeth mae Gaynor yn ei wneud tuag at ei merched yn deillio o'r cariad sydd ganddi tuag atynt. Mae'n rheoli'r sefyllfa achos ei bod hi'n berson gweithgar ac wedi arfer gorfod gwneud yr holl benderfyniadau dros y merched yn absenoldeb Colin. Dydy hi ddim am i Lois orfod wynebu'r sefyllfa ar ei phen ei hun fel y bu'n rhaid i iddi wneud ei hunan."

Dros y misoedd sydd i ddod, bydd gan Lois benderfyniadau mawr i'w gwneud am ei dyfodol a bydd cefnogaeth ei mam yn hanfodol. Ond a fydd hi'n penderfynu cadw'r babi ai peidio? Meddai Mirain Jones, sy'n chwarae rhan Lois: "Dyw Lois ddim yn gwybod yn iawn ar y funud beth sydd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol achos ei bod hi mor ifanc a diniwed. Mae Gaynor yn trio llywio'r sefyllfa er mwyn edrych ar 'l Lois, ac felly does gan Lois ddim rheolaeth o gwbl. Ond, fel y cawn weld yn yr wythnosau sydd i ddod, mae Lois yn gymeriad cryf sydd yn gallu gwneud penderfyniadau ei hun."

Pobol y Cwm S4C, Llun i Gwener, 8pm. Isdeitlau Saesneg. English Subtitles. Ailddarllediad bob nos Lun i nos Wener, 6pm, gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Rhifyn omnibws bob dydd Sul gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

CAPTION(S):

Mirain Jones, sy'n chwarae rhan Lois
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 26, 2011
Words:367
Previous Article:A bad dream come true.
Next Article:Morgan ymysg y bandiau pres; Holl gyffro Pencampwriaeth Bandiau Pres Cymru.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters