Printer Friendly

STRABAG Vaxer i Sverige genom forvarv av NIMABgruppen.

WIEN och SJOBO, Sverige, May 24, 2011 /PRNewswire/ --

- Intrade i SkENne, den nast storsta regionala marknaden i Sverige

- Expansionen av verksamheten genom tillforsel av entreprenad- och byggnadsservice

- En ENrlig omsattning for bolagen om EUR 40 miljoner

STRABAG SE, det storsta byggforetaget i Central- och Osteuropa tillkannagav idag ett hundraprocentigt forvarv av fem dotterbolag i den svenska NIMAB- gruppen. Dessa ar NIMAB Entreprenad AB, NIMAB Support AB, NIMAB Anlaggning AB, NIMAB Fastigheter AB och Linnetorp AB. Under rakenskapsENret 2010 uppgick bolagens, som idag har over 200 anstallda, totala omsattning till ca EUR 40 miljoner (SEK 360 miljoner).

Saljaren, NIMAB Holding, kommer aven fortsattningsvis att agas av Claes och Rickard Nilsson. BENde Claes och Rickard Nilsson kommer att kvarstEN i verksamheten med Rickard Nilsson som verkstallande direktor inom de overlENtna verksamheterna.

Med en ENrlig omsattning pEN cirka EUR 33 miljoner (SEK 300 miljoner) och med 124 anstallda ar NIMAB Entreprenad AB det storsta bolaget i gruppen med en verksamhet huvudsakligen inom bygg- och entreprenad. NIMAB Support AB stodjer gruppen med byggnadsunderhENll, service och fastighetsskotsel, och med 43 anstallda uppgick omsattningen till cirka EUR 6 miljoner (SEK 51 miljoner) under 2010. NIMAB Anlaggning AB ar det minsta bolaget och vars verksamhet framst bestENr av mindre anlaggnings och infrastrukturprojekt. SkENneregionen i Sodra Sverige ar gruppens huvudsakliga marknad. I frENga om byggproduktion representerar SkENne den nast storsta regionala byggmarknaden i Sverige efter Stockholm.

Genom forvarvet av de fem bolagen starker STRABAG sin stallning pEN den viktiga marknaden i sodra Sverige. Efter den kris som framkallade nedgENngen 2009 forutspENs nu en hog tillvaxt under kommande ENr. I Sverige arbetar STRABAG huvudsakligen med stora projekt inom infrastruktursektorn och i viss mENn inom fastighetsutveckling. Genom forvarvet av NIMAB- gruppen ar STRABAGs avsikt att engagera sig aven i smEN och medelstora infrastrukturprojekt samt byggnadsprojekt. Transaktionen ger aven STRABAG mojligheten att expandera inom marknaden for projektutveckling genom befintliga NIMAB-fastigheter.

Dr. Hans Peter Haselsteiner, CEO for STRABAG SE, utrycker sin tillfredsstallelse over forvarvet av NIMAB-gruppen: "Marknaden i Sverige kannetecknas av nENgra fEN stora byggforetag och mENnga smEN familjeforetag som vanligtvis inte ar aktuella for forvarv. Forsaljningen av NIMAB-gruppen representerar darfor en ovanlig mojlighet att driva igenom vENra planerade tillvaxtmENl i Sverige".

Forvarvet av NIMAB-gruppen kompletterar verksamheten for STRABAGs nuvarande dotterbolag som ar verksamma i Skandinavien. De inkluderar ODEN Anlaggningsentreprenad AB, Zublin Scandinavia AB och STRABAG Projektutveckling AB och ovriga bolag, som hade over 700 anstallda och omsattning pEN EUR 248 miljoner under 2010.

Transaktionen ar beroende av godkannande frENn Svenska Konkurrensverket.

STRABAG SE ar ett utav Europas ledande byggnadsforetag med ca 73,600 anstallda och en ENrsomsattning 2010 pEN 12,8 miljarder Euro. STRABAG, finns med pEN Fortune Global 500 listan som ett utav de storsta bolagen i varlden. FrENn sina huvudmarknader i Osterrike och Tyskland ar STRABAG via sina mENnga dotterbolag verksamt i samtliga lander i Osteuropa och Sydosteuropa och i vissa lander i Vasteuropa och pEN den Arabiska halvon. STRABAGs verksamheter omfattar hela byggnadsindustrin (Husbyggnation och Anlaggning, Infrastruktur, Avancerad grundlaggning och Tunnel) och tacker darmed hela vardekedjan inom omrENdet byggnation. Mera information finns pEN http://www.strabag.com
 Kontakt:
 STRABAG SE
 Diana Klein
 Corporate Communications
 Tel: +43-1-22422-1116
 diana.klein@strabag.com 
COPYRIGHT 2011 PR Newswire Association LLC
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:PR Newswire Europe
Geographic Code:4EUAU
Date:May 24, 2011
Words:869
Previous Article:First Use of the PerX360 System(TM).
Next Article:Experience the 'Virtual Rainforest' This Summer.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters