Printer Friendly

Articles from Shock and Vibration (December 31, 2019)

1-47 out of 47 article(s)
Title Author Type Words
A Novel Experimental Technique to Simulate Shock Behaviour and Bursting Failure of Roadways. Wang, Gui-feng; Gong, Si-yuan; Dou, Lin-ming; Li, Geng; Cai, Wu; Fan, Chao-jun 5811
A Preliminary Study on the Design Method for Large-Diameter Deep-Hole Presplit Blasting and Its Vibration-Isolation Effect. Xiao, Shuangshuang; Wang, Hongsheng; Dong, Guowei 6990
A Unified Formulation for Free Vibration of Spherical Cap Based on the Ritz Method. Du, Yuan; Sun, Liping; Miao, Xuhong; Pang, Fuzhen; Li, Haichao; Wang, Siyu 9222
Actuator Fault Estimation for Vehicle Active Suspensions Based on Adaptive Observer and Genetic Algorithm. Jin, Pan; Xue, Wenping; Li, Kangji 6245
An Electro Breakdown Damage Model for Granite and Simulation of Deep Drilling by High-Voltage Electropulse Boring. Li, Changping; Duan, Longchen; Tan, Songcheng; Chikhotkin, Victor; Wang, Xiaohui 7048
Analysis of a Benchmark Building Installed with Tuned Mass Dampers under Wind and Earthquake Loads. Elias, S.; Rupakhety, R.; Olafsson, S. 4891
Bearing Fault Diagnosis Based on Collaborative Representation Using Projection Dictionary Pair. Ma, Dan; Lu, Yixiang; Zhang, Yushun; Bao, Hua; Peng, Xueming 7847
Buffering Performance of High-Speed Impact Space Penetrator with Foam-Filled Thin-Walled Structure. Luo, Haitao; Li, Yuxin; Liu, Guangming; Yu, Changshuai; Chen, Shipeng 6316
CEEMDAN-Based Permutation Entropy: A Suitable Feature for the Fault Identification of Spiral-Bevel Gears. Jiang, Lingli; Tan, Hongchuang; Li, Xuejun; Chen, Liman; Yang, Dalian 5831
Design and Implementation of a Structural Health Monitoring System for a Large Sea-Crossing Project with Bridges and Tunnel. Yan, Yu; Mao, Xingquan; Wang, Xu; Yu, Xianfeng; Fang, Lei 4845
Dynamic Characteristics Analysis of Marine Propulsion Shafting Using Multi-DOF Vibration Coupling Model. Zhang, Yuanchao; Xu, Wei; Li, Zhengmin; He, Jiangyang; Yin, Lihang 6493
Effect of Initiation Location within Blasthole on Blast Vibration Field and Its Mechanism. Gao, Qidong; Lu, Wenbo; Leng, Zhendong; Yang, Zhaowei; Zhang, Yuzhu; Hu, Haoran 7638
Effect of Tooth Profile Modification on Dynamic Tooth Load of Planetary Gear Train. Zhou, Jiaming; Yi, Fengyan; Xu, Xiangyang; Lai, Junbin; Liu, Yanfang; Dong, Peng 10845
Electromagnetic Techniques for Vibration Damping and Isolation. Diez-Jimenez, Efren; Sugiura, Toshihiko; Rizzo, Rocco; Gomez-Garcia, Maria-Jesus; Fleming, Andrew 1085
Exact Receptance Function of Cracked Beams and Its Application for Crack Detection. Nguyen, Khoa Viet; Van Cao, Mai 5923
Experimental Evaluation of the Seismic Response of Skewed Bridges with Emphasis on Poundings between Girder and Abutments. Yang, Ziqi; Kun, Chern; Chouw, Nawawi 6854
Experimental Research on the Vibration of Ship Propulsion Shaft under Hull Deformation Excitations on Bearings. Zhang, Cong; Xie, Dongchen; Huang, Qianwen; Wang, Zhihua 5363
Experimental Study on Comprehensive Real-Time Methods to Determine Geological Condition of Rock Mass along the Boreholes while Drilling in Underground Coal Mines. Niu, Ganggang; Zhang, Kai; Yu, Bosong; Chen, Yanlong; Wu, Yu; Liu, Jiangfeng Report 7148
Experimental Study on the Seismic Performance of a Partition Damped Wall-Filled Frame Structure. Zhai, Shuainan; Zou, Zuyin; Zhu, Zhanyuan; Zhang, Zixing; Liang, Wei; Cheng, Xuanhao; Chang, Shuzhen Report 5828
Fine-Grained Fault Diagnosis Method of Rolling Bearing Combining Multisynchrosqueezing Transform and Sparse Feature Coding Based on Dictionary Learning. Sun, Guodong; Gao, Yuan; Lin, Kai; Hu, Ye 6111
Fourier Series Approach for the Vibration of Euler-Bernoulli Beam under Moving Distributed Force: Application to Train Gust. Wang, Shupeng; Zhao, Weigang; Zhang, Guangyuan; Li, Feng; Du, Yanliang 10148
Frequency and Vibration Characteristics of High-Speed Gear-Rotor-Bearing System with Tooth Root Crack considering Compound Dynamic Backlash. Liu, Jie; Zhao, Weiqiang; Liu, Weiwei 9092
Frequency-Domain-Based Nonlinear Response Analysis of Stationary Ring Displacement of Noncontact Mechanical Seal. Sun, Dian Feng; Sun, Jian Jun; Ma, Chen Bo; Yu, Qiu Ping 3777
Full-Scale Experimental Investigation of the Static and Dynamic Stiffness of Prestressed Concrete Girders. Zhou, Yongjun; Zhao, Yu; Yao, Hengying; Jing, Yuan 6905
Hydrodynamic Analysis of Partially Filled Liquid Tanks Subject to 3D Vehicular Manoeuvring. Han, Mengmeng; Dai, Jian; Wang, C.M.; Ang, K.K. 8648
Hysteretic Behavior of Beam-to-Column Joints with Cast Steel Connectors. Xue, Guofeng; Bao, Wei; Jiang, Jin; Shao, Yongsong 8320
Investigation on Monitoring System for Pantograph and Catenary Based on Condition-Based Recognition of Pantograph. Zhou, Ning; Yang, Wenjie; Liu, Jiurui; Zhang, Weihua; Wang, Dong 5462
Mechanisms of Crack Initiation and Propagation in Dense Linear Multihole Directional Hydraulic Fracturing. Liu, Jiangwei; Liu, Changyou; Yao, Qiangling 7364
Nonlinear Dynamic Analysis of Rotor Rub-Impact System. Zhu, Youfeng; Wang, Zibo; Wang, Qiang; Liu, Xinhua; Zang, Hongyu; Wang, Liang 6186
Numerical and Experimental Investigations on Dynamic Response of Hydraulic Cylinder with 3D Spatial Joints considering Radial and Axial Clearances. Chen, Ke; Zhang, Guojun; Wang, Haishuo; Wu, Rui; Zheng, Hongmei; Chen, Shunhua 11335
Numerical and Experimental Studies on Inclined Incidence Parametric Sound Propagation. Li, Haisen; Ma, Jingxin; Zhu, Jianjun; Chen, Baowei 4703
Numerical Study on the Explosive Separation of Pyrotechnic Cutter. Xiong, Shihui; Ye, Yaokun; Li, Yanhua; Wen, Yuquan 6356
On Travelling Wave Modes of Axially Moving String and Beam. Lu, Lei; Yang, Xiao-Dong; Zhang, Wei; Lai, Siu-Kai 5196
Online Monitoring of Flexural Damage Index of a Cable-Stayed Bridge. Kim, Byeong Hwa 5723
Quantitative Nondestructive Testing of Wire Ropes Based on Features Fusion of Magnetic Image and Infrared Image. Lu, Shiliang; Zhang, Juwei 7240
Research on the Feature Selection of Rolling Bearings' Degradation Features. Li, Yaolong; Li, Hongru; Wang, Bing; Yu, He; Wang, Weiguo 9075
Seismic Acceleration Spectrum of Ground Surface under Urban Subway Tunnels with Circular Cross Sections in Soil Deposits Based on SSI. Fakhriyeh, Hamed; Vahdani, Reza; Gerami, Mohsen 8984
Seismic Analysis of Low-Rise Self-Centering Prestressed Concrete Frames considering Soil-Structure Interaction. Song, Liang-Long; Guo, Tong; Shi, Xin 6394
Seismic Response of a Bridge Pile Foundation during a Shaking Table Test. Dong, Yunxiu; Feng, Zhongju; He, Jingbin; Chen, Huiyun; Jiang, Guan; Yin, Honghua 6647
Shaking Table Array Tests of an Ultra-High-Voltage Cup-Type Transmission Tower-Line System. Wang, Fei; Du, Ke; Sun, Jingjiang; Huang, Fuyun; Xiong, Zhenghui 9281
Stable Switching Control Strategy of the Support Pressure and Velocity of Shield Machine Gripper Shoes. Liu, Nannan; Peng, Jishen; Song, Liye; Wang, Pinhe; Zhang, Kun 4377
Stress Distribution and Fluctuation Cycle on the Rack Face of the Rock Cutting Tool. Yang, Xiaofeng; Xue, Yongchao; Zhou, Jiaheng 4384
Stress Measurement of Steel Strands Based on System Identification Method. Qian, Ji; Li, Jianbin; Li, Changchun; Zhou, Jianting; Yao, Guowen 5298
Structural Parameter Optimization of a Tubular Permanent-Magnet Linear Machine for Regenerative Suspension. Lu, Dongsheng; Zhang, Hailong; Liu, Jian; Wang, Enrong 4875
Study on Dynamic Mechanical Properties and Damage Evolution Model of Siltstone. Zhang, Guoliang; Jia, Haipeng; Wu, Shuaifeng 6295
The Case Study of Pseudoexcitation Method Combining Self-Adaptive Gauss Integration in Random Vibration Analysis. Chen, Ning; Zhu, Siyu; Li, Yongle 6506
Time-Domain Topological Energy Imaging Method of Concrete Cavity Defect by Lamb Wave. Zhu, Wen-Fa; Shao, Wei; Peng, Le-Le; Fan, Guo-Peng; Chen, Xing-Jie; Zheng, Shu-Bin; Zhang, Hai-Yan 4949

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |