Printer Friendly

Sentencia del Tribunal de la Rota Romana. Coram Erlebach de 13 de junio de 2013.

NULLITATIS MATRIMONII SENTENTIA DEFINITIVA

1. Facti species. Partes in causa, nempe d.nus M., natus a. 1942, et d.na Y., orta a. 1947, ambo catholici, sese cognoverunt a. 1967 occasione alicuius saltationis. Relatio amicalis devenit dein amorosa. Sub fine a. 1968 mulier proposuit matrimonii celebrationem, quod vir post nonnullos dies accepit. Ad aras partes accesserunt die 1 iulii 1969 in ecclesia civitatis ac dioecesis N.

Post tres circiter menses vir dubitare coepit de capacitate procreativa mulieris. Peracto tamen examine medico mense iunio a. 1970, vir intellexit suam uxorem procreare non posse. Relatio matrimonialis hanc ob rem pessima devenit et mense septembri a. 1972 partes ad separationem de facto devenerant, firmatam per sententaam separationis legalis diei 12 decembris 1972. Deinde vir obtinuit a. 1978 sententiam divortii civilis.

Interea d.nus M. novam contraxit unionem mere civilem.

2. Ad consulendum suae conscientiae, d.nus M., auxiliatus a Patrono fiduciae, exhibuit die 6 maii 1993 libellum causae introductorium apud Trib. Eccl. Reg., expetens declarationem nullitatis sui matrimonii <<a norma del can. 1098 del Codice di diritto canonico e cioe per errore doloso da parte della donna o quanto meno per errore sulla persona>>. Constitute Tribunali et admisso libello, mulier conventa--in ius vocata--haud sese opposuit introductae causae. Praeses collegii iudicantis statuit dein obiectum iudicii sub formula sequentis dubii: <<Se consti la nullita di questo matrimonio per errore dell'uomo sulla donna a norma del can. 1097 e/o per dolo ordito dalla donna a sensi del can. 1098 del Codice di Diritto Canonico>>.

Auditae sunt iudicialiter partes in causa, quattuor testes viri actoris, et adquisita sunt nonnulla documenta. Actds publici iuris factis et absoluta phasi discussoria, aditum Tribunal emisit die 24 februarii 1994 sententiam definitivam pro matrimonii nullitate, dumtaxat ex capite erroris viri circa qualitatem mulieris conventae, praetermisso capite doli.

Causa transmissa denique ex officio ad Tribunal Appellationis loci, sententia primi iudicii gradus non obtinuit confirmationem, sed die 25 maii 1995 Tribunal App. Reg. admisit praefatam causam ad examen ordinarium. In eodem decreto collegii iudicantis statuta sunt quoque sequentia capita nullitatis: <<errore dell'attore sulla persona della convenuta e/o errore dell'attore su di una qualita della convenuta direttamente e principalmente intesa>>. Deinde peractis peragendis, quin tamen peracta esset instructoria suppletiva, Iudices Tribunalis secundi iudicii gradus devenerunt die 31 octobris 1996 ad sententiam pro vinculo ex utroque nullitatis capite.

Recepta sententia pro vinculo Actor siluit per multos annos. Solummodo a. 2010 novum sibi constituit Patronum, nempe Adv. Rotalem M., quae formalem exhibuit die 13 decembris 2010 appellationem viri actoris ad H.A.T.

Constituto Turno Rotali, admissa est serotina appellatio viri actoris. Denique ad mentem instantiae praefatae Patronae statutum est die 9 aprilis 2011 obiectum iudicii sub sequenti formula dubii: <<An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob errorem viri actoris circa qualitatem mulieris conventae>>, quae rite notificata est eidem Conventae. Secuta est instructio suppletiva in qua denuo excussus est Actor. Absoluta deinde phasi discussoria, Nostrum est hodie respondere ad dubium modo statutum.

3. In iure. Iuxta veteres nihil tam contrarium est contractui quam error (cff. D. 2, 1, 15), ast in eodem iure romano effectus irritans agnoscebatur solummodo errori personae et condicionis (cif. et C. 29, q. 1). Subtilis posita est tamen quaestio possibilis erroris invalidantis circa qualitatem personae contrahentis, praesertim in ambitu erroris circa qualitatem redundantis in errorem personae, quae locutio erroris redundantis a Doctore Angelico adhibita devenit crux interpretum. Decursu revisionis Codicis iuris canonici, difficultates ortae ex singulari interpretatione can. 1083, [seccion] 2, n. 1 CIC 1917 a sententia coram Canals diei 21 aprilis 1970 (RRDec., vol. LXII, p. 371, n. 2) prolata duxerunt ad novam dispositionem, in can. 1097, [seccion] 2 CIC 1983 statutam, in qua recepta est s. d. tertia regula alfonsiana. Ad vitandam commixtionem inter aspectum ordinis substantialis (manantem ex iure naturali vel ex iure mere positivo), et alia ex parte aspectum ordinis doctrinalis (respicientem assumptionem unius vel alterius conceptualizatdonis vel classificationis) necnon praxim forensem (relate ad designationem ambitus capitum nullitatis), videamus in primis principia ordinis substantialis respicientia effectum iuridicum circa errorem in qualitate alterius contrahentis:

a) ante omnia valet principium quod <<error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit>> (can. 1097, [seccion] 2, prima pars). Rite Legislator hanc tenet regulam quia qualitates personae ordinarie habendae stmt nonnisi elementa accidentaba obiecti materialis consensus matrimonialis, seu alterius contrahentis, nisi locum obtdneat una ex exceptionibus quae sequuntur;

b) error circa quabtatem individuantem alterum contrahentem irritat consensum quia constdtuit facti speciem erroris in persona (cfr. can. 1097, [seccion] 1);

c) error circa quabtatem alterius contrahentis consensum evacuat, si deficiat quahtas quae <<directe et principaliter intendatur>> (can. 1097, [seccion] 2, secunda pars). Est ita quia deficiente quafitate directe et principaliter intenta, deficit obiectum principale consensus matrimoniahs. Nihil interest quod huiusmodi obiectum fit principale solummodo per voluntatem subiecti;

d) consensus matrimonialis, uti et quibbet actus iuridicus, nubius est quoque valoris in casu erroris circa quabtatem alterius contrahentis recidentis in condicionem sine qua non (cfr. can. 126). Etdam hoc in casu effectus irritans datur ex natura ipsius consensus matrimonialis, in quo consensus partium est unica causa matrimonii efficiens, quam ob rem si contrahens aliquam qualitatem subiective sumit uti circumstantiam condicionis implicitae a qua pendere facit consensum, et haec qualitas revera deest, consensus eo ipso non consequitur effectum iuridicum sibi proprium;

e) quaestio deficientis qualitatis intentae uti circumstantiae, a qua contrahens explicite pendere intendit consensum, regitur normis propriis consensus condicionad (cfr. can. 1102);

f) denique quaedam formae erroris mere accidentalis circa aliquam qualitatem alterius contrahentis, quae ex se non sunt causa nullitatis consensus matrimonialis, assumunt momentum irritans ex voluntate legislatoris in ambitu statuto in can. 1098.

4. Attento obiecto istius iudicii Nostra interest solummodo tertia et quarta figura, scilicet error circa qualitatem directe et principaliter intentam et error qui recidit in condicionem sine qua non. Hae duae figurae nullitatis, ordinis scilicet substantialis, confluunt hodie in unum caput nullitatis, nuncupatum <<error qualitatis>>. Agitur evidenter de errore irritanti unius contrahentis circa qualitatem alterius nubentis. In praxi forensi iudices, sese referentes plerumque ad solum can. 1097 [seccion] 2, in determinatione huius capitis nullitatis, utuntur minus proprie locutione <<erroris qualitatis directae et principaliter intentae>>. Ast claritatis causa, ne confusio fiat inter ordinem substantialem et ilium processualem seu praxim forensem, magis opportunum est ut in formula dubii adhibeatur hoc in ambitu locutio erroris [unius contrahentis] circa qualitatem [alterius contrahentis], relinquendo ad phasim discussoriam, denique et decisoriam, disceptationem utrum in casu concreto agatur de priore an de altera figura erroris qualitatis.

5. Sueta admittenda sunt media probatoria in causis circa errorem qualitatis (cfr. can. 1527, [seccion] 1). Probatio directa habetur ex declaratione iudiciali nubentis qui dicitur in errorem irrepsisse, concurrentibus declarationibus illorum qui induxerunt ilium nubentem in errorem, si agatur non de errore fortuito sed de positiva inductione in errorem. Probatio autem indirecta consequi potest ex criterio aestimationis (determinatae qualitatis) et reactionis (errantis post detectionem erroris, seu reactionis erga defectum qualitatis quae habebatur uti certe exstans in persona alterius contrahentis). Quae omnia perpendenda sunt evidenter sub luce circumstantiarum praematrimonialium et postmatrimonialium.

6. In facto. In primis quaedam sunt dicenda circa identitatem obiecti iudicii hac in causa. In facti specie (sufra, n. 2) distincte rettulimus adhibitam formulationem capitum nullitatis hac in causa et quidem in singulis iudicii gradibus. Praetermisso capite erroris personae (<<errore dell'attore sulla persona della convenuta>>) --statuto in secunda instantia forsan ratione vigentis, tempore celebrationis huius matrimonii, can. 1083 [seccion] 2, n. 1 CIC 1917, cuius una ex interpretationibus admittebat errorem in persona ratione erroris circa qualitatem individuantem--, hac in instantia unicum manet caput nullitatis, nempe error Actoris circa qualitatem Conventae. Ita, de facto concordatum fuit hoc caput in prima instantia, improprie tamen addito can. 1097, etsi magis restrictam obtinuerit formulationem in altero iudicii gradu (<<errore dell'attore su di una qualita della convenuta direttamente e principalmente intesa>>). Quidquid est, infrascriptus Ponens libenter acceptavit instantiam Cl.mae Patronae viri actoris ut dubium concordaretur iuxta aptiorem formulationem, resumendo formulam dubii rite iam adhibitam in primo iudicii gradu. Nulla adest ergo immutatio substantialis obiecti iudicii, saltem hoc in iudicii gradu in ordine ad obiectum iudicii statutum in prima instantia.

Nec difficultas adest relate ad applicationem hodierni capitis erroris circa qualitatem alterius partis, etsi matrimonium celebratum fuerit vigente Codice piano-benedictino, quia haud obstante formulatione istius capitis nullitatis sub influxu Codicis a. 1983 agitur utcumque de nullitate proveniente ex natura consensus matrimonialis, independenter a figura specifica nullitatis: sive agatur de errore circa qualitatem directe et principaliter intentam, sive de errore qui recidit in condicionem sine qua non.

Ingrediamur ergo in medias res.

7. Actor iam in prima instantia declaravit quod persuasus erat de aptitudine uxoris efformandi familiam, saltern implicite perveniens ad iudicium de capacitate procreativa d.nae Y. (<<Io desideravo e non avevo alcun dubbio che Y. fosse in tutto idonea per formare una nuova famiglia, avevamo parlato dei figli, ritenevo che non ci fossero dei problemi. Ne Y. mi aveva dato motivo di dubitare della sua efficienza alia procreazione>>). Indirecte Conventa propriam dedit contributionem ad fovendam hanc viri actoris persuasionem, ea ipsa fatente: <<Avevamo parlato anche dei figli, entrambi eravamo d'accordo di averne>>.

8. Elapsis tamen circiter tribus mensibus a die nuptiarum, Actor dubitare coepit de capacitate procreativa mulieris conventae quia, uti deposuit, <<io cominciai ad accorgermi che la Convenuta [...] non aveva il ciclo mestruale>>. Vir statim active se gessit erga mulierem quia, uti declaravit, <<cominciai a farle delle domande sul proprio ciclo mestruale>>. Primo tempore mulier negabat quamlibet anomaliam et conamen fecit deminuendi hanc quaestionem. Iuxta virum, Conventa <<in un primo tempo [...] cerco ancora di nascondermi la sua situazione, ricordo che lei mi rispondeva dicendo che aveva dei flussi deboli e brevi>>. Cum autem vir manus haud cessisset, <<lei comincio a raccontarmi tutta la storia. Mi disse che all'eta di 9 o 10 anni ebbe una prima presenza di sangue e che sua madre, spaventata l'accompagno dal medico che intervenne mediante un'iniezione, da allora non ebbe pio alcun ciclo mestruale. Fortemente contrariato le chiesi il perche del suo silenzio prima del matrimonio e lei mi rispose che non aveva ritenuto opportuno riferirmelo, che non aveva dato peso alia cosa perche pensava che si risolvesse con il matrimonio>>.

Vera natura condicionis mulieris, quod attinet ad eius capacitatem vel potius incapacitatem generativam, cognita fuit a viro solummodo post annum a celebratione nuptiarum. En eius narrado facta in prima instantia: <<Dopo un breve periodo di riflessione, superad gli scontri con Y., le chiesi di effettuare una visita ginecologica specialistica presso il Prof. B. Lei inizialmente rifiuto dicendo che prima del matrimonio aveva gia fatto delle visite e sapeva che non poteva avere in alcun modo dei figli, a questo punto io pretesi detta visita che pero awenne successivamente, circa ad un armo dal matrimonio. Il Professore ci prospetto la quasi totale certezza di non poter avere dei figli e la indirizzo per ulteriori esami di verifica per scoprire la causa di tale menomazione. Y. rifiuto ulteriori visite, a questo punto il nostro rapporto degenero in modo irreversibile>>.

9. Depositio Conventae plene concinit. Ilia declaravit quod iam ante nuptias noscebat factum propriae sterilitatis: <<Avevamo parlato anche dei figli, entrambi eravamo d'accordo di averne, ma io sapevo gia, se non al 100%, che cio non era possibile, questo perche prima del matrimonio mi ero gia sottoposta a delle visite mediche e avevo gia fatto delle cure per avere il ciclo mestruale>>.

Iudici pressius sciscitanti mulier sequentem dedit explicationem: <<circa tre mesi dopo il nostro matrimonio, M. si accorse che non avevo le mestruazioni e mi chiese spiegazioni. Allora gli ho raccontato tutta la mia vicenda di come a 10 anni ebbi un'emorragia e il medico mi somministro una cura che la blocco, ma da allora non ho pio avuto un ciclo spontaneo. Verso i 16 anni sono stata in cura da uno specialista di cui non ricordo il nome, il quale dopo avermi sottoposta agli esami possibili, perche ero ancora vergine, disse a me e a mia madre che non avevo l'ovulazione e che quindi non avrei potuto avere dei figli>>.

Nullum est dubium Actorem in errorem incurrisse ante nuptias et solummodo decursu primi anni vitae matrimonialis veritatem cognovisse de sterilitate Conventae. Praeter declarationem ipsius viri actoris, magni momenta est quoque depositio mulieris conventae, quae sub iuramento declaravit: <<devo dire che non ho detto la verita a M., anzi, ho nascosto la realta dei fatti. Si parlava dei figli e io benche sapessi del problema ho taciuto, vuoi per paura di perderlo, vuoi perche ero innamoratissima. L'Attore non poteva scoprire la realta prima del matrimonio, non si viveva insieme, non si avevano rapporti per cui con il mio silenzio, M. non poteva dubitare>>.

10. Testes uno ore confirmant partium relata respicientia sterilitatem Conventae necnon silentium mulieris conventae de morbo quo illa laborabat iam ab adulescentia.

11. D.na Y. dispensavit suos medicos a servando secreto professionali, qui tamen medici audiri non potuerunt, nec Cancellaria Tribunalis Eccl. Reg. obtinuit chartulas clinicas Conventae ex nosocomiis: in tabulis processualibus adest adnotatio Cancellarii diei 3 novembris 1993 de exitu <<negativo>> instantiae praefati Tribunalis, sed sine indicatione rationis.

Receptae sunt tamen nonnullae attestationes a Conventa, uti videtur, productae. Potioris momenti est certificado diei 10 iunii 1970, emissa a prof. B., qui uti diagnosim praeviam indicavit <<ipoplasia genitale con ipomenorrea>>, denique testificado doctoris Z. diei 23 novembris 1977 [annus est tamen incertus], in qua confirmatur: <<Dalla storia clinica della signora Y. e dopo aver preso visione degli esami e degli accertamenti clinici ritengo che la signora avesse la quasi certezza della sua impossibilita a procreare>>. Hae attestationes una cum declarationibus factis a muliere circa examina medica et curationes factas iam ante matrimonii celebrationem nullum admittunt rationabile dubium circa sterilitatem Conventae tempore nuptiarum. Nava vinculi Tutrix contrarium censet, sed ad sustinendam suam thesim movet unice argumenta postmatrimonialia. In casu tamen prae manibus oblivioni tradi nequit quod Conventa iam ante nuptias opportunas curationes perfecerat, sed sine exitu positivo, uti clare deposuit (cfr. supra, n. 9).

12. Quibus praehabitis revera admitti potest, uti probatus, error Actoris circa capacitatem procreativam mulieris conventae tempore nuptiarum, admissis scilicet praesuppositis: subiectivo ex parte eiusdem viri (sub forma persuasionis circa aptitudinem mulieris ad procreandum) necnon obiectivo ex parte mulieris (seu eius sterilitatis). Non agebatur ergo de mera ignorantia ex parte viri actoris.

Hoc tamen non sufficit ad agnoscendam matrimonii nullitatem; videndum est adhuc pressius de natura istius erroris: agebaturne revera de viri errore irritante an solummodo de errore mere accidentali (causam dante vel solummodo concomitante)? Ad solvendam hanc quaestionem procedamus ad examen probationis indirectae.

13. Quod attdnet ad criterium aestimationis, Actor fuse lateque rettulit de suo magno desiderio exstruendi familiam, scilicet matrimonium filiis ornamm.

In prima depositdone iudiciali vir ita sustinuit: <<desideravo i figli per formare una famiglia>>; <<quando mi sono sposato intendevo farmi veramente una famiglia, per questo desideravo che la nostra relazione fosse aperta ed arricchita dai figli stessi, ed era essenziale per me che la donna con cui mi sposavo potesse darmi una famiglia. Ricordo che ne parlai anche con i miei genitori di questo desiderio dei figli e [di] questo amore che avevo di farmi una famiglia>>.

Etiam in tertio iudicii gradu Actor institit de communi partium idea seu <<progetto [...] di sposarci e di costituire una famiglia allietata dai figli>>, immo, uti sublineat, <<questo era il mio progetto ancora prima di parlare concretamente di matrimonio>>. Si hoc satis non esset ad explicandam eius mentem, vir addidit: <<Quello che io desideravo in Y., venendo da una famiglia moho religiosa ed avendo fatti miei i principi della Chiesa, era che fosse una brava moglie e soprattutto una brava madre. Entrambi avevamo il desiderio di avere dei figli>>.

Pluries, sive in prima sive in tertia instantia, vir sublineavit quod si ante nuptias sterihtatem Conventae cognovisset, minime ad nuptias processisset. En prima eius huiusmodi declarado: <<Se avessi saputo che Y. non era idonea alia procreazione o avessi anche solo avuto dei dubbi seri, non mi sarei sposato>>. Istius generis declarationes magna cum cautela sunt admittendae quia faciliter ostendere possunt meram voluntatem interpretativam. Bene ergo fecit Iudex instructor hac in instantia qui pressius sciscitavit circa hanc viri declarationem. En verba relata in altero vadimonio Actoris: <<Se io avessi saputo che Y. non poteva avere dei figli non l'avrei sposata. Lei nel fidanzamento si era sempre dimostrata d'accordo nel nostro comeme progetto di formare una famiglia con figli ed io mi sposai credendo che non ci fosse alcuna sorta di problema in questo ambito>>. Cohaerens ergo videtur haec postrema affirmatio viri actoris cum aliis suis dictis. Definitive tamen declarado viri de irrenuntiabili capacitate procreativa Conventae admittenda est sub luce totius probationis indirectae.

14. Magis adhuc explicita est Conventa, quae plene confirmavit magnum valorem tributum ab Actore filiis e proprio matrimonio. En mulieris declarado iudicialis: <<M. dava una grandissima importanza ai figli e quindi al fatto che io fossi in grado di procreare [...]. Senz'altro M. quando si e sposato aveva inteso sposare una donna che lo rendesse padre>>.

Similiter deposuit soror Actoris: <<M. riteneva importante avere dei figli [...] ritengo che per M. potere avere dei figli da questo matrimonio fosse essenziale, poiche lui oltre a voler bene a Y. ed essere innamorato di lei, riteneva importantissimo costituire una famiglia>>.

Etiam frater Actoris confirmat Marcum quam maxime liberos voluisse ex proprio matrimonio: <<Sicuramente per M. era importante avere dei figli ed era essenziale che Y. avesse dei figli e ne aveva parlato con lei>>.

Pater Actoris distincte rettulit de magno desiderio viri actoris prolem habendi: <<M. in varie circostanze mi aveva detto e fatto capire del desiderio dei figli che si sarebbe aspettato da quel matrimonio. Sin dall'inizio avrebbe voluto un alloggio pio ampio per avere maggiore spazio per i figli, ma non avendolo libero e disponibile dovette accontentarsi di quello che allesti che comunque prevedeva gia una camera per bambini>>. Concinit mater Actoris, referens confessiones M.: <<Mio figlio si confidava spesso con me, mi parlava dell'imminente matrimonio, quasi scherzando sceglieva gia il nome che avrebbe dato al suo primo figlio>>.

Clare ergo apparet solidum criterium aestimationis viri de prole habenda.

15. Univocum omnino est criterium reactimis. In prima instanria Actor declaravit: <<quando ho scoperto lo stato delle cose come erano, mi sembro che il mondo mi cascasse addosso. Posso proprio giurare che, venuto a conoscenza dei problema fisico di mia moglie, e scoperta la realta cost come era, mi sono sentito come insieme ad un'estranea, mi sono sentito raggirato e preso dal rancore nei suoi conffonti, come se avessi sposato una persona diversa da quella che pensavo>>. In secunda autem instantia vir ita deposuit: <<Io mi sentii che il mondo mi crollava adosso, ero deluso nei confronti di mia moglie e mi sentivo anche ingannato, avevo perso ogni fiducia in lei>>.

Magis tamen valent facta externa, seu mutatio habita in modo agendi viri actons. De his vir ita rettulit: <<Nel momento in cui venni a conoscenza dell'inganno, anche la vita sessuale fu vissuta da entrambi in modo molto problematico e saltuario, vivevamo come estranei e i nostri rapporti erano molto freddi. In me caddero tutte le speranze e i progetti di avere dei figli per cui anche i rapporti fra di noi avevano poco senso>>. Inde et, prosequitur vir in sua declaratione iudiciali, <<dopo aver avuto la conoscenza dei problema, la convivenza si e trasformata [...]. Vivevamo come separan in casa [...]. Eravamo come due estranei>>.

Conventa non solum confirmavit hanc mutationem (<<Dopo che M. seppe della mia anomalia il nostro rapporto ando in crisi i cosi anche i nostri rapporti coniugali [...] ci siamo allontanati moltissimo, ognuno faceva la propria strada pur mantenendo tma convivenza formale>>), sed indicavit praecise substantem rationem ex parte Actoris: <<Quando ha saputo del mio problema, le reazioni e le conseguenze della nostra unione furono tali da farmi capire ancora di piu quale importanza avesse per M. avere dei figli>>.

Testes confirmant vehementem mutationem animi Actoris detecta impossibilitate Conventae concipiendi prolem. Soror Actoris refert quod d.nus M. <<si e sentito tradito quando ha scoperto che di fronte al progetto dei figli Y. gli aveva mentito>>. Pressius, enarrat haec testis, <<M. stette molto male. Ricordo che si sfogo in primo luogo con i miei genitori [...]. Era teso e non piu sereno. M. non riusciva a superare l'inganno subito. Sono cosi cominciate le discussioni e le tensioni tra i due, non c'era piu un rapporto sereno [...] la vita coniugale fu turbata da questo fatto nascosto>>.

Similiter deposuit pater Actoris: <<M. cambio persino il proprio umore, si e sentito preso in giro, tradito. Era nervoso anche sul lavoro. Anche i rapporti fra i due sposi sono stati fortemente compromessi>>.

Hanc claram et negativam reactionem Actoris confirmavit quoque eius mater, iuxta quam <<dopo aver saputo la verita, mio figlio era diventato sempre piu triste [...]. I due coniugi hanno cominciato ad allontanarsi sempre di piu, la loro unione perdeva senso e forza con il passare dei giorni>> et <<progressivamente la convivenza e nauffagata>>.

16. Univoca est ergo probado indirecta quae plene sustinet errorem substantialem in viro actore, saltem sensu valoris impraescindibilis ab eo tributo capacitad generativae in muliere conventa, condicioni evidenter indispensabili ad prolem habendam ex proprio matrimonio, quod ulterius confirmat secuta ruptura vitae communis. Ergo admitti potest, uti probata, petitio viri actoris.

Declarations viri de valore tributo filiis in proprio matrimonio, quam ob rem ad nuptias non processisset si novisset de sterilitate sponsae, indicant quod in casu prae manibus non agebatur de mero errore causam dante, sed alia ex parte Infrascripti dubitant de fundata vel minus interpretation facta a nava viri actoris Patrona iuxta quam capacitas generativa Conventae habenda esset uti qualitas <<directe et principaliter quaesita de muliere conventa>> vel de simili Patronae thesi <<de voluntate directa et praecipua Actoris habendi prolem>>. Non constat enim quod Conventa electa esset ad matrimonium contrahendum praecise uti ornata capacitate procreativa, etsi criterium reactionis sine dubio ostendit Actorem maioris ponderis habuisset prolem quam solam relationem coniugalem cum Conventa. Sine haesitatione tamen admitti potest quod capacitas procreativa mulieris Conventae habita erat ab Actore uti circumstantia sine qua non contraxisset. Sub aspectu substantiali res ergo ponenda est in ambitu erroris Actoris circa capacitatem generativam Conventae intellectam uti condicionem implicitam sine qua non (cfr. supra, n. 3d).

17. Iudices Tribunalis Appellationis Insubris devenerunt ad conclusionem pro vinculo quia una ex parte non agnoverunt Actorem intendisse suo in consensu capacitatem generativam mulieris conventae uti qualitatem sine qua non contraxisset, quod autem Infrascripti plene admittunt. Altera autem ex parte causam perspexerunt potdssime sub luce solius normae in can. 1097, [seccion] 2 statutae et criterium reactionis reduxerunt ad meram offensionem viri actoris ratione deceptionis acceptae ex parte Conventae, quam ob rem scripserunt in sententia definitiva: <<In conclusione sembra a questo Collegio che la presente fattispecie [...] potrebbe essere correttamente inquadrata solo nella tematica del dolo, sempreche naturalmente si ritenesse di poter aderire all'opinione che almeno qualche caso ammette che il can. 1098 possa applicarsi anche ai matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice>>.

Etiam Cl.ma vincub Tutrix perspexit fecunditatem Conventae uti <<qualitatem principaliter et directe intentam ab Actore>>, dum autem hoc in casu intentio viri perspicienda est potius sub luce condicionis implicitae, ea ratione quod sine illa qualitate idem ad matrimonium nullimode accessisset. Matrimonium tamen vir contraxit quia erronee putabat Conventam omnibus requisitis omatam esse ad filios procreandos. Huiusmodi facti species sub Codice piano-benedictino pertractanda esset potius sub capite condicionis, ast iuxta hodiernam praxim forensem rite applicari potest caput erroris qualitatis (cfr. supra, n. 4).

18. Quibus omnibus in iure et in facto perpensis, Nos, infrascripti Patres Auditores de Tumo, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, pronuntiamus et definitive sententiamus, ad propositum dubium respondentes: Affirmative, seu constare de militate matrimonii, in casu, ob errorem viri actoris circa qualitatem mulieris conventae.

Ita pronuntiamus et mandamus locorum Ordinariis et Administris Tribunalium ad quos spectat, ut Hanc Nostram definitivam sententiam notificent quibus de iure atque exsecutioni tradant ad omnes iuris effectus.

Romae, in Sede Tribunalis Romanae Rotae, die 13 iunii 2013.

Angelus Bruno Bottone

Gregorius Erlebach, Ponens

Jair Ferreira Pena

SENTENCIA DEFINITIVA DE NULIDAD DEL MATRIMONIO

1. Hechos. Las partes en la causa, a saber, el Sr. M., nacido en el ano 1942, y Sra. Y., nacida en el ano 1947, ambos catolicos, se conocieron en el ano 1967 con ocasion de una fiesta. Con el transcurso del tiempo, esa relacion amistosa paso a ser amorosa, y al final del ano 1968 la mujer propuso la celebracion del matrimonio, que el varon, despues de algunos dias, acepto. Las partes llegaron al altar el dia 1 de julio de 1969 en la iglesia de la ciudad y diocesis de N.

Despues de tres meses el esposo comenzo a dudar de la capacidad procreativa de la mujer. Realizado un examen medico en el mes de junio del ano 1970, el esposo supo que su mujer no podia tener hijos. Por este motivo, la relacion matrimonial se deterioro y en el mes de septiembre de 1972 las partes llegaron a la separacion de hecho, confirmada por sentencia de separacion legal el 12 de diciembre de 1972. Finalmente el esposo obtuvo en el ano 1978 la sentencia del divorcio civil.

Mientras tanto el Sr. M. contrajo una nueva union meramente civil.

2. Para tranquilizar su conciencia, el Sr. M., aconsejado por un Patrono de su confianza, presento el dia 6 de mayo de 1993 la demanada de nulidad ante el Tribunal Eclesiastico Regional, solicitando la declaracion de nulidad de su matrimonio <<segun la norma del canon 1098 del Codigo de Derecho Canonico, esto es, por error doloso por parte de la mujer o al menos por error sobre la persona>>. Constituido el Tribunal y admitida la demanda, la esposa demandada--informada segun derecho--no se opuso a la causa introducida. El presidente del colegio judicial determino finalmente el objeto del juicio bajo la siguiente formula de dudas: <<Si consta la nulidad de este matrimonio por error del esposo sobre la mujer a tenor del canon 1097 y/o por dolo urdido por la mujer a tenor del canon 1098 del Codigo de Derecho Canonico>>.

Fueron oidas judicialmente las partes en causa, cuatro testigos del esposo actor, y se obtuvieron algunos documentos. Publicadas las actas y terminada la fase discusoria, el Tribunal emitio, el dia 24 de febrero de 1994, sentencia definitiva en favor de la nulidad del matrimonio, solo por el capitulo de error del esposo sobre una cualidad de la mujer demandada, dejando de lado el capitulo del dolo.

Una vez llevada la causa ex officio al Tribunal de apelacion del lugar, la sentencia de primera instancia no obtuvo la confirmacion, sino que el dia 25 de mayo de 1995 el Tribunal regional de apelacion admitio la causa para examen ordinario. En el propio decreto del colegio judicial tambien fueron establecidos los siguientes capitulos de nulidad: <<error del Actor sobre la persona de la demandada y/o error del actor sobre una cualidad de la demandada directa y principalmente pretendida>>. Despues de realizar todas las fases procesales sin que fuera realizada una instruccion supletoria, los Jueces del Tribunal de segunda instancia llegaron el dia 31 de octubre de 1996 a la sentencia en favor del vinculo por uno y otro capitulos de nulidad.

Notificada la sentencia en favor del vinculo, el Actor permanecio inactivo procesalmente durante muchos anos. Solo en el ano 2010 se nombro un nuevo Patrono, a saber, la Abogada Rotal M., que presento la apelacion formal del esposo actor el 13 de diciembre de 2010 ante este Tribunal Apostolico.

Constituido el Turno Rotal, fue admitida la tardia apelacion del esposo actor. Finalmente a instancias de la mencionada Patrona fue fijado el 9 de abril de 2011 el objeto del juicio con la siguiente formula de la duda: <<si consta la nulidad del matrimonio, en el caso, por error del esposo actor sobre una cualidad de la mujer demandada>>. Esta fue notificada a la Demandada. Se hizo una instruccion supletoria en la que fue oido de nuevo el Actor. Terminada la fase discusoria, nos corresponde hoy dar respuesta a la duda fijada.

3. In iure. Segun los juristas antiguos nada se opone tanto al contrato como el error (cfr. D. 2, 1, 15), pero en el mismo Derecho romano el efecto irritante solo se reconocia al error en la persona y en la condicion (cfr. tambien C. 29, q. 1). No obstante, se plantea la cuestion sutil del posible error invalidante sobre una cualidad de la persona del contrayente, especialmente en el ambito del error sobre una cualidad redundante en el error de la persona. Esta expresion de error redudante empleada por el doctor Angelico llego a ser un calvario para los exegetas. Con los trabajos de revision del Codigo de Derecho Canonico, las dificultades emergidas por la singular interpretacion del can. 1083 [seccion] 2, n. 1 CIC 1917 por la sentencia coram Canals emanada el dia 21 de abril de 1970 (RRDec., vol. LXH, p. 371, n. 2), condujeron a una nueva disposicion, establecida en el can. 1097 [seccion] 2 CIC 1983, en la cual fue recibida la asi llamada tercera regla alfonsiana. Para evitar una confusion entre el aspecto de orden sustancial (que proviene del Derecho natural o bien del Derecho positivo) y por otro lado el aspecto de orden doctrinal (que mira al empleo de una u otra clasificacion o conceptualizacion) asi como la praxis forense (en relacion a la designacion del ambito de los capitulos de nulidad), veamos, en primer lugar, los principios de orden sustancial que miran al efecto juridico sobre el error en cualidad del otro contrayente:

a) ante todo, sigue vigente el principio de que <<el error en cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no hace invalido el matrimonio>> (can. 1097 [seccion] 2, primera parte). Con razon el Legislador mantiene esta regla porque las cualidades de la persona ordinariamente son tenidas como elementos accidentales del objeto material del consentimiento matrimonial, es decir del otro contrayente, a no ser que se de una de las excepciones que siguen;

b) el error sobre una cualidad que individualiza al otro contrayente invalida el consentimiento porque constituye un tipo de error en la persona (cfr. can. 1097 [seccion] 1);

c) el error sobre una cualidad del otro contrayente deja vacio el consentimiento, si falta la cualidad que <<directa y principalmente se busca>> (can. 1097 [seccion] 2, segunda parte). Y esto es asi porque faltando la cualidad directa y principalmente querida, falta el objeto principal del consentimiento matrimonial. No importa que este objeto haya sido hecho principal solo por la voluntad del sujeto;

d) el consentimiento matrimonial, como en todo acto juridico, no tiene tampoco valor en el caso de error sobre una cualidad del otro contrayente que recae en una condicion sine qua non (cfr. can. 126). Tambien en este caso el efecto invalidante se da por la naturaleza del propio consentimiento matrimonial, en el cual el consentimiento de las partes es la unica causa eficiente del matrimonio, por lo que si el contrayente toma subjetivamente una cualidad como medio para una condicion implicita de la cual hace pender el consentimiento, y esta cualidad realmente falta, el consentimiento no alcanza por eso mismo su efecto juridico propio;

e) la cuestion de la falta de cualidad pretendida como instrumento de la cual el contrayente explicitamente quiere hacer pender el consentimiento, se rije por las normas propias del consentimiento condicionado (cff. can. 1102);

f) finalmente, algunas formas de error meramente accidental sobre alguna cualidad del otro contrayente que de por si no son causa de nulidad del consentimiento matrimonial, adquieren una importancia invalidante por voluntad del legislador en el ambito establecido en el can. 1098.

4. Teniendo en cuenta el objeto de este juicio nos interesa solamente la tercera y cuarta figura, es decir, el error sobre una cualidad directa y principalmente pretendida y el error que incide en una condicion sine qua non. Estos dos tipos de nulidad, de orden sustancial, confluyen hoy en un unico capitulo de nulidad, llamado <<error en cualidad>>. Se trata evidentemente de un error invalidante de un contrayente sobre una cualidad del otro. En la praxis forense, los jueces, refiriendose principalmente solo al can. 1097 [seccion] 2, en la determinacion de este capitulo de nulidad, usan menos propiamente la expresion <<de error en cualidad directa y principalmente pretendida>>. Pero por razones de claridad, para que no haya confusion entre el orden sustancial y el procesal o la praxis forense, es mas oportuno que en la formula de la duda se emplee en este caso la expresion de error [de un contrayente] sobre una cualidad [de la otra parte], dejando para la fase discusoria, y finalmente para la decisoria, el debate acerca de si en el caso concrete se trata de la primera o la segunda figura del error en cualidad.

5. En las causas sobre el error en cualidad se admiten los medios de prueba acostumbrados (cfr. can. 1527 [seccion] 1). La prueba directa se obtiene por la declaracion judicial del contrayente que dice haber incurrido en el error, concurriendo las declaraciones de aquellos que indujeron en el error al contrayente, si se trata no de un error fortuito sino de una positiva provocacion al error. En cambio, la prueba indirecta puede alcanzarse por el criterio de estimacion (de la cualidad determinada) y de reaccion (del que yerra despues del descubrimiento del error, o de la reaccion hacia el defecto de cualidad que creia existente en la persona del otro contrayente). Tridas estas pruebas deben ser sopesadas evidentemente a la luz de las circunstancias antes y despues del matrimonio.

6. In facto. En primer lugar hay que decir algo sobre la identidad del objeto del juicio en esta causa. En los hechos (supra, n. 2) senalamos claramente la formulacion empleada de los capitulos de nulidad en esta causa y ciertamente en las distintas instancias del juicio. Dejando de lado el error en la persona (<<error del Actor sobre la persona de la demandada>>)--establecido en la segunda instancia quiza en razon del vigente can. 1083 [seccion] 2, n. 1 CIC 1917, en el momento de la celebracion de este matrimonio, una de cuyas interpretaciones admitia el error en la persona en razon del error en cualidad individuante--, en esta instancia queda un unico capitulo de nulidad, a saber, el error del Actor sobre una cualidad de la Demandada. Asi, de hecho fue concordado este capitulo en primera instancia, habiendose anadido impropiamente el can. 1097, aunque tuviera una formulacion mas restringida en la segunda instancia (<<error del actor sobre una cualidad de la Demandada directa y principalmente pretendida >>). Sea lo que fuere, el infrascrito Ponente acepto plenamente la peticion del Patrono del esposo actor para que se concordara la duda segun la formula mas apta, retomando la formula de dudas ya empleada en la primera instancia del juicio. No existe, por tanto, ninguna modificacion sustancial del objeto del juicio, al menos en esta instancia en relacion con el objeto de la primera instancia.

No plantea dificultad la aplicacion del actual capitulo de error sobre una cualidad de la otra parte, aunque el matrimonio fue celebrado cuando estaba vigente el Codigo piano-benedictino, ya que, no obstante en la formulacion de este capitulo de nulidad--hecha bajo el influjo del Codigo del ano 1983--se trata en todo caso de la nulidad que proviene de la naturaleza del consentimiento matrimonial, independientemente de la figura especifica de nulidad: ya se trate de error sobre la cualidad directa y principalmente pretendida, ya del error que recae en una condicion sine qua non.

Vayamos, pues, al merito de la cuestion.

7. El actor ya declaro en la primera instancia que estaba persuadido de que la mujer era la idonea para formar una familia. Al menos llego implicitamente a la conclusion sobre la capacidad procreativa de la Sra. Y. (<<yo deseaba, y no tema ninguna duda, que Y. fuera totalmente idonea para formar una nueva familia, habiamos hablado de los hijos, y pensaba que no tendriamos problemas. Y. no me habia dado ningun motivo para dudar de su capacidad para procrear>>). Indirectamente la Demandada contribuyo en el favorecimiento de esta conviccion del Actor cuando ella misma declaro: <<Hablamos tambien de los hijos, y los dos estabamos de acuerdo en tenerlos>>.

8. Transcurridos casi tres meses desde el dia de las nupcias, el Actor empezo a dudar sobre la capacidad procreativa de la Demandada porque, como declaro, <<yo comence a darme cuenta que la Demandada [...] no tenia el ciclo menstrual>>. El esposo tomo una actitud activa ante la mujer, porque, como declaro, <<empece a hacerle preguntas sobre su propio ciclo menstrual>>. Al principio la mujer negaba cualquier anomalia e intento obviar esta cuestion. Segun el esposo, la Demandada <<en un primer momento [...] intento ocultarme su situacion, recuerdo que ella me respondia diciendo que tenia unos flujos debiles y breves>>. Como el esposo siguio insistiendo, <<ella empezo a contarme toda la historia. Me dijo que a la edad de 9 o 10 anos tuvo la primera presencia de sangre y que su madre, asustada la acompano al medico que intervino con una inyeccion, desde entonces no tuvo ningun ciclo menstrual mas. Fuertemente contrariado le pregunte por su silencio antes del matrimonio y ella me respondio que no habia creido oportuno decirlo, que no habia dado importancia al tema porque pensaba que se arreglaria con el matrimonio>>.

La autentica condicion de la mujer, en lo que se refiere a la capacidad o mas bien incapacidad generativa, fue conocida por el esposo solo despues de un ano de la celebracion de la boda. He aqui su narracion de primera instancia: <<Despues de un breve periodo de reflexion, superado el golpe con Y., le pedi efectuar una visita ginecologica al especialista, el Prof. B. Ella inicialmente la rechazo diciendo que antes del matrimonio habia ya hecho consultas y sabia que no podia tener hijos de ningun modo. En ese momento yo me empene en la consulta que se realizo poco despues, al ano de matrimonio. El Profesor aseguro la casi total certeza de no poder tener hijos, y la envio para unos ulteriores examenes de verificacion para descubrir la causa de tal problema. Y. rechazo mas consultas y en este punto nuestra relacion degenero de modo irreversible>>.

9. La declaracion de la Demandada concuerda plenamente. Ella declaro que ya antes de las nupcias conocia el hecho de su propia esterilidad: <<Habiamos hablado tambien de los hijos, los dos estabamos de acuerdo en tenerlos, pero ya sabia, aunque no al 100%, que esto no era posible. Antes del matrimonio me habia sometido a unas revisiones medicas y habia seguido tratamientos para tener el ciclo menstrual>>.

Ante la insistencia del Juez, la mujer dio la siguiente explicacion: <<despues de tres meses de matrimonio, M. se dio cuenta que no tenia la menstruacion y me pidio explicaciones. Entonces le conte toda la historia, de como a los 10 anos tuve una hemorragia y el medico me dio un remedio que la detuvo; pero desde entonces no he tenido un ciclo espontaneo. Hacia los 16 estuve bajo los cuidados de un especialista cuyo nombre no recuerdo, quien despues de someterme a los examenes posibles, ya que era virgen, nos dijo a mi y a mi madre que no tenia ovulacion y por tanto no podria tener hijos>>.

No hay duda de que el Actor incurrio en un error antes de las nupcias y que solo transcurrido el primer ano de vida matrimonial conocio la verdad sobre la esterilidad de la Demandada. Ademas de la declaracion del propio Actor, es de gran interes la declaracion de la mujer demandada, que bajo juramento declaro: <<debo decir que no le dije la verdad a M., es mas, le oculte la realidad de los hechos. Se hablaba de hijos y yo, a pesar de conocer el problema, me calle, quiza por miedo a perderlo, quiza porque estaba muy enamorada. El Actor no podia descubrir la realidad antes del matrimonio, no viviamos juntos, no teniamos relaciones, por lo que, con mi silencio, M. no podia dudar>>.

10. Los testigos confirman unanimemente las declaraciones de las partes sobre la esterilidad de la Demandada, asi como el silencio de la mujer demandada sobre la enfermedad que ella padecia ya desde la adolescencia.

11. La Sra. Y. dispenso a sus medicos del secreto profesional, sin embargo estos medicos no pudieron ser oidos, ni la Cancilleria del Tribunal Eclesiastico Regional consiguio los informes clinicos de la Demandada de los hospitales: en los registros procesales hay una anotacion del Canciller del dia 3 de noviembre de 1993 sobre el resultado <<negativo>> de la peticion del mencionado Tribunal, pero sin indicacion del motivo.

Sin embargo, existen algunos informes aportados por la Demandada. La de mayor importancia es la certificacion del 10 de junio de 1970, enviada por el Prof. B., que indico como diagnostico previo <<hipoplasia genital con hipomenorrea>>; finalmente la testifical del doctor Z. del 23 de noviembre de 1977 (el ano es incierto), en la que se confirma: <<De la historia clinica de la Sra. Y. y despues de haber visto los examenes y las pruebas clinicas, considero que la senora tenia la casi certeza de su imposibilidad para procrear>>. Estos informes junto con las declaraciones hechas por la mujer sobre los examenes medicos y los tratamientos recibidos ya antes de la celebracion del matrimonio, no admiten duda alguna razonable sobre la esterilidad de la Demandada en el tiempo de las nupcias. La diligente Defensora del vinculo sostiene lo contrario, pero para defender su tesis emplea solo argumentos posteriores al matrimonio. En nuestro caso no puede caer en el olvido que la Demandada ya antes de las nupcias habia realizado los oportunos tratamientos, pero sin exito positivo, como claramente manifesto (cfr. supra, n. 9).

12. Tenidas en cuenta estas cosas, realmente puede admitirse como probado el error del Actor sobre la capacidad procreativa de la mujer demandada en el momento de las nupcias, admitidos los siguientes presupuestos: uno subjetivo por parte del esposo (bajo la forma de persuasion sobre la aptitud de la mujer para procrear), asi como otro objetivo por parte de la mujer (o sea de su esterilidad). No se trataba de una mera ignorancia por parte del esposo actor.

Sin embargo, esto no es suficiente para reconocer la nulidad del matrimonio; se ha de investigar todavia mas sobre la naturaleza de este error: ?Se trata realmente de un error irritante del esposo o solo de un error meramente accidental (causam dans o solamente concomitante)? Para dar una respuesta a este interrogante procedamos al examen de las pruebas indirectas.

13. En lo que se refiere al criterio de valoracion, el Actor refiere ampliamente su gran deseo de construir una familia, es decir, un matrimonio enriquecido con los hijos.

En su primera declaracion judicial el esposo sostiene: <<deseaba los hijos para formar una familia>>; <<cuando me case pretendia conseguir verdaderamente una familia, por esto deseaba que nuestra relacion estuviera abierta y enriquecida por los hijos, y era esencial para mi que la mujer con la que me casaba pudiera darme una familia. Recuerdo que hable con mis padres sobre este deseo de los hijos y (de) este amor que tenia de formar una familia>>.

Tambien en tercera instancia el Actor insiste sobre la idea comun de las partes, o sea, <<el proyecto [...] de casamos y de construir una familia con la alegria de los hijos>>, es mas, como senala, <<este era mi proyecto antes incluso de hablar concretamente de matrimonio>>. Si esto no fuera suficiente para explicar su intencion, el esposo anade: <<Lo que deseaba de Y., viniendo de una familia muy religiosa y habiendo hecho mios los principios de la Iglesia, era que fuera una buena mujer y sobre todo una buena madre. Los dos teniamos deseos de tener hijos>>.

Varias veces, ya sea en primera instancia como en tercera, el esposo subraya que si antes de las nupcias hubiera conocido la esterilidad de la Demandada, de ningun modo hubiera llegado a las nupcias. Esta es la primera declaracion de este estilo: <<Si hubiera sabido que Y. no era idonea para la procreacion o hubiera solo tenido serias dudas, no me habria casado>>. Este tipo de declaraciones se han de tomar con suma cautela porque facilmente pueden indicar una mera voluntad interpretativa. El juez instructor, por tanto, hizo bien en esta instancia que profundizo sobre esta declaracion del esposo. Estas son las palabras mencionadas en la segunda declaracion del Actor: <<si yo hubiera sabido que Y. no podia tener hijos no me hubiera casado. Ella en el noviazgo se mostro de acuerdo con el proyecto comun de formar una familia y yo me case creyendo que no habria ningun tipo de problema en esta cuestion>>. Parece, por tanto, coherente esta ultima afirmacion del esposo actor con otras afirmaciones suyas. Definitivamente la declaracion del esposo sobre la capacidad procreativa de la esposa ha de admitirse a la luz de toda la prueba indirecta.

14. Mas explicita fue la Demandada, que confirmo totalmente el gran valor atribuido por el Actor a los hijos del propio matrimonio. He aqui la declaracion judicial de la mujer: <<M. daba una gran importancia a los hijos y, por tanto, al hecho de que yo tuviera la posibilidad de procrear [...]. Sin lugar a dudas M. cuando se caso creia haberse casado con una mujer que le permitiera ser padre>>.

Igualmente dijo la hermana del Actor: <<M. consideraba importante tener hijos [...]. Creo que para M. poder tener hijos de este matrimonio era esencial, ya que el, ademas de querer bien a Y. y estar enamorado de ella, tema como algo muy importante el constituir una famiba>>.

Tambien el hermano del Actor confirma que M. habia querido tener hijos del propio matrimonio: <<Seguramente para M. era importante tener hijos y era esencial que Y. tuviera hijos y habia hablado de eso con ella>>.

El padre del Actor refiere de modo diverso el gran deseo del esposo sobre tener hijos: <<M. en varias ocasiones me habia dicho y me habia mostrado el deseo de tener hijos que se esperaria del matrimonio. Desde el principio queria un alojamiento mas amplio para tener mayor espacio para los hijos, pero no teniendolo libre y disponible debio contentarse con el que prepare que, en todo caso, preveia ya una habitacion para los ninos>>. Coincide en esto la madre de Actor, que refiere las confesiones de M.: <<Mi hijo me hacia confidencias con frecuencia, me hablaba del inminente matrimonio, casi bromeando escogia ya el nombre que daria a su primer hijo>>.

Es patente el solido criterio de estimacion del esposo sobre el tener prole.

15. Univoco es el criterium reactionis. En la primera instancia el Actor declaro: <<cuando descubri el estado de cosas, me parecio que el mundo se me caia encima. Puedo jurar que, al conocer el problema fisico de mi mujer, y descubierta la realidad de las cosas, me he sentido como estando junto a una extrana, me he sentido estafado y lleno de rencor hacia ella, como si me hubiera casado con una persona distinta de la que pensaba>>. En cambio, en segunda instancia el esposo se manifesto asi: <<yo senti que el mundo me caia encima, estaba decepcionado con mi mujer y me sentia enganado, habia perdido toda confianza en ella>>.

Son aun mas valiosos los hechos externos, es decir, el cambio del esposo en el modo de actuar. Sobre estas cosas se refiere asi el esposo: <<en el momento en que tuve conocimiento del engano, tambien la vida sexual fue vivida escasamente por parte de ambos y de un modo muy problematico, viviamos como extranos y nuestras relaciones eran muy frias. Se me cayeron todas las esperanzas y los proyectos de tener hijos, por eso las relaciones entre nosotros teman poco sentido>>. Despues, el esposo prosigue en su declaracion judicial: <<tras conocer el problema, la convivencia se transformo [...]. Viviamos como separados en casa [...]. Eramos como dos extranos>>.

La Demandada no solo confirmo este cambio (<<Despues de conocer M. mi anomalia, nuestra relacion entro en crisis y tambien nuestras relaciones conyugales [...] nos hemos alejado muchisimo, cada uno hacia su propia vida, manteniendo una convivencia formal>>), sino que indico precisamente la razon de fondo del Actor: <<cuando se entero de mi problema, las reacciones y las consecuencias de nuestra union fueron tales que comprendi aun mas la importancia que suponia para M. tener hijos>>.

Los testigos confirman el radical cambio en la actitud del Actor una vez descubrio la imposibilidad de la Demandada para concebir la prole. El hermano del Actor refiere que M. <<se sintio traicionado cuando descubrio que Y. le habia mentido sobre el proyecto de tener hijos>>. Mas en concreto explica este testigo, <<M. estuvo muy mal. Recuerdo que se desfogo en primer lugar con mis padres [...]. Estaba tenso y no podia recuperar la calma. M. no lograba superar el engano sufrido. De esta forma comenzaron las discusiones y las tensiones entre los dos; ya no habia una relacion serena [...] la vida conyugal se turbo con este hecho escondido>>.

De modo semejante testifico el padre del Actor: <<M. cambio incluso su propio humor, se sintio enganado, traicionado. Estaba incluso nervioso en su trabajo. Tambien las relaciones entre los esposos quedaron seriamente deterioradas>>.

Asimismo, la madre del Actor tambien confirmo esta patente y negativa reaccion del esposo. Segun ella, <<despues de enterarse de la verdad, mi hijo quedo cada vez mas triste [...]. Los dos conyuges han comenzado a alejarse cada vez mas, su union perdia sentido y fuerza con el transcurso de los dias>> y <<progresivamente la convivencia naufrago>>.

16. La prueba indirecta que corrobora plenamente un error sustancial en el esposo actor es univoca, al menos en cuanto al valor imprescindible atribuido por el Actor a la capacidad generativa de la mujer demandada, condicion evidentemente indispensable para tener prole del propio matrimonio. Esto confirma la ruptura de la vida en comun que se dio a continuacion. Por tanto, se puede admitir como probada la peticion del esposo actor.

Las declaraciones del esposo sobre el valor atribuido a los hijos en el propio matrimonio, por cuya causa no se hubiera casado si hubiera conocido la esterilidad de la esposa, indican que en el caso en el que nos encontramos no se trataba de un mero error causam dans. Por otra parte, los Jueces abajo firmantes dudan de la fundada o no interpretacion hecha por la diligente patrona del Actor, segun la cual la capacidad generativa ha de tenerse como una cualidad <<directa y principalmente pretendida sobre la mujer demandada>> o <<de una voluntad directa y principal del Actor de tener prole>>. No consta que la Demandada fuera elegida para contraer matrimonio precisamente como alguien que posee capacidad procreativa, aunque el criterium reactionis muestra sin lugar a dudas que el Actor tuvo a la prole en mayor estima que la sola relacion conyugal con la Demandada. Sin vacilacion puede admitirse, no obstante, que la capacidad procreativa de la mujer demandada era considerada por el Actor como una circunstancia sin la cual no hubiera contraido. Desde el punto de vista sustancial, la cuestion hay que situarla en el ambito del error del Actor sobre la capacidad generativa de la Demandada, entendida como condicion imph'cita sine qua non (cfr. supra, n. 3d).

17. Los jueces del Tribunal de Apelacion llegaron a la conclusion en favor del vinculo porque, por una parte, no reconocieron que el Actor incluyera en su consentimiento la capacidad generativa de la mujer demandada como cualidad sin la que no hubiera contraido, lo cual los jueces abajo firmantes admiten plenamente. Por otra parte, contemplaron la causa especialmente y unicamente bajo el prisma de la norma establecida en el can. 1097 [seccion] 2 y redujeron el criterium reactionis a la simple ofensa del esposo actor por causa del engano recibido por parte de la Demandada; por este motivo escribieron en la sentencia definitiva: <<En conclusion, parece a este Colegio que el presente supuesto [...] podria ser correctamente encuadrado solo en la tematica del dolo, siempre y cuando se mantuviese la posibilidad de adherirse a la opinion que al menos en algunos casos se admite de que el can. 1098 pueda aplicarse tambien sobre los matrimonios contraidos antes de la entrada en vigor del nuevo codigo>>.

La Defensora del vinculo valoro la fecundidad de la Demandada como <<cuafidad principal y directamente pretendida por el Actor>>, mientras en este caso la intencion del esposo hay que verla mas bien bajo el prisma de la condicion implicita, por el motivo de que sin esa cualidad en modo alguno hubiera pretendido el matrimonio. El esposo contrajo matrimonio porque pensaba erroneamente que la Demandada tenia todas las caracteristicas para procrear hijos. Este tipo de supuestos bajo el Codigo piano-benedictino debian ser tratados mas bien bajo el capitulo de la condicion, pero segun la actual praxis forense puede ser aplicado correctamente el capitulo del error en cualidad (cfr. supra, n. 4).

18. Valorados todos los argumentos in iure e in facto, Nosotros, los abajo firmantes Padres Auditores del Turno, reunidos en el Tribunal y teniendo presente solo a Dios, invocando el Nombre de Cristo, respondiendo a la duda propuesta, declaramos, pronunciamos y definitivamente sentenciamos: Afirmativo, es decir, consta la nulidad del matrimonio en este caso, por error del esposo actor sobre una cualidad de la mujer demandada.

Asi lo pronunciamos y ordenamos a los Ordinarios de los lugares y a los Ministros de los Tribunales a los que corresponda, que notifiquen Esta Nuestra sentencia definitiva a los que les interese segun el Derecho y la entreguen para la ejecucion a todos los efectos juridicos.

En Roma, en la sede del Tribunal de la Rota Romana, dia 13 de junio de 2013.

Angelo Bruno Bottone

Grzegorz ERLEBACH, Ponente

Jair Ferreira Pena

Coram R. P. D. Grzegorz ERLEBACH, Ponente

Sent. 187/2013

(Nomen dioecesis omittitur)/(Se omite el nombre de la diocesis)
COPYRIGHT 2015 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:texto en latin y espanol
Author:Bruno Bottone, Angelus
Publication:Ius Canonicum
Article Type:Informe
Date:Dec 1, 2015
Words:9344
Previous Article:Fundaciones canonicas privadas promovidas por institutos religiosos en los sectores de la educacion y de la sanidad.
Next Article:Comentario a la Sentencia Coram Erlebach de 13 de junio de 2013: sobre el tratamiento del errar en cualidad de la persona.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |