Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (March 1, 2009)

1-14 out of 14 article(s)
Title Author Type Words
Automobiliu keliu ir ju krastovaizdziu paveldo kulturines vertes tyrimo gaires/Guidelines for cultural value assessment of heritage of automobile roads and their landscape. Matijosaitiene, Irina; Grazuleviciute-Vileniske, Indre Report 1771
Daugiafunkciu didmiescio centru formavimo bendrieji uzdaviniai/Common objectives of the formation of mixed-use city centres. Bucys, Justinas Report 2271
Globalios architekturos pavidalai vilniaus kontekste/ Global architectural forms in the context of vilnius. Kucinskas, Romualdas Report 1450
Integruoto planavimo problematika lietuvos planavimo sistemoje/Aspects of integrated planning in the planning system of Lithuania. Jakaitis, Jonas Report 1179
Jaunuju mokslininku architektu konferencija "k. seselgio skaitymai-2009"--tradicijos tasos kelyje. Stauskis, Gintaras 1683
Juru transporto raidos itaka uostamiesciu urbanistinei pletrai (klaipedos pavyzdziu)/Influence of maritime transport development on urban development of ports (the case of klaipeda). Truskauskiene, Egle Report 2785
Kai kurie lietuvos sakralines architekturos raidos bruozai xx-xxi a/Some features of the development of Lithuanian sacral architecture in 20th-21st centuries. Krugelis, Linas Report 2116
Kai kurie medines architekturos aspektai sovietmecio Lietuvoje/Some aspects of wood use in the architecture of Lithuania in the soviet period. Gabrenas, Arnoldas Report 1541
Lietuvos pajurio zemynines dalies rekreacines architekturos vertinimo problematika/Sustainable development of Lithuanian seacoast recreational objects. Abromas, Jonas Report 1197
Lietuvos sodu ir parku strukturos raida nuo XVI iki XX a/Development of the structure of Lithuanian gardens and parks from the 16th to the 20th centuries. Mocevicius, Albinas Report 2730
Nepanaudotos neigyvendintu projektu galimybes/Unemployed possibilities of unrealized projects. Linartas, Darius Report 1511
Parametric approach in designing large-scale urban architectural objects/Parametrinis poziuris stambiu urbanistiniu architekturiniu objektu projektavimo srityje. Riekstins, Arne Report 2909
The potential of new urbanism in Vilnius/Naujojo urbanizmo potencialas besivystant Vilniaus miestui. Brown, Catherine Report 2368
Urbanistinio miesto audinio atkurimas reintegruojant ekstensyviai uzstatytas teritorijas/Densifying of urban territories. Maciulis, Algimantas Report 1028

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters