Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (July 1, 2009)

1-22 out of 22 article(s)
Title Author Type Words
Admixtures in spent plutonium sources and gamma-radiation/ Priemaisos naudotuose plutonio saltiniuose ir gama spinduliuote. Pelanyte, Inga; Motiejunas, Stasys; Gudelis, Arunas Report 2472
Air pollution assessment combusting fermented waste/ Oro tarsos vertinimas deginant fermentuotas atliekas. Cepanko, Violeta; Baltrenas, Pranas Report 1610
An assessment of factors having impact on water quality in water supply pipelines/ Veiksniu, daranciu itaka vandens kokybei vandentiekio tinkle, analize. Amosenkiene, Aukse; Valentukeviciene, Marina; Mazeikiene, Ausra; Kanapickas, Raimundas Report 2502
Applying computational fluid dynamics modelling for investigating conical reverseflow cyclone/Skaiciuojamosios fluidu dinamikos modeliavimo taikymas kuginiam griztamojo srauto ciklonui tirti. Jakstoniene, Inga; Vaitiekunas, Petras Report 2021
Benthic algae communities in the rivers of different water quality in Lithuania/ Bentoso dumbliu bendrijos skirtingos vandens kokybes Lietuvos upese. Vitonyte, Irma; Kostkeviciene, Jolanta Report 2929
Biometeorological forecasts as adaptation measures in the contest of climate change/ Biometeorologines prognozes kaip adaptacijos priemone klimato kaitos kontekste. Nariunaite, Ieva; Liukaityte, Judita Report 2583
Calculating ivalent dose rate field structure applying the method of optimal interpollation in the Baltic Sea coast/Optimalios interpoliacijos metodo taikymas lygiavertes dozes galios lauko strukturai nustatyti baltijos juros priekranteje. Styra, Dmitrijus; Gustas, Linas Jonas; Lemezis, Mindaugas Report 2394
Diversity of cyanobacterium nostoc and its conservancy in Lithuania/Nostoc genties melsvabakteriu ivairove ir jos apsauga lietuvoje. Spakaite, Ina; Kostkeviciene, Jolanta Report 2158
Estimation of eco-geodynamic risk in the region of the ignalina nuclear power plant using GPS data/ Ignalinos atomines elektrines regiono ekogeodinamines rizikos vertinimas pagal GPS matavimu duomenis. Levinskaite, Daiva Report 1742
Evaluation of S[O.sub.2] using bioindicators: fungus (rhytisma acerinum) and lichen (lichenes) in air of Vilnius City/Vilniaus miesto oro uzterstumo S[O.sup.2] ivertinimas naudojant bioindikatorius--gryba (rhytisma acerinum) ir kerpes (lichenes). Jankuniene, Alicija Report 1452
Impact of small hydro-power plants on salmonid fishes spawning migrations/Mazuju hidroelektriniu itaka lasisiniu zuvu nersto migracijai. Stakenas, Saulius; Skrupskelis, Kestutis Report 3803
Industrial noise assessment and modelling in Siauliai/ Pramoninio triuksmo vertinimas ir modeliavimas Siauliu mieste. Paozalyte, Ilona Report 1164
Investigation into dustiness on Veisiejai-Viktarinas-Paliepiai gravelled road treated with calcium chloride/ Zvyrkelio Veisiejai-Viktarinas-Paliepiai, apdoroto kalcio chloridu, dulketumo tyrimai. Gureviciene, Ana; Kazlauskiene, Agne Report 2138
Kinetics of the removal of chromium complex dye from aqueous solutions using activated carbons and polymeric adsorbent/Chromo kompleksinio daziklio pasalinimo is vandeniniu tirpalu aktyvintosiomis anglimis ir polimeriniu sorbentu kinetiniai tyrimai. Kazlauskiene, Egle; Kauspediene, Danute Report 1447
Optimal height calculation and modelling of noise barrier/Slopinimo ekrano optimalaus aukscio nustatymo skaiciavimas ir modeliavimas. Grubliauskas, Raimondas; Butkus, Donatas Report 1606
Reconstruction of bog lake water level fluctuations using method of simple modelling: a case study on Lake Rekyva/Pelkiniu ezeru praeities vandens lygio kaitos rekonstrukcija paprasto modeliavimo metodu.rekyvos ezero pavyzdys. Taminskas, Julius; Mazeikis, Adomas; Linkeviciene, Rita Report 3316
Research and evaluation of relief effect on total carbon changes in soil/ Reljefo itakos bendrosios dirvozemio anglies kitimui tyrimas ir vertinimas. Pranskevicius, Mantas; Baltrenas, Pranas Report 2137
Research on ammonia and methane gas emission from composting sewage sludge/ Amoniako ir metano duju, issiskirianciu kompostuojant nuoteku dumbla, tyrimai. Zuokaite, Egle; Zigmontiene, Ausra Report 1857
Spatial distribution of precipitation in Lithuania/Erdvine krituliu kiekio sklaida lietuvoje. Grusaite, Viktorija Report 1905
The estimation of the influence of current earth surface movements on the leveling networks/ Dabartiniu zemes plutos judesiu itakos vertinimas eksploatuojant niveliacijos tinkles. Puziene, Ruta Report 1328
The impact of road maintenance substances on metals surface corrosion/Keliu prieziuros medziagu itaka metalu pavirsiaus korozijai. Petkuviene, Jolita; Paliulis, Dainius Report 2645
The influence of land-use on the quality of river water/ Zemenaudos itaka upiu vandens kokybei. Litvinaitis, Andrius Report 1772

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |