Printer Friendly

Sentencia del Tribuna de la Rota Romana. Coram Defilippi, 13 de octubre de 2010.

Coram R. R D. Ioannes Baptista DEFILIPPI, Ponente

Taranto (Italia), region de Apulia

Sent. 137/2010

NULLITATIS MATRIMONII SENTENTIA DEFINITIVA

1. Facti species. L., quae mercatoris adiutrix erat, et G., qui operarius erat, in quodam circulo amicormn inter se occurrerunt mense octobri anni 1980. Cura mutuo capti fuissent, consuetudinem amicalem intexuerunt, quae paulo post lacta est tamquam sponsalicia, quamvis parentes puellae haesitantes essent, quia iuvenis communistarum sectae, doctrinae et inceptis adhaerebat. Utcumque post aliquot menses iuvenes decreverunt de matrimonio contrahendo. Attamen, saltem sicut iudicialiter contendit d.na L., dum vir, ob suam mentalitatem maluisset meram cohabitationem more uxorio, vel, ad summum, celebrationem nuptiarum ritu tantum civili, L. absolute exegit ut matrimonium celebraretur ritu canonico. Quam ob rem, d.nus G. se accomodavit ad voluntatem sponsae.

Ideo matrimonium celebratum est die 19 aprilis 1982 Tarenti, in ecclesia parochiali Sancto Antonio dicata: tunc sponsa aetatis annum vicesimum quartum expleverat, dum sponsus aetatis annum undetricesimum agebat.

Convictus coniugalis, nulla prole laetatus, infelicem exitum sortitus est et fere tribus annis transactis post nuptiarum celebrationem, impulsu mulieris, partes ad definitvam separationem devenerunt, quae sancita est forma uti aiunt consensuali a competenti Tribunali Civili, quod tandem die 27 decembris 1991, sententiam tulit etiam divortii.

2. Ad plenam libertatem recuperandam in facie Ecclesiae, d.na L. die 12 iunii 2001 coram Tribunali Regionali Apulo, competenti ratione loci celebrationis matrimonii, nullitatis accusavit matrimonium, contendens, in casu, attentis adiunctis inter quae decreta fuerat matrimonii celebratio, matrimonium nullum esse ob has rationes: <<1) ob simulationem totalem seu exclusionem dignitatis sacramentalis ex parte viri conventi (can. 1101 [seccion] 2); 2) sin minus ob exclusionem boni prolis ex parte actricis>>.

Quod Tribunal, admisso libello, terminis controversiae definitis iuxta mulieris instanuam, perfecit causae instructionem per iudicialem excussionem tantummodo actricis et quinque testium, qui ab ipsa inducti fuerant. Conventus, pluries citatus, se sistere renuit coram Iudice Ecclesiastico et ideo absens a iudicio declaratus est. Ceteris peractis quae peragenda erant, Tribunal primi gradus die 1 decembris 2004 sententiam tulit negativam quoad onmia adducta capita.

Haud acquiescens, pars actrix adversus prolatam sententiam appellavit ad Tribunal Appellationis Beneventanum, apud quod termini controversiae hanc iuxta formulam definiti sunt: <<Se consti della nullita del matrimonio per: 1) simulazione totale da parte del convenuto; 2) per esclusione della prole in attrice, ovvero se la sentenza negativa emessa dal T.E.R.P. il 1-XII-2004 debba essere confermata o riformata e, tamquam in prima instantia, per esclusione della sacramentalita del matrimonio da parte dell'uomo convenuto>>.

Aliqua suppletiva causae instructio expleta est per novato iudicialem excussionem partis actricis; dum conventus iterum declaratus est absens a iudicio.

Ceteris peractis quae peragenda erant, Tribunal Appellationis die 28 maii 2008 sententiam tulit, qua hoc modo respondit dubiis antea definitis: <<Affermativamente, cioe consta della nullita del matrimonio per simulazione totale da parte del convenuto; Negativamente, cioe non consta della nullita del matrimonio per esclusione della prole in attrice. Quanto al capo concordato tamquam in prima instantia per esclusione della sacramentalita del matrimonio da parte dell'uomo convenuto, si risponde: Iam provisum>>.

Ad normam can. 1682 [seccion] 1, causa ad N.A.T. transmissa est.

Turnus rite constitutus est ab Exc.mo Decano decreto diei 7 novembris 2009.

Iuxta instantiam Cl.mi Patroni partis actricis, Rev.mus Ponens decreto diei 11 ianuarii 2010 dubium definivit hanc iuxta formulam: <<An constet de matrimonii nullitate, in casu, oh simulationem totalem ex parte viri conventi, ad mentem can. 1101 [seccion] 2 CIC>>.

Nulla secuta est suppletiva causae instructio, sed statim deventum est ad causae disceptationem, dialectice intervenientibus Patrono partas actricis et vinculi Defensore deputato. Conventus, rite citatus nullo modo intervenir etiam coram N.A.T.

Postea suffectus est unus ex Auditoribus Turni, qui emeritus factus erat.

Ideo hodie Infrascriptis causa definienda proponitur in tertio iudicii gradu et sub dubio superius relato.

3. In iure. Iuxta tritam regulam iuris <<tempus regit actum>>, cuna matrimonium <<L.-G.>> celebratum sit die 19 aprilis 1982, per se, applicandae sunt normae Codicis a. 1917, qui tunc adhuc vigebat. Nato facta iuridica, quod attinet ad eorum validitatem, legitimitatem atque effectus iuridicos obiectivos et subiectivos ex iisdem ortos, reguntur ea lege, sub cuius imperio posita sunt. Ceterum: <<Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur>> (can. 10 CIC a. 1917; can. 9 CIC a. 1983).

Attamen quoad nullitatis caput de quo agendum est in praesenti casu, legitimus est recursus ad vigentem Codicem, quia <<re et substantia>> a praecedenti non differt norma nunc vigens.

4. In matrimonio contrahendo, supposta adaequata capacitate nubentium requisita iure sive naturali sive positivo, dynamicus occursus, ut ita dicamus, habetur inter subiectivum consensum contrahentium et matrimoniale institutum, in sua obiectiva entitate, cuius determinatio non est in protestate humana.

Nam ex una parte extollendum est inderogabile momentum consensus personalis nubentium: <<Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana protestate suppleri valet>> (can. 1057 [seccion] 1).

Qui consensus est <<actus voluntatis quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium>> (can. 1057 [seccion] 2).

Attamen, quamvis definiatur <<actus voluntatis>>, consensus <<necessario actum intellectus praesupponit, iuxta illud principium: "nihil volitum, nisi praecognitum". Nemo sane potest velle, quin aliquid velit et sciat quid velit. Voluntas enim ab intellectu dependet, intellectum sequitur et in bonum intellectu apprehensum tendit, videlicet prout a cognitione praesentatur>> (coram Stankiewicz, sent. diei 24 februarii 1994, RRDec., vol. LXXXVI, p. 108, n. 5). Ceterum, ut validus sit, consensus <<actus humanus>> esse debet, seu actus cuius homo est dominus: <<Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem; unde et liberum arbitrimn esse dicitur facultas voluntatis et rationis. Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt, in quantum (voluntas) sequitur deliberauonem rationis>> (S. Thomas Aquin., Summa Theol., I-II, q. 1, art. 1).

Praeterea consensus, utpote <<actus humanus>>, praeditus esse debet etiam libertate, quia <<dignitas hominis requirit ut secundum consciam et liberam electionem agat, personaliter scilicet ab intra motus et inductus, et non sub caeco impulsu interno vel sub mera externa coactione>> (Const. past. Gaudium et spes, n. 17).

5. Altera ex parte matrimonium uti aiunt <<in facto esse>>, ad quod constituendum dirigitur consensus nubentium, <<non ex humano arbitrio pendet>>, quia <<ipse Deus est auctor matrimonii, variis bonis et finibus praediti>> (Const. Past. Gaudium et spes, n. 48). Matrimonium enim <<in facto esse>>, suam habet peculiarem structuram obiectivam, qua differt a quolibet alio instituto iuridico. Nam praecipue describi potest tamquam consortium inter virum et mulierem <<indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum>> (can. 1055 [seccion] 1), insignitum essentialibus proprietatibus unitatis et indissolubilitatis (can. 1056), a Christo Domino inter baptizatos evectum ad sacramentalem dignitatem (can. 1055 [seccion] 1), et gignens inter coniuges <<vinculum natura sua perpetuum et exclusivum>> (can. 1134), ex quo ipsi obstringuntur peculiaribus aequis iuribus ac obligationibus, quae quidem ad vitam perdurant, cura agatur de mutua donatione plena atque irrevocabili (cfr. Const. Past. Gaudium et spes, n. 48; Adhort. Apost. Familiaris consortio, n. 20).

Consequenter, <<Ex una parte, voluntas Creatoris iam ab initio institutionem matrimonii circumscripsit ac definivit illam relationem specificam inter viruta et mulierem atque illam ab omnibus aliis relationibus distinguir. Altera ex parte [...] voluntas contrahentis confluere debet in unum idemque matrimonium a Deo Creatore constitutum, alioquin voluntas in aliquid aliud quam matrimonium versatur (cfr. I. DE LUGO, De iustitia et iure, disput. XXII, n. 361)>> (coram Sable, sent. diei 24 februarii 1995, RRDec., vol. LXXXVII, p. 166, n. 2).

Ideo, quamvis unice a libera decisione sponsorum dependeant electio status vitae coniugalis, selectio compartis quacum status coniugalis in actum poni intenditur et manifestatio consensus quo matrimonium constituitur; attamen <<libertan hominis matrimonii natura penitus subducitur, ita ut, si quis semel matrimonium contraxerit, divinis eius legibus et essentialibus proprietatibus subiciatur>> (Litt. Enc. Casti Connubi, AAS 22 [1930], p. 541). Consequenter, sicut Nobis alte memoravit Summus Pontifex Paulus VI in Allocutione diei 9 februarii 1976: <<Coniuges, cura liberum praestant consensum, non aliud faciunt, quam ingrediuntur atque inseruntur in ordinem obiectivum, seu "institutum" quod eos superat ex eisque minime pendet nec quoad naturam suam, nec quoad leges sibi proprias>> (AAS 68 [1976], p. 207). Praeterea fit <<ut, cum semel effectum iuridicum creaverit seu vinculum matrimoniale, huiusmodi consensus irrevocabilis evadat ac virtute careat id, quod peperit, destruendi>> (ibid., p. 206).

Ideo <<ad validum matrimonium contrahendum nupturientes omnes et singulos fines matrimonii atque omnes et singulas eiusdem proprietates essentiales acceptare debent etsi distincti actus consensus haud requiruntur pro singulis finibus et proprietatibus>> (coram Bottone, sent. diei 15 iunii 2001, RRDec., vol. XCIII, p. 385, n. 4). Aliis verbis, ad constituendum matrimonium non requiritur ut a nubente onmia eius obiectiva essentialia elementa et proprietates singillatim, directe et explicite considerentur, sed satis est ut ab eo omnia saltem implicite comprehendantur in voluntate matrimonii contrahendi recta cum intentione, nullo essentiali elemento constitutivo coniugii nullaque eius essentiali proprietate exclusis.

6. Cum autem ad matrimonium contrahendum nubentium auto-donatio mutua sit, seu inter hunc viruta et hanc mulierem, necesse est ut eorum voluntas iuxta legitimam formam manifestetur per verba vel externa signa.

Praeterea, quia plerumque in humanis relationibus fides praestanda est verbis et signis quibus homo utitur ad patefacienda ea quae in animo volutat, praesertim quando agitur de rebus maximi momenti, sicut est matrimonium, quod graves effectus per totam virare perdurantes gignit, peropporttme Supremus Ecclesiae Legislator, praeter generalia principia de praesumptione validitatis cuiuslibet actus iuridici rite positi (can. 124 [seccion] 2) et de <<favore iuris>> quo gaudet matrimonium (can. 1060), propius de nostra re agens, hanc praesumptionem iuris declarat: <<Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis>> (can. 1101 [seccion] 1).

Attamen, si in aliquo casu consensus nuptialis, qui utpote unica et absolute necessaria <<causa efficiens>> matrimonii <<nulla humana potestate suppleri valer>>, reapse deficiens sit, idem Supremus Legislator Canonicus, cum congruentia inter iuridicam condicionem et veritatem obiectivam circa stamm personarum multum conferat ad salutem animarum, <<quae in Ecclesia suprema semper lex esse deber,>> (can. 1752), consequenter statuit quoque: <<At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum, vel matrimonii essenfiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahir>> (can. 1101 [seccion] 2). Hoc in casu habetur consensus simulatio, quia dissensio adest inter voluntatem internam et eius externam manifestationem, seu: <<alind agitur et aliud agi simulatur>> (Ulp., D. 14, 9).

Quae simulatio, sicut hauritur ex relato texto can. 1101 [seccion] 2, potest esse vel totalis (si positive excluditur ipsum matrimonium), vel partialis (si excluditur aliquod elemenmm essentiale coniugii vel aliqua eius essentialis proprietas, ita ut nubens, quamvis velit aliquam matrimonii speciem, illud intendat tantum iuxta sua placita, quae obiective discrepant a Divina institutione de matrimonio). Quae distinctio inter simulauonem totalem et partialem <<sane admitti solet "non quidem ratione effectus, qui semper idem est seu nullitas matrimonii, sed rafione obiecti et conscientiae simulati actus" (coram Stankiewicz, sent. diei 23 iulii 1982, RRDec., vol. LXXIV, p. 423, n. 3)>> (coram Sable, sent. diei 17 maii 2001, ibid., vol. XCIII, p. 367, n. 3).

7. Ex relatis verbis Codicis, simulatio consensus fit per positivum actum voluntaus, qui scilicet sit acros a) <<humanus>> (seu deliberate procedens ab intellectu et voluntate); b) <<positivus>> (seu reapse positus modo actuali vel saltem virtuali tempore celebrationis matrimonii, ideoque efficaciter conexus cum consensu nuptiali, cuius obiectum determinar); c) <<firmus>> (ita ut matrimonium re contrahatur iuxta illam determinationem nubentis et non aliter).

Ut breviter dicamus, requiritur ut voluntas positive operetur, seu ut illa ex potentia in actum, ex inertia in simulationem activam transeat. Ideo <<nec actus voluntatis excludens matrimonium ipsum aut ius ad coniugalem actum vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem potest in mera inertia in non velle consistere. Contra consistit in velle non (cfr. O. Giacchi, Il consenso nel matrimonio canonico, Milano 1968, pp. 89-114)>> (coram De Jorio, sent. diei 18 februarii 1970, RRDec, vol. LXII, p. 155, n. 3).

Consequenter simulationi locus non datur in formis psychologicis, quae reapse non perficiunt illum actum positivum voluntatis, quales sunt, v. gr.: mera <<placita erronea>> de matrimonio (quae utpote mere actus intellectus actum voluntatis non constituunt); voluntas mete <<habitualis>> (quae actum voluntatis non determinar, ideoque consensum contrahentis non ingreditur); voluntas tantum <<interpretativa>> (quam scilicet nubens neque antea, neque tempore nuptiarum reapse suscitavit, quamvis attenta eius atirai dispositione seu habitu, illam elicuisset si de re cogitavisset); peculiaria adiuncta quae induxerunt ad matrimonium celebrandum (quae, per se, constituere tantum possunt <<cansam matrimonii contrahendi>>); defectus germani amoris erga alteram partem (qui fortasse constituere potest <<causam simulandi>>): nullatenus enim in iurisprudentia N. A. T. coniugalis amor, qua psychologicum elementum, consideratur tamquam iuridicum elementum ad consensus validitatem, etiam post Concilium Vaticanum II. Nam <<in textu conciliarii nihil habetur quod innuat amorem coniugalem habendum esse elementum essentiale contractus matrimonialis>> (U. NAVARRETE, Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II, Roma 1988).

8. Quod proprie attinet ad simulationem totalem, sicut hanritur ex relato textu can. 1101 [seccion] 2, animadvertendum est eam significare ipsins matrimonii positivam exclnsionem, non obstante coniugii simulacro. Scilicet: qni totalem simulationem perficit, <<dum exteme manifestat se matrimonium inire velle>>, <<interne non vult matrimonium qua tale, sed speciem aliquam iuridicam uti medium ad aliquem finem consequendum: "appunta la sua volonta a non voler divenire marito (vel: moglie) [...] nel senso che [...] si ha vera e propria difformita tra la volonta manifestata e quella reale" (A. C. Jemolo, Il matrimonio nel diritto canonico, 1941, p. 195)>>. Aliis verbis: <<loquendum videtur de voluntatis actu, quo ex una parte contrahens scienter et deliberate meram apparentiam seu speciem matrimonii re constituere intendit et ut hoc verificetur perficit quidem caeremoniam iuxta rubricas; at insimul, ex altera parte, positive excludit quod e celebrata caeremonia, etsi sollemni, suetae ac praevisae iuridicae et morales habeantur consequentiae obligationesque oriantur [...]. Per caeremoniam, praeter aliquem peculiarem finem, vult commoda, saltem quaedam, ne dicamus potiora status matrimonialis absque oneribus et obligationibus consequi ac plenam iustificationem sibi vindicare erga compartem, utriusque partis familiam et societatem alicuius boni, quod dumtaxat per statum matrimonialem obtinendum tenet>> (coram Funghini, sent. diei 24 maii 1995, RRDec., vol. LXXXVII, pp. 313 ss, nn. 3-4).

Procul dubio, simulatio totalis consensus plures complectitur factispecies, sicut v. gr. explanatur in una coram eodem Ponente, diei 14 octobris 1992: <<Non unam factispeciem complectitur simulatio totalis in iurisprudentia Nostri Fori, uti scite animadvertit R. P. D. A. Stankiewicz, qui in una diei 29 ianuarii 1981 sequentes enumerat, ex recentioribus decisionibus haustas: "qui nullum in matrimonium consensum praestat", "qui animum habet non contrahendi", "qui comoediam agere vult", "qui excludit ipsum matrimonium ant nupturientem", "qui excludit societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos seu intimam totius vitae communionem", "qui absolute vult exclusionem sacramenti ita ut sub hypothesi veri sacramenti nolit contrahere", "qui pro forma celebrat", "qui ritum nuptialem unice et exclusive celebrat tamquam medium ad finem operantis consequendum qui non est ipsum matrimonium" (cfr. RRDec., rol. LXXIII, p. 47, nn. 6-7)>> (ibid., vol. LXXXIV, p. 468, n. 11).

Quando quis, iuxta ultimam commemoratam factispeciem, nuptias celebrat tantum ad finem ase intentum consequendum (qui nuncupatur: finis operantis), omnino diversum a finibus naturalibus instituti matrimonialis (qui vocantur: fines operis), aliqua saltem animadvertenda sunt.

Plerumque <<fines operantis>>, qui diversi sint a <<fine operis>>, obtinentur per matrimonium rite et recta intentione celebratum. Ita v. gr., puella quae ad honorabilitatem socialem servandam vel ad prolem legitimandam matrimonium init, ordinariis in adiunctis, utrumque intendit, scil.: et fines ase praecipue intentos et novum statum maritalem. Quod asserendum est si <<fines operantis>>, extrinseci a <<fine operis>>, causa sint <<sine qua non>> pro matrimonii celebratione. Nam <<eiusmodi voluntas fines istos extraneos consequendi, causam quidem contractui dantes, minime tamen tines operis excluderet. Maneret, enim, semper "finis matrimonii debitus, etiamsi de illo nihil cogitent [nupturientes], qula eo ipso quod matrimonium contrahere intendunt, nisi debitum finem expresse excludant, illum virtute et implicite intendunt" (Th. Sanchez, De sancto matrimonii sacramento, Lib. II, disp. 29, nn. 15 et 25; cfr. P. Gasparri, De matrimonio, ed 1932, vol. I, n. 9; vol. II, n. 817)>> (coram Lopez-Illana, sent. diei 12 decembris 1994, RRDec., vol. LXXXVI, p. 623, n. 9).

Nam <<finis operantis per se matrimonii ineundi causa et fatio est, minime simulandi>> (coram Funghini, sent. diei 14 octobris 1992, RRDec., vol. LXXXIV,, p. 455, n. 9).

Attamen, sicut declaratur in nuper memorata sententia coram Funghini, aliud dicendum est si nubens suos fines <<extrinsecos>> unice et exclusive sibi proponit, reiecta finalitate intrinseca conubii. Pariter matrimonium irritum reddit <<qui nedum diversum, sed et contrarium ac naturali et essentiali ordinationi matrimonii adversum finem primario ac praevalenti intentione consequendum sibi proponit [...]. "Etenim finis operis--legitur in una coram Lefebvre--nequit excludi fine operantis quin corruat eo ipso contractus essentia, siquidem contrahentis voluntas non intendit omnino finem operis, sed tantummodo finem operantis, primum implicite excludens" (coram Lefebvre, sent. diei 12 martii 1960, RRDec., vol. LII, p. 171, n. 2)>> (ibid., vol. LXXXIV, p. 454, n. 7).

9. Aliquando nullitas matrimonii ob simulationem totalem consensus expefitur ob assertam exclusionem sacramentalis dignitatis.

Nam can. 1055, [seccion] 1 CIC, repercutiens doctrinam iam soliemniter affirmatam in Concilio Florentino a. 1439 in Bulla unionis cum Armenis (DS, 1327) et in Concilio Tridentino (Sess. XXIV,, decr. de sacram, matr, can. 1), declarat: <<Matrimoniale foedus [...] a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos erectum est>>.

Immo in [seccion] 2 eiusdem canonis edicitur: <<Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum>>, quod igitur, sicut docetur in <<Cathechismus Catholicae Ecclesiae>> (n. 1084), efficaciter gratiam efficit quam significat <<propter Christi actionem et per Spiritus Sancti virtutem>>.

Ideo consequitur <<che tra i battezzati matrimonio e sacramento sono un'unica e medesima realta, la medesima cosa: contratto (cioe matrimonio) e sacramento sono dimensioni --una naturale e l'altra soprannaturale--della medesima realta>> (M. F. Pompedda, Mancanza di fede e consenso matrimoniale, in AA.VV., Matrimonio, fede e sacramento, Conselve 1988, p. 58). Scil.: nullo modo sacramentalitas confundi potest cum ritu religioso, quo celebratur matrimonium, <<sed coincidit cum ipso matrimonio uti exsistit pro illis quorum animae characterem baptismalem impressum habent. "La dignita sacramentale alla quale [...] Cristo Signore elevo il contratto matrimoniale, non e un elemento dell'istituto matrimoniale, che si possa considerare a flanco dell'unita, della perpetuita, ecc.; essa e la considerazione soprannaturale del matrimonio, il punto di vista dal quale e considerato sul piano soprannaturale" (O. Giacchi, Il consenso nel matrimonio canonico, Milano 1950, p. 69)>> (coram Burke, sent. diei 18 maii 1995, RRDec., vol. LXXXVII, p. 297, n. 14). Immo, <<il matrimonio non e solo un sacramento nell'istante in cui si compie (matrimonio "in fieri"), ma anche dopo, nell'unione che ne consegue (matrimonio "in facto esse"). Tale dottrina, difesa in particolare da S. Roberto Bellarmino (De sacramento matrimonii, II, 6), e stata farta propria da Pio XI nell'Enc. Casti connubii: "Il sacramento del matrimonio puo essere considerato sotto due aspetti: mentre si celebra e in quanto permane dopo la sua celebrazione. Esso e infatti simile all'Eucaristia, che e sacramento non solo mentre si compie, ma anche mentre perdura: sacramentum permanens. Allo stesso modo, finche i coniugi sono in vira, la loro unione e sempre li sacramento di Cristo e della Chiesa" (n. 42). Si puo anche dire che il sacramento del matrimonio opera negli sposi una consacrazione permanente, analoga a quella dei sacramenti che imprimono il carattere (battesimo, confermazione e ordine sacro). Per essa, gli sposi cristiani hanno nella Chiesa un proprio particolare stato, con obblighi e diritti specifici (cfr. Const, past. Gaudium et Spes, n. 48, 2)>> (L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico--Commento giuridico-pastorale, Napoli 1988, vol. II, p. 169).

Quam ob rem, omnibus ponendis positis, cum sacramenta effectum consequantur <<ex opere operato>> et non <<ex opere operantis>>, accidere non potest ut baptizati sua intentione determinare possint stipulationem sohus nuptialis contractus, qui non sit, eo ipso, etiam sacramentum: <<Il fatto che, per positiva determinazione di Dio Creatore e Santificatore, il matrimonio esista, nel battezzato, come sacramento e soltanto come tale, impedisce che il battezzato possa volere e riesca a far esistere un autentico matrimonio non sacramentale>> (P. Barbieri, La celebrazione del matrimonio cristiano --Il tema degli ultimi decenni della teologia cattolica, Roma 1982, p. 422).

10. Quod autem proprie attinet ad exclusionem sacramentalis dignitatis, iuxta supra relatum principium haustum ex can. 1055, [seccion] 2 de inseparabilitate sacramenti et contractus connbialis pro baptizatis, in doctrina et iurisprudentia N. F. pluries declaratum est baptizatos, quamvis amisissent fidem christianam, si coniugium tamquam contractum naturalem contrahant recta curo intentione (scil.: nullum elementum essentiale excludentes), valide matrimonium contrahere et quidem etiam tamquam sacramentum. Satis est referre quae perspicue scripsit Card. Gasparri: <<Quod si pars mentali intentione excludat tantum rationem sacramenti, dicens positive in mente sua: "volo matrimonium sed nolo sacramentum", valet matrimonium et est verum sacramentum. Ratio est qia intentio ministri est necessaria ad ritum sacramentalem ponendum (in casu nostro, contractum sacramentalem): sed hoc posito, quod ille ritus habeat sacramenti rationem, et effectus sacramentales producat non pendet ab intentione ministri, sed ab institutione Christi>> (De matrimonio, Parisiis 1932, vol. II, p. 46, n. 827; cfr. coram Staffa, sent. diei 5 augusti 1949, RRDec., vol. XLI, pp. 468s, n. 2).

Versa vice, iuxta idem principium, pariter declaratur: <<Irritum est matrimonium si quis voluntate positiva ita rationem sacramenti recuset ut ipsum matrimonium nolit si hoc sine sacramento consistere nequeat: ut cum e. g. quis diceret: "contraho tecum, sed nolo sacramentum, et si sacramentum fieret, tunc nolo matrimonium". Hoc in casu matrimonium nullum est ex defectu consensus "tunc nolo matrimonium", ranone sacramenti exclusa per conditionem appositam "et si sacramentum fieret">> (coram Masala, sent. diei 20 novembris 1969, RRDec., vol. LXI, p. 1034, n. 4; cfr. Card. Gasparri, op. cit., 1. cit.).

Ideo, iuxta principium nuper commemoratum, pro baptizatis-non credenubus quaestio esset de <<praevalentia>> intentionis; scil.: si praevalet intenuo perficiendi contractum nuptialem, valide matrimonium contrahitur etiam tamquam sacramentum; si veto praevalet intentio excludendi sacramentalem diguitatem, invalide matrimonium contrahitur etiam tamquam contractus. Consequenter: exclusio sacramentalitatis idem esset ac exclusio ipsius matrimonii; seu esset simulatio totalis.

11. Ad difficilem probationem simulationis totalis consensus quod spectat, haec animadvertenda sunt:

a) Plerumque probatio exordium sumit ex <<confessione iudiciali>> asserti simulantis, qui unus praeter Deum, reapse scit quid tempore nuptiarum intendisset de suo matrimonio.

Ideo difficilior fit probatio simulationis totalis, si deest huiusmodi <<confessio iudicialis>>. Attamen hoc in casu impossibilis non est probatio si cetera congruentia indicia et praesumptiones concurrunt ad efformandum illum complexum argumentorum, qui explanari possit solummodo admissa consensus simulatione. Ceterum in huiusmodi causis commemorandum est <<veritatem non esse ex uno alterove elemento evuendam, sed ex roto causae complexu>> (coram Rogers, sent. diei 19 decembris 1964, RRDec., vol. LVI, p. 956, n. 6).

b) Defectus iudicialis confessionis asserti simulantis superari potest imprimis per eiusdera <<confessionem extraiudicialem>>, quae scilicet alteri parti et testibus fide dignis concredita sit tempore <<non suspecto>>.

c) Praeterea diligenter cribrentur sive <<causa simulandi>> (remota et proxima), sive <<causa matrimonii contrahendi>>. Nam probandum est utrum nubens illam <<causam simulandi>> tamquam gravem habuisset immo et praevalentem relate ad <<causam contrahendi>>. Probata tamen illa causa, non illico probatus manet effectus seu simulatio. E contra, non probata <<causa simulandi>>, simulatio, quae est effectus, vix et ne vix quidem intelligitur.

d) Denique <<adiuncta et circumstandae antecedentes, concomitantes et subsequentes matrimonio attente perpendendae sunt, ex quibus genuini animi contrahentis indicium trahi possit>> (coram Bottone, sent. diei 8 iunii 2000, RRDec., vol. XCII, p. 455, n. 8). Praecipue consideranda est agendi fatio asserti simulantis erga alteram partem et ipsam vitam matrimonialem. Ideoque maxime attendenda est cohaerentia vel incongruentia inter <<facta>> et <<dicta>>. <<Facta>> enim verbis eloquentiora videntur. Ideo asseverationes iudiciales quae non componuntur cum concretis adiunctis, mere vaniloquentiae habendae sunt, sicut v. gr., scriptum legimus in una coram Pompedda, diei 13 martii 1995: <<Memoria ne excidat verba seu asseverationes ab adiunctis seiuncta nihil valere. Circumstantiae etenim verba ipsa explicant atque univoca reddunt, sed insimul motivum assertorum praebent iisdemque verisimilitudinem addunt>> (RRDec., vol. LXXX-VII, p. 204, n. 8).

e) Utcumque si omnes allatae probationes, complexive sumptae, haud cohaerentes videntur, vel utcumque in animo Iudicis non gignunt moralem certitudinem de simulato consensu (cfr. can. 1608), nullo modo nullitas matrimonii declarari potest. Nam cavendum est ne sub specie sententiae de nullitate matrimonii reapse indulgeatur divortio, dum Ioannes Paulus II in Allocutione diei 21 ianuarii 2000 ad N. A. T., repetens quae edicuntur in can. 1141, graviter memoravit: <<E' necessario riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non puo mai essere sciolto neppure dalla potesta del Romano Pontefice>> (AAS 92 [2000], p. 353, n. 6).

Ceterum etiain Benedictus XVI in Allocutione diei 27 ianuarii 2007 ad N.A.T. reprehendit quandam <<convinzione secondo cui il bene pastorale delle persone in situazione matrimoniale irregolare esigerebbe una sorta di loro regolarizzazione canonica, indipendentemente dalla validita o nullita del loro matrimonio, indipendentemente cioe dalla "verita" circa la loro condizione personale. La via della dichiarazione di nullita matrimoniale viene di fatto considerata uno strumento giuridico per raggiungere tale obiettivo, secondo una logica in cui il diritto diventa la formalizzazione delle pretese soggettive>> (AAS 99 [2007], pp. 87s).

12. In facto. Nostrum iudicium, quod difficile est ob ipsam naturam materiae, de qua agendum est, difficilius fit, quia conventus omnino renuit adesse coram Iudicibus Ecclesiasticis, ideoque nullum testem nullamque probationem exhibere voluit ad acclarandas quaestiones, quae pertinent ad praesentem casum. Consequenter instructio causae obiective incompleta est, quia quoad adductum nullitatis caput, quod directe respicit intentionem conventi, desunt vadimonia ipsius asserti simulantis et eorum quibus ipse familiariter utebatur tempore nuptiarum et qui ideo fortasse de nostris quaestionibus tunc reagis edocti erant.

Utique, ex sua processuali agendi ratione, ob quam vir absens a iudicio permansit in tribus iudicii gradibus, confirmari videntur quae declarata sunt a d.na L. et ab eius testibus de conventi omnimoda carentia in re religiosa et fortasse de eius contemptione circa iudicium Ecclesiae et fortasse etiam de malevolentia qua impedire conatur quomodo praesens causa concludatur iuxta optata actricis.

E contra, nullum dubium adest de recta intentione, qua actrix causam nullitatis sui matrimonii instituit coram Tribunali Ecclesiastico. Ipsa enim, die 27 decembris 1991 a competenti Tribunali Civili iam obdnuit sententiam divortii, et cum convento quaestiones oeconomicas et utcumque naturae civilis iam diremit. Ideo ipsa hanc nullitatis matrimonii cansam instituit solummodo ad consulendum suae conscientiae. Nam in libello actrix scripserat: <<Avendo intrapreso un cammino di revisione interiore ed essendomi consigliata con prudenti sacerdoti, per motivi unicamente spiriman ho deciso di regolare la mia posizione matrimoniale>> (Summ., p. 2). Et in vadimonio diei 4 iulii 2004 d.na L. magis explanavit: <<Attualmente ho progetti di nuove nozze e convivo con S. e, se otterro la dichiarazione di nullita, intendo contrarre matrimonio religioso; convivo con S. da quattro anni>> (ibid., p. 20/2). Ceterum positiva sunt iudicia testium de religiositate et credibilitate actricis (ibid., p. 32/18; p. 37/17; p. 41/19; p. 44/18).

Attamen, quamvis admittenda sit credibilitas partis actricis, amplificari non potest significado declarationum quae ab ipsa et ab eius testibus iudicialiter prolatae sunt. Scilicet: Iudices sententiam ferre debent de matrimonii nullitate non proprio arbitrio, sed tantum si <<ex actis et probatis>> hanrire valent moralem certitudinem circa nullitatis caput, quod addnctum est in casu.

13. Nostro in casu in primis probandum est utrum, tempore nuptiarum, vir reapse humum fertilem praebuisset ad germinandam simulationem consensus, quam ei iudicialiter tribuunt actrix eiusque testes; seu: utrum in casu adfuisset in d.no G. adaequata <<cansa simulandi remota>>. Ad hanc quaestionem affirmative respondendum esse videtur, quia concorditer actrix eiusque testes nos edocent virum educationem catholicam non recepisse et firmiter adhaesisse doctrinae ac inceptis communistarum sectae. Nam iam in primo vadimonio actrix declaravit: <<Lo G. all'epoca era un sindacalista della CGIL moho legato al Partito Comunista>> (ibid., p. 22/6). <<Lo G., per le sue convinzioni, pio volte si e dichiarato ateo: non accettava la dottrina cristiana sul matrimonio>> (ibid., p. 23/8). Et in altero vadimonio actrix magis explanat, quae antea veluti <<in nuce>> declaraverat: <<Lo G. era iscritto ai Partito Comunista ed era un attivo sostenitore della ideologia ad esso collegata. Era stato un suo zio, vedovo e senza figli, iscritto al Partito Comunista ed imbevuto di ideologia marxista, a prendersi cura dilui sia economicamente che affettivamente perche il padre era un disoccupato, svolgeva lavori saltuari e caratterialmente era chiuso. Pertanto G. instauro con lo zio un profundo legame affettivo ed ideologico. Si definiva ateo et era totalmente disinteressato al mondo della fede cristiana [...]. Aggiungo, inoltre, che G. era impegnato attivamente nell'ambito delle attivita del partito in qualita di sindacalista della CGIL>> (ibid., p. 96/2-5).

Testes, saltem quoad <<substantiam>>, confirmant declarationes actricis:

<<G. e di carattere molto chiuso e, sotto l'aspetto politico, professava una ideologia marxista, con relativo comportamento, mal dalla mia famiglia accettata. Tra l'altro, era impegnato come sindacalista della CGIL>> (Theodora D. L., soror actricis, ibid., p. 28/5).

<<Da quanto mi ha confidato L., lo G. svolgeva all'epoca attivita di sindacalista della CGIL e professava le idee marxiste>> (Mauritius D. S., convivens cum d.na L., ibid., p. 34/4-14, ADR).

<<(Conventus) era sindacalista della CGIL e la sua formazione era marxista>>.

<<Io ho saputo che lo G. era un sindacalista della CGIL dopo li matrimonio e questo non da mia sorella, ma l'ho saputo nell'ambito del mio lavoro>>.

<<G. era indifferente rispetto alla fede. Aveva idee politiche di sinistra; secondo me, non aveva una cognizione profonda della religione [...]. Aggiungo che egli, proprio perche non aveva lede, non aveva un concerto del matrimonio cosi come lo intende la Chiesa>>.

Ideo: in contextu illius mentalitatis, aliena videbatur ipsa notio sacramentalitatis matrimonii.

14. Ex actis causae tamen nulla probatio hauritur ad proprie definiendam <<causam simulandi proximam>>, quae ideo exhauriri videtur in ipsa <<causa simulandi remota>>, seu, ut dicamus iuxta usitatam formulam, in ipsa <<malitia>> asserti simulantis.

15. Quod autem attinet ad definiendam <<causam matrimonii contrahendi>> ex parte viri, distinctio perspicue peragenda est inter rationem ob quam ipse ad contractum matrimonialem perficiendum decreverat, et formam ad perficiendum contractum matrimonialem. Nam vera <<causa matrimonii contrahendi>> consistir in definienda causa ob quam ipse inducebatur ad adipiscendum, saltem coram societate, statum viri uxorati; dum, attenta mentalitate d.ni G., secundaria videtur forma, qua ipse condicionem uxorati consecutus est. E contra, ex actis causae patet fere exclusive quaestionem pertractatam esse de ratione ob quam conventus devenerat ad celebrandum matrimonium rito canonico, fere omnino neglecta ratione, ob quam ipse viram coniugalem instaurare voluerat cum d.na L. Utcumque in primo vadimonio actrix innuit omnino <<iuxta normam>> sub aspectu psychologico fuisse <<causam contrahendi>> etiam ex parte viri: <<La nostra relazione procedeva bene: vi era affetto tra noi, ci sentivamo fatti l'uno per l'altro>> (ibid., p. 22/7). Ideo <<Decidemmo di sposarci, di comune accordo, dopo sei mesi dai nostro primo incontro>> (ibid., p. 23/10). Pariter in vadimonio coram Tribunali Appellationis, mulier confirmavit: <<Circa le nozze gia nei primi mesi di frequentazione avevamo iniziato a parlare di rendere stabile il nostro legame>> (ibid., p. 97/2-5).

Utique d.na L. in utroque vadimonio nos certiores facit a convento omnino obtorto collo acceptam fuisse celebrationem matrimonii ritu canonico. Nam in priore vadimonio ipsa declaravit: <<Lo G. mi disse chiaramente che non voleva sposarsi con rito religioso, ma solo civilmente; per G. andava bene anche la semplice convivenza. Quando mi fece queste proposte io le rifiutai, dicendogli che era mia intenzione sposarmi in chiesa e lo G., dopo varie insistenze da parte mia, quando capi che altrimenti non 10 avrei sposato, accetto di contrarre matrimonio in Chiesa. Lo G., dopo aver accettato malvolentieri di sposarsi in chiesa, cambio atteggiamento nei miei confronti divenendo una persona ancora meno loquace, silenziosa, assente e nel medesimo tempo non mi cercava pio nelle intimita, lo gli chiesi spiegazioni di questo cambiamento e lui lo attribui alla stanchezza che gli proveniva dai preparativi>> (ibid., pp. 22s/7). Ideo conventus <<si e sposato in chiesa unicamente per accontentarmi>> (ibid., p. 23/8).

D.na L. non aliter declaravit in altero vadimonio: <<Circa le nozze gia nei primi mesi di frequentazione avevamo iniziato a parlare di rendere stabile il nostro legame; lui subito mi disse che accettava solo la convivenza, lo mi opposi chiedendo le nozze in chiesa perche erano le uniche che per me avevano valore; lui mi disse che poiche non era credente, il matrimonio religioso per lui non aveva alcun valore e che se proprio volevo sposarmi, era disponibile ad accettare solo quello civile. Per queste opposte visioni, la nostra relazione subi dei cambiamenti perche io rimanevo ostinatamente ferma e decisa nel proposito di celebrare il matrimonio unicamente in chiesa e lui, solo dopo tempo, forse stanco per le mie insistenze, accetto. Subito dopo la sua adesione, il comportamento di G. peggioro, infatti [...] divenne ancor pio silenzioso e poco affettuoso nei miei confronti>> (ibid., p. 97/2-5).

Sicut innuitur euam ex lis, quae relata sunt a d.na L. de ratione ob quam conventus, contra suam mentalitatem, se accomodaverat ad voluntatem sponsae quoad canonicam matrimonii celebrationem, hauritur ipsum psychologice valde capturo fuisse ab L., ideoque ipsum exoptavisse se uxoratum fieri quocumque modo cum ea.

Testes explicite nihil dicunt de vera <<causa matrimonii celebrandi>> ex parte viri, dum fere nihil dicunt etiam de ratione ob quam ipse, contra suam mentalitatem, sese accomodaverat ad voluntatem L. Nam:

--S., suam tantum opinionem pandens, declarat: <<A mio parere (lo G.) si e sposato per una convenzione: teneva conto della gente, degli amici che erano a conoscenza di questa relazione>> (ibid., p. 35); seu: <<Si e sposato per una situazione di comodo e per convenzione>> (ibid., p. 36).

--Maritus sororis actricis solummodo asserit: <<Lo G. non voleva contrarre matrimonio religioso, ma voleva sposarsi solo civilmente>>; attamen: <<Non so perche i due, in seguito, hanno deciso di sposarsi in chiesa>> (ibid. pp. 39s/7).

--Frater actricis (ibid., p. 42/7) et Rev.dus Ioannes F. (ibid., p. 52/5-11) nihil omnino dicunt de ratione ob quam vir acceptaverat matrimonii religiosam celebrationem.

--Soror actricis tamen, saltem implicite, innuit psychologice d.num G. valde capturo fuisse actricis, quia acceperat eius firmam voluntatem de nuptiis ritu canonico celebrandis, ne ab ipsa abrumperetur eorum relatio: <<Lo G. si mostro decisamente contrario a celebrare li matrimonio religioso, voleva solamente convivere con mia sorella, date le sue convinzioni atee. Al rifiuto di G. di sposarsi in chiesa, mia sorella esplicitamente gli disse che avrebbe interrotto immediatamente la relazione se avesse continuato a rifiutare il matrimonio religioso. Lo G., dopo varie insistenze da parte di L., accetto di sposarsi in chiesa non per convinzione, ma solo per accontentare mia sorella. Cio mi fu detto esplicitamente da lui. G. accetto di sposare L. religiosamente solo per non perderla>> (ibid., pp. 28 s/7).

Utcumque, cum ipsa actrix, imminentibus nuptiis, perplexa facta esset propter mentalitatem et indolem viri, et immo die celebrationis matrimonii intentionem patefecisset vale dicendi nuptiis, intervenit ipse conventus ad eam hortandam ut perseveraret in decisione de matrimonio contrahendo, confirmans se magnifecisse constitutionem vitae coniugalis cum ea. De hac re ipsa actrix declaravit: <<Io mi ero resa conto dell'errore che stavo commettendo e verso le ore tredici del giorno delle nozze telefonai a G., dicendogli che non avevo alcuna intenzione di andare a contrarre matrimonio. Lo G. riusci, tuttavia, a vincere le mie remore, dicendomi che dopo li matrimonio tutto sarebbe ritornato tra di noi come era all'inizio della nostra relazione. Io ebbi fiducia delle sue parole, mi fidai dilui e decisi di recarmi in chiesa per l'ora stabilita: alie cinque del pomeriggio>> (ibid., p. 24/12; cfr. quoque p. 98/10).

De nuper commemorata intentione mulieris vale dicendi nuptiis proprie die celebrafionis matrimonii et de apto interventu viri ad obtinendum ut ipsa perseveraret in proposito de nuptiis celebrandis concorditer dixerunt etiam testes.

16. Utcumque quod omnino deest hac in causa est probatio positivae exclusionis matrimonii ex parte asserti simulantis.

Uti patet, deest <<confessio iudicialis>> conventi, qui in tribus iudicii gradibus se sistere renuit coram Iudicibus Ecclesiasticis ad explanandam <<suam veritatem>> de intentione, qua ad matrimonium celebrandum cum actrice devenerat.

Pariter nullus testis inductus est ab ipso convento, qui perspicue nos edocere potuisset, de iis quae d.nus G. extraiudicialiter fortasse confessus erat de intentione, qua ad matrimonium contrahendum cum d.na L. devenerat.

Actrix et testes, qui ab ipsa inducti sunt, reapse nullam explicitam confessionem extraiudicialem ex parte viri referre valent, ex qna haurire possimus ipsum, quamvis matrimonium iuxta ritum canonicum celebravisset, illud exuisse quolibet elemento substantiali, seu reapse reiecisse constitutionem status coniugalis curo d.na L.

Actrix enim referre tantum valet propriam opinionem, iuxta quam conventus, cum obtorto collo (attenta eius mentalitate <<marxista>>, qua imbutus erat) se accomodavisset ad canonicam matrimonii celebrationem, in priore vadimonio asserit: <<Non era sua intenzione celebrare un matrimonio sacramento; tra l'altro non era intenzione dello G. di celebrare un matrimonio per tutta la vita con me. Io rappresentavo solo una persona con la quale avrebbe trascorso parte della sua vita, fino a quando gli avrebbe farto piacere di tenermi accanto>> (ibid., p. 23/8). In altero vadimonio d.na L. solummodo animadvertit: <<G. professava idee contrarie alla chiesa ed al matrimonio cristiano; dell'autorita ecclesiastica non aveva alcun rispetto>> (ibid., p. 97/6-7), sed nihil addidit ad magis definiendam intentionem viri quoad statum coniugalem quem constituere videbatur per matrimonii celebrationem.

Utique mulier in suis vadimoniis, aliquo modo, innuere videtur simulationem consensus ex parte viri ex ratione, qua ipse se gessit perdurante convictu coniugali. Nam in iudiciali excussione diei 4 iulii 2002 ipsa declaravit: <<Gli atti intimi, per tutto il periodo della vita matrimoniale, non furono pio di sei. Io sollecitavo G. ad avere intimita, ma per lui era normale avere un rapporto ogni sei mesi>>. Praeterea: <<Non vi era tra noi alcun dialogo, (G.) non mi mostrava alcuna attenzione e premura. Non mi ha mai dato un segno di affetto, il nostro rapporto si era completamente inaridito>> (ibid., p. 25/13.14). Et in altero vadimonio ipsa elementa nova reapse non addidit: <<Le intimita [...] furono pressoche assenti; circa sei in tre anni di matrimonio: questo perche tra noi era del tutto assente la vita affettiva, nel senso che ogni forma di contatto fisico, incluso il semplice abbraccio, per G. erano manifestazioni inutili. Io mi sentivo sempre pio arida ed insoddisfatta per cui anche le intimita, che delle volte io stessa ho chiesto come espressione di affetto, furono poche e diradate nel tempo>> (ibid., p. 98).

Attamen haec agendi ratio viri, quam actrix breviter et potius generice refert, reapse nihil probat de intentione conventi non constituendi statum coniugalem, sed fortasse referenda est ad eius peculiarem indolem. Ceterum ipsa actrix, haud obstante difficili vita coniugali, admittit: <<Non vi furono infedelta ne da parte mia ne da parte sua>> (ibid., p. 26/14): ex quo innuitur utramque partem se astrictam habuisse in vinculo coniugali.

Denique ipsa actrix indicium affert, quod difficulter congruere videtur cum asserta simulatione totali ex parte viri: <<Lo G. cambio idea: mi voleva date un figlio quando io gli feci capire che non avevo pifi intenzione di continuare a vivere con lui. Per tenermi legata mi propose di darrni un figlio>> (ibid., p. 25/13). Quod ipsa confirmavit in altero vadimonio: <<Il figlio venne proposto da G. quando io gli dissi con chiarezza cheio ero pronta a lasciarlo definitivamente; chiaramente non accettai, perche mi sembrava assurdo>> (ibid., p. 98).

17. Etiam testes elementa non praebent ad concludendum, in casu, a convento exclusam fuisse constitutionem status coniugalis cum actrice. Nam:

--Soror actricis, quamvis haec declaret de iudicio conventi circa celebrationem religiosam matrimonii: <<G. prima del matrimonio, diceva che riteneva il matrimonio religioso "una farsa">>, attamen explanat eius intentionem constituendi statum coniugalem cum L., animadvertens: <<Si e sposato in chiesa perche non voleva perdere mia sorella>> (ibid., p. 29/9).

--S., ex iis quae receperat ab actrice postquam cum ea consuetudinem instituerat multis annis iam transactis post separationem partium, nihil referre valet de intentione qua vir devenerat ad canonicam celebrationem matrimonii, hanc propriam opinionem tantum promens: <<Si e sposato per una situazione di comodo e per convenzione>> (ibid., p. 36). Testis de convictu coniugali declarat: <<I rapporti tra i due diventavano sempre pio freddi per colpa di entrambi. Per quanto mi fu confidato da L., i rapporti intimi non erano frequenti: uno o due l'anno. Lo G. non cercava L.>> (ibid., p. 36/15). Attamen etiam ex hac agendi ratione viri, nihil haurire possumus de intentione, qua ipse ad matrimonium celebrandum devenerat.

--Maritus sororis actricis explicite declarat: <<Non so con quali intenzioni i due hanno contratto matrimonio>> (ibid., p. 40/9). Immo testis, promens tantum propriam opinionem, contra thesim de simulato consensu, asserit: <<Lo G. voleva contrarre con L. un matrimonio stabile; sarebbe assurdo pensare diversamente, tenendo conto della logica>> (ibid., p. 40/13).

--Etiam frater actricis ignorat <<con quale intenzione i due hanno contratto matrimonio>> (ibid., p. 42/7). Et pariter nescit <<per quali problemi la loro vita coniugale era divenuta insofferente>> (ibid., pp. 43 s/14).

--Denique etiam Rev.dus Ioannes F. nihil asserere valet de viri intentione circa hoc matrimonium. Solummodo animadvertit: <<Proprio perche non aveva fede, (lo G.) non aveva un concetto del matrimonio cosi come lo intende la Chiesa>> (ibid., p. 52/5-11). Dum ex ratione ob quam, iuxta testem, matrimonium infelicem exitum sortiram est, nihil innuere possumus de intentione, qua vir ad matrimonium contrahendum devenerat: <<Il matrimonio e finito perche tra moglie e marito non esisteva pio intesa. Voglio dire: quando e venuta a mancare tra di loro l'intesa psicologica, non c'e stato pio alcun elemento che li poteva tenere uniti. Secundo me, da parte di entrambi era carente la consapevolezza di che cosa comporti il matrimonio inteso come relazione interpersonale>> (ibid., pp. 52 s/12-16).

18. Uti patet, quamvis extollenda sit credibilitas actricis eiusque testium, ex actis causae complexive pensitatis, nullo modo tamquam probata habenda est simulatio totalis ex parte viri conventi. Admittere possumus ipsum validam <<causam simulandi>> saltem remotam praebuisse, ob suam mentalitatem imbutam doctrina s.d. <<marxista>>, in qua creverat et ob quam, suo impulsu, matrimonium ritu canonico numquam celebrare voluisset. Attamen, in casu, ipse, quamvis obtorto collo, se accommodaverat ad firmam voluntatem actricis, quae exegerat matrimonii celebrationem in facie Ecclesiae. Ipse enim psychologice exoptabat utcumque (seu: vel per celebrationem matrimonii ritu tantum civili rei per matrimonii celebrationem ritu canonico) statum coniugalem instituere cum hac muliere. Ceterum ex actis causae nihil innuitur de viri intentione exuendi eius elementis essentialibus statum coniugalem, quem constituere videbatur per matrimonii celebrationem.

Etiam <<circumstantiae>> nihil afferunt pro thesi de simulato consensu ex parte viri; immo aliqua <<lacta>> potius illam refellere videntur; scilicet: conventi interventus die nuptiarum ad obtinendum ut actrix, quae intentionem patefecerat vale dicendi nuptiis, perseveraret in proposito de nuptiis celebrandis et quidem hora iam statuta; fidelitas viri perdurante vita conubiali; intentio quam conventus de prole procreanda patefecerat actrici ad convictum coniugalem servandum, quando ipsa iam intentionem patefecerat abrumpendi vitam coniugalem.

19. Quibus igitur omnibus tam in iure quam in facto perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, decernimus, declaramus ac definitive sententiamus ad dubium propositum respondentes: Negative, seu non constare de matrimonii nullitate, in casu, ob simulationem totalem ex parte viri conventi.

Ira pronuntiamus atque committimus locorum Ordinariis et Tribunalium Administris, ad quos spectat, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificent omnibus quorum intersit, ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Rotae Romanae Tribunalis, die 13 octobris 2010.

Ioannes Baptista DEFILIPPI, Ponens

Robertus M. SABLE

Angelus Bruno BOTTONE

SENTENCIA DEFINITIVA DE NULIDAD DEL MATRIMONIO *

1. Hechos. L. auxiliar comercial y G. obrero, se conocieron a traves de un circulo de amistades comunes en el mes de octubre de 1980. Sintiendose mutuamente atraidos, establecieron una relacion de amistad que poco despues acabo en noviazgo, aunque los padres de la mujer tuvieran ciertas dudas porque el joven militaba en el partido comunista. Finalmente, despues de algunos meses, los jovenes decidieron contraer matrimonio. Sin embargo, como declara judicialmente la Sra. L., mientras el marido, por su mentalidad preferia una mera cohabitacion more uxorio, o bien, como mucho, una celebracion civil, L. exigio inflexiblemente que se celebrara un matrimonio canonico. Por esta razon, el sr. G. cedio a la voluntad de la esposa.

El matrimonio fue celebrado el dia 19 de abril de 1982 en Tarento, en la Iglesia parroquial dedicada a San Antonio. La esposa tenia 24 anos y el esposo 29.

La convivencia conyugal, sin descendencia, tuvo un desenlace infeliz y despues de transcurridos casi 3 anos desde la celebracion de las nupcias, las partes, por iniciativa de la mujer, llegaron a la separacion definitiva, que fue ratificada de mutuo acuerdo--como la llaman- por el competente tribunal civil que el 27 de diciembre de 1991, emano la sentencia de divorcio.

2. Con el animo de recuperar la libertad ante la Iglesia, la Sra. L., el dia 12 de junio de 2001, presento ante el tribunal regional de Apullia, competente en razon del lugar de celebracion, la demanda de nulidad del matrimonio, afirmando, en este caso que, teniendo en cuenta las circunstancias en las que fue contraido el matrimonio, este fue nulo por estas razones: <<1) por simulacion total o exclusion de la dignidad del sacramento por parte del demandado (c. 1101 [seccion] 2); 2) en caso contrario por exclusion del bien de la prole por parte de la actora>>.

Admitida la demanda, el Tribunal, definidos los terminos de la lite por instancia de la mujer, realizo la instruccion de la causa contando unicamente con el examen judicial de la actora y de cinco testigos presentados por ella misma. El demandado, citado varias veces, rechazo comparecer ante el juez eclesiastico y por ese motivo fue declarado ausente en juicio. Realizados los demas procedimientos judiciales, el tribunal de primer grado, el dia 1 de diciembre de 2004 dicto sentencia negativa a todos los capitulos aducidos.

No tranquila, la parte actora recurrio la sentencia dictada al tribunal de apelacion de Benevento, ante el cual fueron definidos los terminos de la controversia segun esta formula: <<Si consta la nulidad del matrimonio por: 1) simulacion total por parte del convenido; 2) por exclusion de la prole en la actora, o bien si la sentencia negativa emanada por el tribunal eclesiastico el 1-XII-2004 se ha de confirmar o reformar y, como en primera instancia, por exclusion de la sacramentalidad del matrimonio por parte del demandado>>.

Se hizo una instruccion adicional de la causa por un nuevo examen judicial de la parte actora; mientras el demandado volvio a ser declarado de nuevo ausente en juicio.

Concluidos todos los actos procesales pertinentes, el tribunal de apelacion, el 28 de mayo emano la sentencia, por la cual de este modo respondio a las dudas anteriormente definidas: <<Afirmativamente, es decir, consta la nulidad del matrimonio por simulacion total por parte del demandado; Negativamente, esto es, no consta la nulidad del matrimonio por exclusion de la prole en la actora. En cuanto al capitulo concordado como en primera instancia por exclusion de la sacramentalidad del matrimonio por parte del demandado, se responde: ya se ha dispuesto>>.

Segun la norma del can. 1682 [seccion] 1, la causa fue enviada a Nuestro Apostolico Tribunal.

El turno fue constituido segun derecho por el Exc.mo Decano mediante el decreto del dia 7 de noviembre de 2009.

Por peticion del ilustrisimo Patrono de la parte actora, el reverendisimo ponente, mediante decreto del 11 de enero de 2010, definio la duda segun esta formula: <<Si consta sobre la nulidad del matrimonio, en el caso, por simulacion total por parte del esposo demandado, segun la disposicion del can. 1101 [seccion] 2 del codigo de derecho canonico>>.

Ninguna instruccion suplementaria de la causa fue actuada, sino que inmediatamente se llego a la discusion de la causa, interviniendo verbalmente el patrono de la parte actora y el defensor del vinculo designado. El demandado, correctamente citado, tampoco intervino en modo alguno ante Nuestro Apostolico Tribunal.

Mas tarde fue sustituido uno de los auditores del Turno por jubilacion.

Por tanto, hoy se propone a los infrascriptos la causa que ha de ser definida en tercer grado de juicio y bajo la duda arriba referida.

3. In iure. Segun la conocida regla del derecho <<el tiempo rige al acto>>, como el matrimonio <<L.-G.>> fue celebrado el dia 19 de abril de 1982, por eso mismo deberian ser aplicadas las normas del codigo del ano 1917, que entonces aun era vigente. Pues los hechos juridicos, en lo que se refiere a su validez, legitimidad y efectos juridicos objetivos y subjetivos surgidos de los mismos se rigen por aquella ley bajo cuyo ambito fueron realizados. Por otra parte: <<las leyes miran hacia las cosas futuras, no pasadas, a no ser que expresamente se disponga en ellas sobre las cosas preteritas>> (can. 10 CIC del ano 1917; can. 9 CIC del ano 1983).

Sin embargo, en cuanto al capitulo de nulidad del que hay que tratar en el presente caso, es legitimo el recurso al codigo vigente, porque <<en el fondo y en la forma>> la norma actual no difiere de la norma precedente.

4. Al contraer matrimonio, supuesta la adecuada capacidad de los novios requerida, sea por el derecho natural como por el derecho positivo, se da un encuentro dinamico, por asi decirlo, entre el consentimiento subjetivo de los contrayentes y el instituto matrimonial en su objetiva entidad, cuya determinacion no depende de la potestad humana.

Por una parte hay que destacar la insustituible importancia del consentimiento personal de los que se casan: <<El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legitimamente manifestado entre personas juridicamente habiles, consentimiento que ningun poder humano puede suplir>> (can. 1057 [seccion] 1).

Este consentimiento es <<el acto de la voluntad por el cual el varon y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio>> (can. 1057 [seccion] 2).

Sin embargo, aunque se defina como <<acto de la voluntad>>, el consentimiento <<necesariamente presupone un acto del entendimiento, segun aquel principio: "no se quiere nada, si no ha sido conocido previamente". Nadie, ciertamente, puede querer sin que quiera algo y conozca lo que quiere. La voluntad, pues, depende del intelecto, sigue al intelecto y tiende hacia el bien captado por el intelecto, es decir, como le es presentado por el conocimiento>> (coram Stankiewicz, sent. diei 24 februarii 1994, RRDec., vol. LXXXVI, p. 108, n. 5). Por otro lado, para que sea valido, el consentimiento debe ser un <<acto humano>>, o sea un acto del cual el hombre es senor: <<El hombre es senor de sus actos por la razon y la voluntad; por lo cual tambien el libre albedrio se dice que es la facultad de la voluntad y de la razon. Aquellas acciones que proceden de la voluntad deliberada, por tanto, se llaman propiamente humanas>>. (S. Tomas de Aquino, Summa Theol., I-II, q. 1, art. 1).

Ademas, el consentimiento, en cuanto <<acto humano>>, debe estar dotado tambien de libertad, porque <<la dignidad humana requiere que el hombre actue segun su conciencia y libre eleccion, es decir, movido e inducido por conviccion interna personal y no bajo la presion de un ciego impulso interior o de la mera coaccion externa>> (Constitucion pastoral Gaudium et spes, no. 17).

5. Por otra parte, el matrimonio como dicen in facto esse, a cuya constitucion se encamina el consentimiento, <<no depende de la decision humana,>, porque <<es el mismo Dios el autor del matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios>> (Const. Past. Gaudium et spes, no. 48). El matrimonio, pues, in facto esse, tiene su propia estructura objetiva, que difiere de cualquier otro instituto juridico. Pues, principalmente, puede ser descrito como un consorcio entre el varon y la mujer <<ordenado por su misma indole natural al bien de los conyuges y a la generacion y educacion de la prole>> (can. 1055 [seccion] 1), caracterizado por la propiedades esenciales de la unidad y la indisolubilidad (can. 1056), elevado, entre bautizados, por Cristo Senor a la dignidad sacramental (can. 1055 [seccion] 1), y generando entre los conyuges <<un vinculo perpetuo y exclusivo por su naturaleza>> (can. 1134), por el cual los mismos [contrayentes], son unidos con peculiares e iguales derechos y obligaciones, que ciertamente, perduran durante toda la vida, ya que se trata de una mutua donacion, plena e irrevocable (cfr. Const. Past. Gaudium et spes, n. 48; Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 20).

Consecuentemente, <<por una parte, la voluntad del Creador, ya desde el inicio, fijo la institucion del matrimonio y la definio como relacion especifica entre el varon y la mujer y la distinguio de todas las otras relaciones. Por otra parte [...] la voluntad del contrayente, debe confluir en el unico y mismo matrimonio constituido por el Creador, de lo contrario, la voluntad se dirigiria hacia otra cosa distinta al matrimonio (cfr. I. DE LUGO, De iustitia et iure, disput. XXII, n. 361)>> (coram Sable, sent. diei 24 februarii 1995, RRDec., vol. LXXXVII, p. 166, n. 2).

Por tanto, aunque el estado de vida conyugal, la seleccion de la comparte con la cual se pretende poner en acto el estado de vida conyugal y la manifestacion del consentimiento con el que el matrimonio es constituido, dependan unicamente de la libre decision de los esposos; sin embargo <<a la libertad del hombre se sustrae totalmente la naturaleza del matrimonio, de tal manera que, si alguien contrajera matrimonio, estaria sometido a sus leyes divinas y a las propiedades esenciales>> (Carta Enciclica Casti connubi, AAS 22 (1930), p. 541). En consecuencia, como nos recordo el Sumo Pontifice Pablo VI en su discurso del 9 de febrero de 1976: <<los conyuges, cuando prestan su libre consentimiento, no hacen otra cosa que adentrarse y ser introducidos en un orden objetivo o "instituto" que los supera y en absoluto depende de ellos, ni en cuanto a su naturaleza, ni en cuanto a sus propias leyes>> (AAS 68 (1976), p. 207). Ademas resulta <<que, cuando simultaneamente se realiza el efecto juridico o vinculo matrimonial, el consentimiento de este tipo se hace irrevocable y carece de fuerza para destruir aquello que origino>> (ibid., p. 206).

Por tanto, <<para contraer un valido matrimonio, todos los que desean esposarse deben aceptar todos y cada uno de los fines del matrimonio y todas y cada una de las propiedades esenciales aunque no se requieran actos de consentimiento distintos para cada uno de los fines y propiedades>> (coram Bottone, sent. diei 15 iunii 2001, RRDec., vol. XCIII, p. 385, n. 4). Con otras palabras, para constituir el matrimonio no se requiere que se tengan en cuenta por el que desea esposarse todos sus elementos objetivos esenciales y las propiedades, directa y explicitamente, sino que es suficiente que todo eso a la vez este presente implicitamente en la voluntad con la recta intencion de contraer matrimonio, no excluidas ninguna propiedad de su esencia ni ningun elemento esencial constitutivo del matrimonio.

6. Como para contraer matrimonio hay una mutua donacion de los que desean casarse, es decir, entre este varon y esta mujer, es necesario que la voluntad de estos se manifieste segun la legitima forma a traves de palabras o signos externos.

Ademas, como ordinariamente en las relaciones humanas la fe hay que mostrarla con palabras y signos que el hombre usa para manifestar lo que piensa en su interior, especialmente cuando se trata de asuntos de maxima importancia, como es el matrimonio que genera importantes efectos para toda la vida, muy oportunamente el Supremo Legislador de la Iglesia, ademas de los principios generales sobre la presuncion de validez de todo acto juridico debidamente realizado (can. 124 [seccion] 2) y sobre el favor iuris del que goza el matrimonio (can. 1060), tratando mas propiamente de nuestro tema, declara esta presuncion de derecho: <<El consentimiento interno de la voluntad se presume que esta conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio>> (can. 1101 [seccion] 1).

Sin embargo, si en algun caso el consentimiento nupcial, que en cuanto causa efficiens unica y absolutamente necesaria del matrimonio <<ningun poder humano puede suplir>>, es realmente deficiente, el mismo Supremo Legislador Canonico, puesto que la congruencia entre la situacion juridica y la verdad objetiva sobre el estado de las personas contribuye enormemente a la salvacion de las almas--<<que en la Iglesia debe ser la suprema ley>> (can. 1752)--consecuentemente establece tambien: <<Pero si uno de los contrayentes o ambos excluye con un acto positivo de la voluntad el matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, contrae invalidamente>> (can. 1101 [seccion] 2). En este caso se da una simulacion del consentimiento, porque hay una diferencia entre la voluntad interna y su manifestacion externa, o bien <<se hace una cosa y se simula hacer otra>> (Ulpiano, D. 14, 9).

Esta simulacion, como se desprende del citado texto can. 1101 [seccion] 2, puede ser o bien total (si se excluye positivamente el mismo matrimonio), o bien parcial (si se excluye algun elemento esencial del matrimonio o bien alguna propiedad esencial de el, de tal manera que el contrayente, aunque quiera algun tipo de matrimonio, lo quiere solo segun sus deseos, que objetivamente discrepan de la institucion divina del matrimonio). Esta distincion entre simulacion total y parcial <<ciertamente suele ser admitida "no en razon de su efecto, que siempre es el mismo, o sea, la nulidad del matrimonio, sino en razon del objeto y la conciencia del acto simulado" (coram Stankiewicz, sent. diei 23 iulii 1982, RRDec., vol LXXIV, p. 423, n. 3)>> (coram Sable, sent. diei 17 maii 2001, ibid., vol. XCIII, p. 367, n. 3).

7. De las palabras citadas del Codigo, la simulacion del consentimiento aviene a traves de un acto positivo de la voluntad, que evidentemente sea un acto a) <<humano>> (es decir, deliberadamente procedente del entendimiento y de la voluntad); b) <<positivo>> (es decir, realmente puesto en modo actual o al menos virmal en el momento de la celebracion del matrimonio, y por tanto eficazmente unido con el consentimiento nupcial, cuyo objeto determina); c) <<firme>> (de tal manera que el matrimonio realmente se contraiga segun aquella determinacion del contrayente y no otra).

Dicho brevemente, se requiere que la voluntad actue positivamente, es decir que aquella [voluntad] pase de la potencia al acto, de la pasividad a la simulacion activa. Por tanto, <<no puede el acto de la voluntad que excluye el matrimonio mismo o el derecho al acto conyugal o alguna propiedad esencial del matrimonio consistir en una mera inercia, en un no querer. Al contrario, consiste en un querer no (cfr. O. Giacchi, Il consenso nel matrimonio canonico, Milan 1968, pp. 89-114)>> (coram De Jorio, sent. diei 18 februarii 1970, RRDec, vol. LXII, p. 155, n. 3).

Consecuentemente, no hay lugar para la simulacion en formas psicologicas, que realmente no realizan aquel acto positivo de voluntad, como son, p. ej.: las meras <<opiniones erroneas>> sobre el matrimonio (que meramente en cuanto actos del entendimiento no constituyen un acto de voluntad); la voluntad meramente <<habitual>> (que no determina el acto de voluntad, y por tanto no entra dentro del consentimiento del contrayente); la voluntad solo <<interpretativa>> (que, a saber, el contrayente no tuvo realmente ni antes, ni durante el momento de las nupcias, aunque en atencion a su disposicion de animo o habito, hubiera tenido si hubiera pensado sobre eso); las circunstancias peculiares que indujeron a celebrar el matrimonio (que, por si mismas, solo pueden constituir la causa contrahendi); el defecto de autentico amor hacia la otra parte (que quiza puede constituir una causa simulandi): en ningun modo en la jurisprudencia de Nuestro Apostolico Tribunal, el amor conyugal, en cuanto elemento psicologico, es considerado como elemento juridico para la validez del consentimiento, tambien despues del Concilio Vaticano II. Ya que <<en el texto conciliar no hay nada que insinue que el amor conyugal ha de ser tenido como elemento esencial del contrato matrimonial>> (U. NAVARRETE, Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II: Amor coniugalis et consensus matrimonialis, en Periodica 65 [1976] 619).

8. En lo que propiamente se refiere a la simulacion total, como se desprende del referido texto del can. 1101 [seccion] 2, hay que senalar que aquella significa la exclusion positiva del mismo matrimonio, no obstante el simulacro de las nupcias. Es decir, el que realiza una simulacion total, <<mientras externamente manifiesta que quiere contraer matrimonio>>, <<internamente no quiere el matrimonio como tal, sino una forma juridica como medio para conseguir un fin: "fija su voluntad en no querer convertirse en marido (o bien: mujer) [...] en el sentido que [...] existe una verdadera y propia diferencia entre la voluntad manifestada y la real" (A. C. Jemolo, Il matrimonio nel diritto canonico, 1941, p. 195)>>. Dicho con otras palabras: <<Tarece que se ha de hablar de un acto de la voluntad, por el que de una parte el contrayente consciente y deliberadamente pretende realmente constituir una mera apariencia o especie de matrimonio y, para que esto se verifique, realiza una ceremonia segun las rubricas; pero, a la vez, por otra parte, impide positivamente que, de la ceremonia aun solemnemente celebrada, se instauren los tipicos efectos morales y juridicos previstos y surjan las obligaciones [...]. Mediante la ceremonia, ademas del fin especifico, quiere conseguir las ventajas, al menos algunas (y no digamos las mas importantes del estado matrimonial) sin las obligaciones y cargas, y pretender para si, ante la otra parte, ante la familia de ambas y ante la sociedad, una plena justificacion de algun bien que solo consigue con la obtencion del estado matrimonial>> (coram Funghini, sent. diei 24 maii 1995, RRDec., vol. LXXXVII, pp. 313 ss, nn. 3-4).

Sin duda, la simulacion total del consentimiento comprende varios supuestos de hecho, como p. ej. se explica en una [sentencia] ante el mismo ponente, del 14 de octubre de 1992: <<da simulacion total en la jurisprudencia de Nuestro Foro no comprende un solo supuesto, como sabiamente senala Mons. A. Stankiewicz, que en una [sentencia] del 29 de enero de 1981 enumera los siguientes, extraidos de las decisiones mas recientes: "el que no presta consentimiento alguno", "el que no tiene intencion de contraer", "el que quiere hacer una comedia", "el que excluye una sociedad permanente entre el varon y la mujer para procrear a los hijos, o bien [excluye] la intima comunion de toda la vida", "el que quiere la exclusion total del sacramento de tal manera que bajo la hipotesis de un verdadero sacramento no quiere contraer", "el que celebra solo formalmente", "el que celebra unica y exclusivamente el rito nupcial como medio para conseguir un fin que no es el mismo matrimonio" (cfr. RRDec., vol. LXXIIII, p. 47, nn. 6-7)>> (ibid., vol. LXXXIV, p. 468, n. 11).

Cuando alguien, segun el ultimo citado supuesto de hecho, celebra las nupeias solo para conseguir un fin por el pretendido (que se llama: finis operantis), totalmente ajeno de los fines naturales del instituto matrimonial (que se llaman: fines operis), hay que senalar algunas cosas.

Generalmente los fines operantis, que son distintos del finis operis, son obtenidos mediante el matrimonio celebrado debidamente y con recta intencion. Asi, p. ej., la muchacha que para guardar su honorabilidad social o bien, para legitimar la prole, contrae matrimonio, en circunstancias ordinarias pretende ambas cosas, es decir: los fines principalmente buscados por ella y un nuevo estado marital. Lo cual tambien se puede afirmar si los fines operantis, extrinsecos al finis operis, son causa sine qua non para la celebracion del matrimonio. Pues <<la voluntad de este tipo para conseguir estos fines, que son la causa del contrato, en modo alguno excluye los fines operis. Permanece siempre, pues, "el fin debido del matrimonio, aunque sobre el no reflexionen los [contrayentes], ya que por eso mismo el matrimonio que intentan contraer, a no ser que excluyan el fin debido expresamente, lo pretenden implicita y eficazmente" (T. Sanchez, De sancto matrimonii sacramento, Lib. II, disp. 29, nn. 15 y 25; cfr. P. Gasparri, De matrimonio, ed. 1932, vol. I, n. 9; vol. II, n. 817)>> (coram Lopez-Illana, diei 12 decembris 1994, RRDec., voe LXXXVI, p. 623, n. 9).

Pues <<el finis operantis, por si, es motivo y causa contrahendi, en modo alguno causa simulandi>> (coram Funghini, sent. diei 14 octobris 1992, RRDec., vol. LXXXIV, p. 455, n. 9).

Sin embargo, como expresa la sentencia antes citada coram Funghini, otra cosa hay que decir si el contrayente se propone sus fines <<extrinsecos>> unica y exclusivamente, rechazada la finalidad intrinseca del matrimonio. Igualmente provoca un matrimonio nulo <<el que se propone conseguir con prevalente y primaria intencion un fin no solo distinto, sino por el contrario, opuesto a la ordenacion esencial y natural del matrimonio [...]. "Pues el finis operis--se lee en una [sentencia] coram Lefebvre--no puede ser excluido por el finis operantis sin que destruya, por eso mismo, la esencia del contrato, ya que la voluntad del que contrae no busca completamente el finis operis, sino solo el finis operantis, excluyendo implicitamente el primero" (coram Lefebvre, sent. diei 12 martii 1960, RRDec., vol. LII, p. 171, n. 2)>> (ibid., vol. LXXXXIV, p. 454, n. 7)

9. A veces la nulidad del matrimonio por simulacion total del consentimiento sucede por la mencionada exclusion de la dignidad sacramental.

Pues el can. 1055, [seccion] 1 CIC, reflejando la doctrina ya solemnemente afirmada en el Concilio florentino en el ano 1439 en la Bula de union con los Armenios (DS, 1327) y en el Concilio tridentino (Sess. XXIV, decr. de sacram. matr., can. 1), declara: <<La alianza matrimonial [...] fue elevada por Cristo Senor a la dignidad de sacramento entre bautizados>>.

Es mas, en el [seccion] 2 del mismo canon se dice: <<Por tanto, entre bautizados, no puede haber un contrato matrimonial valido que no sea por eso mismo sacramento>>, el cual, pues, como es ensenado en el Catecismo de la Iglesia Catolica (n. 1084), da eficazmente la gracia que significa <<en virtud de la accion de Cristo y por el poder del Espiritu Santo>>.

Por tanto, se sigue <<que, entre los bautizados, matrimonio y sacramento son una unica y la misma realidad, la misma cosa: contrato (es decir, matrimonio) y sacramento son dimensiones--una natural y la otra sobrenatural--de la misma realidad>> (M. F. Pompedda, Mancanza di fede e consenso matrimoniale, in AA. VV., Matrimonio, fede e sacramento, Conselve 1988, p. 58). En definitiva: de ningun modo la sacramentalidad puede ser confundida con el rito religioso, con el que se celebra el matrimonio, <<sino que coincide con el mismo matrimonio que existe en aquellos cuyas almas tienen impreso el caracter bautismal. "La dignidad sacramental a la cual [...] Cristo Senor elevo el contrato matrimonial, no es un elemento del instituto matrimonial, que se pueda considerar al lado de la unidad, de la perpetuidad, etc." esa es la consideracion sobrenatural del matrimonio, el punto de vista desde el cual es considerado sobre el plano sobrenatural" (O. Giacchi, Il consenso nel matrimonio canonico, Milano 1950, p. 69)>> (coram Burke, sent. diei 18 maii 1995, RRDec., voe LXXXVII, p. 297, n. 14). Es mas, <<el matrimonio no es solo un sacramento en el instante en el que se realiza (matrimonio in fieri), sino tambien despues, en la union que surge (matrimonio in facto esse). Tal doctrina, defendida, en particular, por S. Roberto Bellarmino (De sacramento matrimonii, II, 6), ha sido hecho propia por Pio XI en la Enciclica Casti connubii: "El sacramento del matrimonio puede ser considerado bajo dos aspectos: mientras se celebra y en cuanto permanece despues de su celebracion. Eso es, en efecto, similar a la Eucaristia, que es sacramento no solo mientras se realiza, sino tambien mientras perdura: sacramentum permanem. Del mismo modo, hasta que los conyuges viven, su union es siempre el sacramento de Cristo y de la Iglesia" (n. 42). Se puede incluso decir que el sacramento del matrimonio opera en los esposos una consagracion permanente, analoga a aquella de los sacramentos que imprimen caracter (bautismo, confirmacion y orden sagrado). Por eso, los esposos cristianos tienen en la Iglesia un propio estatus particular, con obligaciones y derechos especificos (cfr. Const. past. Gaudium et Spes, n. 48, 2)>> (L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico--Commento giuridico-pastorale, Napoli 1988, vol. II, p. 169).

Por tanto, realizadas todas las cosas que deban ser realizadas, como los sacramentos alcanzan su efecto ex opere operato y no ex opere operantis, no puede suceder que los bautizados puedan determinar con su intencion la estipulacion de un unico contrato nupcial, que no sea, por eso mismo, tambien sacramento: <<El hecho que, por la positiva determinacion de Dios Creador y Santificador, el matrimonio exista, en el baufizado, como sacramento y unicamente como tal, impide que el bautizado pueda querer o consiga a hacer surgir un autentico matrimonio no sacramental>> (P. Barbieri, La celebrazione del matrimonio cristiano--Il tema degli ultimi decenni della teologia cattolica, Roma 1982, p. 422).

10. En cuanto a lo que propiamente se refiere a la exclusion de la dignidad sacramental, segun el referido principio extraido del canon 1055, [seccion] 2 sobre la inseparabilidad del sacramento y del contrato nupcial para los bautizados, en la doctrina y jurisprudencia de Nuestro Foro muchas veces ha sido declarado que los bautizados, aunque hubieran perdido la fe cristiana, si contraen matrimonio como contrato natural con recta intencion (es decir: no excluyendo ningun elemento esencial), contraen validamente matrimonio y ciertamente tambien como sacramento. Es suficiente citar lo que acertadamente escribio el Card. Gasparri: <<Pero si el contrayente intencionadamente excluye solo la dimension del sacramento, diciendo positivamente en su interior: "quiero el matrimonio, pero no quiero el sacramento", el matrimonio es valido y es verdadero sacramento. La razon esta en que la intencion del ministro es necesaria para el rito sacramental que hay que realizar (en nuestro caso, el contrato sacramental): pero, realizado este, que aquel rito tenga consideracion de sacramento, y produzca efectos sacramentales no depende de la intencion del ministro, sino de la institucion de Cristo>> (De matrimonio, Paris 1932, vol. II, p. 46, n. 827; cfr. coram Staffa, sent. diei 5 augusu 1949, RRDec., vol. XLI, pp. 468s, n. 2).

Al contrario, segun el mismo principio, igualmente se afirma: <<El matrimonio es invalido, si alguien con positiva voluntad de tal forma rechaza la dimension de sacramento que no quiera el matrimonio mismo si este no puede darse sin sacramento: como el que dijera: "contraigo contigo, pero no quiero el sacramento, y si fuera sacramento, entonces no quiero el matrimonio". En este caso el matrimonio es nulo por defecto de consentimiento "entonces no quiero el matrimonio", excluida la dimension sacramental por la condicion anadida "y si fuera sacramento">> (coram Masala, sent. diei 20 novembris 1969, RRDec., vol. LXI, p. 1034, n. 4; cfr. Card. Gasparri, op. cit., 1. cit.).

Por tanto, segun el principio arriba recordado, para los bautizados no creyentes la cuestion estaria en la <<prevalencia>> de la intencion; es decir, si prevalece la intencion de realizar un contrato nupcial se contrae validamente el matrimonio tambien como sacramento; si en cambio, prevalece la intencion de excluir la dignidad sacramental se contrae invalidamente tambien como contrato. En consecuencia: la exclusion de la sacramentalidad seria lo mismo que la exclusion del mismo matrimonio, o bien una simulacion total.

11. En lo que se refiere a la dificil prueba de la simulacion total del consentimiento, han de ser tenidas en cuenta estas cosas:

a) Normalmente la prueba toma su inicio de la <<confesion judicial>> de lo afirmado por el simulador; el unico, ademas de Dios, que realmente conoce que habia pretendido sobre su matrimonio en el tiempo de las nupcias.

Por eso se hace mas dificil la prueba de la simulacion total si falta este tipo de <<confesion judicial>>. Sin embargo, en este caso no es imposible la prueba si los demas indicios congruentes y presunciones concurren para construir aquel conjunto de argumentaciones, que podria ser solo explicable cuando es admitida la simulacion dei consentimiento. Por otra parte, en los casos de este tipo hay que recordar que <<la verdad no proviene de uno u otro elemento sino de todo el conjunto de la causa>> (coram Rogers, sent. diei 19 decembris 1964, RRDec., vol., LVI, p. 956, n. 6).

b) La falta de confesion judicial del posible simulador puede ser suplida ante todo por la <<confesion extrajudicial>> del mismo, que haya sido hecha a la otra parte y a testigos fidedignos en tiempo <<no sospechoso>>.

c) Ademas convendria probar diligentemente ya sea la causa simulandi (remota y proxima), ya la causa contrahendi. Pues hay que probar si el contrayente tuvo aquella causa simulandi como algo importante y prevalente en relacion a la causa contrahendi. Probada aquella causa, no queda probado inmediatamente el efecto, o sea, la simulacion. Por el contrario, no probada la causa simulandi, la simulacion, que es el efecto, no se prueba.

d) Finalmente <<las circunstancias y hechos antecedentes, concomitantes y subsiguientes al matrimonio han de ser valorados atentamente, a partir de los cuales puede ser descubierta la autentica intencion del contrayente>> (coram Bottone, sent. diei 8 iunii 2000, RRDec., vol. XCII, p. 455, n. 8). Sobre todo hay que considerar el motivo de la actuacion del simulador ante la otra parte y ante la misma vida matrimonial. Por eso hay que prestar maxima atencion a la coherencia o incongruencia entre <<los hechos>> y <<las cosas dichas>>, pues estos se consideran mas elocuentes que las palabras. Por tanto las afirmaciones judiciales que no se corresponden con circunstancias concretas, se han de tener por meras palabras vanas, como, p. ej., leemos en una [sentencia] coram Pompedda, del 13 de marzo 1995: <<No se olvide que las palabras o las afirmaciones separadas de las circunstancias no valen nada. Las circunstancias, pues, explican las mismas palabras y las hacen univocas, pero a la vez dan a conocer el motivo de las afirmaciones y les dan a las mismas verosirnilitud>> (RRDec., vol. LXXXVII, p. 204, n. 8).

e) En todo caso, si todas las pruebas ofrecidas, tomadas en conjunto, no parecen coherentes, o bien, sea como sea, no engendran en el animo del juez la certeza moral de la simulacion del consentimiento (cfr. can. 1608), de ningun modo puede ser declarada la nulidad del matrimonio. Pues se ha de evitar que bajo la apariencia de una sentencia de nulidad realmente se llegue al divorcio, cuando Juan Pablo II en un discurso del 21 de enero de 2000 a Nuestro Apostolico Tribunal, evocando lo expresado en el can. 1141, recordo autorizadamente: <<Es necesario reafirmar que el matrimonio sacramental rato y consumado no puede ser nunca disuelto, ni siquiera por la potestad del Romano Pontifice>> (AAS 92 [2000], p. 353, n. 6)

Por otra parte, tambien Benedicto XVI en un Discurso del 27 de enero 2007 a Nuestro Apostolico Tribunal critica una cierta <<conviccion segun la cual el bien pastoral de las personas en situacion matrimonial irregular exigiria un especie de regularizacion canonica, independientemente de su validez o nulidad, independientemente, por tanto, de la "verdad" sobre su condicion personal. El procedimiento de declaracion de nulidad matrimonial pasa a ser considerado un instrumento juridico para conseguir tal objetivo, segun una logica en la cual el derecho se convierte en la formalizacion de las pretensiones subjetivas>> (AAS 99 [2007], pp. 87s).

12. In facto. Nuestro juicio, que es dificil por la misma naturaleza de la materia de la que se trata, se hace mas dificil, porque el demandado rechazo absolutamente comparecer ante los jueces eclesiasticos, y por eso, no quiso presentar ningun testigo ni prueba alguna para aclarar las cuestiones que son relativas al presente caso. Consecuentemente, la instruccion de la causa es objetivamente incompleta, porque eu cuanto al capitulo de nulidad aducido, que mira directamente a la intencion del demandado, faltan las declaraciones del mismo simulador y de aquellos con los que el trataba familiarmente en el tiempo de las nupcias y que por eso quiza habian estado mas instruidos sobre nuestras cuestiones.

Ciertamente, por su modo de actuar procesalmente, en virtud del cual el marido permanecio ausente del juicio en los tres grados de juicio, parecen confirmarse las palabras que fueron declaradas por la senora L. y sus testigos sobre la total carencia del demandado en materia religiosa (y quiza de su desprecio hacia al juicio de la Iglesia) y probablemente tambien sobre su inquina por la que intentaba impedir que la presente causa concluyera segun los deseos de la actora.

Por el contrario, no hay duda sobre la recta intencion con que la actora ha iniciado la causa de nulidad de su matrimonio ante el Tribunal eclesiastico. Ella, el dia 27 de diciembre 1991 ya obtuvo por el competente Tribunal Civil la sentencia de divorcio, y resolvio con el demandado las cuestiones economicas y las de naturaleza civil. Por eso, ella incoo esta causa de nulidad del matrimonio para tranquilizar su conciencia. Pues en la demanda la actora habia escrito: <<Habiendo iniciado un camino de revision interior y siendo aconsejada por un prudente sacerdote, por motivos unicamente espirituales he decidido regularizar mi situacion matrimonial>, (Sumario, p. 2). Y en una declaracion del dia 4 de julio 2004 la senora L. explico: <<Actualmente tengo proyecto de nuevas nupcias y convivo con S. y, si obtengo la declaracion de nulidad, pretendo contraer matrimonio religioso; convivo con S. desde hace cuatro anos>> (ibid., p. 20/2). Por otra parte hay juicios positivos de los testigos sobre la religiosidad y credibilidad de la actora (ibid., p. 32/18; p. 37/17; p. 41/19; p. 44/18).

Sin embargo, aunque haya de ser admitida la credibilidad de la parte actora, no puede ser amplificado el significado de las declaraciones que por ella misma y por sus testigos han sido dichas judicialmente. Es decir: los jueces deben dar sentencia sobre la nulidad del matrimonio no segun su propio arbitrio, sino solo si <<de lo alegado y probado>> se puede extraer la certeza moral sobre el capitulo de nulidad que ha sido aducido en el caso.

13. En nuestro caso, en primer lugar, se ha de probar si, en el tiempo de las nupcias, el contrayente realmente mostraba un terreno fertil para que surgiera la simulacion del consentimiento, que le atribuyen judicialmente la actora y sus testigos, o bien si, en el caso, faltara en el senor G. la adecuada causa de simulacion remota. A esta cuestion parece que hay responder afirmativamente, porque de manera concorde la actora y sus testigos nos muestran que el contrayente no recibio una educacion catolica y se adhirio firmemente a la doctrina y a las iniciativas del partido comunista. Pues en el primer testimonio la actora declaro: <<G. en aquel entonces era un sindicalista de CGIL muy vinculado al Partido Comunista>> (ibid., p. 22/6). <<G., por sus convicciones, muchas veces se ha declarado ateo: no aceptaba la doctrina cristiana sobre el matrimonio>> (ibid., p. 23/8). Y en otro testimonio la actora explica mas detalladamente las cosas que antes como <<en sintesis>> habia declarado: <<G. estaba inscrito en el Partido Comunista y era un activo defensor de la ideologia relacionada con ese partido. Fue un tio suyo, viudo y sin hijos, inscrito en el Partido Comunista y empapado de ideologia marxista, quien cuido economicamente y afectivamente de el, porque su padre estaba en paro; desarrollaba trabajos esporadicos y era cerrado de caracter. Por tanto G. instauro con el tio un profundo vinculo afectivo e ideologico. Se definia ateo y estaba totalmente desinteresado del mundo de la fe cristiana [...]. Anado, ademas, que G. estaba comprometido activamente en el ambito de la actividad del partido en calidad de sindicalista de CGIL>> (ibid., p. 96/2-5).

Los testigos, en cuanto a lo sustancial, confirman las declaraciones de la actora.

<<G. es de caracter muy cerrado, y bajo el aspecto politico, profesaba una ideologia marxista, con un comportamiento, nunca aceptado por mi familia. Entre otras cosas, estaba comprometido como sindicalista de CGIL>> (Teodora D. L., hermana de la actora, ibid., p. 28/5).

<<De lo que me ha confesado L., G. desarrollaba en aquel entonces la actividad de sindicalista de CGIL y profesaba ideas marxistas>> (Mauricio D. S., conviviente con la senora L., ibid., p. 34/4-14, ADR).

<<(El demandado) era sindicalista de CGIL y su formacion era marxista>>.

<<Yo he sabido que G. era sindicalista de CGIL despues del matrimonio y esto no por mi hermana, sino que lo he sabido en el ambito de mi trabajo>>.

<<G. era indiferente respecto a la fe. Tenia ideas politicas de izquierdas; segun mi opinion, no tenia un conocimiento profundo de la religion [...]. Anado que el, justo porque no tenia fe, no tenia un concepto del matrimonio como lo entiende la Iglesia>>.

Por tanto: en el contexto de aquella mentalidad, la misma nocion de la sacramentalidad del matrimonio parecia ajena.

14. De las actas de la causa no se extrae ninguna prueba para determinar propiamente una causa simulandi proxima, que por eso parece ser extraida en la misma causa simulandi remota, o bien, para que lo digamos segun una conocida expresion, en la misma malicia del supuesto simulador.

15. En lo que respecta a la determinacion de la causa contrahendi por parte del marido, debe hacerse una distincion entre la razon por la cual el contrayente decidio realizar el contrato matrimonial y la forma para la realizacion del mismo. Pues la verdadera causa contrahendi consiste en la determinacion de la causa por la cual el contrayente estaba empujado a obtener, al menos ante la sociedad, el estado de esposo; mientras, atendida la mentalidad del senor G., parece una forma secundaria, por la cual el contrayente consiguio la condicion de casado. Por el contrario, de las actas de la causa es manifiesto de manera concluyente que el motivo citado es la razon por la cual el demandado habia accedido a la celebracion del matrimonio por el rito canonico, casi totalmente rechazada la razon, por la cual el habia querido instaurar la vida conyugal con la senora L. En todo caso, en la primera declaracion la actora insinua que la causa contrahendi fue bajo el aspecto psicologico iuxta normam por parte del marido: <<Nuestra relacion iba bien: habia afecto entre nosotros, nos sentiamos el uno para el otro>> (ibid., p. 22/7). Por eso <<decidimos casamos, de comun acuerdo, despues de seis meses desde nuestro primer encuentro>> (ibid., p. 23/10). Igualmente en la declaracion ante el Tribunal de Apelacion, la mujer confirmo: <<Sobre las nupcias, ya en los primeros tres meses de trato habiamos empezado a hablar de hacer estable nuestra relacion>> (ibid., p. 97/2-5).

Ciertamente la senora L. en una y otra declaracion nos da certeza de que el demandado habia aceptado la celebracion del matrimonio mediante el rito canonico por obligacion. Pues en la primera declaracion ella misma sostuvo: <<G. me dijo claramente que no queria casarse mediante el rito religioso, sino solo civilmente; para G. bastaba con la simple convivencia. Cuando me hizo esta proposicion yo la rechace, diciendole que mi intencion era casarme por la Iglesia y G., despues de insistirle varias veces, al entender que yo no me casaria de otra manera, acepto contraer matrimonio por la Iglesia. G., despues de haber aceptado de mala gana casarse por la Iglesia, cambio de actitud hacia mi siendo menos locuaz, mas silencioso, ausente y al mismo tiempo no me buscaba mas en la intimidad. Yo le pedi explicaciones sobre este cambio y el lo atribuyo al cansancio que le venia de los preparativos>> (ibid., pp. 22s/7). Por tanto el demandado <<se ha casado unicamente por la Iglesia para contentarme>> (ibid., p. 23/8).

La senora L. no manifesto algo diferente en su segunda declaracion: <<Sobre la boda, ya en los tres primeros meses de trato, habiamos empezado a hablar de hacer estable nuestra relacion; el subitamente me dijo que aceptaba solo la convivencia. Yo me opuse pidiendo la boda en la Iglesia porque era la unica que tenia valor; el me dijo que como no era creyente, el matrimonio religioso para el no tenia ningun valor y que si queria casarme estaba dispuesto a aceptar solo el civil. Por estas visiones opuestas, nuestras relaciones sufrieron un cambio porque yo permanecia obstinadamente firme y decidida en el proposito de celebrar el matrimonio unicamente por la Iglesia y el, solo despues de un tiempo, quiza cansado de mi insistencia, acepto. Inmediatamente despues de su aceptacion, el comportamiento de G. empeoro, efectivamente [...] paso a ser mas silencioso y poco afectuoso hacia mi>> (ibid., p. 97/2-5).

Como se apunta de estos testimonios que han sido relatados por la senora L. sobre el motivo por el que el demandado, en contra de su mentalidad, se habia acomodado a la voluntad de la esposa en cuanto a la celebracion canonica, se extrae que este estuvo psicologicamente muy cautivado por L. y, por tanto, que el mismo habia deseado casarse de cualquier modo con ella.

Los testigos no dicen nada explicitamente sobre la verdadera causa celebrandi por parte del marido, mientras casi nada dicen sobre el motivo por el cual el contrayente, contra su mentalidad, se habia acomodado a la voluntad de L. Pues:

--S., manifestando solo su opinion, declara: <<En mi opinion (G.) se caso por una conviccion: tenia en cuenta a la gente, a los amigos que conocian esta relacion>> (ibid., p. 35); o bien: <<Se ha casado por buscar una situacion comoda o por convencion>> (ibid., p. 36).

--El marido de la hermana de la actora dice escuetamente: <<G. no queria contraer matrimonio religioso, queria casarse solo civilmente>>; sin embargo: <<no se porque los dos decidieron casarse por la Iglesia>> (ibid., pp. 39s/7).

--El hermano de la actora (ibid., p. 42/7) y el Reverendo Senor Juan F. (ibid., p. 52/5-11) no dicen nada sobre el motivo por el cual el marido habia aceptado la celebracion del matrimonio religioso.

--La hermana de la actora, en cambio, al menos implicitamente, insinua que el Senor G. estuvo muy cautivado psicologicamente por la actora, ya que habia aceptado la firme voluntad sobre la celebracion de la boda por el rito canonico para que no se rompiera su relacion con ella: <<G. se mostro decididamente contrario a celebrar el matrimonio religioso, queria solamente convivir con mi hermana, dadas sus convicciones ateas. Al rechazo de G. para casarse por la Iglesia, mi hermana explicitamente le dijo que habria interrumpido inmediatamente la relacion si el hubiera continuado rechazando el matrimonio religioso. G., despues de insistencia de L., acepto casarse por la Iglesia no por conviccion, sino solo para contentar a mi hermana. Esto me lo dijo explicitamente G. que acepto casarse con L. religiosamente solo para no perderla>> (ibid., pp. 28s/7).

Sea como sea, siendo las nupcias inminentes, estando la actora perpleja por la mentalidad y el modo de ser del novio, e incluso habiendole manifestado en el dia de la celebracion del matrimonio su intencion de decir adios a las nupcias, el propio demandado intervino para animarla a perseverar en su decision de contraer matrimonio, confirmando que el valoraba mucho la constitucion de la vida conyugal con ella. Sobre este punto la actora declaro: <<yo me di cuenta del error que estaba cometiendo y hacia las 13,00 horas del dia de la boda telefonee a G., diciendole que no tenia ninguna intencion de contraer matrimonio. G. consiguio, sin embargo, vencer mis pesares, diciendome que despues del matrimonio todo habria vuelto entre nosotros como fue en el principio de nuestra relacion. Yo tuve confianza en sus palabras, me fie de el y decidi acercarme a la Iglesia a la hora fijada: a las 17,00 de la tarde>> (ibid., p. 24/12; cfr. tambien p. 98/10).

Sobre la intencion mas arriba mencionada de la mujer en el dia de celebracion del matrimonio y de la intervencion del novio para conseguir que ella perseverara en el proposito de celebrar nupcias declararon los testigos concordemente.

16. De todos modos, lo que falta completamente en esta causa es la prueba de la positiva exclusion del matrimonio por parte del simulador.

Como es evidente, falta <<la confesion judicial>> del demandado, que en las tres instancias rechazo comparecer ante los jueces eclesiasticos para explicar <<su verdad>> sobre la intencion, por la cual habia llegado a la celebracion del matrimonio con la actora.

Del mismo modo ningun testigo fue presentado por el mismo demandado, que con toda claridad pudiera ilustramos sobre esas cosas que el Sr. G. extrajudicialmente quiza habia confesado sobre la intencion por la cual habia llegado a contraer matrimonio con la Sra. L.

La actora y los testigos, que por ella fueron presentados, realmente no pueden referir confesion explicita extrajudicial alguna del marido, de la cual pudieramos extraer que el aunque hubiera celebrado el matrimonio segun el rito canonico, lo habia despojado de cualquier elemento sustancial, o bien realmente habia rechazado la constitucion de un estado conyugal con la Sra. L.

La actora, pues, solo puede referir la propia opinion, segun la cual, en su primera declaracion, habiendo accedido el demandado, por obligacion (atendiendo a su mentalidad <<marxista>>, de la cual estaba imbuido), dice: <<No era su intencion celebrar un matrimonio sacramental; entre otras cosas porque no era intencion de G. celebrar un matrimonio para toda la vida conmigo. Yo representaba solo una persona con la cual habia transcurrido parte de su vida, hasta que le hubiera placido tenerme al lado>> (ibid., p. 23/8). En otra declaracion la Sra. L. solo constata: <<G. profesaba ideas contrarias a la Iglesia y al matrimonio cristiano; de la autoridad eclesiastica no tenia ningun respeto>> (ibid., p. 97/6-7), pero no anade nada para definir mejor la intencion del marido en cuanto al estado conyugal que parecia constituir por la celebracion del matrimonio.

Ciertamente la mujer en sus declaraciones, de algun modo, parece insinuar la simulacion del consentimiento por parte del marido atendiendo al comportamiento del marido durante la convivencia conyugal. Pues en la confesion judicial del dia 4 de julio 2002 ella misma declaro: <<Los actos intimos, durante todo el periodo de la vida matrimonial, no fueron mas de seis. Yo solicitaba a G. tener intimidad, pero para el era normal tener una relacion cada seis meses>>. Ademas: <<No habia ningun dialogo entre nosotros, (G.) no me mostraba atencion ni cuidado alguno. No me ha dado nunca una muestra de afecto, nuestra relacion se habia vuelto completamente arida>> (ibid., p. 25/13. 14). Y en otra declaracion ella misma no anade realmente nuevos elementos: <<Las intimidades [...] fueron mas bien ausentes; cerca de seis entres anos de matrimonio: esto porque entre nosotros era totalmente ausente la vida afectiva, en el sentido que toda forma de contacto fisico, incluso el simple abrazo, para G. eran manifestaciones inutiles. Yo me sentia siempre mas solitaria e insatisfecha razon por la cual, incluso las relaciones intimas, que a veces yo misma he pedido como expresion de afecto, fueron pocas y espaciadas en el tiempo>> (ibid., p. 98).

Sin embargo, este modo de actuar del marido, que la actora brevemente y mas bien genericamente refiere, realmente nada prueba sobre la intencion del demandado de no constituir un estado conyugal, sino mas bien hay que referirlo a su peculiar indole. Por otra parte, la misma actora, no obstante la dificil vida conyugal, admite: <<No hubieron infidelidades ni de mi parte ni de su parte>> (ibid., p. 26/14): de lo cual se intuye que ambas partes se tuvieran unidas en el vinculo conyugal.

Finalmente, la misma actora ofrece un indicio, que parece concordar dificilmente con la declarada simulacion total por parte del marido: <<G. cambio de idea: queria darme un hijo cuando yo le hice entender que no tenia intencion de continuar viviendo con el. Para tenerme ligada me propuso darme un hijo>> (ibid., p. 25/13). Lo cual ella misma confirmo en una segunda declaracion. <<El hijo fue propuesto por G. cuando yo le dije con claridad que estaba dispuesta a dejarlo definitivamente; claramente no acepte porque me parecia absurdo>> (ibid., p. 98).

17. Tambien los testigos no ofrecen elementos para concluir, en el caso, que fuera excluida por el demandado la constitucion del estado conyugal con la actora. Pues:

--La hermana de la actora, aunque declare estas cosas sobre la intencion del demandado acerca de la celebracion religiosa del matrimonio: <<G. antes del matrimonio, decia que tomaba el matrimonio religioso como "una farsa">>, sin embargo explica su intencion de constituir un estado conyugal con L., cuando senala: <<Se ha casado por la Iglesia porque no queria perder a mi hermana>> (ibid., p. 29/9).

--S., de entre las cosas que conocio de la actora despues de que con ella instituyera una convivencia muchos anos despues de la separacion de las partes, nada puede referir sobre la intencion por la cual el marido habia llegado a la celebracion canonica del matrimonio, expresando solo su propia opinion: <<Se ha casado por una situacion de ventaja y por convencion>> (ibid., p. 36). El testigo declara sobre la convivencia conyugal: <<Las relaciones entre los dos se iban haciendo cada vez mas frias por culpa de ambos. Por lo que me ha dicho L., las relaciones intimas no eran frecuentes: una o dos veces al ano. G. no buscaba a L.>> (ibid., p. 36/15). Sin embargo, tambien por este modo de actuar del marido, nada podemos extraer sobre la intencion, por la que el mismo habia llegado a la celebracion del matrimonio.

--El marido de la hermana de la actora explicitamente atestigua: <<No se con que intencion los dos han contraido matrimonio>> (ibid., p. 40/9). Es mas el testigo, exponiendo solo su opinion, contra la tesis sobre la simulacion del consentimiento, dice: <<G. queria contraer con L. un matrimonio estable; seria absurdo pensar de otra manera, teniendo en cuenta la logica>> (ibid., p. 40/13).

--Tambien el hermano de la actora ignora <<con que intencion los dos han contraido matrimonio>> (ibid., p. 42/7). E igualmente desconoce <<por que problemas su vida conyugal ha llegado a ser insoportable>> (ibid., pp. 43 s/14).

--Finalmente tambien el Reverendo Juan E nada puede afirmar sobre la intencion del marido acerca de este matrimonio. Solo anade: <<Justo porque no tenia fe, (G.) no tenia un concepto de matrimonio como lo entiende la Iglesia>> (ibid., p. 52/5-11). De la razon por la cual, segun el testigo, el matrimonio tuvo un infeliz final, nada podemos atisbar sobre la intencion por la que el marido habia llegado a contraer matrimonio: <<El matrimonio ha terminado porque entre la mujer y el marido no existia ya entendimiento. Quiero decir: cuando ha venido a faltar entre ellos el entendimiento psicologico, no ha habido algun elemento que les pudiera tener unidos. Segun mi parecer, por parte de los dos habia una carencia sobre el ser conscientes acerca de que comporta el matrimonio entendido como una relacion interpersonal>> (ibid., pp. 52 s/12-16).

18. Como es patente, aunque hay que dejar a salvo la credibilidad de la actora y de sus testigos, del examen de las actas de la causa en su totalidad, en manera alguna se ha de tener la simulacion total como probada por parte del demandado. Podemos admitir que el mismo mostro una valida causa simulandi al menos remota, por su mentalidad imbuida con la doctrina asi llamada <<marxista>>, en la cual habia crecido y por la cual, bajo esa instigacion, nunca habria querido celebrar el matrimonio por el rito canonico. Sin embargo, en el caso, el mismo, aunque por obligacion, se habia adaptado a la firme voluntad de la actora, que habia exigido la celebracion del matrimonio ante la Iglesia. El mismo, pues, deseaba psicologicamente, sea como sea (es decir: o bien por la celebracion del matrimonio mediante rito solo civil o bien por la celebracion del matrimonio mediante rito canonico) instituir el estado conyugal con esta mujer. Por lo demas de los autos de la causa nada se intuye sobre la intencion del marido de despojar el estado conyugal de sus elementos esenciales, que parecia constituir por la celebracion del matrimonio.

Ademas <<las circunstancias>> nada aportan en favor de la tesis sobre el consentimiento simulado por parte del marido; es mas algunos <<hechos>> mas bien parecen refutarla; a saber: la intervencion del demandado en el dia de las nupcias para conseguir que la actora, que habia manifestado la intencion de decir adios a las nupcias, perseverase en el proposito de celebrar las nupcias y, en concreto, con la hora fijada; la fidelidad del demandado, perdurando la vida conyugal; la intencion que el demandado habia manifestado a la actora sobre la procreacion de la prole para conservar la convivencia conyugal, cuando la propia actora ya habia manifestado la intencion de romper la vida conyugal.

19. Asi pues, sopesadas todas estas cosas tanto en derecho como en hecho, Nosotros, los Padres Auditores de turno que suscriben, presentes en este Tribunal y teniendo solo a Dios ante los ojos, invocado el nombre de Cristo, respondiendo ai dubio propuesto decidimos, declaramos y definitivamente sentenciamos: Negativamente, es decir, no consta la nulidad del matrimonio, en el caso, por simulacion total por parte del marido convenido. Asi lo pronunciamos y encargamos a los ordinarios del lugar y a los ayudantes de los tribunales, a los que corresponda, que notifiquen esta Nuestra definitiva sentencia a todos de los cuales interese, para todos los erectos de derecho.

En la Rota, en la sede del Tribunal de la Rota Romana, en el dia 13 de octubre 2010.

Juan Bautista DEFILIPPI, ponente

Roberto M. SABLE

Angel Bruno BOTTONE.

* Traduccion realizada por el Prof. Dr. Jordi Bosch. En la version castellana se ha procurado mantener una construccion aproximada al original con la intencion de conservar en lo posible el estilo y el modo de argumentar del lenguaje rotal.
COPYRIGHT 2013 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:articulo en latin
Author:Defilippi, Ioannes Baptista; Sable, Robertus M.; Bottone, Angelus Bruno
Publication:Ius Canonicum
Date:Dec 1, 2013
Words:16847
Previous Article:Desviaciones de la sexualidad. Parafilias y transexualismo en las causas de nulidad matrimonia canonica.
Next Article:En torno a la exclusion de la sacramentalidad: comentario a la sentencia coram Defilippi, de 13 de octubre de 2010.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters