Printer Friendly

Sgiliau am ddyfodol disglair.

CITY & GUILDS yw'r prif Gorff Dyfarnu galwedigaethol yng Nghymru. Gyda mwy na 500 o gymwysterau i ddewis o'u plith fe gewch gymhwyster sy'n addas i chi ac fe enillwch y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr. Mae cymhwyster City & Guilds yn profi bod gennych y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr i wneud y gwaith. Bydd City & Guilds yn eich helpu chi i gyrraedd eich potensial. Gyda'n gilydd byddwn yn adeiladu sgiliau yng Nghymru ar gyfer gwell dyfodol.

Swydd dda, tye, car, arian yn y banc ... ai breuddwyd yw hyn? Does dim rhaid iddo fod, gallwn ni helpu i'w wireddu. Mae'r cyfan yn dechrau trwy ennill City & Guilds.

Trwy gymryd cymhwyster City & Guilds gallwch chi weddnewid eich bywyd. Fel corff dyfarnu galwedigaethol mwyaf Cymru, mae City & Guilds yn cynnig cymwysterau mewn 28 o ddiwydiannau, gyda rhywbeth addas i bob gyrfa.

Mae pob un o gymwysterau City & Guilds yn ymwneud galwedigaeth felly eich penderfyniad cyntaf chi yw gwybod beth rydych chi am fod. Ar l i chi benderfynu ar hyn mae angen i chi ddod o hyd i'r cymhwyster sydd fwyaf addas i chi.

Rydyn ni'n cynnig ystod o gymwysterau; NVQau, VRQau a Phrentisiaethau Modern a gellir cychwyn ar y rhain ar wahanol lefelau yn l eich profiad. Mae gennym yn awr hefyd systemau ar-lein fel Smartscreen a GOLA i'ch cefnogi chi wrth ennill eich cymhwyster.

Gall City & Guilds godi eich proffil am fod cyflogwyr yn cydnabod fod gennych y sgiliau y maen nhw am eu cael. Felly beth am gymryd yr awenau a dechrau cerdded y llwybr gyrfaoedd iawn heddiw. Gyda'n gilydd gallwn ni adeiladu dyfodol mwy disglair, gyda mwy o sgiliau, i Gymru.

Mae pawb am gael dyfodol mwy disglair ac mae City &Guilds yn lle da i gychwyn. Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda chyflogwyr i sicrhau bod ein cymwysterau'n dal yn gyfoes ac yn parhau i ateb eich anghenion. Mae cymhwyster City & Guilds yn fathodyn o anrhydedd ac mae'n rhoi gwybod i bobl eich bod chi wedi'ch hyfforddi i'r safon uchaf. Felly mynnwch reoli'ch dyfodol heddiw a logio ymlaen i www.cityandguilds.com neu ffoniwch ni ar 029 2074 8600 i ganfod beth sydd yno i chi.
COPYRIGHT 2009 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:South Wales Echo (Cardiff, Wales)
Date:Sep 2, 2009
Words:359
Previous Article:Carmarthen are hit by more misery.
Next Article:Skills for a brighter future.


Related Articles
PIGION Y DYDD.
PIGION Y DYDD; TUESDAY.
Cyfrol i gydnabod un o brif lenorion Cymru; o'r wasg.
By the book: A-a-aVeronica,Gwenno Hughes,Y Lolfa pounds 3.95.
Haf hirfelyn i gefnogwyr rygbi Cymru.
Pigion Y DYDD.
Pigion Y DYDD.
tv wales: Ymgiprys am ysgoloriaeth fawreddog.
Prentis yn sbarduno arbedion gwerth pounds 10,000yf i'w gwmni; GWOBR PRENTISIAETH FODERN CANMOLIAETH UCHEL.
Pigion Y DYDD.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters