Printer Friendly

Articles from Shanghai Archives of Psychiatry (October 1, 2017)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
A cross-sectional study on the characteristics of tardive dyskinesia in patients with chronic schizophrenia. Huang, Yanan; Pan, Lizhen; Teng, Fei; Wang, Geying; Li, Chenhu; Jin, Lingjing Report 5463
Commentary on "Psychiatry and Cinema: What can We Learn from the Magical Screen?". Ang, Qiuqing Report 1462
IN THIS ISSUE. Wang, Liwei; Chen, Jinghong Report 1458
Multidimensional Approaches for A Case of Severe Adult Obsessive - Compulsive Disorder. Shi, Zhongyong; Mei, Xinchun; Zhu, Yingbo; Shuai, Yu; Chen, Yupeng; Wu, Yujie; Shen, Yuan Case study 3200
Pleasure Experience and Emotion Expression in Patients with Schizophrenia. Chu, Min-yi; Li, Xu; Lv, Qin-yu; Yi, Zheng-hui; Cheung, Eric F. C.; Chan, Raymond C. K. Report 5310
Prefrontal Cortex GABA in Schizophrenia and Abnormal Glutamate Concentration: An in Vivo 1H-MRS Study. Chen, Tianyi; Wang, Yingchan; Zhang, Jianye; Wang, Zuowei; Xu, Jiale; Li, Yao; Yang, Zhilei; Liu, De Report 5567
Pretreatment Serum MCP-1 Level Predicts Response to Risperidone in Schizophrenia. Lin, Yezhe; Peng, Yanmin; Zhu, Cuizhen; Su, Yousong; Shi, Yuan; Lin, Zhiguang; Chen, Jinghong Report 3848
Psychiatry and Cinema: What Can We Learn from the Magical Screen? Das, Soumitra; Doval, Nimisha; Mohammed, Shabna; Dua, Neha; Chatterjee, Seshadri Sekhar Report 2155

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters