Printer Friendly

Serch swil yn syfrdanu pobl Tretarw.

ERS i Nancy Hopkins benderfynu achub Tretarw drwy hysbysebu wynebau dynion sengl y pentref ar ochrau cartons llaeth, mae sawl roces liwgar wedi cerdded drwy ddrysau tafarn Yr Angor yn chwilio am gariad.

Tro Carys yr hyfforddwraig ioga yw hi'r wythnos hon i ffeindio'r partner perffaith. Huw, y ffermwr swil lleol, yw'r det diymhongar.

Meddai Carys John, yr actores o Gaerdydd, sy'n chwarae Carys: "Mae pawb yn groesawgar ac yn awyddus iawn iddi hi a Huw gysylltu. Serch hynny, mae ei gwenu diddiwedd a phositifrwydd yn gallu mynd o dan groen un neu ddau yn y pentref ar ol ychydig.

"Mae hi'n gweld Huw fel boi annwyl a doniol. Mae hi'n cwympo mewn cariad yr eiliad mae hi'n profi ei awra am y tro cyntaf!" meddai Carys.

"Ffermwr ifanc yw Huw a bachan ei filltir sgwar", meddai Sion Ifan, yr actor 26 oed sy'n chwarae Huw.

"Mae'n swil iawn a dyw e ddim wedi cael llawer o brofiadau gyda merched nac o'r byd tu fas i Dretarw. Mae'n dod o gefndir parchus a chrefyddol.

CARA FI S4C, nos yfory, 9pm

CAPTION(S):

Sion Ifan a Carys John sy'n chwarae |rhannau Huw a Carys

COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Dec 6, 2014
Words:193
Previous Article:Wythnos fawr i ranbarthau Cymru yn Ewrop.
Next Article:Leach urges Gogs to recapture form of last campaign; Rugby Union: WRU Championship RGC v BRIDGEND ATHLETIC TODAY, 2.30PM KICK OFF.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters