Printer Friendly

Sefyllfa berffaith ar gyfer ias a chwerthin.

GWESTY anial yng nghanol trymder gaeaf. Mae criw o actorion yn cyrraedd i berfformio 'Murder Mystery Weekend' ar drothwy'r Nadolig.

Ond yn anffodus, oherwydd yr eira mawr, nid yw'r gynulleidfa yn gallu cyrraedd mewn pryd. Yn fwy anffodus byth mae un o'r cast yn cael eu llofruddio a'r sioe'n troi'n 'whodunnit' o ddifri gyda hanes a hen farwydos casineb yn cael ei brocio'n wreichion byw. Dyna'r sefyllfa ar gyfer cynhyrchiad diweddaraf Bara Caws - Actus Reus - drama gomedi gan Valmai Jones, a fydd yn teithio cymunedau Cymru yn ystod Tachwedd a Rhagfyr.

Etifedd i sioe lwyddiannus Valmai Jones Dulce Domum yw'r ddrama, sydd yn addas ar gyfer pob oedran.

Y cast yw: Maldwyn John, Eilir Jones, Valmai Jones, Jonathan Nefydd, Dyfan Robert a Sue Roderick.

Mae gan Yr Herald ddau docyn i weld y sioe yn Rhuthun ar Dachwedd 28, ac yn Rhosllannerchrugog ar Ragfyr 5.

Atebwch y cwestiwn canlynol:

Pwy yw awdur y ddrama Actus Reus?

Atebion ar gerdyn post at:

Yr Herald Cymraeg, Blwch Post 202, Cyffordd Llandudno, CONWY, LL31 9ZD

Dyddiad cau Tachwedd 24.

Cofiwch gynnwys eich rhif ffn, a nodwch Rhuthun neu Rhos ar eich cynnig.

Y DAITH

(Pob perfformiad yn cychwyn am 7.30 oni nodir yn wahanol)

Tachwedd 21 Neuadd Goffa, Amlwch

Tachwedd 22 Ysgol Gyfun Llangefni

Tachwedd 23 Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

Tachwedd 24&25 Theatr Gwynedd, Bangor

Tachwedd 28 Theatr Ambrose, Rhuthun

Tachwedd 29 Neuadd y Banw, Llangadfan

Tachwedd 30 Neuadd Bronwydd, Caerfyrddin

Rhagfyr 1 &2 Canolfan y Chapter, Caerdydd (8.00)

Rhagfyr 5 Y Stiwt, Rhos

Rhagfyr 6,7&8 Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Rhagfyr 9 Theatr Twm o'r Nant, Dinbych

Rhagfyr 12 Canolfan Bro Aled, Llansannan

Rhagfyr 13 Neuadd Talybont

Rhagfyr 14 Y Pafiliwn, Pontrhydfendigaid (8.00)

Rhagfyr 15&16 Galeri, Caernarfon
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 8, 2006
Words:291
Previous Article:Odlau a lluniau i ddifyrru'r teulu.
Next Article:Mr Huwcyn Cwsg yn drech na Guto Ffowc.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters