Printer Friendly

Browse Sandstone topic

Articles

1-130 out of 130 article(s)
Title Author Type Date Words
Mechanical Properties of Sandstones after Freeze-Thaw Cycles and Models for Their Strength Prediction. Jin, Jiaxu; Ma, Junzu; Liang, Bing; Zhang, Guosen; Yuan, Shihao Report Aug 18, 2022 5919
Lithofacies and Sedimentology of Baghanwala Formation (Early-Middle Cambrian), Eastern Salt Range, Pakistan. Ali, Syed Haroon; Shoukat, Noureen; Bashir, Yasir; Qadri, Syed Muhammad Talha; Wahid, Ali; Iqbal, Mu Report May 1, 2022 3075
Fractal Analysis of Failure Process and Damage Evolution of Jointed Sandstone Based on DIP Technique. Liu, ZiQi; Zheng, LuLin; Liu, Hao; Zhu, Chun; Sun, WenJiBin; Liu, XiaoRong; Qiu, Qing Report Apr 20, 2022 6865
The Creep Test Study and Macro-Detail Analysis of Argillaceous Red Sandstone in Different Water-Containing States. Guo, Shuntao; Wen, Shujie; Guo, Hongyu; Fu, Helin Report Mar 30, 2022 4458
EVALUATION OF NUMIDIAN QUARTZ SANDSTONES FROM SOUTHERN ITALY FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS. Fornelli, Annamaria; Micheletti, Francesca Report Oct 1, 2021 8059
Experimental Study on Mechanical Properties of Gas Storage Sandstone under Water Content. Zhu, Sinan; Sun, Junchang; Wu, Yingjie; Zhao, Baoyun; Zhang, Li; Zhang, Xin; Wang, Bingyuan Report Sep 22, 2021 4305
Difference of Microfeatures among Diagenetic Facies in Tight Sandstone Reservoirs of the Triassic Yanchang Formation in the Midwestern Region, Ordos Basin. Shi, Jian; Wan, Xiaolong; Xie, Qichao; Zhou, Shuxun; Zhou, Yan; Ren, Dazhong; Zhang, Rongjun Report Sep 2, 2021 6205
Research on Microscopic Evolution Laws of Sandstone Deformation and Failure Based on the Particle Discrete Element Method. Cai, Zhiwei; Wu, Tongqing; Lu, Jian; Wu, Yue; Xu, Nianchun Report Aug 26, 2021 6207
Analysis of Microscopic Main Controlling Factors for Occurrence of Movable Fluid in Tight Sandstone Gas Reservoirs Based on Improved Grey Correlation Theory. Lu, Xuefei; Dong, Fengjuan; Wei, Xiaolong; Wang, PengTao; Liu, Na; Ren, Dazhong Report Aug 21, 2021 4600
Stability Analysis and Control Measures of Large-Span Open-Off Cut with Argillaceous Cemented Sandstone Layered Roof. Zheng, Wenxiang; Guo, Yujie; Zhi, Guojun; Bao, Xiankai; Sun, Ming; Ren, Ruiping; Duan, Zhijun Report Jun 14, 2021 6422
Mechanical Properties of Sandstones under Initial Unloading Damage. Zhang, Hengbin; Wang, Lehua; Li, Jianlin; Deng, Huafeng; Xu, Xiaoliang Report Apr 30, 2021 6701
Experimental Study on the Mechanical Properties of Sandstone under the Action of Chemical Erosion and Freeze-Thaw Cycles. Cui, Lizhuang; Qin, Nan; Wang, Shuai; Feng, Xuezhi Report Mar 1, 2021 6933
Experimental Study on the Effect of Brittleness on the Dynamic Mechanical Behaviors of the Coal Measures Sandstone. Xu, Junce; Pu, Hai; Sha, Ziheng Report Feb 17, 2021 5980
Experimental Study on the Effect of Brittleness on the Dynamic Mechanical Behaviors of the Coal Measures Sandstone. Xu, Junce; Pu, Hai; Sha, Ziheng Report Jan 1, 2021 5980
Experimental Study on Mechanical Properties of Gas Storage Sandstone under Water Content. Zhu, Sinan; Sun, Junchang; Wu, Yingjie; Zhao, Baoyun; Zhang, Li; Zhang, Xin; Wang, Bingyuan Report Jan 1, 2021 4306
Difference of Microfeatures among Diagenetic Facies in Tight Sandstone Reservoirs of the Triassic Yanchang Formation in the Midwestern Region, Ordos Basin. Shi, Jian; Wan, Xiaolong; Xie, Qichao; Zhou, Shuxun; Zhou, Yan; Ren, Dazhong; Zhang, Rongjun Report Jan 1, 2021 6204
Analysis of Microscopic Main Controlling Factors for Occurrence of Movable Fluid in Tight Sandstone Gas Reservoirs Based on Improved Grey Correlation Theory. Lu, Xuefei; Dong, Fengjuan; Wei, Xiaolong; Wang, PengTao; Liu, Na; Ren, Dazhong Report Jan 1, 2021 4600
Research on Microscopic Evolution Laws of Sandstone Deformation and Failure Based on the Particle Discrete Element Method. Cai, Zhiwei; Wu, Tongqing; Lu, Jian; Wu, Yue; Xu, Nianchun Report Jan 1, 2021 6205
Experimental Study on the Mechanical Properties of Sandstone under the Action of Chemical Erosion and Freeze-Thaw Cycles. Cui, Lizhuang; Qin, Nan; Wang, Shuai; Feng, Xuezhi Report Jan 1, 2021 6933
Mechanical Properties of Sandstones under Initial Unloading Damage. Zhang, Hengbin; Wang, Lehua; Li, Jianlin; Deng, Huafeng; Xu, Xiaoliang Report Jan 1, 2021 6701
Experimental Study on Dynamic Compression Characteristics of Red Sandstone under Wetting-Drying Cycles. Du, Bin; Bai, Haibo; Zhai, Minglei; He, Shixin Report Dec 14, 2020 5550
Influence of ?X? Fracture, Confining Pressure, and Temperature on Rock Masses' Failure Process. Chen, Yunjuan; Jing, Yi; Yin, Yanchun; Yin, Fuqiang; Zhao, Chenglong Report Dec 2, 2020 4534
Experimental Study of the Dynamic Tensile Mechanical Properties of a Coal Sandstone Disc with a Central Hole. Wu, Jiehao; Zong, Qi; Xu, Ying Report Nov 28, 2020 5778
Experimental Investigation of Unloading-Induced Red Sandstone Failure: Insight into Spalling Mechanism and Strength-Weakening Effect. Luo, Yong; Gong, Fengqiang; Liu, Dongqiao Report Oct 31, 2020 8397
The Uniaxial Creep Characteristics of Red Sandstone under Dry-Wet Cycles. Liu, Guangcheng; Huang, Xin; Pang, Jianyong Technical report Aug 31, 2020 7525
Reconstruction and Analysis of Tight Sandstone Digital Rock Combined with X-Ray CT Scanning and Multiple-Point Geostatistics Algorithm. Lei, Yun Report Jul 31, 2020 5248
Strength and Microscopic Damage Mechanism of Yellow Sandstone with Holes under Freezing and Thawing. Rong, Huren; Gu, Jingyu; Rong, Miren; Liu, Hong; Zhang, Jiayao; Dong, Hao Technical report May 31, 2020 6725
Experimental Study on the Creep Behavior of Red Sandstone under Low Temperatures. Song, Yongjun; Zhang, Leitao; Yang, Huimin; Ren, Jianxi; Che, Yongxin Technical report Oct 31, 2019 5860
Coupled Effect of Water Temperature and Cyclic Wetting and Drying on Dynamic Mechanical Characteristics of Sandstone. Yuan, Pu; Wei, Ning-Ning; Ma, Qin-Yong; Chang, Ju-Cai Technical report Oct 31, 2019 8504
Microscopic Characteristics of Fractured Sandstone after Cyclic Freezing-Thawing and Triaxial Unloading Tests. Ni, Xiaohui; Shen, Xiaomei; Zhu, Zhende Report Aug 31, 2019 5068
Permeability Characteristic and Failure Behavior of Filled Cracked Rock in the Triaxial Seepage Experiment. Liu, Xinyu; Zhu, Zhende; Liu, Aihua Technical report Jul 31, 2019 6494
An Experimental Study of Seepage Properties in Crushed Sandstone and Mudstone. Ding, Qi-Le; Song, Shuai-Bing Technical report Jul 31, 2019 4284
Effects of Constant Amplitude Cyclic Loading on the Nonuniform Deformation of Sandstone Specimens. Yang, Xiao-Bin; Han, Xin-Xing; Wang, Xiao-Yao; Zhang, Zi-Peng Report May 31, 2019 6231
Experimental Investigation of Energy Evolution in Sandstone Failure during Triaxial Unloading Confining Pressure Tests. Yang, Rui; Ma, Depeng; Yang, Yongjie Report May 31, 2019 6869
Experimental Investigation on Fracture Evolution in Sandstone Containing an Intersecting Hole under Compression Using DIC Technique. Wu, Hao; Zhao, Guoyan; Liang, Weizhang; Wang, Enjie; Ma, Shaowei Technical report Apr 30, 2019 7266
Loading Rate Effect of Rock Material with the Direct Tensile and Three Brazilian Disc Tests. Gong, Fengqiang; Zhang, Le; Wang, Shanyong Technical report Mar 31, 2019 5043
Explain this. Brief article Sep 1, 2018 144
Iron oxides in fractured quartz - development and evolution of iron sandstone layers in the Kinshasa area, DR Congo. Mees, F.; Phemba, G.; Lahogue, P.; De Grave, E.; Van Ranst, E.; Mpiana, C. Report Aug 1, 2018 5176
TEMPERATURE AND PRESSURE EFFECT ON PERMEABILITY OF CHINESE SANDSTONE: A REVIEW. Zhenlong, Ge; Qiang, Sun; Wenping, Li Report Jul 1, 2018 3803
Diagenetic controls on reservoir quality of tight sandstone: A case study of the Upper Triassic Yanchang formation Chang 7 sandstones, Ordos Basin, China/Controles diageneticos en yacimientos de arenisca compacta: estudio de caso de las areniscas Chang 7, en la Formacion Yanchang, Triasico Superior, cuenca de Ordos, China. Zhu, Haihua; Liu, Guangcheng; Zhong, Dakang; Zhang, Tingshan; Lang, Jun; Yao, Jingli Case study Jun 1, 2018 6779
Dynamic Compressive Characteristics of Sandstone under Confining Pressure and Radial Gradient Stress with the SHPB Test. Wang, Shiming; Liu, Yunsi; Zhou, Jian; Wu, Qiuhong; Ma, Shuyi; Zhou, Zhihua Report Jan 1, 2018 5148
ANALYSES OF THE FACTORS INFLUENCING SANDSTONE THERMAL CONDUCTIVITY. Sun, Qiang; Chen, Shen-En; Gao, Qiao; Zhang, Weiqiang; Geng, Jishi; Zhang, Yuliang Report Apr 1, 2017 4209
C[O.sub.2] Permeability Analysis of Caprock Containing a Single Fracture Subject to Coupled Thermal-Hydromechanical Effects. Yin, Qian; Jing, Hongwen; Su, Haijian; Wang, Huidong Report Jan 1, 2017 7174
Constant Strain Rate Uniaxial Compression of Green Sandstone during SHPB Tests Driven by Pendulum Hammer. Li, S.H.; Zhu, W.C.; Niu, L.L.; Dai, F. Report Jan 1, 2017 6804
Experimental Study on the Softening Characteristics of Sandstone and Mudstone in Relation to Moisture Content. Li, Gui-chen; Qi, Chong-chong; Sun, Yuan-tian; Tang, Xiao-lin; Hou, Bao- quan Report Jan 1, 2017 5341
Effects of Heating Rate on the Dynamic Tensile Mechanical Properties of Coal Sandstone during Thermal Treatment. Li, Ming; Mao, Xianbiao; Pu, Hai; Chen, Yanlong; Wu, Yu; Zhang, Lianying Report Jan 1, 2017 6023
The Coupled Effect of Loading Rate and Grain Size on Tensile Strength of Sandstones under Dynamic Disturbance. Yu, Miao; Wei, Chenhui; Niu, Leilei Report Jan 1, 2017 6150
NMR Pore Structure and Dynamic Characteristics of Sandstone Caused by Ambient Freeze-Thaw Action. Ke, Bo; Zhou, Keping; Deng, Hongwei; Bin, Feng Report Jan 1, 2017 6586
Frac sand market predicted to grow. Brief article Jul 1, 2016 233
Experimental study of the effect of thermal damage on resistivity and mechanical properties of sandstone. Zhang, Weiqiang; Sun, Qiang; Hao, Shuqing; Yang, Lining Report Apr 1, 2016 4348
Bubbles may have sheltered early life: signs of microbes found in 3.2-billion-year-old sandstone. Rosen, Meghan Feb 6, 2016 428
Behaviour of joints in sandstones during the shear test. Malkowski, Piotr Report Oct 1, 2015 6976
Reservoir quality and petrophysical properties of Cambrian sandstones and their changes during the experimental modelling of C[O.sub.2] storage in the Baltic Basin/Kambriumi liivakivide reservuaarikvaliteet ja petrofuusikalised omadused ning nende evolutsioon Balti basseinis C[O.sub.2] geoloogilise ladustamise eksperimentaalse modelleerimise valtel. Shogenov, Kazbulat; Shogenova, Alla; Vizika-Kavvadias, Olga; Nauroy, Jean-Francois Report Sep 1, 2015 11993
Sparsely encrusted hardground in the Darriwilian calcareous sandstone of Cape Pakri, NW Estonia (Baltica)/Horedalt asustatud muistne tsementeerunud kihipind Pakri poolsaare Ordoviitsiumist. Vinn, Olev Report Sep 1, 2015 2272
Influence of grain size, humidity and state of stress on the mechanical properties of sandstones. Bukowska, Miroslawa Report Apr 1, 2015 4597
Provenance shift in Cambrian mid-Baltica: detrital zircon chronology of Ediacaran-Cambrian sandstones in Estonia. Isozaki, Yukio; Poldvere, Anne; Bauert, Heikki; Nakahata, Hiroki; Aoki, Kazumasa; Sakata, Shuhei; Hi Report Dec 1, 2014 2766
La Ronge scores huge reserve. Nov 1, 2014 326
Sandstone arches do not need glue: gravity locks sand grains into spectacular stable formations. Sumner, Thomas Aug 23, 2014 372
Rock-arch instability characteristics of the sandstone plate under different loading conditions. Wang, Shuren; Hagan, Paul; Hu, Baowen; Gamage, Kanchana; Yan, Cheng; Xu, Dianfu Report Jan 1, 2014 3627
Zero-offset VSP monitoring of C[O.sub.2] storage: impedance inversion and wedge modelling at the ketzin pilot site. Gotz, Julia; Luth, Stefan; Krawczyk, Charlotte M.; Cosma, Calin Report Jan 1, 2014 8240
Depositional environments of the Bara formation sandstone from Lakhra areas Sindh, Pakistan. Hakro, Asgher Ali Daahar; Baig, Muhammed Atique Ahmed Report Jan 1, 2014 5388
Pore structure and limit pressure of gas slippage effect in tight sandstone. You, Lijun; Xue, Kunlin; Kang, Yili; Liao, Yi; Kong, Lie Report Jan 1, 2013 3985
Genesis analysis of high-gamma ray sandstone reservoir and its log evaluation techniques: a case study from the Junggar Basin, Northwest China. Wang, Liang; Mao, Zhiqiang; Sun, Zhongchun; Luo, Xingping; Song, Yong; Liu, Zhen Report Jan 1, 2013 2897
Comparison of mercury porosimetry and X-ray microtomography for porosity study of sandstones. Kovarova, Katerina; Sevcik, Robert; Weishauptova, Zuzana Report Oct 1, 2012 4735
CYCLICITY AND LITHOFACIES MODELLING BY APPLICATION OF MARKOV CHAIN ANALYSIS TO THE WARCHHA SANDSTONE, SALT RANGE, PAKISTAN. Ahmad, S.R.; Ghazi, S.; Sharif, S.; Khan, M.S.; Mehmood, S.A. Report Sep 30, 2012 3436
WELL LOG STUDY AND PETROPHYSICAL PROPERTIES OF THE EARLY PERMIAN WARCHHA SANDSTONE, POTWAR BASIN, PAKISTAN. Ghazi, S.; Ahmad, S.R.; Sharif, S. Report Sep 30, 2012 3390
Selection of Lixiviant System for the Alkaline in-Situ Leaching of Uranium from an Arkosic Type of Sandstone and Measuring the Dissolution Behaviour of some Metals and Non-Metals. Khan, Yahya; Shah, Syed Sakhawat; Siddiq, Muhammad Report Aug 31, 2012 10217
Petrology and provenance of the sandstone channel succession within the Jurassic Loralai Formation, Sulaiman Fold-Thrust Belt, Pakistan. Durrani, Razzaq Abdul Manan; Kassi, Akhtar Mohammed; Kasi, Aimal Khan Report Jun 30, 2012 4812
[sup.14]C and U--series dating of speleothems in the Bohemian Paradise (Czech Republic): retreat rates of sandstone cave walls and implications for cave origin. Bruthans, Jiri; Schweigstillova, Jana; Jenc, Petr; Churackova, Zdenka; Bezdicka, Petr Report Jan 1, 2012 9159
Porosity changes induced by salt weathering of sandstones, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Adamovic, Jiri; Mikulas, Radek; Schweigstillova, Jana; Bohmova, Vlasta Report Jan 1, 2011 8612
Numerical modeling of conjugate 'Riedel' deformation bands in sandstone. Report Dec 31, 2010 593
Petrography of sandstone of the Lumshiwal Formation from the Samana Range, Hangu, northwestern Pakistan: Implications for provenance, diagenesis and environments of deposition. Ali, Beenish; Khan, Mumtaz A.; Ghafoor, Abdul; Arif, Mohammad Report Dec 31, 2010 396
Classification and genesis of sandstone-type uranium ore bodies in middle Siwalik rocks, eastern Sulaiman Range and Bannu basin, Pakistan. Shah, M. Amin; Azizullah; Muhammad, Sher; Shahzad, Taimur Report Dec 31, 2010 372
New evidence confirms presence of oceans on Earth 4 bln yrs ago. Mar 16, 2010 368
Save pounds 50 on your Bluestone holiday! Mar 9, 2010 263
Byblos resort raises the bar in luxury. Mar 1, 2010 338
Pluton Resources Limited (ASX:PLV) Announce Positive CSIRO Flotation Test Results From Irvine Island Iron Ore. Feb 8, 2010 620
Bluestone's Bronx deal. Jan 27, 2010 133
New Bluestone venture out of pre-pack administration; Restructuring secures new investment. Dec 9, 2009 719
The Baltic Basin: structure, properties of reservoir rocks, and capacity for geological storage of C[O.sub.2]/ Balti bassein: ehitus, reservuaarikivimite omadused ja C[O.sub.2] geoloogilise ladustamise voimalused. Shogenova, Alla; Sliaupa, Saulius; Vaher, Rein; Shogenov, Kazbulat; Pomeranceva, Raisa Dec 1, 2009 4432
Get away from it all. Nov 29, 2009 854
Drillsearch Energy Ltd (ASX:DLS) Encounters Significant Formation Pay Zone At Ipundu North-13 And Will Be Completed As Future Murta And Birkhead Oil Producer. Nov 23, 2009 405
A perfect getaway; ADVERTISING FEATURE. Nov 15, 2009 1098
Bluestone secures pounds 10m to develop Park holiday resort; Business Correspondent aled.blake@walesonline.co.uk Funds to be invested in extra facilities and marketing. Nov 14, 2009 687
NAI arranges $13.8m for assisted living refinancing. Nov 11, 2009 442
Circle Oil: Successful Testing of NW Gemsa Appraisal. Nov 5, 2009 462
Arkose one to follow for hot Sherwood stable. Nov 2, 2009 472
A fantastic beginning for Arkose; Elliott's loss, Sherwood's gain. Nov 2, 2009 396
Circle Oil: Successful Testing of NW Gemsa Appraisal. Oct 30, 2009 468
Puri beach sand image congratulates Obama for Nobel Peace Prize. Oct 21, 2009 182
Puri beach sand image congratulates Obama for Nobel Peace Prize. Oct 12, 2009 180
WIN a great activity week at Bluestone. Sep 12, 2009 463
WIN a brilliant family break at Bluestone. Sep 11, 2009 354
WIN a romantic break at Bluestone. Sep 10, 2009 414
WIN one of three fantastic weekend Culture & Heritage breaks at Bluestone. Sep 9, 2009 397
Preliminary studies on recovery of total heavy minerals from Konark-Ramchandi beach. Routray, Sunita; Rao, D.S.; Rao, R. Bhima Report Sep 1, 2009 1833
The origin of barium in the Cambrian-Vendian aquifer system, North Estonia/Baariumi paritolu Kambriumi-Vendi veekompleksis Pohja-Eestis. Mokrik, Robert; Karro, Enn; Savitskaja, Lehte; Drevaliene, Grazina Report Sep 1, 2009 6543
Kuwait - Producing Fields. Jun 8, 2009 1614
NAI Bluestone Real Estate Capital secured a $4 million construction to permanent loan for Logan Plaza on behalf of OYR Realty Group, a joint venture of the Visionary Companies and Thylan Associates, Inc. Beneficial Savings Bank provided the loan. Jun 3, 2009 85
NAI Bluestone Real Estate Capital. May 20, 2009 111
Heavy mineral analysis and correlation of North Dakota late Eocene sandstones. Webster, John R.; Kihm, Allen J. Abstract Apr 1, 2009 762
wales news bulletin: Five stars for Bluestone. Mar 26, 2009 134
travel: UE UTOPIA; Mike Hill and family find a haven in the Welsh hills. Mar 7, 2009 941
WIN A luxury week's break at Bluestone holiday village. Mar 6, 2009 252
WIN A pampering weekend at Bluestone holiday village. Mar 5, 2009 314
WIN A couple's week away at Bluestone holiday village. Mar 4, 2009 385
WIN A great activity weekend at Bluestone holiday village. Mar 3, 2009 455
WIN A fabulous week's break at Bluestone holiday village. Mar 2, 2009 256
Sandstone Gardens, Prescot, from pounds 137,995; In association with smartnewhomes.com. Jan 10, 2009 291
Cleavages developed in mudstone during diagenesis and deformation: an example from the Carboniferous (Tournaisian), southeastern New Brunswick, Canada. Park, Adrian F. Report Jan 1, 2009 7077
Frosty debate over bluestone mystery of Stonehenge; Welsh expert claims glacier, not ancient tribesmen, moved stones. Dec 26, 2008 626
Bluestone expanding presence in non-performing loans market. Dec 3, 2008 261
Protesters celebrate in homes plan near airport campaign. Dec 1, 2008 360
Homes scheme battle is won; VICTORY: Protesters' delight as firm drops appeal. Dec 1, 2008 355
Karksilepis parva gen. et sp. nov. (Chondrichthyes) from the Burtnieki Regional Stage, Middle Devonian of Estonia/Karksilepis parva gen. et sp. nov. (Chondrichthyes) Kesk-Devoni Burtnieki lademest Eestis. Marss, Tiiu; Kleesment, Anne; Niit, Moonika Report Dec 1, 2008 5363
is it worth it? ALL THOSE TEMPTING BEAUTY TREATMENTS TRIED AND TESTED BEFORE YOU PART WITH YOUR CASH Rin Simpson tried the Terrake Primordial Waters massage at The Well Health Spa at Bluestone, Pembrokeshire. Nov 29, 2008 463
Win a fantastic winter break at Bluestone. Nov 22, 2008 296
Sandstone Gardens, Prescot, from pounds 180,000; New Homes In association with smart newhomes.com. Nov 15, 2008 287
Proving particularly. Nov 5, 2008 150
Letter: Mailbag - The case for granite. Letter to the editor Oct 6, 2008 224
A comparison of the effectiveness of sandstone and limestone as cultch for oysters, Crassostrea virginica. Burton, Gabriel M. Aug 1, 2005 2181
He effect of soluble salts on the corrosion process in sandstone. Wronkiewicz, David Brief article Jan 1, 2005 197
Get a grip! Junior climbing champ Scott Cory built his iron grip clinging to rock walls. Find out why certain kinds of rock make his favorite climbing spots so challenging. Tucker, Libby Jan 12, 2004 1472
Probable laterite in the Paleocene Las Virgenes Sandstone, solstice canyon, Santa Monica Mountains, California. (Abstracts). Noriega, G.R.; Hernandez, H.O.; Ramirez, Dr. P. Abstract Aug 1, 2002 194
Heavy mineral analysis of sandstone using an XRD-Rietveld method. Kight, Roy P.; Cool, Christopher A.; Webster, John R.; Winburn, Ryan S. Apr 1, 2002 614
Subglacial meltwater channels (NYE channels or N-channels) in sandstone at Hindostan Falls, Martin County, Indiana. Gray, Henry H. Jan 1, 2001 2579
Probing sandstone's pore network. I.P. Brief Article Oct 30, 1999 154
Sandstone rockhouses of the Eastern United States, with particular reference to the ecology and evolution of the endemic plant taxa. Walck, Jeffrey L.; Baskin, Jerry M.; Baskin, Carol C. Oct 1, 1996 21137
Anish Kapoor. Kuspit, Donald Mar 1, 1994 549
Sandstone and cousins. These are the "earth-toned" stones. You can use them for paving, flooring, and much more. Nov 1, 1989 705

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |