Printer Friendly

Articles from Shanghai Archives of Psychiatry (August 1, 2013)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
A case of recurrent neuroleptic malignant syndrome. Ouyang, Zexiang; Chu, Li Clinical report 1930
Advances in genetic studies of substance abuse in China. Sun, Yan; Meng, Shiqiu; Li, Jiali; Shi, Jie; Lu, Lin Report 11284
Effectiveness and safety of generic memantine hydrochloride manufactured in China in the treatment of moderate to severe Alzheimer's disease: a multicenter, double-blind randomized controlled trial. Zhu, Minjie; Xiao, Shifu; Li, Guanjun; Li, Xia; Tang, Mouni; Yang, Siming; Xu, Xiufeng; Feng, Lianyu Report 5268
Mental health literacy among residents in Shanghai. Wang, Jingyi; He, Yanling; Jiang, Qing; Cai, Jun; Wang, Weiling; Zeng, Qingzhi; Miao, Juming; Qi, Xu Report 8322
Power analysis for cross-sectional and longitudinal study designs. Lu, Naiji; Han, Yu; Chen, Tian; Gunzler, Douglas D.; Xia, Yinglin; Lin, Julia Y.; Tu, Xin M. Report 3500
Prevalence of eating disorders in the general population: a systematic review. Qian, Jie; Hu, Qiang; Wan, Yumei; Li, Ting; Wu, Mudan; Ren, Zhiqun; Yu, Dehua Report 6782
Should repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) be considered an effective adjunctive treatment for auditory hallucinations in patients with schizophrenia? Wang, Jijun; Xu, Yifeng 1378
Twelve-year retrospective analysis of outpatients with attention-deficit/hyperactivity disorder in Shanghai. Jiang, Lingxiao; Li, Yan; Zhang, Xiyan; Jiang, Wenqing; Yang, Caohua; Hao, Nan; Hao, Lili; Li, Mengy Report 5009

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters