Printer Friendly

Browse Ruseckas, Andrius; Butkute, Renata; Bertulis, Klemensas; Dapkus, Leonas; Pacebutas, Vaidas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Growth and investigation of epitaxial GaBiAs layers/Epitaksiniu GaBiAs sluoksniu auginimas ir savybiu tyrimas. Report Feb 1, 2011 1619

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters