Printer Friendly

Browse Sabedot, Sandra Mara; Mello Garcia, Flavio Roberto; Marcos Bogus, Gilson; Savaris, Marcoandre

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Primeiro registro de Tomoplagia reimoseri Hendel e Xanthaciura mallochi Aczel (Diptera: Tephritidae) para o Estado de Santa Catarina, Brasil. Sep 1, 2008 1620

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters