Printer Friendly

SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUSLU 126 GEBENIN PERINATAL SONUCLARI/PERINATAL OUTCOMES OF 126 PREGNANCIES WITH SISTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.

GIRIS

Sistemik lupus eritematozus (SLE) cilt, eklem, kalp, bobrek ve sinir sistemini tutabilen multisistem otoimmun konnektif doku hastaligidir (1). Cogunlukla fertil cagdaki kadin populasyonunun hastaligi olan SLE, spontan abortus, fetal buyume kisitliligi, preeklampsi gibi artmis gebelik komplikasyonlariyla iliskilidir (2). Anti-Ro/SSA ve anti-La/SSB antikorlarinin fetusa gecisi ile konjenital kalp bloklari ve neonatal lupus eritematozus gorulebilir (3, 4). Son yillarda, ozellikle 4-6 ay remisyonu takiben olusan gebelikler icin olumlu sonuclar bildirilmektedir (5-9). Bazi calismalar hastaligin gebelik sirasinda alevlenmesinin arttigini (10, 11), bazilari ise artmadigini bildirmektedir (12, 13). Hastaligin remisyonda olmadigi periyotta gebe kalinmasi, alevlenme ihtimalini arttirarak maternal ve fetal mortalite ve morbidite oranlarini da arttirmaktadir (3). Hipokomplementemi, renal tutulum, antifosfolipid antikor varligi, fetal kayip oykusunun bulunmasi, obstetrik komplikasyonlar icin bilinen diger risk faktorleridir (12). Biz bu calismamizda SLE'li gebe olgularin gebelik seyirlerinin hastalik tarafindan ne sekilde etkilendigini degerlendirmeyi amacladik.

GEREC ve YONTEMLER

2002-2016 yillari arasinda universitemizin romatoloji kliniginde SLE nedeniyle takip edilen ve gebe olan 126 olgunun perinatoloji klinigimizdeki dosya kayitlarinin retrospektif olarak incelenmesiyle perinatal sonuclari degerlendirildi. Calismamiz Dunya Tabipler Birligi Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak yapilmistir. Klinigimizde muayene edilen hastalardan muayene oncesi muayene verilerinin klinik calismalarda kullanilabilecegine dair onam alinmaktadir. SLE tanisi Amerikan Romatoloji Dernegi'nin kriterlerine uygun olarak konuldu (13).

Demografik veriler, obstetrik oyku, renal hastalik oykusu, gebelik sirasinda aktivasyon olup olmadigi, gebelik sirasinda aldiklari medikal tedavi kayitlari, tam kan sayimi, karaciger fonksiyon testleri, serum kreatinin duzeyleri, idrar analizleri, lupus antikoagulani, antikardiyolipin IgG ve IgM gibi laboratuar kayitlari kaydedildi. Gebeligin 22-24. haftasindaki uterin arter doppler kayitlari irdelendi. Preeklampsi, fetal buyume kisitliligi, fetal kayip, preterm dogum, neonatal kayip varligi obstetrik-perinatal sonuclar olarak degerlendirildi. Lupus alevlenmesi akut gelisen artrit, malar ras, vaskulit, serozit, psikoz, eklampsi disinda konvulziyon veya diger norolojik bulgular, lokopeni (< 4000 [mn.sub.3], coombs pozitif otoimmun hemolitik anemi, trombosi-topeni (< 100.000 [mm.sub.3]) varliginda tanimlandi. Renal tutulum; preeklampsi yoklugunda > 500mg / gun proteinuri, dismorfik hematuri, hucresel silindir varligindan en az birinin bulunmasi seklinde tanimlandi. Buyume egrisinde 5. persentilin altinda olma durumu fetal buyume kisitliligi olarak tanimlandi. Preeklampsi, 20. Gebelik haftasi sonrasi farkli iki zamanda olculen kan basincinin >140/90 mmHg olmasi ve gunluk 300mg'dan fazla proteinurinin eslik etmesi olarak tanimlandi. Patolojik uterin arter doppleri bilateral centik varligi ve ortalama S/D oraninin 2,6 uzerinde olmasi olarak tanimlandi.

Istatistiksel analiz

Veriler icin SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket istatistik programi, 17. surum (Chicago, IL, ABD) kullanildi. Parametrik veriler icin ortalama ve standart sapma, parametrik olmayan veriler icin yuzdelik oranlar hesaplanmistir.

BULGULAR

Olgularin klinik karakteristikleri Tablo 1'de ozetlenmistir. Ortalama yas 29,1[+ or -]4,6 idi.,Hastalarin %45,2'i nullipar gebeler idi. Hastalarda lupus suresi ortalama 5,2[+ or -]4,2 yil idi. Hastalarin % 3,9 'unda uc ya da daha fazla abortus oykusu bulunuyordu. %16,6 'inda patolojik uterin arter doppleri bulunuyordu. Olgularin %11,1 'inde hastalik gebelik sirasinda alevlenme gosterdi. Lupus antikoagulani pozitifligi % 23,8, antikardiyolipin IgG pozitifligi % 18,2, antikardiyolipin IgM pozitifligi %18,2 olarak bulundu. Hastalarin %10,3' unde bobrek tutulumu saptandi.

Tum gebeler medikal tedavi almaktaydi (Tablo 1). Medikal tedavide kullanilan ilaclar; kortikosteroidler, hidroksiklorokin ve azotiyoprin olarak goruldu. Hastalarin %30,1'i sadece kortikosteroid, %9,5'i ise uc ilaci birlikte kullaniyordu.

Obstetrik ve perinatal sonuclar Tablo 2' de ozetlendi. Ortalama dogum haftasi 37,2[+ or -]3,7, ortalama dogum kilosu 2813[+ or -]856 gr idi. 34 'uncu gebelik haftasindan once dogum orani % 10,3 olarak saptandi. 21 olguda (%16,6) fetal buyume kisitliligi, 12 olguda (%9,5) ise preeklampsi gelistigi goruldu. 4 olguda (%3,2) fetal kayip, 1 olguda (%0,8) ise neonatal kayip goruldu. Fetal kayip olgularinin ikisi antifosfolipit sendromu bulunan olguda, ikisi ise konjenital kalp blogu bulunan olgularda goruldu. Neonatal kayip ise prematuriteye bagli idi.

TARTISMA

Sistemik lupus eritematozuslu kadinlarin gebelikleri yuksek fetal kayip ve prematur dogum oranlari ile riskli gebelik kategorisinde degerlendirilmektedir (2).Hastalik en cok 20-40 yas arasinda dogurgan cagdaki kadinlari etkilemektedir (1). Bizim calismamizda da, bunu dogrular nitelikte olup, ortalama hasta yasi 29,1 olarak goruldu. SLE hastalarinin gebeliklerinde abortus oranlari genel populasyondan daha yuksek (%6-35) rapor edilmistir (14). Calisma grubumuzdaki multipar gebelerin % 33,2' inde enaz bir abortus oykusu bulunmasina ragmen hastalarimizin takip edilen gebeliklerinde abortus saptanmadi. Gebe ve SLE tanili olgularla yapilmis daha onceki calismalarda antifosfolipid antikor pozitifligi %21 ve %17 olarak bildirilmistir (15, 16). Bizim calismamizda ise bu oran %36,4 olarak bulundu. Sistemik lupus eritematozis tanili gebe populasyonda daha once bildirilmis canli dogum oranlari 72 gebe ile yapilmis retrospektif bir calismada %85, benzer olarak prospektif yapilmis bir calismada ise %85,6 olarak bildirilmistir (17, 18). Bizim calismamizda canli dogum orani %96,8 dolayisiyla fetal kayip orani %3,2 olarak bulundu. Daha once yapilmis bir calismada fetal kayip orani %0-22 arasinda bildirilmistir (14). Bu farklilik calisma gruplarindaki hasta secimleri ya da modern obstetrik bakimin uygulanililabilirligi ile iliskili olabilir. Fetal buyume kisitliligi icin %10-30 oranlari bildirilmistir (19). Bizim calisma populasyonumuzda bu oran %16,6 olarak literaturle uyumlu bulundu. Preeklampsi gorulme olasiliginin lupus hastalarinda arttigi, insidansin % 5 ile 38 arasinda degistigi daha onceki calismalarda bildirilmistir (14, 20). Bizim calismamizda preeklampsi gorulme orani literaturle uyumlu olarak %9,5 olarak bulundu. Lupus hastalarinda preterm dogum orani yaklasik alti kat artmistir (20). Bizim calisma grubumuzda 34 hafta ve oncesinde dogum orani %10,3 olarak bulundu. 38 hafta altinda dogum orani ise %33,3 olarak bulundu.

Sistemik lupus eritematozis hastaliginin gebelik sirasinda aktive olma orani calismamizda % 11,1 olarak bulundu. Bir olgu dogumdan iki ay sonra hastaligin alevlenmesi ve kardiyak tutulum neticesinde kaybedildi. Daha onceki calismalarda hastaligin gebelik sirasinda alevlenmesi icin %13-33 arasinda oranlar bildirilmistir (21). Oranlarin fakli olmasi calismalar arasinda hastalik aktivasyonunun tanimindaki farkliliklardan ya da profilaktik kortikosteroid kullanilip kullanilmamasi ile ilgili olabilir. Ayrica, hastaligin remisyonunun saglanip gebeligin remisyon saglandiktan sonra planlanmasi da dusuk aktivasyon oranlarini aciklayabilir. Bizim calisma grubumuzda aktivasyon oraninin dusuk olmasinda, universitemizin romatoloji kliniginde etkin prekonsepsiyonel danismanlik verilmesinin rolu bulunmaktadir.

Sistemik lupus eritematozisli gebelik olgularinda anti-inflamatuar ilaclar, anti-malaryaller, immunsupresifler, antikoagulanlar gibi uygulanabilecek medikal tedavi secenekleri vardir. Ilaclarin olasi fetal yan etkileri goz ardi edilerek, gebe kalma nedeniyle medikal tedaviden vazgecme onerilmemektedir (1). Prednizon ve prednizolon plasentada inaktive olur ve gecisi azdir, bu nedenle tercih edilirler (1). Bizim calisma grubumuzda tek basina kortikosteroid kullanim orani % 30,1 iken, tek basina ve diger ilaclarla birlikte kullanim orani ise % 84 idi. Ilac kullanimi ile iliskili herhangi bir teratojenik etkiye rastlanmadi.

Sezaryen ile dogum orani calisma grubumuzda %56 olarak saptandi. Aggarwal ve arkadaslari sunduklari bir calismalarinda 35 SLE tanili kadinin 71 takip edilen gebeliginde sezaryen ile dogum oranini %18,6 olarak vermislerdir (22). Calismalar gostermistir ki SLE tanili gebeler agirlikli olarak sezaryen ile dogurtulmaktadir (> %33, OR 1,7). Oranlarin yuksek olmasinda SLE hastalarinin gebeliklerinin komplike gebelikler olmasi rol oynamaktadir (23).

SONUC

Gerek bizim calismamiz gerekse daha once yayinlanmis calismalarda hasta sayilari yeterli olmadigindan SLE ve gebelik sonuclari acisindan kesin yargilara varmak mumkun olamasa da SLE tanili gebeler yuksek riskli olarak kabul edilmelidir. Lupus hastalarinin gebeliklerinin yonetimi prekonsepsiyonel donemden itibaren uygun sekilde planlanmalidir. En az alti aylik remisyon donemi mutlaka gebelik oncesinde saglanmalidir. SLE hastalarinin cogu gunumuzde yakin ve uygun obstetrik, romatolojik ve neonatal izlem ile basarili bir sekilde gebelik gecirip saglikli cocuklar dogurabilmektedir. Gebelik takipleri ve bakim hizmetinin multidisipliner yaklasimla koordineli olarak saglanmasinin onemi buyuktur.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Istanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi'nden alinmistir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - A.O., E.A.D., R.M.; Tasarim - A.O., E.A.D., H.E., M.F.K., S.O.K., R.M. Denetleme - A.O., R.M.; Kaynaklar - A.O.; Malzemeler - A.O.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - H.E., M.F.K., S.O.K.; Analiz ve/veya Yorum - A.O., E.A.D., R.M.; Literatur Taramasi - A.O., H.E., M.F.K., S.O.K.; Yaziyi Yazan - A.O.; Elestirel Inceleme - A.O., R.M.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: thics committee approval was received for this study from the Ethics Committee of Istanbul University Cerrahpasa School of Medicine.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - A.O., E.A.D., R.M.; Design - A.O., E.A.D., H.E., M.F.K., S.O.K., R.M.; Supervision - A.O., R.M.; Resources - A.O.; Materials - A.O.; Data Collection and/or Processing - H.E., M.F.K., S.O.K.; Analysis and/or Interpretation - A.O., E.A.D., R.M.; Literature Search - A.O.; Writing Manuscript - A.O.; Critical Review - A.O., R.M.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) D'Cruz DP, Khamashta MA, Hughes GRV. Systemic lupus erythematosus. Lancet 2007;369(9561):587-96. [CrossRef]

(2.) Smyth A, Garovic VD. Systemic lupus erythematosus and pregnancy. Minerva Urol 2009;Nefrol 61(4):457-74.

(3.) Doria A, Tincani M, Lockshin MD. Challenges of lupus pregnancies. Rheumatology 2008;47(3):9-12. [CrossRef]

(4.) Brucato A, Frassi M, Franceschini F, Cimaz R, Faden D, Pisoni MP et al. Risk of congenital complete heart block in newborns of mothers with anti-Ro/SSA antibodies detected by counter immunoelectrophoresis. A prospective study of 100 women. Arthritis Rheum 2001;44(8):1832-5. [CrossRef]

(5.) Derksen RH, Bruinse HW, de Groot PG, Kater L. Pregnancy in systemic lupus erythematosus: a prospective study. Lupus 1994; 3(3):149-55. [CrossRef]

(6.) Wong CH, Chen TL, Lee CS, Lin CJ, Chen CP.nOutco-me of pregnancy in patients with systemic lupus erythematosus. Taiwan J Obstet Gynecol 2006;45(2):120-3. [CrossRef]

(7.) Yan Yuen S, Krizova A, Ouimet JM, Pope JE. Pregnancy outcome in systemic lupus erythematosus (SLE) is improving: Results from a case control study and literature review. Open Rheumatol J 2008;2:89-98. [CrossRef]

(8.) Teh CL, Wong JS, Ngeh NK, Loh WL. Systemic lupus erythematosus pregnancies: a case series from a tertiary, East Malaysian hospital. Lupus 2009;18:(3):278-82. [CrossRef]

(9.) Ambrosio P, Lermann R, Cordeiro A, Borges A, Nogueira I, Serrano F. Lupus and pregnancy--15 years of experience in a tertiary center. Clin Rev Allergy Immunol 2010;38:(2-3) 77-81. [CrossRef]

(10.) Petri M, Howard D, Repke J. Frequency of lupus flare in pregnancy: the hopkins lupus pregnancy center experience.Arthritis Rheum 1991;34:(12)1538-45. [CrossRef]

(11.) Ruitz-Irastorza G, Lima F, Alves J, Khamashta MA, Simpson J,Hughes GR et al. Increased rate of lupus flare during pregnancy and the puerperium. Br J Rheumatol 1996;35:(2)133-38 [CrossRef]

(12.) Clowse ME, Jamison M, Myers E, James AH. A national study of the complications of lupus in pregnancy. Am J Obstet 2008; Gynecol 199(127):e1-e6.

(13.) Hochberg MC. Updating the american college of rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1997; 40:(9)1725. [CrossRef]

(14.) Mok CC, Wong RWS. Pregnancy in systemic lupus erythematosus. Postgrad Med J 2001;77(905):157-65. [CrossRef]

(15.) Mauragani CP, Dafni UG, Tzioufas AG, Moutsopoulos HM. Pregnancy outcome and anti-Ro/SSA in autoimmune disease. A retrospective cohort study. Br J Rheumatol 1998; 37:(7) 740-45. [CrossRef]

(16.) Georgiou PE, Politi EN, Saka V, Drosos AA. Outcome of lupus pregnancy: a controlled study. Rheumatology 2000; 39(9):1014-9. [CrossRef]

(17.) Cavallasca J, Laborde H, Ruda-Vega H, Nasswetter G. Maternal and fetal outcomes of 72 pregnancies in Argentine patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Clin Rheumatol 2008;27:(1) 41-6. [CrossRef]

(18.) Petri M, Allbritton J. Fetal outcome of lupus pregnancy: a retrospective case-control study of the HopkinsLupus Cohort. Obstetric Gynecol Surv 1993; 48:(4):717-8. [CrossRef]

(19.) Witter FR, Petri M. Antenatal detection of intrauterine growth restriction in patients with systemic lupus erythematosus.Int Gynaecol Obstet 2000;71:(1)67-8. [CrossRef]

(20.) Chakravarty EF, Colon I, Langen ES, Nix DA, El-Sayed YY, Genovese MC et al. Factors that predict prematurity and preeclampsia in pregnancies that are complicated by systemic lupus erythematosus. Am J Obstet Gynecol 2005; 192:(6)1897-1904 [CrossRef]

(21.) Priyadarshani Galappatthy, Jayan D. D. Jayasinghe, Sampath C. Paththinige, Rezvi M. H. Sheriff and Lalith S. Wijayaratn. Pregnancy outcomes and contraceptive use in patients with systemic lupus Erythematosus, rheumatoid arthritis and women without a chronic illness: a comparative study. International Journal of Rheumatic Diseases 2017;20:(6):1-9. [CrossRef]

(22.) Aggarwal N, Raveendran A, Suri V, Chopra S, Sikka P, Sharma A. Pregnancy outcome in systemic lupus erythematosus: Asia's largest single centre study. Arch Gynecol Obstet 2011;284:(2) 281-5. [CrossRef]

(23.) Caroline L Knight, Catherine Nelson-Piercy. Management of systemic lupus erythematosus during pregnancy: challenges and solutions. Open Access Rheumatology: Research and Reviews 2017;9:(1) 37-53.

Aysegul Ozel [iD], Ebru Alici Davutoglu [iD], Hakan Erenel [iD], Mehmet Fatih Karsli [iD], Sevim Ozge Korkmaz [iD], Riza Madazli [iD]

Dergiye geldigi tarih/Date received: 17.10.2017 - Dergiye kabul edildigi tarih/Date accepted: 05.03.2018

Istanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi, Kadin Hastaliklari ve Dogum Anabilim Dali, Perinatoloji Bilim Dali, Istanbul, Turkiye

(Iletisim kurulacak yazar/Corresponding author: ozelaysegul@hotmail.com)

Cite this article as: Ozel A, Alycy Davuto[eth]lu E, Erenel H, Karsly MF, Korkmaz SO, Madazly R. Perinatal outcomes of 126 pregnancies with sistemic lupus erythematosus. J Ist Faculty Med 2018; 81(2): 51-5.

DOI: 10.26650/IUITFD.344912
Tablo 1. Hastalarin klinik karakteristikleri

Yas (yil, ortalama[+ or -]SD)       29,1[+ or -]4,6 73
Nulliparite (n, %)             57 (45,2)    35
Hastalik suresi (yil, ortalama[+ or -]SD)  5,2[+ or -]4,2 19
Abortus oykusu (n,%)            14        17
  1.                   23 (18,2)    15
  2.                   14 (11,1)    11
  >3                    5 (3,9)     7,5
Patolojik uterin arter doppleri (n,%)   21 (16,6)
Hastaligin gebelikte alevlenmesi      14 (11,1)
(n,%)
Lupus nefriti (n,%)            13 (10,3)
Lupus antikoagulani (n,%)         30 (23,8)
Antikardiyolipin IgG (n,%)         23 (18,2)
Antikardiyolipin IgM (n,%)         23 (18,2)
Medikal tedavi (n,%)
  Kortikosteroid             38 (30,1)
  Hidroksiklorokin            20 (15,8)
  Kortikosteroid +            28 (22,2)
  Hidroksiklorokin
  Kortikosteroid + Azotiyoprin      10 (7,9)
  Kortikosteroid + Heparin         9(7,1)
  Kortikosteroid +
  Hidroksiklorokin + Azotiyoprin     12 (9,5)
  Kortikosteroid + Diger          9 (7,1)

Tablo 2. Obstetrik ve perinatal sonuclar

Ortalama dogum haftasi      37,2[+ or -]3,7
Ortalama dogum kilosu (gr)   2813[+ or -]856
Preeklampsi (n,%)         12(9,5)
Sezeryan ile dogum (n,%)     56 (44,4)
< 34 haftada dogum (n,%)     13 (10,3)
< 38 haftada dogum (n,%)     42(33,3)
Fetal buyume kisitliligi (n,%)  21 (16,6)
Dusuk (n,%)            0(0)
Fetal kayip (n,%)         4 (3,2)
Neonatal kayip (n,%)        1 (0,8)
Konjenital kalp blogu (n,%)    2 (1,6)
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:ARASTIRMA / RESEARCH
Author:Ozel, Aysegul; Davutoglu, Ebru Alici; Erenel, Hakan; Karsli, Mehmet Fatih; Korkmaz, Sevim Ozge; Mada
Publication:Journal of Istanbul Faculty of Medicine
Article Type:Clinical report
Date:Jun 1, 2018
Words:2524
Previous Article:SUBAKUT TIROIDIT HASTALARINDA ANEMI SIKLIGI VE HASTALIK AKTIVITESI ILE ILISKISI/FREQUENCY OF ANEMIA AND ITS ASSOCIATION WITH DISEASE ACTIVITY IN...
Next Article:GECMEYEN VEYA NUKS EDEN BEL AGRISINDA TEKRARLANAN LOMBER MRG YARARLILIGININ DEGERLENDIRILMESI/THE ASSESSMENT OF REPEATED LUMBAR MRI EFFECTIVENESS IN...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters