Printer Friendly

SIARAD PLAEN; Penderfynais bod yn ddyletswydd arnaf i roi ergyd i Arthur Scargill.

Byline: ORIG WILLIAMS

AOES un achlysur wedi digwydd yn eich bywyd sydd yn dal i ddod yn ol i'ch meddwl a'ch poeni yn aml? Cefais fy atgoffa o ddigwyddiad cas a ddigwyddod i mi wrth wylio rhaglen deledu am streic y glowyr yr wythnos ddiwethaf.

Roeddwn ar yr awyren ar ol treulio tair wythnos yn Qatar, yngNgwlff Arabia,ac yn edrych ymlaen i ddychwelyd gartref,pan ddisgynnodd yr awyren i godi ychwaneg o deithwyr yn Dubai.

Dynion mewn dill ad traddodiadol hir,gwyn yr Arab oeddynt i gyd,ond am un dyn bach,di-nod,oedd mewn siwt Brydeinig dywyll,crys gwyn a thei coch,er gwaethaf y gwres. Siwt berffaith i Lundain,ond yno roedd yn edrych all an o'i le. O achos hyn daliais i syllu arno,gan ddweud wrthyf fy hun: ``Dyn y dreth incwm neu cyfreithiwr ydi hwn -dyn i'w osgoi.''

Ceisiais anwybyddu'r dyn, ond methais wrth ddal i syllu,a oedd yn hawdd gan fod y dyn yn eistedd yn union gyferbyn a mi,dros y dramwyfa.

Sylweddolais yn sydyn mai Arthur Scargill,arweinydd y glowyr ydoedd.

Pendronais fwy byth. Beth oedd dyn y glo yn ei wneud yma?Dubai ydyw'r lle olaf yn y byd lle mae angen glo.

Ar ddechrau ei yrfa gyda'r glowyr roedd Arthur yn byw mewn toe bychan,ond gyda miloedd o gefnogwyr. Ar ddiwedd y streic roedd yn byw mewn anferth o doe,ond gyda ychydig iawn o gefnogwyr.

Penderfynais bod yn ddyletswydd arnaf,ar ran glowyr y Rhondda,i roi ergyd galed o dan ei en,neu ei dagu.

Yr anhawster fodd bynnag oedd nad mewn awyren mae'r lle callaf i godi helynt -carchar, yn saff,fyddai'r canlyniad. Rhywsut fe drechodd synnwyr cyffredin fy holl ddyheadau a phenderfynais mai anwybyddu'r dyn oedd y callaf.

Ar ol glanio yn Heathrow prysurais amy toe bachi ateb gal wad natur.

Tra'r oeddwn wrthi'n tywallt deigryn, pwy a ddaeth i sefyll yn y stondin nesaf ataf,ar yr un perwyl,ond Mr Arthur Scargill!

Os oedd y demtasiwn yn fawr cynt, roedd ynddwywaith gwaeth yn awr. Y broblem y tro yma oedd bod llawer o fynd a dod yn y toiled. Ffaith oedd yn cymhlethu'r broblem.

Arhosias tan i Arthur ddarfod,ond ddaeth y cyfle ddim.

Hyd heddiw mae'r cwestiwn yn dal i fy mhoeni -a'i llwfrhau a wneuthum?

Pe buaswn wedi ei daro buaswn ar fin cael fy rhyddhau o'r car char heddiw -yn gallach,ond yn wanach dyn.

Llongyfarchiadau ar ei ben blwydd i Tommy Welsh. Heb unrhyw ddadl Tommy oedd y canolwr-blaengorau a fu yn chwarae yng Nghynghrair Arfordir Gogledd Cymru erioed. Fe sgoriodd 623 o goliau i'w unig glwb, sef Caergybi. Ffigwr sydd yn annhebygol o gael ei guro. Pob lwc Tommy.
COPYRIGHT 2004 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2004 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Mar 19, 2004
Words:453
Previous Article:An open letter to Gordon Brown from Jane Hall.
Next Article:Daily Post Comment: Let's hope for a safe future at Dorothea.


Related Articles
Wedi synnu cael bod yn un o'r Dosbarth Cynta.
Mwy fel Savage sydd angen.
SIARAD PLAEN.
ORIG WILLIAMS: SIARAD PLAEN.
ORIG WILLIAMS.
VIEWPOINT.
Ein gohebydd pel droed yn y Cae Res.
YN ddiweddar, mewn cydweithrediad e'r BBC, fe gynhaliodd yr.
Tro ar fyd; GWEN GRIFFITHS SY'N SGWRSIO AG ARTHUR ROWLANDS O'R GALON:ARTHURROWLANDS, S4C, NosFa wrth 9pm.
Deffrwch! Chi sy'n meddwl fod yr iaith Gymraeg yn ddiogel.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters